Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u preduzećima
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike 
1.3. Kontakt osoba Ševala Korajčević
Dragan Jovović
1.4. Funkcija kontakt osobe Šefica odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
Stručni saradnik u Odjeljenju za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalnu statistiku
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
dragan.jovovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 20.09.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 20.09.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 20.09.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Istraživanje upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima za referentnu 2021. godinu. Ovo je godišnje istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i pruža informacije o upotrebi računara, korišćenju interneta, elektronskoj trgovini i drugim IKT u preduzećima.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE rev.2) - po odsjecima i odjeljenjima • Prikupljanje podataka se zasniva u skladu sa zahtjevima Uredbe Komisije (EU) br. 2152/2019 o utvrđivanju detaljnih pravila za sprovođenje Odluke br. 1197/2020 / EC o evropskoj poslovnoj statistici.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Izvještajne jedinice za istraživanje preduzeća su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz Registra privrednih subjekata koja su, prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010), ove djelatnosti: NACE Rev. 2 odjeljaka C, D, E, F, G, H, I, J, L, M i N, odjeljak 95.1 Geografski opseg: Preduzeća koja se nalaze na bilo kojem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine.
3.4. Statistički koncepti i definicije Model upitnika o upotrebi IKT-a i e-trgovini u preduzećima pruža veliki izbor varijabli koje između ostalog pokrivaju sljedeća područja:

 - Opšte informacije o IKT sistemima

 - Pristup i korištenje Interneta

 - E-trgovina i e-poslovanje

 - Uticaj Covid-19

 - Ostale teme: internet stvari, umjetna inteligencija, cloud computing, elektronsko dijeljenje informacija unutar preduzeća itd.
Godišnji model upitnika i metodološki priručnik sadrže definicije i objašnjenja u vezi sa temama istraživanja.
3.5. Statistička jedinica Izvještajne jedinice su preduzeća sa 10 ili više zaposlenih ove djelatnosti su: NACE Rev. 2 odjela C, D, E, F, G, H, I, J, L, M i N, odjeljak 95.1., prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) :
 - Sekcija C – “Proizvodnja”;
 - Odjeljak D, E – “Snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom”
 “Vodovod, kanalizacija, upravljanje otpadom i
 aktivnosti sanacije”;
 - Dio F – „Građevinarstvo“;
 - Odjeljak G – „Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila
 i motocikle”;
 - Odjeljak H – „Transport i skladištenje“;
 - Odjeljak I – “Smještaj i uslužne djelatnosti”;
 - Odjeljak J – “Informacije i komunikacije”;
 - Odjeljak L – “Poslovanje s nekretninama”;
 - Sekcija M – “Stručne, naučne i tehničke djelatnosti”;
 - Odjeljak N – "Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti";
 - Grupa 95.1 – “Popravka računara i komunikacione opreme”
3.6. Statistička populacija Poslovni subjekti iz Registra poslovnih subjekata koji su, prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010), razvrstani u odjeljak CS NACE Rev. 2.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Prvi kvartal 2021.
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Podaci su izraženi u konvertibilnim markama i u procentima.
5. Referentni period Godina 2020. za vrijednost ili % podataka o prodaji/narudžbi i gdje je navedeno.
Tamo gde niste navedeni ispitanici trebali bi uzeti u obzir kao trenutnu situaciju (period istraživanja 2021. godine).
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine,
 • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH,
 • metodologija ICT statistike,
 • Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ključni korisnici anketnih podataka su:
 1. Interni korisnici: Statistika iz drugih statističkih oblasti
 2. Nacionalni korisnici: vlade svih nivoa vlasti, ministarstva, druge državne institucije svih nivoa vlasti, ekonomski instituti, fakulteti, naučnici, mediji itd.
3. Međunarodni korisnici: Ured za statistiku EU, Svjetska banka, UNDP, UNESCO, UNECE, OECD, ETF, USAID, Ambasade stranih zemalja u BiH.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika Informacijsko društvo u BiH distribuira se na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Saopštenja:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/IKT_04_2021_Y1_0_BS.pdf
10.2. Publikacije Publikacija  za ovu anketu još nije urađena
 
