Godišnje PRODCOM istraživanje za Bosnu i Hercegovinu
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poslovne statistike - Odsjek za industriju i građevinarstvo
1.3. Kontakt osoba a) Fahir Kanlić
b) Radomir Mutabdžija
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku industrije i građevinarstva
b) Viši stručni saradnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa fahir.kanlic@bhas.gov.ba, radomir.mutabdzija@bhas.gov.ba, tanja.miovcic@bhas.gov.ba 
1.7. Broj telefona +387 33 911 946;   +387 33 911 961
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 24.09.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 24.09.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 24.09.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Apsolutni podaci o količini (obimu) proizvedenih proizvoda, količina (obimu) prodatih proizvoda i vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda objavljuju se koristeći Nomenklaturu industrijskih proizvoda za BiH za PRODCOM istraživanje (NIP BiH/PRODCOM 2019) ažurirani sa EU PRODCOM listom 2020 na nivou proizvoda, te vrijednost prodate proizvodnje prema područjima i oblastima djelatnosti navedenih u Klasifikaciji  djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KD BiH 2010), (identična s NACE Rev. 2). Preduzeća moraju prijaviti koji dio proizvodnje plasiraju u inostranstvo. Podaci su prikupljeni na osnovu godišnjeg istraživanja IND-21. Tim istraživanjem se prikuplja više podataka nego što se zahtjeva na Evropskom nivou. Količine (obim) se zahtijevaju i prikupljaju za sve aktivne proizvode u Bosni i Hercegovini (čak i za one za koje ne postoji nijedna evropska obaveza za prikupljanje). Za neke proizvode, ako originalne jedinice mjere ne odgovaraju nacionalnim potrebama, količine (obim) su prikupljeni u duplim mjernim jedinicama. Kako bi se ispunile potrebe statistike energije, obuhvat NACE Rev.2 oblasti je veći od evropskog (posebno NACE Rev. 2 oblasti 05, 06 i 09 iz područja B, proizvodi iz oblasti 19 područja C i proizvodi iz oblasti 36 i 38 iz područja E  prema NACE Rev.2).
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju - Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (KD BiH 2010) za preduzeća i lokalne jedinice (u potpunosti usklađena sa svim nivoima NACE Rev.).
- Klasifikacija proizvoda i usluga iz BiH 2010 (KPPD BiH 2016), u potpunosti usklađena sa svim 6-cifrenim nivoima CPA 2.1
- Detaljnija Nomenklatura industrijskih proizvoda u BiH – NIP BIH/PRODCOM (na osnovu PRODCOM Liste EU) koja se ažurira svake godine (za referentnu 2016. godinu,  se koristi važeća EU PRODCOM Lista 200 - NIP BIH/PRODCOM 2019). NIP/BiH PRODCOM 2019 je u osnovi identičan EU PRODCOM Listi 2020, 8 – cifreni nivo, identičnan CPA 6- cifrenom nivou (KPPD BiH 2016), i sadrži detaljnije razrade od nacionalnih agregata (za nacionalne potrebe).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Ovo istraživanje obuhvata preduzeća i njihove dijelove sa 10 ili više zaposlenih u okviru sljedećih područja ekonomskih djelatnosti KD BiH 2010 (prema NACE Rev. 2): B (Vađenje ruda i kamena), C (Prerađivačka industrija), D (Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija) i područje E - Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoline. Za potrebe praćenja industrijske proizvodnje u BiH, u NIP BiH verziju dodane su oblasti B05 - Vađenje uglja i lignita, B06 - Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, B09 - Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena, C19.2 - Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda, E36 - Prirodna voda; usluge pročišćavanja i snabdijevanja vodom i E38 - Usluge skupljanja otpada, obrade i zbrinjavanja otpada; usluge reciklaže materijala. 
