Izdata odobrenja za građenje
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poslovne statistike - Odsjek za industriju i građevinarstvo
1.3. Kontakt osoba a) Fahir Kanlić
b) Dženita Babić
c) Anita Brković
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku industrije i građevinarstva
b) Stručni savjetnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa fahir.kanlic@bhas.gov.ba, dzenita.babic@bhas.gov.ba, anita.brkovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona +387 33 911 946;   +387 33 911 961
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 24.09.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 24.09.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 24.09.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci o izdatim odobrenjima za građenje prikupljaju se korištenjem mjesečnog upitnika o izdatim odobrenjima za građenje (M KPS GRAĐ-OG).
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija vrsta građevinskih objekata (KVGO BiH), koja je identična Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata – CC.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Obuhvat istraživanja je zasnovan na Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata BiH (KVGO BiH) (=Klasifikaciji vrsta građevinskih objekata – CC), a ne na aktivnosti (djelatnosti). Istraživanje obuhvata sva izdata odobrenja za građenje, za sve vrste građevinskih objekata - objekte visokogradnje i objekte niskogradnje. Riječ je o punom obuhvatu. 
3.4. Statistički koncepti i definicije Odobrenje za građenje je dokument koji izdaje odgovarajuće administrativno tijelo nadležno za izdavanje odobrenja i predstavlja dozvolu za početak gradnje nove građevine ili rekonstrukciju postojeće. Odobrenja za građenje definišu promjenu dinamike građevinske aktivnosti, kao i plan budućih građevinskih radova, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Podaci služe kao osnova za planiranje proizvodnje građevinskog materijala i ostalih komponenti, kao i ostalih industrijskih proizvoda koji se koriste za izgradnju zgrada i stanova, itd.  Podaci se prikupljaju i publikuju mjesečno. Obuhvaćena su sva izdata odobrenja za građenje tokom referentnog mjeseca.
Glavne varijable su: Broj izdatih odobrenja za građenje prema vrsti radova (novogradnja, dogradnja, obnavljanje ruševnih zgrada itd.), broj građevina prema vrsti zgrada (u skladu sa KVGO BiH - CC klasifikacijom), veličina građevine (zgrade) (m2 i m3), broj zgrada i korisna površina (m2), broj stanova i korisna površina stanova (m2), te broj i korisna površina stanova (m2) prema sobnosti. Detaljne definicije indikatora su opisane u EC Regulativi 1503/2006, kao i u metodološkom dokumentu o izdatim odobrenjima za građenje na sljedećem linku:
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Metodologije/CON_03_2014_MD_0_BS.pdf
3.5. Statistička jedinica Jedinice posmatranja su sva izdata odobrenja za građenje, za sve vrste građevinskih objekata, kao i sve vrste radova. Izvještajne jedinice su nadležna upravna tijela na nivou entiteta, kantona ili općinskom nivou u BiH, koji su odgovorni za izdavanje odobrenja za građenje.
3.6. Statistička populacija Statistički populacija pokriva sva izdata odobrenja za građenje za sve vrste građevinskih objekata i radova, koji pokrivaju građevinsku veličinu zgrada (bruto površina i bruto volumen) i kvadratnih metara korisne površine zgrada, broj stanova po vrstama građevinskih radova i broju soba i korisna površina stanova. Obuhvaćeno je ukupno 156 izvještajnih jedinica - upravnih tijela nadležnih za izdavanje odobrenja za građenje na različitim upravnim nivoima, od čega:
- Na entitetskom nivou – ukupno: 91 u Federaciji BiH, 64 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko Distriktu, od toga:
- Entitetski nivo – ministarstva : 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 1 u Republici Srpskoj,
- Kantonalni nivo: 10 ministarstava u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- Općinski nivo: 80 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 63 u Republici Srpskoj i 1 u Brčko Distriktu.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o izdatim odobrenjima za građenje u BiH se prikupljaju mjesečno (po jedinstvenoj metodologiji u sve tri statističke institucije u BiH) od 2013. Trenutno se podaci objavljuju u  mjesečnoj periodici. U periodu od 2013. do 2019. godine podaci su se objavljivali kvartalno.  
3.9. Bazni period Nije primjenljivo, jer se indeksi ne kompiliraju, nema bazne godine.
4. Jedinica mjere Nije primjenjivo (inače za diseminaciju se koriste: broj odobrenja, broj zgrada, broj stanova, kao i broj soba i površina stanova). 
5. Referentni period Referentni period je kalendarski mjesec. Referentna godina ovog izvještaja je 2020. 
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04), kao i zakoni entitetskih zavoda. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine odgovorna je za prikupljanje, obradu podataka i objavljivanje podataka na državnom nivou (nivou BiH), kao i za provođenje metodologije u sve tri statističke institucije u BiH na jedinstven način:
• Višegodišnji statistički programi rada za BiH (2020-2022) i godišnji plan rada za BiH,
• Strategija razvoja statistike u Bosni i Hercegovini 2020. godine,
• Metodološke smjernice za izdata odobrenja za građenje u BiH.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Dostava podataka / razmjena između Entitetskih Zavoda za statistiku (Republički Zavod za statistiku Republike Srpske i Federalni Zavod za statistiku Federacije BiH)  i Agencije za statistiku BiH regulisana je zakonima o statistici, kao i sporazumom o razmjeni podataka između sve tri statističke institucije;
- Način na koji se dostavljaju podaci vanjskim korisnicima - državnim institucijama u zemlji, regulisan je Zakonom o statistici i drugim zakonima koji regulišu rad državnih institucija:
- Statistički ured Evropske unije (Eurostat),
- vanjski korisnici - međunarodne organizacije na osnovu njihovih zahtjeva,
- drugi korisnici (studenti, akademska zajednica, individualni korisnici itd. u skladu sa posebnim procedurama propisanim od strane Agencije, te zaključenim pojedinačnim sporazumima).
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Podaci o izdatim odobrenjima za građenje u BiH se prikupljaju mjesečno i diseminiraju u mjesečnoj periodici. Mjesečni podaci se dostavljaju u Eurostat.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja -  Izdata odobrenja za građenje u BiH  - mjesečno saopćenje:
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/CON_03_2020_12_0_BS.pdf
10.2. Publikacije -  BiH u brojevima – područje "Građevinarstvo":
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf
10.3. Online baza podataka Dostupna je online baza podataka za vremenske serije: Izdata odobrenja za građenje u BiH,
Broj izdatih odobrenja za građenje – Ukupno,
Broj izdatih odobrenja za građenje – Visokogradnja,
Broj izdatih odobrenja za građenje – Niskogradnja,
Broj stanova predviđenih za gradnju,
Korisna površina stanova predviđenih za gradnju, m2:
http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/VremenskeSerije/CON_02.xls
10.4. Pristup mikro podacima Mikro podaci se ne diseminiraju i nisu dostupni korisnicima.
10.5. Drugo  Podaci o izdatim odobrenjima za građenje u BiH se mjesečno dostavljaju Eurostatu (varijabla 411 - broj stanova i varijabla 412- korisna površina stanova prema važećoj EU STS Regulativi 1165/98).
10.6. Dokumentacija o metodologiji Eurostatov metodološki dokument  "Methodology of Short-term Business Statistics, Interpretation and guidelines, 2006", sadrži sve preporuke koje se odnose na kompilaciju Kratkoročnih statistika uključujući izdata odobrenja za građenje. Kratke Metodološke informacije o izdatim odobrenjima za građenje za BiH su dostupne u objavljenom dokumentu koji je dostupan na web stranici Agencije za statistiku BiH:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Metodologije/CON_03_2014_MD_0_BS.pdf 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izrada Izvještaja o kvalitetu je u toku.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisničke potrebe su ispunjene, jer ovo istraživanje se zasniva na potpunom obuhvatu izvještajnih jedinica i pokriva sva izdata odobrenja za građenje. Sljedeći korisnici su identifikovani za izdata odobrenja za građenje: poslovni subjekti, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH pri Vijeću ministara BiH, Centralna banka BiH, udruženja poslodavaca, istraživača i studenata, mediji i javnost. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Za ovu statistiku se izračunavaju svi ključni pokazatelji, koji se zahtijevaju prema međunarodnim standardima i ispunjeni su zahtjevi Eurostata u pogledu nivoa detalja za podatke o izdatim odobrenjima za građenje.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene M KPS GRAĐ OG Istraživanje se provodi kao mjesečno istraživanje na punom obuhvatu. U tom smislu, ne postoji statistička pogreška, niti pristranost. S obzirom na vrlo visoku stopu odgovora, ukupna tačnost je vrlo dobra. Slučajevi zakašnjenja su vrlo rijetki i beznačajni.
13.2. Greška uzorkovanja Ne postoji, jer su obuhvaćene sve izvještajne jedinice koje su nadležne za izdavanje odobrenja za građenje. (Anketa popis stanovništva je provedena).
13.3. Neuzoračka greška Stopa odaziva je 100%. Svi podaci su dostupni u skladu s rokovima. U slučaju neodgovora na pojedine stavke iz upitnika, kontaktiraju se izvještajne jedinice putem telefona, dok se ne dobiju odgovori. Opozvana odobrenja za građenje ne uzimaju se u obzir, jer ne postoje pouzdani izvori za ovu vrstu podataka. 
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci za izdata odobrenja za građenje za Bosnu i Hercegovinu se objavljuju u mjesečnoj periodici, 25 dana nakon završetka mjeseca. Obično, dan nakon objavljivanja podataka za BiH ili isti dan, podaci se šalju u Eurostat. Upitnici za 12 mjeseci se šalju izvještajnim jedinicama do kraja prethodne godine (unaprijed). Rok za izvještajne jedinice da popune upitnike i dostave podatke jeste 10. u mjesecu za prethodni (referentni) mjesec.
