Statistika nafte
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizacijska  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike 
1.3. Kontakt osoba Ševala Korajčević
Nermina Pozderac
1.4. Funkcija kontakt osobe Šefica Odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
Stručni savjetnik u Odsjeku za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
nermina.pozderac@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum posljednje potvrde validnosti metapodataka 29.10.2021.
2.2. Datum posljednje objave metapodataka 29.10.2021.
2.3. Datum posljednjeg ažuriranja metapodataka 29.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Prikupljaju se podaci o proizvodnji, nabavci i upotrebi sirove nafte, rafinerijskih sirovina i aditiva, zatim podataka o proizvodnji, uvozu, izvozu, zalihama, reciklaži, razmjeni proizvoda, vlastitoj potrošnji, gubicima i prodaji po vrsti potrošača različitih naftnih derivata i ostali podaci neophodni za izradu bilansa nafte i derivata nafte i ispunjavanju zahtjeva iz Aneksa B Uredbe (EC) 1099/2008 o energetskoj statistici.
3.2. Klasifikacije korištene u istraživanju - Klasifikacija djelatnosti KD BiH 2010.C47, koja sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara EU Statističkoj klasifikaciji djelatnosti NACE Rev 2
- Carinska tarifa BiH
- Klasifikacija energenata prema Uredbi (EC) 1099/2008, usklađenom s UN međunarodnom klasifikacijom IRES (International Recommendations for Energy Statistics), posebno s poglavljem 3: "Standardna međunarodna klasifikacija energenata"
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Podaci energetske statistike pokrivaju sve glavne sektore privrede uključene u proizvodnju, trgovinu, transformaciju energije ili njenu potrošnju.
3.4. Statistički koncepti i definicije Ukupna proizvodnja obuhvata ukupnu proizvodnju derivata nafte na teritoriji države.
Uvoz / Izvoz su količine nafte i derivata nafte koje su prešle državnu granicu.
Saldo zaliha je razlika između zaliha u prvom danu u godini (početnih zaliha) i zaliha u zadnjem danu u godini (krajnjih zaliha).
Finalna potrošnja obuhvata potrošnju energije raspoložive za finalnu potrošnju u neenergetske i energetske svrhe.
Finalna neenergetska potrošnja je potrošnja energije u tehnološkom procesu za proizvodnju neenergetskih proizvoda.
Finalna energetska potrošnja obuhvata finalnu potrošnju u industriji, građevinarstvu, saobraćaju, domaćinstvima, poljoprivredi i ostalim potrošačima.
Metodologija za prikupljanje podataka i izradu pojedinačnih energetskih bilansa usklađena je s međunarodnim standardima IEA/OECD i Eurostat-a. Metodologija je opisana u Priručniku za energetsku statistiku (Energy Statistics Manual). Primjenjuju se definicije iz Aneksa A Uredbe (EC) 1099/2008 o energetskoj statistici (Regulation (EC) No 1099/2008 on energy statistics).
3.5. Statistička jedinica Izvještajne jedinice su poslovni subjekti, odnosno pravna lica i njihove registrirane lokalne jedinice koje su po svojoj glavnoj djelatnosti razvrstane u područja D, G, C i B saglasno s KD BiH 2010. Izvještajne jedinice su istovremeno i jedinice promatranja. Izvještajne jedinice (pravna lica) daju podatke pojedinačno za svaku industrijsku lokalnu jedinicu u svom sastavu. U nekim slučajevima registrirane lokalne jedinice same direktno dostavljaju podatke.
3.6. Statistička populacija Podaci se prikupljaju od preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom nafte i derivata nafte, uvoznika i distributera nafte i derivata nafte, preduzeća iz područja G - Trgovina na veliko i malo (grana 46.7), C - Prerađivačka industrija, D - Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i gasom i krajnjih potrošača iz područja B - Vađenje ruda i kamena.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2013-2019.
