Godišnje istraživanje o sklopljenim brakovima
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre
1.3. Kontakt osoba Radoslav Ćorović
1.4. Funkcija kontakt osobe Pomoćnik direktora u Sektoru za demografiju i socijalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa radoslav.corovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 983
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 26.07.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 26.07.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 26.07.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Godišnjim istraživanjem o sklopljenim brakovima, prikupljaju se podaci o registrovanim slučajevima sklopljenih brakova u Bosni i Hercegovini.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Istraživanje o sklopljenim  brakovima se provodi prema metodologiji koja je usklađena sa preporukama UN-a ( UN Principles and Recommendations for a Vital Statistics System Revision 2).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Podaci se prikupljaju o registrovanim slučajevima sklopljenih brakova u matičnim uredima u Bosni i Hercegovini.  
3.4. Statistički koncepti i definicije Oženjenim/udatim se smatraju osobe koje su zaključile brak prema važećim zakonskim propisima. Brak se upisuje  u matičnu knjigu vjenčanih. Ukoliko je ta osoba sklopila samo u crkvi ili džamiji, ne smatra se oženjenim/udatom.

Razvedenim se smatraju osobe čiji je brak razveden pravosnažnom presudom nadležnog suda.

Stopa nupcijaliteta predstavlja odnos između broja sklopljenih brakova u toku jednogodišnjeg perioda i procijenjenog broja stanovnika, računato na 1000 stanovnika.

Stopa divorcijaliteta predstavlja odnos između broja razvedenih brakova u toku jednogodišnjeg perioda i procijenjenog broja stanovnika računato na 1000 stanovnika. 
3.5. Statistička jedinica Jedinice posmatranja statističkog istraživanja su registrovani slučajevi sklopljenih brakova  u Bosni i Hercegovini. 
3.6. Statistička populacija Ciljnu statističku populaciju čine svi registrovani sklopljeni brakovi.

Oženjenim/udatim se smatraju osobe koje su zaključile brak prema važećim zakonskim propisima. Brak se upisuje u matičnu knjigu vjenčanih. Ukoliko je ta osoba sklopila samo u crkvi ili džamiji, ne smatra se oženjenim/udatom.

Razvedenim se smatraju osobe čiji je brak razveden pravosnažnom presudom nadležnog suda. 
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 1996-2020
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Broj sklopljenih brakova.
5. Referentni period Referentni period je kalendarska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka 1.Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2.Federalni zavod za statistiku BiH, 
3.Ekspozitura Brčko Distrikta.
4. Ministarstvo civilnih poslova BiH
5. EUROSTAT
6. UNSD
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika o sklopljenim brakovima u BiH  se publikuje na tromjesečnom i godišnjem nivou.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja 1. Redovna godišnja saopštenja
2. Redovna kvartalna saopštenja
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14   
10.2. Publikacije Demografija, 2017
Demografija, 2018
Demografija, 2019
Bosna i Hercegovina u brojevima 2018
Bosna i Hercegovina u brojevima 2019
Bosna i Hercegovina u brojevima 2020
Žene i muškarci 2017
Žene i muškarci 2019
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30  
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/32
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici sklopljenih u on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva publikovanja.
10.6. Dokumentacija o metodologiji UN Principles and Recommendations for  a Vital Statistics System Revision 2.
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_19rev2E.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Nije dostupno
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su :
1. Državne i druge institucije javne uprave poput  : Ministarstvo civilnih poslova BiH, Direkcija za evropske integracije pri Savjetu Ministara BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH pri Savjetu Ministara BiH, 
2. Akademska i poslovna zajednica,
3. Opšta javnost,
4. Strani korisnici: Eurostat, UNSD,
5. Mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka iznosi 100%.
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Nije primjenjivo.
13.2. Greška uzorkovanja Istraživanje se ne sprovodi na bazi uzorka. 
13.3. Neuzoračka greška Nije primjenjivo
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine preliminarne podatke za sklopljene i razvedene brakove objavljuje  u martu mjesecu, a konačne detaljne podatke objavljuje u novembru mjesecu. Podaci se odnose na prethodnu godinu.
14.2. Tačnost Objava je u roku.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Na isti način i prema istoj metodologiji  se prikupljaju podaci za nivo RS, FBiH i DB. Podaci su uporedivi kako unutar BiH, tako i sa drugim zemljama EU.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivo po godinama.
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Ne sprovode se slična istraživanja da bi se uporedili podaci.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Odabir izvještajnih jedinica vrši se prema metodološkim preporukama. Izvori podataka za ovo istraživanje su matični registri vjenčanih i evidencije sudova nadležnih za razvod braka u  Bosni i Hercegovini.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju mjesečno pomoću obrazaca DEM-3 i RB-1.
18.3. Prikupljanje podataka Prikupljanje podataka za statističko istraživanje o  sklopljenim brakovima se vrši putem obrazaca koje izvještajne jedinice popunjavaju i dostavljaju statističkim institucijama.
Podatke dobijene od entitetskih zavoda za statistiku i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu, Agencija za statistiku BiH objavljuje  u agregiranom obliku. 
18.4. Validacija podataka Vrši se  kontrola validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Logičke kontrole se rade nakon unosa podataka. Podaci se upoređuju sa podacima iz prethodnih godina i ako postoje određena odstupanja telefonski se kontaktira izvještajna jedinica radi rješavanja odstupanja.
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Podaci statistike sklopljenih brakova nisu predmet sezonskog prilagođavanja.
19. Komentar -