Popis stanovništva, domaćinstava i stanova
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizacijska  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre
1.3. Kontakt osoba Radoslav Ćorović
1.4. Funkcija kontakt osobe Pomoćnik direktora u Sektoru za demografiju i socijalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa radoslav.corovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 983
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum posljednje potvrde validnosti metapodataka 13.8.2021.
2.2. Datum posljednje objave metapodataka 13.8.2021.
2.3. Datum posljednjeg ažuriranja metapodataka 13.8.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o stanovništvu (broj, starosna i polna struktura, ekonomske i obrazovne karakteristike, migratorne karakteristike stanovništva ...), domaćinstva (tip domaćinstva, struktura domaćinstva ...), porodice (vrsta porodice, porodica prema broju i starost djece. ..), stanova i zgrada (broj i tip stambene jedinice, karakteristike stanova i zgrada ...). Podaci se objavljuju za sve teritorijalne jedinice (do nivoa naselja).
3.2. Klasifikacije korištene u istraživanju UREDBA (EZ) 763/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA o popisu stanovništva i stanova;
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1201/2009;
Preporuke Evropskog zavoda za statistiku za popis stanovništva i stanova u 2010. godini.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanje pokriva sektore: Odsjek za demografiju i socijalne statistike, Odsjek za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike, Odsjek  za poslovne statistike.
3.4. Statistički koncepti i definicije Uobičajeno mjesto stanovanja
'Uobičajeno mjesto stanovanja' jeste mjesto gdje popisano lice obično boravi. Opće je pravilo da je  uobičajeno mjesto stanovanja mjesto uobičajenog boravka osoba gdje on/ona provodi veći dio dnevnog i noćnog odmora.
Samo one osobe:
a) koje su neprekidno živjele u svom uobičajenom mjestu stanovanja najmanje dvanaest mjeseci prije popisa; ili
b) koje su došle u svoje uobičajeno mjesto boravka tokom dvanaest mjeseci prije popisa s namjerom ostati tamo najmanje godinu dana treba smatrati uobičajenim stanovnicima relevantne geografske ili administrativne jedinice.
Pol
'Muško, Žensko'
Starost
'Starost' je predstavljena kao starost dostignuta u referentnom trenutku popisa (30. septembar 2013, u 24:00h).
Bračni status
'Neoženjen/Neudata' se odnosi na osobe koje nikada nisu stupile u brak prema važećim zakonskim propisima.
'Oženjen' se odnosi na osobe koje su stupile u brak prema važećim zakonskim propisima i svaki brak upisan u matičnu knjigu vjenčanih. Ukoliko se osoba vjenčala samo u crkvi ili džamiji, neće se smatrati oženjenim.
'Razveden/Razvedena' se odnosi na osobe čiji je brak razveden obavezujućom presudom sudaza to nadležnog.
'Udovac/Udovica' se odnosi na osobe čiji je brak prestao smrću jednog od supružnika, odnosno proglašenjem nestalog supružnika umrlim.
Porodični status
'Porodični status' se posebno mjeri za partnera, samohranog roditelja ili dijete.
 (1.0) Partner
(1.1) Muž u vjenčanom paru
(1.2) Žena u vjenčanom paru
(1.3)Muški partner u sporazumnoj zajednici
(1.4) Ženski partner u sporazumnoj zajednici
(2.0) Samohrani roditelj
(2.1) Samohrani otac
(2.2) Samohrana majka
(3.0) Dijete
(3.1) Dijete mlađe od 25 godina
(3.1.1) Dijete oba roditelja
(3.1.2) Dijete samo muškog partnera
(3.1.3) Dijete samo ženskog partnera
(3.1.4) Dijete samohranog oca
(3.1.5) Dijete samohrane majke
(3.2.) Sin/kćerka od 25 godina i više
(3.2.1) Sin/kćerka oba roditelja
(3.2.2) Sin/kćerka samo muškog partnera
(3.2.3) Sin/kćerka samo ženskog partnera
(3.2.4) Sin/kćerka samohranog oca
(3.2.5) Sin/kćerka samohrane majke

