Godišnje istraživanje o javnom odvozu i odlaganju komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Alma Džananović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Viši stručni saradnik za statistiku okoliša
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, alma.dzananovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 01.11.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 01.11.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 01.11.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o javnom odvozu i odlaganju komunalnog otpada u Bosni i Hercegovini. Godišnje izvještaje podnose javna komunalna preduzeća i druga preduzeća koja se bave prikupljanjem i odlaganjem otpada, kao i preduzeća koja upravljaju odlagalištem otpada. 
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima
• Regulativa 2150/2002/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. novembra 2002. godine o statističkim podacima o otpadu. 
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Izvještajne jedinice su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. Oblast je 38 -Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala.
3.4. Statistički koncepti i definicije Podaci prezentovani u ovom saopćenju dobijeni su putem dva statistička istraživanja:
1. Godišnji izvještaj o sakupljenom otpadu (obrazac KOM-6aS) i
2. Godišnji izvještaj o odloženom otpadu (obrazac KOM-6aD).
Otpad je svaki predmet ili materija razvrstan u jednu od grupa otpada prema Klasifikacijskom katalogu otpada, kojeg vlasnik ili imalac odlaže, namjerava ili mora odložiti.
Komunalni otpad predstavlja otpad iz domaćinstva, kao i otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstava, a potiče od poslovnih subjekata.
Klasifikacijski katalog otpada sadrži listu opasnog i neopasnog otpada koji je razvrstan u odnosu na izvor nastanka otpada na pet grupa.
1) Odvojeno prikupljene vrste otpada: papir, karton, staklo, tekstil i dr.
2) Otpad iz vrtova i parkova: biorazgradivi otpad, zemlja, kamen i ostali otpad koji nije biorazgradiv.
3) Ostali komunalni otpad: miješani komunalni otpad, otpad sa pijaca, otpad od čišćenja ulica, od čišćenja iz kanalizacije, kabasti otpad i sl.
4) Na drugi način odstranjen otpad je obuhvaćen operacijama čiji je cilj završno zbrinjavanje otpada, koji se ne može preraditi i koji prolazi različite postupke obrade i odlaganja otpada.
5) Prerađen otpad je korisni otpad ili komponente otpada, uključujući prije svega reciklirani otpad, ponovno korišteni otpad, kompostirani otpad, otpad korišten u uređajima za  sagorjevanje i industrijskim pećima ili otpad korišten za stvaranje goriva. Ne smatra se prerađenim onaj otpad koji se koristi za spaljivanje otpada i druge toplinske postupke  predviđene za zbrinjavanje otpada.
6) Odlagalište otpada je mjesto namijenjeno odlaganju otpada na površini ili ispod površine zemljišta.
3.5. Statistička jedinica Izvještajne jedinice su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010)
razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. Oblast je 38 -
Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala. 
3.6. Statistička populacija Poslovni subjekti iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o statistici javnog odvoza i odlaganja komunalnog otpada BiH su proizvedeni i objavljeni za seriju godina i pokrivaju period 2008-2019. 
3.9. Bazni period Bazna godina je prethodna godina.
4. Jedinica mjere Podaci su prikazani u metričkim tonama i hiljadama tona.
5. Referentni period Referentni period je kalendarska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
• Metodologija Statistike otpada
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Podaci se prikupljaju u statističkim zavodima RS i FBiH i Brčko Distriktu i zatim proslijeđuju Agenciji za statistiku BiH. Statistički ured Europske unije (Eurostat) i Statistički odsjek UN-a (UNSD) su korisnici podataka i redovno se izvještavaju.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. 
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika odvoza i odlaganja komunalnog otpada BiH se diseminira na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja 1. Javni odvoz i odlaganje otpada u 2019. godini:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/ENV_01_2019_Y1_0_BS.pdf
2. Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada u 2018. godini:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2019/ENV_01_2018_Y1_0_BS.pdf
3.  Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2017:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2018/ENV_01_2017_Y1_0_BS.pdf
10.2. Publikacije Od drugih vidova publikacija statistike okoliša tu su:
1. Bosna i Hercegovina u brojevima:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf
2. Indikatori održivog razvoja Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/SDG_00_2019_TB_0_BS.pdf
10.3. Online baza podataka Za sada ne postoji on-line baza podataka BHAS-a o statistici otpada. 
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Printane kopije svih publikacija su dostupne.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Određivanje šifre otpada prema listi otpada.
Priručnik za statistiku otpada.
Određivanje težine otpada.                                                                                                                                                                 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu nije rađen za ovo istraživanje prema internom priručniku, izvještaj o kvalieti se popunjava prema zahtjevu Eurostata (WASTE ESQRS).
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH, Centralna banka BiH, Eurostat, Statistički odsjek Ujedinjenih nacija (UNSD), ambasade i konzularna predstavništva stranih država. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti-preduzeća, mediji i opća javnost. Ovi podaci će biti korišteni u statistici otpada i stakleničkih gasova iz otpada. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Proizvode se svi ključni pokazatelji koji se zahtijevaju prema EU legislativi i međunarodnim standardima za statistiku otpada.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja i poređem sa podacima iz prethodnog perioda i  raspoloživih dodatnih izvora podataka.
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo.
13.3. Neuzoračka greška Stalnim unapređenjem procesa prikupljanja podataka nastoje se smanjiti neuzoračke greške. U slučaju pojave greške mjerenja, u zavisnosti od vrste greške, ona se eliminiše od strane metodologa kontaktiranjem i provjerom sa izvještajnom jedinicom ili samostalno, na osnovu ostalih podataka u upitniku i podataka iz prethodnog perioda. Kontrola podataka vrši se na svim nivoima prikupljanja podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost objave prvih rezultata:  t+10. Pravovremenost objave konačnih rezultata: rezultati prve objave su ujedno i konačni podaci, zato je pravovremenost konačnih rezultata jednaka pravovremenosti prve objave.
14.2. Tačnost Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja Agencije za statistiku BiH.
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Statistika javnog odvoza i odlaganja komunalnog otpada  BiH primjenjuje međunarodne metodološke standarde prilikom obrade podataka. Ovo omogućuje poređenje podataka BiH sa podacima o otpadu drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci za javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada se objavljuju od referentne 2009. Vremenska uporedivost prikupljenih podataka pokazuje da nije bilo prekida u serijama podataka u periodu 2009-2019. 
15.3. Usklađenost – cross domain Nema podataka o relevantnom istraživanju koje bi mogla da provodi druga organizacija. 
15.4. Usklađenost – interna  Nemamo informaciju o internoj usklađenosti statistika.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Statističko istraživanje za odvoza i odlaganja komunalnog otpada u BiH obuhvata sve poslovne subjekti i dijelove poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. Oblast je 38 - Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala.    
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjoj osnovi. 
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom, poštom, mailom ili faksom (Obrasci: KOM6AS i KOM6AD) .
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH vrši kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Greška validnosti podataka otkriva se kada unos podataka nije tačan, što može dovesti do problema kada se radi obrada podataka, tako da se podaci ne mogu uključiti u statističke analize, te se moraju izbrisati ili korigirati. Primjeri ovakvih grešaka su netačne šifre otpada ili jedinica količine, itd. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. 
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka entitetskih statističkih zavoda i administrativnih izvora. 
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se  prilagođavanje.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /