Popis stanovništva, domaćinstava i stanova
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre
1.3. Kontakt osoba Radoslav Ćorović
1.4. Funkcija kontakt osobe Pomoćnik direktora u Sektoru za demografiju i socijalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa radoslav.corovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 983
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 13.08.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 13.08.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 13.08.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o stanovništvu (broj, starosna i polna struktura, ekonomske i obrazovne karakteristike, migratorne karakteristike stanovništva ...), domaćinstva (tip domaćinstva, struktura domaćinstva ...), porodice (vrsta porodice, porodica prema broju i starost dece. ..), stanova i zgrada (broj i tip stambene jedinice, karakteristike stanova i zgrada ...). Podaci se objavljuju za sve teritorijalne jedinice (do nivoa naselja).
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju UREDBA (EZ) 763/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA o popisu stanovništva i stanova;
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1201/2009;
Preporuke Evropskog zavoda za statistiku za popis stanovništva i stanova u 2010. godini.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanje pokriva sektore: Odsjek za demografiju i socijalne statistike, Odsjek za poljoprivredu, životnu sredinu i regionalne statistike, Odsjek  za poslovne statistike.
3.4. Statistički koncepti i definicije Uobičajeno mjesto stanovanja
Uobičajeno mjesto stanovanja je mjesto gdje popisano lice obično boravi. Opšte pravilo koje uređuje uobičajeno stanovanje  je da je mjesto uobičajenog boravka osoba u kojoj on/ona provodi veći dio dnevnog noćnog odmora.
Samo one osobe:
a) koje su neprekidno živjele u svom uobičajenom mjestu stanovanja najmanje dvanaest mjeseci prije popisa; ili
b) koje su došle u svoje uobičajeno mjesto boravka tokom dvanaest mjeseci prije popisa sa namjerom da tamo ostanu najmanje godinu danat reba smatrati uobičajenim stanovnicima relevantne geografske ili administrativne jedinice.
Pol
Muško, Žensko
Starost
Starost je predstavljena kao starost dostignuta u referentnom trenutku popisa (30. septembar 2013, u 24:00h).
Bračni status
Neoženjen/Neudata se odnosi na osobe koje nikada nisu stupile u brak prema važećim zakonskim propisima.
Oženjen se odnosi na osobe koje su stupile u brak prema važećim zakonskim propisima i svaki brak upisan u matičnu knjigu vjenčanih. Ako se neko oženio samo u crkvi ili džamiji, to lice se neće smatrati oženjenim.
Razveden/a se odnosi na osobe čiji je brak razveden obavezujućom presudom suda koji je za to nadležan.
Udovac/Udovica se odnosi na osobe čiji je brak prestao smrću jednog od supružnika, odnosno proglašenjem nestalog supružnika umrlim.
Porodični status
Porodično status se posebno mjeri za partnera, samohranog roditelja ili dijete.
 (1.0) Partner
(1.1) muž u vjenčanom paru
(1.2) žena u vjenčanom paru
(1.3) muški partner u sporazumnoj zajednici
(1.4) ženski partner u sporazumnoj zajednici
(2.0) Samohrani roditelj
(2.1) samohrani otac
(2.2) samohrana majka
(3.0) Dijete
(3.1) dijete mlađe od 25 godina
(3.1.1) dijete oba roditelja
(3.1.2) dijete samo muškog partnera
(3.1.3) dijete samo ženskog partnera
(3.1.4) dijete samohranog oca
(3.1.5) dijete samohrane majke
(3.2.) Sin/kćerka od 25 godina i više
(3.2.1) sin/kćerka oba roditelja
(3.2.2) sin/kćerka samo muškog partnera
(3.2.3) sin/kćerka samo ženskog partnera
(3.2.4) sin/kćerka samohranog oca
(3.2.5) sin/kćerka samohrane majke