14.2. Tačnost Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru publikovanja). Svih 12 mjesečnih  saopćenja izdata odobrenja za građenje za BiH su objavljena na dan objave predviđen Kalendarom publikovanja.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Klasifikacija prema vrstama građevinskih objekata, koja se koristi u BiH - KVGO BiH u potpunosti je usklađena s CC klasifikacijom. Sve varijable o izdatim odobrenjima za građenje za BiH su definisane u skladu s preporukama obaveznim za sve države članice EU-: STS-R je Uredba Vijeća (EZ) br 1165/98, OJ L 162/98 vezano za kratkoročne statistike; Uredba (EZ) br 1158/2005 Evropskog parlamenta i Vijeća od 6. jula 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br 1165/98 vezano za kratkoročne statistike; Uredba Komisije (EZ) br 1503/2006 od 28. septembra 2006. kojom se provodi i mijenja Uredba Vijeća (EZ) br. 1165/98 vezano za kratkoročne statistike u pogledu definisanja varijabli, popisa varijabli i učestalosti prikupljanja podataka i Metodologija kratkoročnih poslovnih statistika, ISSN 1725-0099, Evropska zajednica, Luksemburg 2006.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci o odobrenjima za građenje se objavljuju od 2014. godine. Serije podataka su dostupne od prvog kvartala 2013. godine, u mjesečnoj periodici. Vremenske serije o izdatim odobrenjima za građenje izračunate su u skladu sa jedinstvenom metodologijom i međusobno su uporedive. Nema prekida u seriji.
15.3. Usklađenost – cross domain Podaci prikupljeni putem izdatih odobrenja za građenje visoko koreliraju s podacima o završenim stanovima (u kvartalnoj periodici).
15.4. Usklađenost – interna  Podaci su interno uporedivi. Varijable 411 i 412 su usklađene za sve vrste objekata.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Mjesečno statističko istraživanje, poštanskim putem, korištenjem upitnika  M KPS GRAĐ - OG.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci o izdatim odobrenjima za građenje za BiH se prikupljaju kroz statističko istraživanje M KPS GRAĐ - OG koje se provodi putem pošte, korištenjem papirnih upitnika. Podaci se prikupljaju putem kantonalnih, odnosno regionalnih ureda entiteta za nivo entiteta i od strane Ekspoziture BD koja je u nadležnosti Agencije za statistiku BiH, za teritoriju Brčko Distrikta.    
18.4. Validacija podataka Entitetski Zavodi za statistiku vrše unos i validaciju podataka za teritorije entiteta, a za teritoriju Brčko Distrikta to obavlja BHAS. Entitetski zavodi dostavljaju Agenciji, u propisanim formama, sve podatke neophodne za kompilaciju izdatih odobrenja za građenje za nivo BiH. Primjenjuju se cross-checking kontrole nad podacima, uočeni "sumnjivi" podaci se provjeravaju i vraćaju entitetskim zavodima na kontrolu i provjeru. Entitetski zavodi ponovno vrše kontrolu podataka, a ukoliko je neophodno vrše ponovnu prozivku izvještajnih jedinica telefonom ili posjećuju izvještajne jedinice. Ovo je ustaljena praksa već duže vremena što omogućava odsjecima statistike građevinarstva dobijanje kvalitetnih podataka. Provjera podataka se vrši automatski, kroz primjenu unaprijed definisanih kontrola podataka, putem IT aplikacija. Sve provjere se vrše kroz IT aplikaciju za građevinarstvo. Za dostavu podataka u Eurostat, kreiran je format kroz IT aplikaciju. Format za Eurostat se dostavlja u Excel formi, što se i zahtjeva GESMES/TS vodičem. Počevši od 2021. godine koristit će se novi SDMX format.
18.5. Kompilacija podataka Istraživanje obuhvata sva izdata odobrenja za građenje za cijelu BiH, jer se istraživanje provodi za teritoriju cijele BiH. Istraživanje provode entitetski zavodi za teritoriju entiteta i Ekspozitura Brčko Distrikta. Entitetski zavodi vrše agregiranje podataka za sve svoje općine i objavljuju podatke za svoj entitet. U propisanoj formi dostavljaju se podaci Agenciji za svaki entitet, dok Agencija raspolaže sa podacima za Brčko Distrikt kroz web aplikaciju. Vrši se agregiranje podataka i objava za BiH.
18.6. Prilagođavanje Sezonsko prilagođavanje izvornih indeksa proizvodnje u građevinarstvu (IPC) vrši se korištenjem automatskog modela kroz software  JDemetra + 2.2.3 i TRAMO/SEATS metode (regresiona metoda) koji je zasnovan na ARIMA modelima, a objavljuju se indeksi kao izvorni/neprilagođeni te indeksi podešeni za sezonski, kalendarski uticaj i trend. Direktna metoda se koristi u entitetskim statističkim zavodima, dok na BiH nivou, prilagođeni indeksi iz entiteta koriste se i množe s ponderima entiteta za cijelu BiH.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Nije moguće
19. Komentar /