Položaj u domaćinstvu
Klasifikacija stanovništva prema statusu domaćinstva:
(1.0) Osoba u privatnom domaćinstvu
(1.1) Osoba u domaćinstvu sačinjenom od jezgre porodice
(1.1.1) Muž
(1.1.2) Žena
(1.1.3) Muški partner u konsenzualnoj zajednici
(1.1.4) Ženski partner u konsenzualnoj zajednici
(1.1.5) Samohrani otac
(1.1.6) Samohrana majka
(1.1.7) Dijete mlađe od 25 godina
(1.1.8) Sin/kćerka od 25 godina i više
(1.1.9) Druge osobe koje nisu članovi porodičnog jezgra, ali žive u
domaćinstvu zasnovanom na porodičnom jezgru
(1.2) Osobe u drugim privatnim domaćinstvima
(1.2.1) Koje žive same
(1.2.2) Koje žive s rođacima
(1.2.3) Koje žive s nesrodnicima
(2.0) Osobe koje nisu u privatnim domaćinstvima
(2.1) Osobe u institucionalnim domaćinstvima
(2.2) Primarni beskućnici
(2.3) Drugi

Trenutni status aktivnosti
'Trenutni status aktivnosti' je trenutni odnos osobe prema ekonomskoj aktivnosti, zasnovan na referentnoj nedjelji (23-29. septembar 2013.).

Zanimanje
'Zanimanje' se odnosi na vrstu posla koja se obavlja na radnom mjestu. "Vrsta posla" je opisana glavnim zadacima i dužnostima rada.

Djelatnost
'Djelatnost '(grana ekonomske aktivnosti) odnosi se na vrstu proizvodnje ili djelatnosti ustanove ili slične jedinice u kojoj su se nalazila radna mjesta ekonomski aktivne osobe (bilo zaposlene ili nezaposlene).

Položaj u zaposlenju
'Položaj u zaposlenju' odnosi se na vrstu eksplicitnog ili implicitnog ugovora o radu s drugim licima ili organizacijama, koje osoba ima na svom radnom mjestu.

Mjesto rada
'Mjesto rada' je lokacija na kojoj 'trenutno zaposlena' osoba obavlja svoj posao, a gdje 'obično zaposlena' osoba trenutno ili je posljednji put obavljala posao.

Obrazovna postignuća
'Obrazovno postignuće'  se odnosi na najviši nivo uspješno završen u obrazovnom sistemu zemlje u kojoj je obrazovanje stečeno.

Veličina lokaliteta
Nije korišteno u publikacijama (tabele).

Mjesto rođenja
'Mjesto rođenja' prikuplja se prema geografskoj jedinici u kojoj se osoba rodila i prema mjestu uobičajenog boravka majke u vrijeme rođenja.

Zemlja državljanstva
'Državljanstvo' se definira kao posebna pravna veza između pojedinca i njegove/njene države, stečena rođenjem ili naturalizacijom, bilo izjavom, opcijom, brakom ili na drugi način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Godina dolaska u zemlju
'Godina dolaska' je kalendarska godina u kojoj je osoba nedavno zasnovala uobičajeno prebivalište u zemlji.

Prebivalište godinu dana prije
Kad je mjesto uobičajenog boravka godinu dana prije popisa bilo unutar zemlje, to je identificirano kao najmanja civilna podjela. Kad se mjesto uobičajenog boravka godinu dana prije popisa nalazilo van zemlje, prikuplja se zemlja prebivališta.

Stambeni aranžmani
Tema „Stambeni aranžmani“ pokriva cijelo stanovništvo i odnosi se na vrstu stanovanja u kojem osoba obično boravi u vrijeme popisa. Ovo obuhvata sve osobe koje su uobičajeni stanovnici različitih tipova stambenih prostorija, ili koje nemaju uobičajeno prebivalište i privremeno borave u nekoj vrsti stambenog prostora, ili koje su bez krova, spavaju vani  ili u skloništima za hitne slučajeve, u vrijeme popisa .