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Tona
5. Referentni period Kalendarska godina 
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 26/04 i 42/04)
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat)
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka /
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka uređena je zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje po istom pravnom osnovu ime obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23-29.) utvrđuje princip povjerljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike, a posebno s načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje s podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije, uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprečavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu s pravilima, propisima i procedurama, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultata. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar objavljivanja s tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar objavljivanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene internetske stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto se vrijeme nova saopćenja također šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnji se podaci objavljuju u saopćenju " Prirodni gas": 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/26
10.2. Publikacije Podaci se također objavljuju u Tematskom biltenu "Transport, okoliš, energija" i "BiH u brojevima":
https://bhas.gov.ba/Archive/Category/1
10.3. Online baza podataka Ne postoji online baza podataka.
10.4. Pristup mikropodacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  /
10.6. Dokumentacija o metodologiji Informacije o metodologiji mogu se naći u BHAS Saopćenju i Tematskom biltenu. Metodologija za prikupljanje podataka i izradu pojedinačnih energetskih bilansa usklađena je s međunarodnim standardima IEA/OECD i Eurostata. Metodologija je opisana u Priručniku za energetsku statistiku (Energy Statistics Manual). 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH'', Službene novine BiH 26/04; 42/04.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na  kvalitet poslovnog procesa kao i na druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi se osigurao kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opći alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama javnog sektora, inspiriran modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje samoocjenjivanja ima devet ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno, tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u deset koraka. Razvijen je kako bi pomogao organizacijama koristiti ga na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve važne organizacijske rezultate i daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom  dostupan na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvalitetu  izračunavanjem pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvaliteta procesa u izvještajima o kvalitetu i dodatno  GSBPM dokumentacijom.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Glavni korisnici godišnjih podataka o prirodnom gasu su:
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
- Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH,
- Centralna banka BiH,
- Eurostat,
- energetska zajednica,
- naučno-obrazovne ustanove i druge institucije koje se bave analizom ekonomskih kretanja u BiH.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvaliteta statističkih podataka jeste praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  /
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja i poređem s podacima iz prethodnog perioda i  raspoloživih dodatnih izvora podataka te dodatnim analizama.
13.2. Greška uzorkovanja Statističko istraživanje nije zasnovano na uzorku. Greške uzorkovanja ne postoje.
13.3. Neuzoračka greška Stalnim unapređenjem procesa prikupljanja podataka nastoje se smanjiti neuzoračke greške. U slučaju pojave greške mjerenja, zavisno od vrste greške, nju eliminira metodolog kontaktiranjem i provjerom u saradnji s izvještajnom jedinicom ili samostalno, na osnovu ostalih podataka u upitniku i podataka iz prethodnog perioda. Kontrola podataka obavlja se na svim nivoima prikupljanja podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se objavljuju 12 mjeseci nakon referentnog perioda.
14.2. Tačnost Podaci se objavljuju u skladu s Kalendarom objavljivanja Agencije za statistiku BiH.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Geografska uporedivost Metodologija za prikupljanje podataka i izradu pojedinačnih energetskih bilansa usklađena je s međunarodnim standardima IEA/OECD i Eurostata, Uredba (EC) 1099/2008 o energetskoj statistici, što omogućava geografsku uporedivost s državama Evropske unije i ostalim državama.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci za bilans nafte i derivata nafte objavljuju se od referentne 2013. godine. Vremenska uporedivost prikupljenih podataka pokazuje da nije bilo prekida u serijama podataka u periodu 2013-2019. 
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Interna usklađenost   /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade uposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Politika revizije podataka Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Praksa revizije podataka  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Izvor podataka za godišnje statistike o nafti i derivatima nafte su preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom nafte i derivata nafte i njihovom distribucijom. Bilans nafte i derivata nafte obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistike energije, vanjske trgovine, građevinarstva, industrije, saobraćaja, poljoprivrede i šumarstva. 
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom, poštom, elektronskom poštom (e-mailom) ili faksom (Obrasci: EN-N1-G, EN-N2-G, EN-NT-G, EN-UGE-G).
18.4. Validacija podataka Izvorni podaci prolaze niz provjera oslanjajući se na principe potpunosti i dosljednosti.
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka entitetskih statističkih zavoda. 
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se  prilagođavanje.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /