Godišnje istraživanje o statistici rođenih
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizacijska  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre
1.3. Kontakt osoba Radoslav Ćorović
1.4. Funkcija kontakt osobe Pomoćnik direktora u Sektoru za demografiju i socijalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa radoslav.corovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 983
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum posljednje potvrde validnosti metapodataka 26.7.2021.
2.2. Datum posljednje objave metapodataka 26.7.2021.
2.3. Datum posljednjeg ažuriranja metapodataka 26.7.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Godišnjim  istraživanjem  o  rođenim osobama  prikupljaju  se  podaci  o  registrovanim slučajevima osoba rođenih u Bosni i Hercegovini. 
3.2. Klasifikacije korištene u istraživanju Istraživanje o rođenim licima  provodi se prema metodologiji usklađenom s preporukama UN-a (UN Principles and Recommendations for a Vital Statistics System Revision 2).
Za statistiku umrlih koristi se Međunarodna klasifikacija bolesti i povezanih zdravstvenih problema (10. revizija).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Podaci o registrovanim slučajevima rođenih  osoba prikupljaju se u matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. 
3.4. Statistički koncepti i definicije Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje prilikom rođenja diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nesumnjivo kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registruje kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.                                                                                                                                                          Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je duže od 22 sedmice (približno šest mjeseci) i koje ima porođajnu težinu 500 gr i više. Izbacivanje mrtvog ploda nošenog manje od 22 sedmice smatra se pobačajem (abortusom), bez obzira na to da li je riječ o prirodnom ili namjernom prekidu trudnoće, i ne registruje se u matičnim knjigama, niti su ti podaci iskazani u ukupnom broju mrtvorođenih.
Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija koje započinju rođenjem bez mogućnosti ponovnog oživljavanja. Ovdje nisu uključeni mrtvorođeni.
Opća stopa nataliteta predstavlja odnos između broja živorođenih i procijenjenog broja stanovnika, računato na 1000 stanovnika.
Opća stopa mortaliteta predstavlja odnos između broja umrlih i procijenjenog broja stanovnika, računato na 1000 stanovnika.
Opća stopa prirodnog priraštaja
predstavlja razliku između stope nataliteta i stope mortaliteta za godinu posmatranja.
3.5. Statistička jedinica Jedinice posmatranja statističkog istraživanja jesu rođene i umrle osobe registrovane u matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini. 
3.6. Statistička populacija Ciljnu statističku populaciju čine rođene i umrle osobe.
Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje prilikom rođenja diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nesumnjivo kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registruje kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.
Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je duže od 22 sedmice (približno šest mjeseci) i koje ima porođajnu težinu 500 gr i više. Izbacivanje mrtvog ploda nošenog manje od 22 sedmice, smatra se pobačajem (abortusom), bez obzira na to da li je riječ o prirodnom ili namjernom prekidu trudnoće, i ne registruje se u matičnim knjigama, niti su ti podaci iskazani u ukupnom broju mrtvorođenih. 
Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija koje započinju rođenjem bez mogućnosti ponovnog oživljavanja. Ovdje nisu uključeni mrtvorođeni. 
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 1996-2020.
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Broj rođenih i umrlih osoba.
\
5. Referentni period Referentni period je kalendarska godina.
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04)
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka 1.Republički zavod za statistiku Republike Srpske
2.Federalni zavod za statistiku FBiH
3.Ekspozitura Brčko distrikta
4. Ministarstvo civilnih poslova BiH
5. EUROSTAT
6. UNSD
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka uređena je zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje po istom pravnom osnovu ima obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23-29.) utvrđuje princip povjerljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno s načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje s podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije, uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprečavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu s pravilima, propisima i procedurama, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultata. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar objavljivanja s tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar objavljivanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene internetske stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika o rođenim  u BiH  objavljuje se na tromjesečnom i godišnjem nivou.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja 1. Redovna godišnja saopćenja
2. Redovna kvartalna saopćenja
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 
10.2. Publikacije Demografija, 2017.
Demografija, 2018.
Demografija, 2019.
Bosna i Hercegovina u brojevima 2018.
Bosna i Hercegovina u brojevima 2019.
Bosna i Hercegovina u brojevima 2020.
Žene i muškarci 2017.
Žene i muškarci 2019.
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/32
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici rođenih i u online bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikropodacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva objavljivanja.
10.6. Dokumentacija o metodologiji METODOLOGIJA STATISTIKE ROĐENIH
Izdavač: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Godina izdavanja: 2007.
METODOLOGIJA STATISTIKE UMRLIH
Izdavač: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Zelenih beretki 26
Godina izdavanja: 2008.
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Nije dostupno.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH'', Službene novine BiH 26/04; 42/04.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na  kvalitet poslovnog procesa kao i na druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi se osigurao kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opći alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima devet ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno, tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u deset koraka.  Razvijen je kako bi pomogao organizacijama koristiti ga na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve važne organizacijske rezultate i daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvaliteta zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom dostupan na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvalitetu putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvaliteta procesa u izvještajima o kvalitetu i dodatno  GSBPM dokumentacijom.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su :
1. državne i druge institucije javne uprave poput: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Direkcija za evropske integracije pri Vijeću ministara BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH pri Vijeću ministara BiH, 
2. akademska i poslovna zajednica,
3. opća javnost,
4. strani korisnici: Eurostat, UNSD,
5. mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvaliteta statističkih podataka jeste praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika. Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka iznosi  100%. 
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Nije primjenjivo.
13.2. Greška uzorkovanja Istraživanje se ne obavlja na bazi uzorka. 
13.3. Neuzoračka greška Nije primjenjivo.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine preliminarne podatke  za rođena i umrla lica objavljuje u martu mjesecu, a konačne detaljne podatke objavljuje u novembru mjesecu. Podaci se odnose za prethodnu godinu.
14.2. Tačnost Objava je u roku.
15. Usklađenost i uporedivost
51.1. Geografska uporedivost Na isti način i prema istoj metodologiji  prikupljaju se podaci za nivo RS, FBiH i DB. Podaci su uporedivi kako unutar BiH, tako i s drugim zemljama EU.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivo po godinama.
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Interna usklađenost  Ne obavljaju se slična istraživanja da bi se uporedili podaci.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade uposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Politika revizije podataka Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Praksa revizije podataka  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Odabir izvještajnih jedinica obavlja se prema metodološkim preporukama. Izvori podataka za ovo istraživanje jesu matične knjige rođenih i umrlih u Bosni i Hercegovini.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju mjesečno pomoću obrazaca DEM-1 i DEM-2.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci za statističko istraživanje o rođenim licima prikupljaju se putem obrazaca koje izvještajne jedinice popunjavaju i dostavljaju statističkim institucijama.
Podatke dobijene od entitetskih zavoda za statistiku i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu Agencija za statistiku BiH objavljuje  u agregiranom  obliku.
18.4. Validacija podataka Obavljaju se kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka  vezanih s podacima. Logičke kontrole rade se nakon unosa podataka. Podaci se upoređuju s podacima iz prethodnih godina i, ako postoje određena odstupanja, telefonski se kontaktira s izvještajnom jedinicom radi rješavanja odstupanja.
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu s datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Podaci statistike rođenih lica nisu predmet sezonskog prilagođavanja. 
19. Komentar -