Vrsta porodičnog gnijezda
(1.0) Porodica muža i žene koja nije nanovo osnovana porodica
(1.1) Bez djece koja tu žive
(1.2) S najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi
(1.3) Nnajmlađi/a sin/kćerka koji/a tu živi je starosti 25 godina ili više
(2.0) Par koji zajedno živi, a nije u pitanju nanovo osnovana porodica
(2.1) Bez djece koja tu žive
(2.2) S najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi
(2.3) Najmlađi/a sin/kćerka koji/a tu živi je starosti 25 godina ili više
(3.0) Samohrani otac
(3.1) S najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi
(3.2) Najmlađi/a sin/kćerka koji/a tu živi je starosti 25 godina ili više
(4.0) Samohrana majka
(4.1) S najmanje jednim djetetom mlađim od  25 godina koje tu živi
(4.2) Najmlađi/a sin/kćerka koji/a tu živi je starosti 25 godina ili više
 (5.0) Nanovo osnovana porodica
(5.1) S najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje tu živi
 (5.2) Najmlađi/a sin/kćerka koji/a tu živi je starosti 25 godina ili više

Veličina porodičnog jezgra
'Porodično jezgro' treba klasificirati prema veličini na osnovu ukupnog broja stalnih članova porodice koji tu žive.

Vrsta privatnog domaćinstva
(1.0) Neporodična domaćinstva
(1.1) Jednočlana domaćinstva
(1.2) Višečlana domaćinstva
(2.0) Domaćinstva od jedne porodice
(2.1) Par muž i žena, bez djece koja s njima žive
(2.1.1) Bez drugih osoba
(2.1.2) S drugim osobama
(2.2) Par muž i žena, s najmanje jednim djetetom imlađim od 25 godina koje s njima
živi
(2.2.1) Bez drugih osoba
(2.2.2) S drugim osobama
(2.3) Par muž i žena, gdje najmlađi/a sin/kćerka koji/a s njima živi ima 25 godina
ili više
(2.3.1) Bez drugih osoba
(2.3.2) S drugim osobama
(2.4) Parovi koji žive zajedno, bez djece koja s njima žive
(2.4.1) Bez drugih osoba
(2.4.2) S drugim osobama
(2.5) Parovi koji zajedno žive, barem s jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s
njima živi
(2.5.1) Bez drugih osoba
(2.5.2) S drugim osobama
(2.6) Parovi koji zajedno žive kad najmlađi sin/kćerka koji s njima živi ima 25
godina ili više
 (2.6.1) Bez drugih osoba
(2.6.2) S drugim osobama
(2.7) Samohrani očevi s barem jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi
(2.7.1) Bez drugih osoba
(2.7.2) S drugim osobama
(2.8) Samohrani očevi kad najmlađi/a sin/kćerka koji s njima živi ima 25 godina
ili više
(2.8.1) Bez drugih osoba
(2.8.2) S drugim osobama
(2.9) Samohrane majke s barem jednim djetetom mlađim od 25 godina koje  s njima
živi
(2.9.1) Bez drugih osoba
(2.9.2) S drugim osobama
 (2.10) Samohrane majke, kad najmlađi/a sin/kćerka koji/a s njima živi ima 25
godina ili više
(2.10.1) Bez drugih osoba
(2.10.2) S drugim osobama
(3.0) Domaćinstva od tri ili više porodica

Veličina privatnog domaćinstva
Privatna domaćinstva razvrstana su prema veličini prema ukupnom broju stalnih članova u domaćinstvu.

