Godišnje istraživanje strukturnih poslovnih statistika (Aneksi I-IV)
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poslovne  statistike - Odsjek strukturnih poslovnih statistika
1.3. Kontakt osoba Bojana Cicović
1.4. Funkcija kontakt osobe Viši stručni saradnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa bojana.cicovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona +387 33 911 946;   +387 33 911 961
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 26.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 26.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Strukturnim posovnim statistikama se dobijaju podaci potrebni za praćenje poslovanja tržišnih proizvođača. Objavljuju se podaci o broju preduzeća, broju preduzetnika, broju zaposlenih osoba, prometu, vrijednosti proizvodnje, dodanoj vrijednosti po faktorsim troškovima, troškovima zaposlenika, bruto operativnom višku i ukupnim nabavkama dobara i usluga po područjima i klasama zaposlenih prema KD BiH 2010 (NACE Rev.2), kao i po oblastima djelatnosti. Takođe, objavljuje se sljedeći indikatori: promet po zaposlenoj osobi, dodana vrijednost po zaposlenoj osobi, učešće dodane vrijednosti u vrijednosti proizvodnje, prosječni troškovi rada po zaposleniku i bruto operativna stopa.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE Rev.2)
• Klasifikacija proizvoda po djelatnostima KPPD BiH 2010 (EU CPA 2008)
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Područja od B-J,od L-N i oblasti 95 i 96 iz područja S prema KD BiH 2010.
3.4. Statistički koncepti i definicije Broj preduzeća obuhvata sva preduzeća koja se bave tržišnom proizvodnjom i koja su registrovana u Statističkom poslovnom registru u populaciju koja je predmet posmatranja. Uključuju se samo aktivne jedinice, preduzeća koja su ostvarila promet ili imaju zaposlene u bilo kojem vremenskom periodu tokom referentne godine. Isključuju se sva privremeno neaktivna (mirujuća) ili stvarno neaktivna preduzeća.
Broj preduzetnika obuhvata sve aktivne preduzetnike koji se bave tržišnom proizvodnjom i koji su registrovani u Statističkom poslovnom registru tj. preduzetnici koji su imali podatak o zaposlenim na osnovu podataka iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.
Broj zaposlenih osoba se definiše kao ukupan broj osoba koje rade u jedinici posmatranja (uključujući vlasnike koji rade, partnere koji redovno rade u jedinici i neplaćene članove porodice koji redovno rade u jedinici), kao i osobe koje rade izvan jedinice kojoj pripadaju i koja ih plaća (npr. trgovački predstavnici, dostavljači, timovi za popravke i održavanje).
Promet obuhvata obračunate prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga od strane izvještajne jedinice trećim stranama tokom referentnog perioda. Ostvareni promet uključuje sve carine i poreze na dobra i usluge fakturisane od strane jedinice osim poreza na dodanu vrijednost (PDV) i svih poreza tog tipa.
Dodana vrijednost po faktorskim troškovima je bruto dohodak iz poslovnih aktivnosti nakon njegovog prilagođavanja za operativne subvencije i indirektne poreze.
Troškovi zaposlenika su ukupne nadoknade, u novcu ili naturi, plaćene od strane poslodavca zaposleniku (redovnim ili privremenim zaposlenicima, kao i radnicima koji rade kod kuće) u zamjenu za izvršeni rad od strane zaposlenika tokom referentnog perioda.
Promet po zaposlenoj osobi se dobija djeljenjem ukupno ostvarenog prometa sa ukupnim brojem zaposlenih osoba. Ovaj indikator izražava prodajnu sposobnost poslovnog subjekta određene djelatnosti.
Dodana vrijednost po zaposlenoj osobi se dobija djeljenjem ukupne dodane vrijednosti sa ukupnim brojem zaposlenih osoba. Ovaj indikator se koristi za mjerenje produktivnosti rada.
Učešće dodane vrijednosti u vrijednosti proizvodnje se dobija djeljenjem ukupne dodane vrijednosti sa ukupnom vrijednosti proizvodnje.
Prosječni troškovi rada po zaposleniku se dobijaju djeljenjem ukupnih troškova rada sa ukupnim brojem zaposlenika. Ovaj indikator prikazuje prosječne troškove zaposlenika u nekoj djelatnosti.
Bruto operativna stopa – profitabilnost predstavlja procentualno učešće bruto poslovnog viška u prometu.
3.5. Statistička jedinica Statističke jedinice su aktivna preduzeća i preduzetnici iz nefinansijske poslovne ekonomije.
3.6. Statistička populacija Aktivna preduzeća i preduzetnici iz područja od B-J, od L-N i oblasti 95 i 96 iz područja S prema KD BiH 2010.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Redovna proizvodnja od 2010.godine.
3.9. Bazni period Nije relevantno za strukturne poslovne statistike.
4. Jedinica mjere Apsolutne vrijednosti, konvertibilna marka, procenti.
5. Referentni period Referentni period je kalendarska 2018. godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH;
• Četverogodišnji statistički programi i Godišnji plan rada Agencije za statistikuBiH;
• Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda potpisan između statističkih institucija u BiH;
• U EU Strukturne poslovne statistike su regulisane osnovnom SBS Uredbom 295/2008 i Uredbama za implementaciju 250/2009, 251/2009 i 275/2010.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka /
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnje saopštenje „Strukturne poslovne statistike - preliminarni rezultati 2018 “ :
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2019/SBS_00_2018_Y1_0_BS.pdf
10.2. Publikacije Tematski bilten „Strukturne poslovne statistike 2018 “ :
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2020/SBS_00_2018_TB_0_BS.pdf
BiH u brojevima – dio za Strukturne poslovne statistike:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf
10.3. Online baza podataka On-line baza podataka je dostupna u Excel-u:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/VremenskeSerije/SBS_01.xls
10.4. Pristup mikro podacima Mikropodaci nisu dostupni.
10.5. Drugo  Podaci se dostavljaju Eurostatu u propisanom formatu kao i korisnicima u skladu sa njihovim zahtjevima.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodološki dokument "Strukturne poslovne statistike 2017-Aneksi od I do IV i VIII i statistika stranih podružnica (Inward FATS)" je dostupan u tri zvanična jezika i na engleskom jeziku:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Metodologije/SBS_00_2017_MD_0_BS.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu za strukturne poslovne statistike je dostupan na zvaničnoj stranici Agencije za statistiku BiH:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/IK_SBS_2018_BS.pdf
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Interni korisnici:
Statistički poslovni registar
Kratkoročne poslovne statistike
Inward FATS
Vanjski korisnici:  Eurostat, ministarstva i organi uprave, istraživači, novinari i poslovni subjekti i međunarodne institucije.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Podaci dobijeni strukturnim poslovnim statistikama omogućavaju izračunavanje svih varijabli koje se zahtjevaju EU Uredbom 295/2008 za Anekse I do IV.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja, kao i upoređivanjem podataka sa podacima iz prethodne godine i drugih statističkih istraživanja i dodatnim analizama.
13.2. Greška uzorkovanja Greške uzorkovanja nije moguće izračunati jer se proizvodnja strukturnih poslovnih statistika ne temelji na slučajnom  uzorku.
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata (ili greška okvira) nastaje zbog razlika između populacije koja je obuhvaćena okvirom i ciljne populacije.Stopa prekomjernog obuhvata se javlja u situaciji kada su u okvir uključena preduzeća koja prema metodologiji nisu predmet posmatranja strukturnih poslovnih statistika. Okvir strukturnih poslovnih statistika se bazira na Statističkom poslovnom registru koji sadrži podatke o pretežnoj djelatnosti za referentnu godinu, tako da je ova pojava rijetka. Sa aspekta aktivnosti preduzeća, greške obuhvata se pojavljuju ako se istraživanjem obuhvate preduzeća za koja se naknadno utvrdi da nisu bila aktivna. Nedovoljni obuhvat se javlja u slučajevima kada jedinica nije uključena u okvir iako po metodlogiji pripada okviru za strukturne poslovne statistike. Rijetko se događa da je preduzeće bilo aktivno u referentoj godini a da nije predalo finansijski izvještaj.Najčešći razlozi za nastanak grešaka mjerenja su:
- Nedovoljna stručnost osobe koja popunjava upitnik;
- Osoba, koja popunjava upitnik, nije dovoljno pažljivo pročitala uputstvo za ispunjavanje;
- Slučajne greške prilikom upisavanja podataka.
Ukoliko se primjenom računskih i logičkih kontrola otkriju greške na podacima koji dolaze iz oba izvora tj. iz istraživanja i iz administrativnih i drugih izvora, greške se koriguju kontaktom sa izvještajnom jedinicom ili koristeći druga statistička istraživanja. Nakon toga se obavlja statistička analiza varijabli i indikatora kroz koju se utvrđuju ekstremne vrijednosti (vanjske vrijednosti) koje se listaju i provjeravaju.
Najznačajniji instrument za smanjenje grešaka na podacima koji dolaze iz istraživanja su precizna i razumljiva metodološka objašnjenja. Iz tog razloga, svakoj izvještajnoj jedinici se šalje Uputstvo za popunjavanje upitnika koje detaljno opisuje način popunjavanja upitnika. U slučaju ako su potrebna dodatna objašnjenja, u pismu izvještajnoj jedinici su navedeni kontakt podaci osobe zadužene za istraživanje koju svaka izvještajna jedinica može kontaktirati.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Prethodni rezultati se objavljuju 11 mjeseci nakon perioda posmatranja, a konačni rezultati nakon 18 mjeseci.
14.2. Tačnost Podaci su objavljeni u skladu sa Kalendarom publikovanja.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Strukturne poslovne statistike za Bosnu i Hercegovinu se proizvode primjenom iste metodologije, regulativa, definicija varijabli i indikatora usklađenih sa EU, što stvara mogućnost poređenja podataka strukturnih poslovnih statistika sa podacima drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost Strukturne poslovne statistike za Bosnu i Hercegovinu se redovno proizvode od 2010. godine. Podaci strukturnih poslovnih statistika nisu uporedivi tokom godina zbog proširavanja obuhvata djelatnosti, uključivanja preduzetnika i promjene metoda proizvodnje podataka. Podaci za 2012. i 2013. godinu nisu uporedivi sa podacima za 2010. i 2011. godinu zbog razlike u obuhvatu djelatnosti. Prekid u vremenskim serijama se dogodio 2014. godine ukjučivanjem preduzetnika i 2017. godine kada je promijenjen metod proizvodnje podataka i proširen obuhvat na područje djelatnosti R. 
15.3. Usklađenost – cross domain Podaci strukturnih poslovnih statistika se porede sa podacima iz drugih statistika, kao što su podaci iz nacionalnih računa, PRODCOM statistike, statistike zaposlenosti itd. Potpuna uporedivost nije moguća zbog različitih definicija pojedinih varijabli,dodana vrijednost po cijenama faktora u SPS-u a u nacionalnim računima po baznim cijenama, različitog obuhvata djelatnosti (SPS obuhvata tržišne proizvođače), uključivanje sive ekonomije i prilagođavanje za potrebe nacionalnih računa, različitih izvora podataka. 
15.4. Usklađenost – interna  Rezultati strukturnih poslovnih statistika su potpuno usklađeni u zavisnosti od nivoa agregacije po djelatnostima i klasama (grupa, oblast, posebni agregati i ukupni iznos). 
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Strukturni pokazatelji poslovanja preduzeća i preduzetnika su rezultat kombinacije više izvora podataka i to: istraživanje za preduzeća sa 20 i više zaposlenih a za ostala preduzeća podaci se preuzimaju iz administrativnih i drugih izvora podataka entiteta i Brčko Distrikta. Za RS i BD podaci su preuzeti iz godišnjih finansijskih izvještaja a za Federaciju BiH iz Statističkog aneksa godišnjeg računovodstvenog izvještaja. Podaci za preduzetnike se procjenjuju.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Za preduzeća sa 20 i više zaposlenih podaci se prikupljaju putem upitnika „Godišnje strukturno poslovno statističko istraživanje za preduzeća“. Za svaki Aneks (I-IV) EU Regulative 295/2008 kreiran je detaljni upitnik za preduzeća sa 20 i više zaposlenih. U godišnjem istraživanju za strukturne poslovne statistike koristi se četiri glavna upitnika. Osim glavnih upitnika, kreirani su i dopunski upitnici za područje industrije i građevinarstva putem kojih se prikupljaju podaci za jedinice po vrsti djelatnosti. Administrativni i drugi izvori podataka koji se preuzimaju za potrebe izračuna SPS varijabli su sljedeći:
- U RS-u i BD finansijski izvještaji (Bilans uspjeha i Bilans satanja)
- U FBiH Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja
- Godišnji izvještaj o investicijama za SPS varijable o investicijama.
18.4. Validacija podataka Unos, kontrolu i uređivanje podataka obavljaju entitetske statističke institucije i podružnica Agencije u Brčko Distriktu.
U aplikaciju za unos podataka iz istraživanja koja je jedinstvena za sve tri statističke institucije ugrađen je set kontrola kojima se provjerava kompletnost, točnost i logičnost podataka na nivou osnovnog subjekta. Greške se koriguju kontaktom sa izvještajnom jedinicom ili koristeći neki drugi izvor. Nakon toga se obavlja statistička analiza varijabli i indikatora kroz koju se utvrđuju ekstremne vrijednosti (vanjske vrijednosti) koje se listaju i provjeravaju. Za utvrđivanje outliera koriste se sljedeći indikatori: promet po zaposlenoj osobi, dodana vrijednost po zaposlenoj osobi, troškovi rada po zaposleniku, učešće bruto operativnog viška u prometu i učešće dodane vrijednosti u vrijednosti proizvodnje. Administrativni i drugi podaci se kontrolišu putem logičkih i računskih kontrola. Nakon toga se vrši editovanje podataka. Takođe, prije slanja podataka Eurostatu vrši se validacija podataka unutar serije, u vremenu i među serijama podataka sa ciljem otkrivanja nekonzistentnih podataka koristeći EDIT tool program.
18.5. Kompilacija podataka Varijable za preduzeća  sa 20 i više zaposlenih izračunate su na osnovu podataka prikupljenih SPS istraživanjem, a za ostala preduzeća su izračunate na osnovu podataka iz administrativnih i drugih izvora entiteta i BD. Primijenjene su posebne formule za  izračun SPS varijabli zavisno od izvora podataka.
Varijable o investicijama za sva preduzeća su izračunate na osnovu podataka iz istraživanja „Godišnji izvještaj o investicijama“.
Varijable za preduzetnike su procijenjene na osnovu podataka o zaposlenosti za preduzetnike koji su uzeti iz Statističkog poslovnog registra i strukturnih poslovnih podataka za preduzeća.
Procjena varijabli za preduzetnike je urađena metodom regresije. Korištena su dva koeficijenta i to jedan koeficijent broja zaposlenih i drugi koeficijent broja zaposlenika. Koeficijenti su se računali na nivou grane i po klasama zaposlenih. Varijable za preduzetnike su izračunate množenjem dobijenih koeficijenata sa varijablama preduzeća na nivou grane i po klasama zaposlenih. Koeficijent broja zaposlenika se koristio za procjenu troškova zaposlenika a za ostale varijable korišten je koeficijent broja zaposlenih.
Varijable za preduzetnike se dodaju varijablama preduzeća i na taj način se dolazi do strukturnih poslovnih pokazatelja poslovanja preduzeća i preduzetnika.
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se prilagođavanje u strukturnim poslovnim statistikama.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne primjenjuje se sezonsko prilagođavanje u strukturnim poslovnim statistikama.
19. Komentar /