Godišnje istraživanje o statistici migracija
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demogafiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku stanovništva i registre
1.3. Kontakt osoba a) Amra Ibrahimagić
b) Aida Kondo
c) Jasna Škobić
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku stanovništva i registre
b) Stručni savjetnik za prirodno kretanje stanovništva i migracije
c) Stručni saradnik za prirodno kretanje stanovništva i migracije
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa amra.ibrahimagic@bhas.gov.ba
aida.kondo@bhas.gov.ba
jasna.markovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 915;   +387 33 911 971
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 14.07.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 14.07.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 14.07.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o stanovnicima,po spolnoj i starosnoj strukturi,koji su registrovali promjenu njihovog prebivališta,uključujući kretanja između entiteta i Brčko Distrikta
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH(Sl.glasnik BiH broj 32/01 i 56/08).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanje obuhvata Sektor za demogafiju i socijalne statistike
3.4. Statistički koncepti i definicije Migracija predstavlja prostornu pokretljivost stanovništva.
Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretjivosti stanovništva (doseljenik,odseljenik).
Unutrašnja migracija predstavlja preseljenje osoba unutar teritorije BiH, prateći pri tom mjesto iz kojeg je osoba odjavila prebivalište,kao i mjesto novog prebivališta.
Migracijski saldo je razlika broja doseljenih i broja odseljenih stanovnika nekog područja.
Prebivalište je općina ili distrikt u kojem se državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi (Sl.glasnik BiH broj 32/01;član 3.tačka7).
Boravište je općina ili distrikt gdje se državljanin nastani s namjerom da tamo privremeno živi (Sl.glasnik BiH broj 32/01; član 3 tačka 7).
Starost migranta predstavlja se kao broj navršenih godina života u trenutku njegovog preseljenja.Svaka starosna kohorta obuhvata osobe koje su navršile godine života u granicama intervala.
3.5. Statistička jedinica Osoba
3.6. Statistička populacija Državljani BiH kao i stranci kojima je odobren stalni boravak u BiH i koji su prijavili prebivalište u BiH
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2008-2020
3.9. Bazni period Bazna godina
4. Jedinica mjere Broj osoba 
5. Referentni period Kalendarska godina
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Zakon o Prebivalištu i boravištu državljanja BiH
• Zakon o slobodi pristupu informacijama u BiH
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH,čl 14; stav 2 .(Dostava baze podataka od strane IDDEEA)
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14
10.2. Publikacije https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni popisni podaci na  on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu diseminirani mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Ne postoji link na on-line dokumente.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu BHAS ne raspolaže dokumentima vezanim za kvalitet (u nadležnosti IDDEEA)
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Uslovljeno  dostavljenom bazom podata.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Nije izračunata stopa
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Nije primjenjivo
13.2. Greška uzorkovanja \
13.3. Neuzoračka greška \
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   \
14.2. Tačnost \
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Uporedivo između entiteta i Distrikta Brčko
15.2. Vremenska uporedivost Uporediva po godinama
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Nije primjenjivo
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Agencija za identifikaciona dokumenta,evidenciju i razmjenu podataka(IDDEEA)
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Godišnje
18.3. Prikupljanje podataka Baza IDDEEA
18.4. Validacija podataka Nadležnost IDDEEA-e
18.5. Kompilacija podataka Nije primjenjivo
18.6. Prilagođavanje Nije primjenjivo
19. Komentar -