Načini korištenja imovine od strane domaćinstva
(1.0) Domaćinstva čije je član vlasnik stambene jedinice
(2.0) Domaćinstva čiji je član zakupac cijele ili dijela stambene jedinice
(3.0) Domaćinstva koja zauzimaju cijelu ili dio stambene jedinice pod nekim drugim
uvjetima korištenja.

Vrste stambenih objekata
(1.0) Nastanjena konvencionalna prebivališta
(2.0) Druge stambene jedinice_ koliba, brvnara, daščara, kućica na točkovima,
brodić-kućica, ambar, vodenica, pećina ili druga skloništa koja se koriste
za stanovanje ljudi u trenutku popisa
(3.0) Objekti za zajedničko stanovanje: hotel, institucija, kamp itd.

Nastanjenost konvencionalnih prebivališta
(1.0) Nastanjena konvencionalna prebivališta s jednim ili više uobičajenih
stanara
(2.0) Konvencionalna prebivališta bez uobičajenih stanara u trenutku popisa
(2.1) Prebivališta rezervisana za sezonsku ili sekundarnu upotrebu
(2.2) Upražnjena prebivališta
    (2.2.1) Na prodaju
    (2.2.2) Za izdavanje
    (2.2.3) Za rušenje
    (2.2.4) Za druge ili nepoznate svrhe
(3.0) Konvencionalna prebivališta sa stanarima koji nisu uključeni u popis (strani državljani itd.).

Vrsta vlasništva
(1.0) Prebivalište u kojem stanuje vlasnik
(2.0) U zajedničkom vlasništvu
(3.0) Iznajmljeno prebivalište
(3.1) U privatnom vlasništvu
(3.2) U vlasništvu lokalne ili centralne vlade i/ili neprofitne organizacije
(3.3) U miješanom vlasništvu
(4.0) Druge vrste vlasništva

Broj stanara
Broj korisnika stambenog prostora jeste broj ljudi kojima je stambeni prostor uobičajeno prebivalište.

Korisna površina u stambenoj jedinici
Korisna površina definira se kao podni prostor izmjeren unutar vanjskih zidova isključujući nenastanjive podrume i potkrovlja, a u višestambenim zgradama sve zajedničke prostore.

Broj soba
Broj soba: „Soba“ se definira kao prostor u stambenoj jedinici zatvoren zidovima koji sežu od poda do plafona ili krovnog pokrivača, najmanje do visine od dva metra iznad zemlje, veličine dovoljno velike da sadrži krevet za odraslu osobu (najmanje četiri kvadratna metra) i visok najmanje dva metra iznad glavne površine plafona.

Standard gustoće  (kvadratura)
Korisna površina u kvadratnim metrima podijeljena brojem korisnika stambene jedinice.

Standard gustoće (broj soba)
Broj soba podijeljen brojem korisnika stambene jedinice.

Sistem vodosnabdijevanja
(1.0) Voda iz cijevi u stambenoj jedinici
(1.1) Iz komunalne sheme
(1.2) iz privatnog izvora
(2.0) Bez vode iz cijevi u stambenoj jedinici
(2.1) Voda iz cijevi dostupna unutar zgrade, ali izvan stambene jedinice
(2.1.1) Iz komunalne sheme
(2.1.2) Iz privatnog izvora
(2.2) Voda iz cijevi dostupna van zgrade
(2.2.1) Iz komunalne sheme
(2.2.2) Iz privatnog izvora
(2.3) Nema dostupne vode iz cijevi

Uvjeti u toaletu
(1.0) Toaleti s vodenim ispiranjem u stambenoj jedinici
(2.0) Nema toaleta s vodenim ispiranjem u stambenoj jedinici

Uvjeti za kupanje
Pitanje se nije koristilo na popisnim obrascima.

Način grijanja
1) Centralno grijanje
(1.1) centralno grijanje iz instalacije u zgradi ili stambenoj jedinici
(1.2) centralno grijanje iz zajedničkog centra za grijanje
(2.0) Nema centralnog grijanja
(2.1) uslovi ili oprema za grijanje dostupni su u nastanjenom konvencionalnom prebivalištu/drugoj stambenoj jedinici
(2.2) Uopšte nema grijanja

 Vrsta zgrade
(1.0) Stambene zgrade
(1.1) Odvojene kuće (kuće koje nisu vezane sa drugim zgradama)
(1.1.1) odvojenim kućama sa jednim stanom
(1.1.2) odvojenim kućama sa dva stana (jedan iznad drugog)
(1.2) Dupleks kućama (dva spojena prebivališta)
(1.3) U nizu (ili stepenasto poredanim) kuća (najmanje tri spojena ili
povezana prebivališta svaki sa posebnim ulazom s polja)
2) Uobičajeni stanovi u nestambenim zgradama
Period izgradnje
(1.0) Prije 1919
(2.0) 1919 – 1945
(3.0) 1946 – 1960
(4.0) 1961 – 1970
(5.0) 1971 – 1980
(6.0) 1981 – 1990
(7.0) 1991 – 2000
(8.0) 2001 – 2005
(9.0) 2006 ili kasnije
(9.1) 2006
(9.2) 2007
(9.3) 2008
(9.4) 2009
(9.5) 2010
(9.6) 2011
3.5. Statistička jedinica Osnovne jedinice statističkog posmatranja su osobe, domaćinstva i stanovi.
3.6. Statistička populacija Podaci se odnose na ukupnu populaciju. 
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Popis je izvršen 2013. godine (referentni trenutak 30.09.2013.).
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Broj osoba, domaćinstava i stanova.
5. Referentni period 30.9.2013.
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH
• Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, 2013.
• Metodologija za pripremu, organizaciju i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, u BiH, 2013.
• međunarodne preporuke i priručnici
Odgovorna tijela:
Agencija za statistiku BiH; Republički zavod za statistiku Republike Srpske; Federalni zavod za statistiku Federacije BiH.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Podaci prikupljeni popisom vlasništvo su sve tri statističke institucije u BiH i to je regulirano popisnim zakonom.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka uređena je zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje s podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije, uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprečavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu s pravilima, propisima i procedurama, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultata. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar objavljivanja s tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar objavljivanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene internetske stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka U zavisnosti od roka propisanog popisnim zakonom.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Nije primjenjivo.
10.2. Publikacije Popisne knjige: 
https://popis.gov.ba/popis2013/?lang=srb
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci iz popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u online bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikropodacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva objavljivanja.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Nije dostupan link za online metodološke dokumente.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu postoji, ali nije dostupan na internetskoj stranici BHAS -a.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opći alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama javnog sektora, inspiriran modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima devet ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno, tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u deset koraka razvijen kako bi pomogao organizacijama koristiti ga na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve važne organizacijske rezultate i daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvaliteta zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom dostupan na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvalitetu  izračunavanjem pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvaliteta procesa u izvještajima o kvalitetu i dodatno  GSBPM dokumentacijom.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Pored pitanja o osnovnim temama na obrascima, uključena su i pitanja koja su zadovoljila većinu potreba korisnika.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguranju kvaliteta statističkih podataka jeste praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka nije računata.  
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Ukupna tačnost - Uobičajeno prebivalište
Nije ocijenjeno
Ukupna tačnost - Pol
Agregatni indeks nedosljednosti - 5,8%.
Stopa dogovora - 97,0%.
Ukupna tačnost - Starost
Zbirni indeks nedosljednosti - 1,5%.
Stopa dogovora - 99,0%.
Ukupna tačnost - Bračno stanje
Agregatni indeks nedosljednosti - 7,7%.
Stopa dogovora - 94,9%.
Ukupna tačnost - Porodični status
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Status domaćinstva
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Trenutni status aktivnosti
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Zanimanje
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Industrija
Nije primjenjivo
Ukupna tačnost - Položaj u zaposlenju
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Mjesto rada
Zbirni indeks nedosljednosti - 24,8%.
Stopa dogovora - 86,8%.
Ukupna tačnost - Obrazovna postignuća
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Veličina lokaliteta
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Mjesto rođenja
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Država državljanstva
Agregatni indeks nedosljednosti - 21,3%.
Stopa dogovora - 94,4%.
Ukupna tačnost - Godina dolaska u zemlju
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Prebivalište godinu dana ranije
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Stambeni aranžmani
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Tip porodičnog jezgra
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Veličina porodičnog jezgra
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Tip privatnog domaćinstva
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Veličina privatnog domaćinstva
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Vlasnički status domaćinstava
Zbirni indeks nedosljednosti - 45,6%.
Stopa dogovora - 85,3%.
Ukupna tačnost - Tip stambenog prostora
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Status zauzetosti
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Tip vlasništva
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Broj putnika
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - korisna površina poda
Zbirni indeks nedosljednosti - 45,6%.
Stopa dogovora - 63,8%.
Ukupna tačnost - Broj soba
Zbirni indeks nedosljednosti - 62,8%
Stopa dogovora - 52,0%.