3.4. Statistički koncepti i definicije Cilj PRODCOM statistike je izvještavanje o ukupnoj proizvedenoj količini proizvoda zemlje u izvještajnoj godini za svaki pojedinačni proizvod definisan NIP BiH/PRODCOM (PRODCOM lista) klasifikacijom proizvoda za koji postoji (aktivna je) proizvodnja u zemlji. To znači da se PRODCOM statistika odnosi na proizvode (a ne djelatnosti) i iz tog razloga nije striktno uporediva sa statistikom industrije zasnovanoj na djelatnosti kao što su Strukturne poslovne statistike. PRODCOM statistika, uključujući PRODCOM listu, zasnovani su na NACE klasifikaciji (klasifikaciji djelatnosti) koja treba da posluži za otkrivanje preduzeća (ili njihovih dijelova) koja proizvode industrijske proizvode. PRODCOM statistika se razlikuje od statistike vanjske trgovine koja je zasnovana na tzv. event-based principu, tj. svaki put kada proizvod pređe granicu registruje se kao "trgovina", pa ako isti proizvod pređe granicu nekoliko puta onda će biti registrovan kao trgovina nekoliko puta. S druge strane, posmatrano iz perspektive PRODCOM statistike, proizvod nikad nije proizveden više od jednom, i iz tog razloga, je neophodno izbjeći duplo evidentiranje proizvoda koje bi povećalo proizvedenu količinu proizvoda. Preduzeća trebaju da prijave koji dio proizvodnje plasiraju  u inostranstvo.
3.5. Statistička jedinica Statistička jedinica je preduzeće ili njegovi dijelovi (LKAU) koji se bave proizvodnjom industrijskih proizvoda (dobra i usluge) definisanih Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP BiH PRODCOM 2019, posljednje ažurirana sa EU PRODCOM listom 2020).  LKAU  se koriste u slučaju kada glavna djelatnost preduzeća spada u NACE Rev.2 oblasti  B, C, D i E. Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene izvještajne jedinice (preduzeća i njihove jedinice izvan teritorije Bosne i Hercegovine). Jedinice posmatranja su proizvodi koje proizvode izvještajne jedinice. Jedinice posmatranja su svi industrijski proizvodi definisani NIP BiH / PRODCOM 2019 koje proizvode izvještajne jedinice.
3.6. Statistička populacija Ciljna populacija pokriva sva aktivna preduzeća iz oblasti  B, C, D i E prema NACE Rev.2 i iznosi 6.794 preduzeća (napomena: preduzetnici nisu uključeni u ciljane niti okvir populacije) na osnovu podataka dostupnih iz Statističkog poslovnog registra BiH. Oblast B sadrži oko 240 jedinice, oblast C sadrži 5.826 jedinica, oblast D 312 i oblast E 416 jedinica. Oko 2.300 preduzeća i KAU su uključeni u godišnjem PRODCOM istraživanju koje se zasniva na odabranom cut-off uzorku gdje je prag 10 i više zaposlenih osoba, i u posebnim slučajevima manjih preduzeća (s manje od 10 zaposlenih osoba) kako bi se ostvarila značajna pokrivenost . Uzorak je izrađen pomoću SBR u kombinaciji s podacima iz PRODCOM i SBS istraživanja. Statističku populaciju čine jedinice posmatranja - industrijski proizvodi definisani NIP BiH PRODCOM 2019 (usklađena s PRODCOM List 2020), koje su proizvedeni od strane izvještajnih jedinica (preduzeća koja obavljaju industrijske djelatnosti, područje B, C i D i E ili KAU kao dio poduzeća čija sekundarna djelatnost spada u području B, C ili D i E u skladu s NACE Rev. 2).
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o statistici industrijske proizvodnje u BiH se proizvode  i objavljuju od 2004. godine u godišnjoj dinamici. Međutim, treba voditi računa po pitanju uporedivosti podataka zbog promjena nastalih u klasifikacijama, nomenklaturama, obuhvatu, metodama i definicijama itd.   
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Jedinice mjere su definisane NIP BiH PRODCOM 2019 – EU PRODCOM List 2020, za svaki pojedinačni proizvod . Količina: u fizičkim jedinicama mjere ; vrijednost: u nacionalnoj valuti , konvertibilna marka  ( KM ili BAM ).
5. Referentni period Referentni period je godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi - Zakon o statistici BiH / Službeni glasnika BiH BR. 26/04 i 42/04),   kao i zakoni o statistici statističkih institucija u entitetima. Agencija za statistiku BiH je odgovorna za prikupljanje podataka, obradu podataka i objavljivanje podataka na državnom nivou (na nivou BiH), kao i za provođenje metodologije u sve tri statističke institucije u BiH na jedinstven način;
- Višegodišnji statistički programi za BiH (2020-2022) i godišnji planovi rada BiH;
- Strategija razvoja statistike u Bosni i Hercegovini 2020. godine;
- Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat, MMF, UN).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka - Dostava / razmjena između instituta za statistiku iz entiteta (Republički Zavod za statistiku Republike Srpske i Federalni Zavod za statistiku Federacije BiH) i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je regulisano Zakonom o statistici, kao i Sporazumom o razmjeni podataka između sve tri statističke institucije;
- Dostava podataka vanjskim korisnicima-  državnim institucijama u zemlji je regulisana  Zakonom o statistici i drugim zakonima koji regulišu rad državnih institucija (npr. Direkciji za ekonomsko planiranje, Ministarstvu finansija BiH, Centralnoj banci BiH, itd.);
- Statistički ured Evropske unije (Eurostat);
- Vanjski korisnici – međunarodne organizacije, kao sto su Statistički odsjek UN-a (UNSD), Međunarodni Monetarni Fond (IMF), Svjetska banka (WB), World Casting Metal Organization,
a razmjena se bazira na njihovim zahtjevima i / ili potpisanim sporazumima;
- Drugi korisnici (studenti, akademska zajednica, individualni korisnici itd. u skladu sa posebnim procedurama propisanim od strane Agencije te zaključenim pojedinačnim sporazumima).
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka PRODCOM rezultati za BiH se diseminiraju u redovnoj godišnjoj periodici.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja PRODCOM saopćenja preliminarnih i konačnih rezultata su besplatno dostupna svim korisnicima dva puta godišnje u skladu sa definisanim datumima objave u Kalendaru publikovanja, u 11 sati na web stranici Agencije , u pdf formatu kao i u papirnoj formi na zahtjev.
Preliminarni PRODCOM rezultati se objavljuju u formi saopćenja 30. jula u 11 sati a konačni rezultati u formi tematskog biltena 20. oktobra u 11 sati.
Saopćenje preliminarnih i konačnih PRODCOM rezultata za BiH:
-  Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2020, prvi rezultati (saopćenje)
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/IND_03_2020_Y1_1_BS.pdf 
-   Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2019, konačni rezultati (tematski bilten) (konačni rezultati za 2020. će biti dostupni u oktobru 2021.):
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2020/IND_00_2019_TB_0_BS.pdf
10.2. Publikacije PRODCOM publikacije preliminarnih i konačnih rezultata su dostupne svim korisnicima besplatno dva puta godišnje u skladu sa definisanim datumima objave u Kalendaru publikovanja, u 11 sati na web stranici Agencije u pdf formatu. Konačni PRODCOM rezultati se objavljuju i u papirnoj formi – knjiga, i dostupni su korisnicima na zahtjev. 
10.3. Online baza podataka Nije dostupna online baza.
10.4. Pristup mikro podacima Mikro podaci se ne diseminiraju i nisu dostupni korisnicima.
10.5. Drugo  Nije dostupno.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodološka uputstva za proizvodnju PRODCOM rezultata za BiH su data u okviru publikacije Nomenklatura industrijskih proizvoda za BiH koja se ažurira svake godine u skladu sa ažuriranjem EU PRODCOM Liste (posljednja dostupna verzija za 2019. godinu)
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2020/IND_00_2019_MD_0_BS.pdf
Takođe, metodološka objašnjenja data su u tematskom biltenu sa konačnim rezultatima PRODCOM.
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2020/IND_00_2019_TB_0_BS.pdf 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izrada Izvještaja o kvalitetu je u toku.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka su:
-  Međunarodni glavni korisnici: Eurostat, MMF, UN/UNECE, OECD, WB,
-  Domaći glavni korisnici: Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH, Vanjsko trgovinska komora BiH, Centralna banka BiH, Ministarstvo finansija, ostala tijela i institucije vlade,
-   Ostali korisnici: poslovni subjekti-preduzeća, udruženja poslodavaca, istraživači i studenti, mediji i opća javnost.
Interno se ovi podaci koriste u statistici nacionalnih računa za proizvodnju bruto domaćeg proizvoda, te u Strukturnim i Kratkoročnim poslovnim statistikama. Agencija za statistiku BiH provodi istraživanje o zadovoljstvu korisnika, Anketa je provedena 2020. godine. Ukupno je pozvano 242 korisnika da odgovore na upitnik, a 107 korisnika je dostavilo odgovor. Najviše ispitanika posjećuje internet stranicu i povremeno koristi statističke podatke Agencije (37,0%) ili mjesečno (24,0%), u isto vrijeme našu internet stranicu svakodnevno posjećuje 7,0% ispitanika. Najveći broj ispitanika je zainteresovan za statistiku stanovništva (64,0%), zatim plate i zarade (50,0%) i obrazovanje i cijene (38,3%). Izvještaj o provedenom istraživanju je postavljen na web stranici Agencije i dostupan je korisnicima:
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Za ovu statistiku se izračunavaju svi ključni pokazatelji, koji se zahtijevaju prema međunarodnim standardima i ispunjeni su zahtjevi Eurostata u pogledu nivoa detalja za PRODCOM podatke.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene S obzirom na vrlo visoko stopu odgovora, cca 98%, ukupna tačnost je veoma dobra. Za sve izvještajne jedinice pokrivene uzorkom podaci moraju biti popunjeni prije kompiliranja podataka (prozivaju se izvještajne jedinice ili posjećuju, ukoliko i nakon prozivke nije moguće dobiti podatak vrši se imputacija). 
13.2. Greška uzorkovanja Ne postoji. PRODCOM rezultati su izračunati primjenom cut-off uzorka (sa 10+ zaposlenih osoba). 
13.3. Neuzoračka greška U ovom istraživanju, podaci nisu kombinovani (iz dva ili više izvora). To se  tiče isključivo podataka iz jednog izvora (statistički upitnik za godišnje istraživanje IND-21). Greške se mogu javiti prilikom unošenja podataka, kao i prilikom popunjavanja upitnika. Ako podaci nisu tačni, to može uzrokovati probleme u obradi podataka i neće biti moguće da se uključe u statističku analizu i moraju biti ispravljeni. Primjeri takvih grešaka uključuju neispravne šifre ili nedostajanje kodova, vrijednosti u skladu sa mjernim  jedinicama definisanih nomenklaturom, itd.
Za svako preduzeće podaci se porede na nivou proizvoda kako bi se pronašla moguća odstupanja. Za teritoriju entiteta, podaci se kontrolišu od strane entitetskih zavoda, dok za preduzeća koja se nalaze na teritoriji Brčko Distrikta, kontrolu obavlja Agencija za statistiku BiH. Za prikupljene podatke za nivo BiH, provjera se vrši od strane različitih osoba, prvo od strane osoba direktno uključenih u izračunavanje indeksa, a zatim i onih koji su odgovorni za PRODCOM. Mnogo tabela se napravi u Excel-u svaki mjesec kako bi provjerili podatke za svaki pojedinačan entitet, a zatim provjerili i podatke izračunate za nivo BiH. Ukoliko postoji potreba za korekcijom podataka zbog nerealnih vrijednosti, onda  će podaci biti ispravljeni na mikro nivou, i sve postupke treba ponavljati.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost    Prikupljanje podataka se vrši  godišnjom frekvencijom. Izvještajne jedinice imaju rok 15. u mjesecu da dostave podataka za prethodni (referentnu) godinu. Eventualno, još pet dana imaju na raspolaganju za ponovni poziv jedinica koje nisu dostavile podatke, kako bi dobili podatke od svih ispitanih jedinica posmatranja. Rok za objavu podataka je T + 7 mjeseci (za nivo BiH) za preliminarne rezultate. T + 10 mjeseci (za nivo BiH) je krajnji rok za objavu konačnih rezultata.
Zbog situacije sa COVID-19 tokom perioda prikupljanja podataka na snazi su vanredne mjere u različitim dijelovima BiH. Rokovi su ostali isti, ali za određeni broj jedinica morali smo da koristimo tehnike procjene i imputacije.
14.2. Tačnost Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja). Rezultati su objavljeni u predviđenom roku - predviđenom datumu objave definisanom u Kalendaru publikovanja. 
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska S obzirom da se PRODCOM rezultati objavljuju u skladu sa EU PRODCOM regulativom, rezultati su uporedivi sa drugim zemljama (prije svega EU).
15.2. Vremenska uporedivost Industrijska proizvodnja na godišnjem nivou za BiH se izračunava i objavljuje od 2004. godine. Godišnji PRODCOM rezultati na nivou proizvoda dostupni su od  referentne 2009. godine bazirane na NACE Rev.2.
Godišnji PRODCOM rezultati prije 2009. (od 2004. godine) dostupni su u odgovarajucim PRODCOM listama  baziranim na NACE Rev 1.1.
15.3. Usklađenost – cross domain Poređenje PRODCOM rezultata sa rezultatima mjesečnog istraživanja IPI i ITI(M KPS IND-1) se provodi i ostvaruje. Takođe, PRODCOM rezultati upoređuju se i sa podacima SPS istraživanja (podaci prometa). Uzima se  u obzir da se podaci o SBS-a prikupljaju na nivou preduzeća (preduzeća kao izvještajnih jedinica). Moguće je porediti podatke i sa statistikom vanjske trgovine u ograničenoj mjeri. 
15.4. Usklađenost – interna  Postoje vrlo detaljne mikro tabele da bi se provjerio svaki proizvod (ukupna proizvodnja, vrijednost prodaje) kako bi se otkrila odstupanja.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Godišnje istraživanje o industrijskoj proizvodnji (IND - 21) glavni je izvor podataka za Prodcom rezultate, koje se vrši na tradicionalan način, slanjem papirnih upitnika poštanskim putem.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka PRODCOM podaci za BiH se  godišnje prikupljaju putem godišnjeg statističkog istraživanja IND-21. 
18.3. Prikupljanje podataka PRODCOM podaci za BiH se prikupljaju kroz statističko istraživanje koje se provodi poštanskim putem, korištenjem papirnih upitnika  IND-21. Podaci se prikupljaju putem kantonalnih, odnosno regionalnih ureda entiteta za nivo entiteta i od strane Ekspoziture BD za teritoriju Brčko Distrikta koja je u nadležnosti Agencije za statistiku BiH.    
18.4. Validacija podataka Entitetski Zavodi za statistiku vrše unos i validaciju podataka za teritorije entiteta, a za teritoriju Brčko Distrikta to obavlja BHAS.
Entitetski zavodi dostavljaju Agenciji, u za to propisanim formama, sve podatke neophodne za kompilaciju PRODCOM rezultata za nivo BiH. Primjenjuju se cross-checking kontrole nad podacima. Uočeni "sumnjivi" podaci se provjeravaju i vraćaju entitetskim zavodima na provjeru i potvrđivanje. Entitetski zavodi ponovno vrše kontrolu podataka, a ukoliko je neophodno vrše ponovnu prozivku izvještajnih jedinica telefonom ili posjećuju izvještajne jedinice. Ovo je ustaljena praksa već duže vremena što omogućava odsjecima industrije dobijanje kvalitetnih i provjerenih podataka Sve provjere se vrše kroz web aplikaciju za Industriju.  Za potrebe slanja podataka u Eurostat i dalje koristimo stari GESMES format i datoteka podataka se stvara pomoću excel prijedloška. Međutim, uskoro će biti implementiran novi format za prenos podataka. Na ovaj fajl se ne primjenjuju nikakve kontrole validacije i provjere, jer su nacionalna pravila validacije već primjenjena.
18.5. Kompilacija podataka Podaci entitetskih Zavoda / Zavoda za Statistiku i podaci  Filijale Brčko Distrikta se objedinjuju u cilju proizvodnje PRODCOM podataka za BiH.  Sumiraju se proizvedene količine, prodate količine i vrijednosti prodaje na nivou proizvoda definisanog NIP BiH/PRODCOM listom za referentnu godinu.
18.6. Prilagođavanje Nije dostupno.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Nije moguće
19. Komentar Biće veoma korisno sačekati kraj septembra 2020. i konačne rezultate, zbog uticaja COVID-2019 u fazi prikupljanja podataka sprovođenja rezultata PRODCOM 2019. Verovatno će doći do značajnih promena u rezultatima za neke proizvode.