Položaj u domaćinstvu
Klasifikacija stanovništva prema statusu domaćinstva:
(1.0) Osoba u privatnom domaćinstvu
(1.1) Osoba u domaćinstvu sačinjenom od jezgra porodice
(1.1.1) Muž
(1.1.2) Žena
(1.1.3) Muški partner u konsenzualnoj zajednici
(1.1.4) Ženski partner u konsenzualnoj zajednici
(1.1.5) Samohrani otac
(1.1.6) Samohrana majka
(1.1.7) Dijete ispod 25 godina
(1.1.8) Sin/kćerka od 25 godina i više
(1.1.9) Druge osobe koje nisu članovi porodičnog jezgra, ali žive u
domaćinstvu zasnovanom na porodičnom jezgru
(1.2) Osobe u drugim privatnim domaćinstvima
(1.2.1) koje žive same
(1.2.2) koje žive sa rođacima
(1.2.3) koje žive sa nesrodnicima
(2.0) Osobe koje nisu u privatnim domaćinstvima
(2.1) osobe u institucionalnim domaćinstvima
(2.2) primarni beskućnici
(2.3) Drugi

Trenutni status aktivnosti
„Trenutni status aktivnosti“ je trenutni odnos osobe prema ekonomskoj aktivnosti, zasnovan na referentnoj nedjelji (23.-29. Septembar 2013.).

Zanimanje
"Zanimanje" se odnosi na vrstu posla koji se obavlja na poslu. "Vrsta posla" je opisana glavnim zadacima i dužnostima rada.

Djelatnost
Djelatnost "(grana ekonomske aktivnosti) odnosi se na vrstu proizvodnje ili djelatnosti ustanove ili slične jedinice u kojoj su se nalazila radna mjesta ekonomski aktivne osobe (bilo zaposlene ili nezaposlene).

Položaj u zaposlenju

"Položaj u zaposlenju" odnosi se na vrstu eksplicitnog ili implicitnog ugovora o radu sa drugim licima ili organizacijama, koje lice ima na svom radnom mjestu.

Mjesto rada
Mjesto rada je lokacija na kojoj "trenutno zaposleno" lice obavlja svoj posao, a gdje "obično zaposleno" lice trenutno ili je posljednji put obavljalo posao.

Obrazovna postignuća
Obrazovno postignuće  se odnosi na najviši nivo koji je uspješno završen u obrazovnom sistemu zemlje u kojoj je obrazovanje stečeno.

Veličina lokaliteta
Nije korišćeno u publikacijama (tabele).

Mjesto rođenja
Mjesto rođenja prikuplja se prema geografskoj jedinici u kojoj se rodilo i prema mjestu uobičajenog boravka majke u vrijeme rođenja.

Zemlja državljanstva
Državljanstvo se definiše kao posebna pravna veza između pojedinca i njegove/njene države, stečena rođenjem ili naturalizacijom, bilo izjavom, opcijom, brakom ili na drugi način u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Godina dolaska u zemlju

Godina dolaska je kalendarska godina kada je osoba nedavno zasnovala uobičajeno prebivalište u zemlji.

Prebivalište godinu dana prije
Kada je mjesto uobičajenog boravka godinu dana prije popisa bilo unutar zemlje, to je identifikovano kao najmanja civilna podjela. Kada se mjesto uobičajenog boravka godinu dana prije popisa nalazilo van zemlje, prikuplja se zemlja prebivališta.

Stambeni aranžmani

Tema „Stambeni aranžmani“ pokriva cijelo stanovništvo i odnosi se na vrstu stanovanja u kojem osoba obično boravi u vrijeme popisa. Ovo obuhvata sve osobe koje su uobičajeni stanovnici različitih tipova stambenih prostorija, ili koje nemaju uobičajeno prebivalište i privremeno borave u nekoj vrsti stambenog prostora, ili koje su bez krova, spavaju napolju  ili u skloništima za hitne slučajeve, kada se vrši popis .

Vrsta porodičnog gnijezda
(1.0) Porodica muža i žene koja nije nanovo osnovana porodica
(1.1) bez djece koja tu žive
(1.2) sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi
(1.3) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više
(2.0) Par koji zajedno živi, a nije u pitanju nanovo osnovana porodica
(2.1) bez djece koja tu žive
(2.2) sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi
(2.3) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više
(3.0) Samohrani otac
(3.1) sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje tu živi
(3.2) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više
(4.0) Samohrana majka
(4.1) sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje tu živi
(4.2) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više
 (5.0) Nanovo osnovana porodica
(5.1) sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje tu živi
 (5.2) najmlađi sin/kćerka koja tu živi je starosti 25 godina ili više

Veličina porodičnog jezgra
Porodično jezgro  treba klasifikovati prema veličini na osnovu ukupnog broja stalnih članova porodice koji tu žive.

Vrsta privatnog domaćinstva

(1.0) Neporodična domaćinstva
(1.1) jednočlana domaćinstva
(1.2) višečlana domaćinstva
(2.0) Domaćinstva od jedne porodice
(2.1) par muž i žena, bez djece koja s njima žive
(2.1.1) bez drugih osoba
(2.1.2) sa drugim osobama
(2.2) Par muž i žena, sa najmanje jednim djetetom ispod 25 godina koje s njima
živi
(2.2.1) bez drugih osoba
(2.2.2) sa drugim osobama
(2.3) Par muž i žena, gdje najmlađi sin/kćerka koji s njima žive imaju 25 godina
ili više
(2.3.1) bez drugih osoba
(2.3.2) sa drugim osobama
(2.4) Parovi koji žive zajedno, bez djece koja s njima žive
(2.4.1) bez drugih osoba
(2.4.2) sa drugim osobama
(2.5) Parovi koji zajedno žive, barem sa jednim djetetom ispod 25 godina koje s
njima živi
(2.5.1) bez drugih osoba
(2.5.2) sa drugim osobama
(2.6) Parovi koji zajedno žive kada najmlađi sin/kćerka koji s njima žive imaju 25
godina ili više
 (2.6.1) bez drugih osoba
(2.6.2) sa drugim osobama
(2.7) Samohrani očevi sa barem jednim djetetom ispod 25 godina koje s njima živi
(2.7.1) bez drugih osoba
(2.7.2) sa drugim osobama
(2.8) Samohrani očevi kada najmlani sin/kćerka koji s njima žive imaju 25 godina
ili više
(2.8.1) bez drugih osoba
(2.8.2) sa drugim osobama
(2.9) Samohrane majke sa barem jednim djetetom ispod 25 godina koje živi s
njima
(2.9.1) bez drugih osoba
(2.9.2) sa drugim osobama
 (2.10) Samohrane majke, kada najmlađi sin/kćerka koji s njima žive imaju 25
godina ili više
(2.10.1) bez drugih osoba
(2.10.2) sa drugim osobama
(3.0) Domaćinstva od tri ili više porodica

Veličina privatnog domaćinstva

Privatna domaćinstva razvrstana su prema veličini prema ukupnom broju stalnih članova u domaćinstvu.

Načini korištenja imovine od strane domaćinstva
(1.0) Domaćinstva čije je član vlasnik stambene jedinice
(2.0) Domaćinstva čiji je član zakupac cijele ili dijela stambene jedinice
(3.0) Domaćinstva koja zauzimaju cijelu ili dio stambene jedinice pod nekim drugim
uslovima korištenja.

Vrste stambenih objekata

(1.0) Nastanjena konvencionalna prebivališta
(2.0) Druge stambene jedinice – koliba, brvnara, daščara, kućica na točkovima,
brodić-kućica, ambar, vodenica, pećina ili druga skloništa koja se koriste
za stanovanje ljudi u momentu popisa
(3.0) Objekti za zajedničko stanovanje – hotel, institucija, kamp itd.

Nastanjenost konvencionalnih prebivališta

(1.0) Nastanjena konvencionalna prebivališta sa jednim ili više uobičajenih
stanara
(2.0) Konvencionalna prebivališta bez uobičajenih stanara u momentu popisa
(2.1) prebivališta rezervisana za sezonsku ili sekundarnu upotrebu
(2.2) upražnjena prebivališta
    (2.2.1) na prodaju
    (2.2.2) za izdavanje
    (2.2.3) za rušenje
    (2.2.4) za druge ili nepoznate svrhe
(3.0) konvencionalna prebivališta sa stanarima koji nisu uključeni u popis (strani državljani itd.).

Vrsta vlasništva
(1.0) Prebivalište u kome stanuje vlasnik
(2.0) U zajedničkom vlasništvu
(3.0) Iznajmljeno prebivalište
(3.1) u privatnom vlasništvu
(3.2) u vlasništvu lokalne ili centralne vlade i/ili neprofitne organizacije
(3.3) u miješanom vlasništvu
(4.0) Druge vrste vlasništva

Broj stanara

Broj korisnika stambenog prostora je broj ljudi za koje je stambeni prostor uobičajeno prebivalište.

Korisna površina u stambenoj jedinici
Korisna površina definiše se kao podni prostor izmjeren unutar vanjskih zidova isključujući nenastanjive podrume i potkrovlja, a u višestambenim zgradama sve zajedničke prostore.

Broj soba
Broj soba: „Soba“ se definiše kao prostor u stambenoj jedinici zatvoren zidovima koji sežu od poda do plafona ili krovnog pokrivača, najmanje do visine od 2 metra iznad zemlje, veličine dovoljno velike da sadrži krevet za odraslu osobu (najmanje 4 kvadratna metra) i visok najmanje 2 metra iznad glavne površine plafona.

Standard gustoće  (kvadratura)

Korisna površina u kvadratnim metrima podeljena sa brojem korisnika u stambenoj jedinici.

Standard gustoće (broj soba)

Broj soba podjeljen sa brojem korisnika u stambenoj jedinici.

Sistem vodosnabdijevanja

(1.0) Voda iz cijevi u stambenoj jedinici
(1.1) iz komunalne šeme
(1.2) iz privatnog izvora
(2.0) Bez vode iz cijevi u stambenoj jedinici
(2.1) voda iz cijevi dostupna unutar zgrade, ali izvan stambene jedinice
(2.1.1) iz komunalne šeme
(2.1.2) iz privatnog izvora
(2.2) voda iz cijevi dostupna van zgrade
(2.2.1) iz komunalne šeme
(2.2.2) iz privatnog izvora
(2.3) Nema dostupne vode iz cijevi

Uslovi u toaletu
(1.0) Toaleti sa vodenim ispiranjem u stambenoj jedinici
(2.0) Nema toaleta sa vodenim ispiranjem u stambenoj jedinici

Uslovi za kupanje
Pitanje se nije koristilo na popisnim obrascima.

Način grijanja
1) Centralno grijanje
(1.1) centralno grijanje iz instalacije u zgradi ili stambenoj jedinici
(1.2) centralno grijanje iz zajedničkog centra za grijanje
(2.0) Nema centralnog grijanja
(2.1) uslovi ili oprema za grijanje dostupni su u nastanjenom konvencionalnom prebivalištu/drugoj stambenoj jedinici
(2.2) Uopšte nema grijanja

 Vrsta zgrade

(1.0) Stambene zgrade
(1.1) Odvojene kuće (kuće koje nisu vezane sa drugim zgradama)
(1.1.1) odvojenim kućama sa jednim stanom
(1.1.2) odvojenim kućama sa dva stana (jedan iznad drugog)
(1.2) Dupleks kućama (dva spojena prebivališta)
(1.3) U nizu (ili stepenasto poredanim) kuća (najmanje tri spojena ili
povezana prebivališta svaki sa posebnim ulazom s polja)
2) Uobičajeni stanovi u nestambenim zgradama
Period izgradnje
(1.0) Prije 1919
(2.0) 1919 – 1945
(3.0) 1946 – 1960
(4.0) 1961 – 1970
(5.0) 1971 – 1980
(6.0) 1981 – 1990
(7.0) 1991 – 2000
(8.0) 2001 – 2005
(9.0) 2006 ili kasnije
(9.1) 2006
(9.2) 2007
(9.3) 2008
(9.4) 2009
(9.5) 2010
(9.6) 2011
3.5. Statistička jedinica Osnovne jedinice statističkog posmatranja su osobe, domaćinstva i stanovi.
3.6. Statistička populacija Podaci se odnose na ukupnu populaciju. 
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Popis je izvršen 2013. godine (referentni trenutak 30.09.2013).
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Broj osoba, domaćinstava i stanova.
5. Referentni period 30.9.2013.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, 2013
• Metodologija za pripremu, organizaciju i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, u BiH, 2013.
• Međunarodne preporuke i priručnici
Odgovorna tijela:
Agencija za statistiku BiH; Republički zavod za statistiku Republike Srpske; Federalni zavod za statistiku Federacije BiH.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Podaci prikupljeni popisom vlasništvo su sve tri statističke institucije u BiH i to je regulisano popisnim zakonom.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka U zavisnosti od roka propisanog popisnim zakonom.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Nije primjenjivo.
10.2. Publikacije Popisne knjige 
https://popis.gov.ba/popis2013/?lang=srb
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva publikovanja.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Nije dostupan link za online metodološke dokumente.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu postoji, ali nije dostupan na veb stranici BHAS -a.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Pored pitanja o osnovnim temama na obrascima, uključena su i pitanja koja su zadovoljila većinu potreba korisnika.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka nije računata.  
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Ukupna tačnost - Uobičajeno prebivalište
Nije ocjenjeno
Ukupna tačnost - Pol
Agregatni indeks nedosljednosti - 5,8%.
Stopa dogovora - 97,0%.
Ukupna tačnost - Starost
Zbirni indeks nedosljednosti - 1,5%.
Stopa dogovora - 99,0%.
Ukupna tačnost - Bračno stanje
Agregatni indeks nedosljednosti - 7,7%.
Stopa dogovora - 94,9%.
Ukupna tačnost - Porodični status
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Status domaćinstva
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Trenutni status aktivnosti
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Zanimanje
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Industrija
Nije primjenjivo
Ukupna tačnost - Položaj u zaposlenju
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Mjesto rada
Zbirni indeks nedosljednosti - 24,8%.
Stopa dogovora - 86,8%.
Ukupna tačnost - Obrazovna postignuća
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Veličina lokaliteta
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Mjesto rođenja
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Država državljanstva
Agregatni indeks nedosljednosti - 21,3%.
Stopa dogovora - 94,4%.
Ukupna tačnost - Godina dolaska u zemlju
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Prebivalište godinu dana ranije
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Stambeni aranžmani
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Tip porodičnog jezgra
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Veličina porodičnog jezgra
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Tip privatnog domaćinstva
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Veličina privatnog domaćinstva
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Vlasnički status domaćinstava
Zbirni indeks nedosljednosti - 45,6%.
Stopa dogovora - 85,3%.
Ukupna tačnost - Tip stambenog prostora
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Status zauzetosti
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Tip vlasništva
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Broj putnika
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - korisna površina poda
Zbirni indeks nedosljednosti - 45,6%.
Stopa dogovora - 63,8%.
Ukupna tačnost - Broj soba
Zbirni indeks nedosljednosti - 62,8%
Stopa dogovora - 52,0%.

Ukupna tačnost - Gustoća stanovanja (podni prostor)

Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Gustoća stanovanja (broj soba)
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Sistem vodosnabdijevanja
Agregatni indeks nedosljednosti - 51,3%.
Stopa dogovora - 82,8%.
Ukupna tačnost - Toalet
Agregatni indeks nedosljednosti - 48,9%.
Stopa dogovora - 92,8%.
Ukupna tačnost - Uslovi za kupanje
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Vrsta grijanja
Zbirni indeks nedosljednosti - 39,4%.
Stopa dogovora - 77,2%.
Ukupna tačnost - Tip zgrade
Nije ocjenjeno.
Ukupna tačnost - Period izgradnje
Nije primjenjivo.
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo
13.3. Neuzoračka greška  Post-popisna anketa (PES) sastavni je dio Popisa stanovništva 2013. godine o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u BiH (Popis), čiji je cilj mjerenje obuhvata i grešaka u kvalitetu, kako bi se doprinijelo procjeni kvaliteta Popisa.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Popis je izvršen 2013. godine (referentni trenutak 30.09.2013). Prvi konačni podaci iz Popisa (2013.) objavljeni su u junu 2016. godine.
14.2. Tačnost Nije primjenjivo.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Podaci popisa su potpuno uporedivi između geografskih područja.
15.2. Vremenska uporedivost Nije primjenjivo.
15.3. Usklađenost – cross domain Uopšteno, statistika je metodološki usklađena sa statističkim domenima.
15.4. Usklađenost – interna  Statistika je dosljedna u okviru datog skupa podataka.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci o licima
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o domaćinstvima
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o porodičnim jezgrima
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o konvencionalnim stanovima
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o stambenim prostorijama
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Klasifikacija izvora podataka - podaci o licima
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o domaćinstvima
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o porodičnim jezgrima
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o konvencionalnim stanovima
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o stambenim prostorijama
Konvencionalni popisi
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Obično svakih 10 godina.
18.3. Prikupljanje podataka Popis je izvršen tradicionalnom metodom. Popisivanje su izvršili obučeni popisivači (intervju).
18.4. Validacija podataka Validacija podataka je izvršena tokom obrade podataka (upoređivanje sa drugim statističkim istraživanjima).
18.5. Kompilacija podataka Određeni broj promenljivih potrebnih za objavljivanje rezultata popisa izvedeni su iz prikupljenog skupa podataka (korišćenjem skupa pravila).
18.6. Prilagođavanje Nije primjenjivo.
19. Komentar -