Ukupna tačnost - Gustoća stanovanja (podni prostor)

Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Gustoća stanovanja (broj soba)
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Sistem vodosnabdijevanja
Agregatni indeks nedosljednosti - 51,3%.
Stopa dogovora - 82,8%.
Ukupna tačnost - Toalet
Agregatni indeks nedosljednosti - 48,9%.
Stopa dogovora - 92,8%.
Ukupna tačnost - Uvjeti za kupanje
Nije primjenjivo.
Ukupna tačnost - Vrsta grijanja
Zbirni indeks nedosljednosti - 39,4%.
Stopa dogovora - 77,2%.
Ukupna tačnost - Tip zgrade
Nije ocijenjeno.
Ukupna tačnost - Period izgradnje
Nije primjenjivo.
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo.
13.3. Neuzoračka greška  Postpopisna anketa (PES) sastavni je dio Popisa stanovništva 2013. godine o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima u BiH (Popis), čiji je cilj mjerenje obuhvata i grešaka u kvalitetu, kako bi se doprinijelo procjeni kvaliteta Popisa.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Popis je izvršen 2013. godine (referentni trenutak 30.09.2013.). Prvi konačni podaci iz Popisa (2013.) objavljeni su u junu 2016. godine.
14.2. Tačnost Nije primjenjivo.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Geografska uporedivost Podaci popisa su potpuno uporedivi između geografskih područja.
15.2. Vremenska uporedivost Nije primjenjivo.
15.3. Usklađenost – cross domain Općenito, statistika je metodološki usklađena sa statističkim domenima.
15.4. Interna usklađenost  Statistika je dosljedna u okviru datog skupa podataka.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci o osobama
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o domaćinstvima
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o porodičnim jezgrama
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o konvencionalnim stanovima
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Podaci o stambenim prostorijama
Podaci su prikupljeni na terenu (tradicionalna metoda popisa).
Klasifikacija izvora podataka - podaci o osobama
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o domaćinstvima
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o porodičnim jezgrama
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o konvencionalnim stanovima
Konvencionalni popisi
Klasifikacija izvora podataka - podaci o stambenim prostorijama
Konvencionalni popisi
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Obično svakih deset godina.
18.3. Prikupljanje podataka Popis je izvršen tradicionalnom metodom. Popisivanje su obavili obučeni popisivači (intervju).
18.4. Validacija podataka Validacija podataka je obavljena tokom obrade podataka (upoređivanje s drugim statističkim istraživanjima).
18.5. Kompilacija podataka Određeni broj promjenljivih podataka potrebnih za objavljivanje rezultata popisa izvedeni su iz prikupljenog skupa podataka (korištenjem skupa pravila).
18.6. Prilagođavanje Nije primjenjivo.
19. Komentar -