10.3. Online baza podataka Trenutno ne postoji online baza podataka BHAS-a o INFOSOCO statistici.
10.4. Pristup mikro podacima Mikropodaci nisu dostupni.
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi, Telefonsko posredovanje,Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu.
10.6. Dokumentacija o metodologiji https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Metodologije/IKT_04_2021_MD_0_BS.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvaliteti za ovo istraživanje  urađen, dostavllen i validiran od strane EUROSTAT-a.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici statističkih podataka istraživanja su Vijeće ministara BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Centralna banka BiH. Korisnici podataka su i poslovni subjekti, mediji i javnost.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  /
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Istraživanje o upotrebi informacionih tehnologija je istraživanje zasnovano na uzorku, tako da su rezultati dobijeni ovim istraživanjem podložni uobičajenim vrstama grešaka u vezi sa tehnikama i anketama uzorkovanja: greške uzorkovanja, ne-uzoračke greške, obrada i neodgovor.
13.2. Greška uzorkovanja Procjene su izračunate korištenjem funkcija implementiranih u R "survey" paketu.
Anketa se radi na uzorku ili na dijelu poslovnih subjekata. Također je poznato da je za jednu studiju moguće odabrati veliki broj uzoraka, pri čemu svaki uzorak daje neke procjene ključnih indikatora koji bi se manje-više razlikovali. Greške uzorkovanja, koje nisu u skladu sa greškama koje nisu greške, su mjerljive, pokazuju koliko su naši pokazatelji pouzdani.
13.3. Neuzoračka greška Nije primjenjivo.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   /
14.2. Tačnost Objavljivanje rezultata vrši se planom publikacije.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Istraživanje o upotrebi IKT-a u preduzećima sprovedeno je u potpunosti u skladu sa zahtjevima i propisima Evropske komisije. Jedini izuzetak je da se preduzeća biraju kao cjelina, a ne kao lokalna jedinica kako to zahtijeva Eurostat.
Referentna godina je također usklađena sa evropskim zemljama, kao i prikupljene varijable koje će biti proslijeđene Eurostatu.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci o IKT u preduzećima su proizvedeni i objavljeni za niz godina 2017-2021 u godišnjoj dinamici. 
15.3. Usklađenost – cross domain Nema podataka o relevantnom istraživanju koje je sprovela druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Nema informacija o internoj koherentnosti statistike.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Statističkim istraživanjem korištenja IKT-a u preduzećima u BiH obuhvaćeni su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su, prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010). Posmatrane jedinice su preduzeća sa 10 ili više zaposlenih prema djelatnosti (NACE Rev.2). Iz područja C - Proizvodnja; Područje D, - Snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Proizvodi E- Snabdijevanje vodom, odlaganje otpadnih voda, upravljanje otpadom i aktivnosti sanacije okoliša F- Građevinarstvo G- Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala Oblast H - Saobraćaj i skladištenje Oblast I - Usluge smeštaja i ishrane Oblast J - Informisanje i komunikacije Oblast L - Poslovanje nekretninama Oblast M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti; Oblast N - Administrativne i prateće delatnosti predmet S, grana 95.1-popravka računara i komunikacione opreme.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci za Anketu o upotrebi IKT preduzeća prikupljaju se putem CATI-a i poštom. Podaci se prikupljaju direktno od odabranih izvještajnih jedinica iz uzorka putem telefonskog intervjua ili slanjem upitnika preduzećima putem pošte. Podaci se prikupljaju direktno od odabranih izvještajnih jedinica iz uzorka putem telefonskog intervjua ili slanjem upitnika preduzećima putem pošte. Učešće ispitanika u Anketi je dobrovoljno, a na upitniku koji se koristi za sprovođenje ankete ističe se povjerljivost. Nakon unosa svih zaprimljenih obrazaca, entitetske statističke institucije dostavljaju baze podataka Agenciji za statistiku BiH.
Proces obrade podataka u centralnim statističkim uredima uključuje verifikaciju, poređenje, uređivanje i imputaciju podataka.
18.4. Validacija podataka Koristimo alat za validaciju koji pruža EUROSTAT. Za validaciju podataka koristi se softver za validaciju putem EDAMIS-a. Ranije je korištena EDIT samostalna aplikacija.
18.5. Kompilacija podataka Korekcija početnih pondera je napravljena uzimajući u obzir neodgovore.
Procjene su izračunate korištenjem paketa "anketa" (koji sadrži funkcije za izračunavanje HT procjena) unutar "R" okruženja
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metoda desezoniranja).
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /