Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike 
1.3. Kontakt osoba Ševala Korajčević
Dragan Jovović
1.4. Funkcija kontakt osobe Šefica odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
Stručni saradnik u Odjeljenju za saobraćaj, životnu sredinu, energetiku i regionalnu statistiku
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
dragan.jovovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 05.10.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 05.10.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 05.10.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci iz ove oblasti prikupljaju se godišnje od strane Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine zajedno sa entitetskim zavodom za statistiku i temelje se na godišnjim upitnicima Eurostata o korištenju ICT (informacionih i komunikacionih tehnologija) u domaćinstvima i pojedincima. Model upitnika se mijenja svake godine. Promjene MQ pitanja zahtijevaju razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija.
Većina prikupljenih podataka koristi se u kontekstu praćenja procesa jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Economy and Society Monitoring 2016-2021).Pokrivenost:
Karakteristike su date sa sljedeće liste tema:
pristup i korišćenje IKT od strane pojedinaca i/ili domaćinstava,
korištenje interneta i drugih elektronskih mreža za različite potrebe od strane pojedinaca i/ili domaćinstava,
IKT sigurnost i povjerenje,
IKT kompetencije i vještine,
barijere za korištenje IKT-a i interneta,
uticaj upotrebe IKT-a na pojedince i/ili domaćinstva,
korištenje IKT-a od strane pojedinaca za razmjenu informacija i usluga sa vladama i javnom administracijom (e-vlada),
pristup i korištenje tehnologija koje vam omogućavaju povezivanje na Internet ili druge mreže s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveobuhvatna povezanost).
U odnosu na domaćinstva: prema regiji prebivališta (NUTS 1, opciono: NUTS 2) u Bosni i Hercegovini nije primjenjiv.
Prema geografskom položaju: manje razvijene regije, tranzicione regije, razvijenije regije
prema stepenu urbanizacije (do 2012: gustina/srednje/siromašno naseljena područja, od 2012: gustoća/nisko naseljeno područje, srednja gustina) u Bosni i Hercegovini nije primjenjiv.
Prema vrsti domaćinstva
neto mjesečni prihod domaćinstava (opciono)
Vezano za pojedince:
po regiji prebivališta (NUTS1, opciono: NUTS 2) u Bosni i Hercegovini nije primjenjiv.
Prema geografskom položaju: manje razvijene regije, tranzicione regije, razvijenije regije
prema stepenu urbanizacije: (do 2012: gusto/srednje/siromašno naseljeno područje, od gustine 2012/nisko naseljeno područje srednje gustine) Bosna i Hercegovina nije primjenjiva
Prema spolu u Bosni i Hercegovini se primjenjuje
prema zemlji rođenja, državi državljanstva
Prema nivou obrazovanja: Kako bi se dobile uporedive informacije za različite zemlje, nivoi obrazovanja su klasifikovani prema UNESCO-ovoj Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja – od 2014. ISCED 2011 će se primjenjivati u svim istraživanjima EU.
Za sva pitanja koja se odnose na mjerenje obrazovnog postignuća, detaljnije informacije i savjete, treba konsultovati zajedničku publikaciju UNESCO-ovog instituta za statistiku, OECD-a i Eurostata, ISCED 2011 Operativni priručnik (Smjernice za klasifikaciju nacionalnih obrazovnih programa i srodnih kvalifikacija):
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-06-14-246
po zanimanju: manuelni, ICT profesionalac (prenos svih 2-cifrenih ISCO-08 zanimanja obavezan. Pored toga, prenos: IKT profesionalaca/ Ne-IKT profesionalaca;
Fizički radnik/Nemanualni radnik) / ne-IKT (obavezne sve dvocifrene ISCO kategorije)
Regionalne analize (NUTS) dostupne su samo za izbor indikatora distribuiranih u regionalnim tabelama u Eurobase-u (regionalna statistika informacionog društva po regionima NUTS (isoc_reg): Domaćinstva sa pristupom internetu kod kuće
Domaćinstva sa širokopojasnim pristupom
Pojedinci koji nikada nisu koristili računar
Pojedinci koji koriste internet, učestalost korištenja i aktivnosti
Pojedinci koji su koristili internet za interakciju sa državnim/javnim organima
Pojedinci koji su naručili robu ili usluge putem interneta za privatnu upotrebu
e-VJEŠTINE
Privatnost i zaštita ličnih podataka
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija zanimanja BiH KZ BIH 2008. - -Klasifikacija nivoa i oblasti obrazovanja uporediva sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom ISCED Education 2011, Klasifikacija profesionalnog statusa zaposlenih lica uporediva sa Međunarodnom klasifikacijom radnih mesta ISCED 2011.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem IKT istraživanje u domaćinstvima i po pojedincima obuhvata ona domaćinstva koja imaju najmanje jednog člana u starosnoj grupi od 16 do 74 godine.
3.4. Statistički koncepti i definicije Anketa domaćinstava obuhvata pitanja na nivou domaćinstva i na nivou pojedinca.
Koncepti i definicije primijenjene u ICT-HH istraživanju u skladu su sa Metodologijom EU za statistiku informacionog društva, 2021.Objašnjenja i definicije odnose se na pitanja sadržana u upitniku za 2021. Struktura ovog poglavlja prati redoslijed pitanja u upitniku, tj. Objašnjenja su grupirana po modulima i pitanjima.
Podaci na nivou domaćinstva i podaci o pojedincima su raščlanjeni kako je opisano u tački 3.1. Eurostat pruža model upitnika o upotrebi IKT-a u domaćinstvima/pojedinci koji pokrivaju sljedeća područja:
Pristup odabranim IC tehnologijama (podaci prikupljeni na nivou domaćinstva)
Upotreba računara, lokacija, učestalost korištenja, aktivnosti (podaci prikupljeni na individualnom nivou)
Upotreba interneta (podaci prikupljeni na individualnom nivou)
Internet trgovina (podaci prikupljeni na individualnom nivou)
e-vještine; mobilno korištenje interneta - sveprisutna povezanost; cloud computing, e-uprava; povjerenje i sigurnost.
Za detalje o svim definicijama pogledajte Metodološki priručnik
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/29
3.5. Statistička jedinica Domaćinstva i pojedinci.
3.6. Statistička populacija U istraživanju „Korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvu“ ciljna populacija za različite statističke jedinice je:
- Pojedinci: ciljnu populaciju čine svi pojedinci starosti od 16 do 74 godine;
- Domaćinstva: ciljnu populaciju čine sva (privatna) domaćinstva sa najmanje jednim članom starosti između 16 i 74 godine.
Ciljna populacija koju prati Anketa određuje se prema prisustvu članova u anketiranom domaćinstvu. Prilikom utvrđivanja prisustva usvojen je princip „de facto“ stanovništva, koji isključuje članove domaćinstva sa prebivalištem na drugoj adresi na kojoj rade ili studiraju duže od dvanaest mjeseci, a ne uključuje privremeno prisutne članove drugog domaćinstva. Istraživanjem nisu obuhvaćena kolektivna domaćinstva kao što su domovi, manastiri i sl.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Prvi kvartal 2021.
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Procenti 'domaćinstva' i procenti 'pojedinaca'
5. Referentni period Istraživanje je godišnje, a referentni period je I kvartal kalendarske godine.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine,
 • Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH,
 • metodologija ICT statistike,
 • Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ključni korisnici anketnih podataka su:
1. Interni korisnici: Statistika iz drugih statističkih oblasti
2. Nacionalni korisnici: vlade svih nivoa vlasti, ministarstva, druge državne institucije svih nivoa vlasti, ekonomski instituti, fakulteti, naučnici, mediji itd.
3. Međunarodni korisnici: Ured za statistiku EU, Svjetska banka, UNDP, UNESCO, UNECE, OECD, ETF, USAID, Ambasade stranih zemalja u BiH.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika Informacijsko društvo u BiH distribuira se na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja /
10.2. Publikacije Publikacija  za ovu anketu još nije urađena
10.3. Online baza podataka /
10.4. Pristup mikro podacima Mikropodaci nisu dostupni.
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi, Telefonsko posredovanje,Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu.
10.6. Dokumentacija o metodologiji https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/29 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvaliteti za ovo istraživanje  urađen, dostavllen i validiran od strane EUROSTAT-a.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici statističkih podataka istraživanja su: Vijeće ministara BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Centralna banka BiH; Eurostat, Statistički odjel Ujedinjenih naroda (UNSD). Korisnici podataka su i poslovni subjekti, mediji i javnost.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Potpuna kompletnost varijabli i breakdowns.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Istraživanje se zasniva na uzorku, pa su rezultati dobijeni ovim istraživanjem podložni uobičajenim vrstama grešaka u vezi sa tehnikama uzorkovanja i anketama: greške uzorkovanja, ne-greške, greške mjerenja, obrade i neodgovora.
13.2. Greška uzorkovanja Istraživanje je zasnovano na novom okviru uzorka (koji se zove Glavni okvir uzorka) za ankete domaćinstava koji se koristi u BiH od 2020. godine. Popis stanovništva 2013. sa brojem (sirovih) stambenih jedinica (naseljenih i nenaseljenih) bio je polazna tačka za crtanje prve faze – popisnih područja (Popisnih krugova). Odabrano je oko 10 replika sa 174 EA i 7 sa 156 EA koje će se kvartalno (zbog unaprijed definisane šeme) ažurirati intervjuima licem u lice. Prikupljat će se svi demografski podaci o domaćinstvima i njihovim članovima u naredne tri godine. Ova procedura ažuriranja pratiće potrebe za kvartalnom Anketom o radnoj snazi. Mali EA nisu isključeni iz okvira uzorka. Zbog potreba istraživanja zasnovanih na domaćinstvima i stanja za najmanje 50 nastanjenih stambenih jedinica u Federaciji BiH (FBiH) i Republici Srpskoj (RS) i 70 u Brčko Distriktu (BD), dva ili više susjednih PK će biti spojena i napraviti primarne jedinice uzorkovanja (PSU). Za ICT-HH korišćena su domaćinstva prikupljena u 696 PSU. Dostupni su osnovni podaci o opštinama, vrsti naselja, popisnim krugovima, adresama, imenu i prezimenu nosioca domaćinstva, kao i podatak da je najmanje jedan član domaćinstva star između 16 i 74 godine.
Ukupna veličina uzorka iznosila je 8.110 osoba: u Federaciji Bosne i Hercegovine 4.263 osobe, u Republici Srpskoj 2.920 pravnih lica i Brčko Distriktu 927 osoba. Greške uzorkovanja nastaju kao činjenica da se u upotrebi ne koristi popis stanovništva
 Anketa se radi na uzorku. Također je poznato da je za jednu studiju moguće odabrati veliki broj uzoraka, pri čemu svaki uzorak daje neke procjene ključnih indikatora koji bi se manje-više razlikovali. Greške uzorkovanja, koje nisu u skladu sa greškama koje nisu greške, su mjerljive, pokazuju koliko su naši pokazatelji pouzdani. Za provjeru indikatora koristi se koeficijent varijacije (CV) i interval puzanja.
13.3. Neuzoračka greška Podaci nisu dostupni.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   /
14.2. Tačnost Objavljivanje rezultata vrši se planom publikacije.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Istraživanje o korišćenju IKT-a od strane domaćinstava i pojedinaca sprovedeno je u potpunosti u skladu sa zahtevima i propisima Evropske komisije i Evropske kancelarije.
Referentna godina je također usklađena sa evropskim zemljama, kao i prikupljene varijable koje će biti proslijeđene Eurostatu.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci o korištenju IKT-a od strane domaćinstava i pojedinaca proizvedeni su i objavljeni za niz godina 2017-2021 u godišnjoj dinamici.
15.3. Usklađenost – cross domain Nema podataka o relevantnom istraživanju koje je sprovela druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Sve statistike su koherentne unutar skupa podataka
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka U istraživanju upotrebe ICT-a koriste se sljedeće statističke jedinice (ovisno o varijabli):
- domaćinstva (ciljnu populaciju čine sva (privatna) domaćinstva sa najmanje jednim članom od 16 do 74 godine.)
- pojedinci (ciljnu populaciju čine svi pojedinci starosti od 16 do 74 godine)
U idealnom slučaju, podatke prikupljene o domaćinstvu, treba prijaviti 'domaćinstvo'. U većini slučajeva, nije moguće skupiti i domaćinstvo oko stola kako bi prikupili svoj zajednički odgovor, a posebno nije moguće posebno kad je slučaj o telefonskom intervju. Generalno, jedna osoba u domaćinstvu će odgovoriti na pitanja vezana za domaćinstvo Ovaj pojedinac može, na primer, biti glava domaćinstva ili pojedinac koji je izabran za pojedinačna pitanja.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci za anketu o korištenju ICT-HH i pojedinačno zbog pandemije COVID-19 u posljednje 2 godine, prikupljeni isključivo metodom CATI (telefonsko anketiranje).
Jedan član (od 16 do 74 godine), nosilac ili najbolje pozicionirana osoba u domaćinstvu može dati odgovore za sve članove dotičnog domaćinstva. Učešće ispitanika u Anketi je dobrovoljno, a upitnik koji se koristi za sprovođenje Ankete je povjerljivost pojedinačnih podataka.
18.4. Validacija podataka Koristimo alat za validaciju koji pruža EUROSTAT. Za validaciju podataka koristi se softver za validaciju putem EDAMIS-a. Ranije je korištena EDIT samostalna aplikacija.
18.5. Kompilacija podataka Istraživanje je zasnovano na trostepenom stratifikovanom slučajnom uzorku. EA je odabrao PPS. Domaćinstva su u drugoj fazi odabrana nasumično, a na kraju je odabrana jedna osoba od 16 do 74 godine iz domaćinstva.
PK-i su odabrani stratificirani prema regionu (entitet/distrikt) i tipu naselja.
 U slučaju neodgovora domaćinstva (bilo da nije pronađeno na adresi ili je iz nekog razloga odbilo da učestvuje u Anketi), imputacije se ne vrše, već se ispravka uvodi kroz ponderisanje (ispravka početne težine sa neodgovor). Ovo je prva godina u kojoj je istraživanje sprovedeno. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine dostavila je Eurostatu mikropodatke za 2021.
18.6. Prilagođavanje Statistički postupci za postavljanje serije (metode začinjavanja) se ne koriste.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /