Godišnje istraživanje o stranim podružnicama Inward FATS
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poslovne  statistike - Odsjek strukturnih poslovnih statistika
1.3. Kontakt osoba Bojana Cicović
1.4. Funkcija kontakt osobe Viši stručni saradnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa bojana.cicovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona +387 33 911 946;   +387 33 911 961
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 26.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 26.10.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 26.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Statistika stranih podružnica u zemlji-Inward FATS opisuje ukupnu aktivnost stranih podružnica/preduzeća u zemlji. Strana podružnica/preduzeće u smislu Inward FATS je preduzeće koje je rezident u datoj zemlji ali je pod kontrolom institucionalne jedinice izvan te zemlje. To su poslovni subjekti u kojima je učešće stranog kapitala (jedne zemlje ili više zemalja) u ukupnom kapitalu 50% i više.
Objavljuju se podaci o broju podružnica/preduzeća, broju zaposlenih osoba, prometu, dodanoj vrijednosti i troškovima zaposlenika po područjima prema KD BiH 2010 (NACE Rev.2) i po zemljama kontrole institucionlne jedinice.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE Rev.2)
• Šifarnik zemalja.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Područja od B-J, od L-N i oblasti 95 i 96 iz područja S prema KD BiH 2010.
3.4. Statistički koncepti i definicije Broj podružnica obuhvata sve podružnice koje se bave tržišnom proizvodnjom i koje su u većinskom stranom vlasništvu.
Broj zaposlenih osoba se definiše kao ukupan broj osoba koje rade u jedinici posmatranja (uključujući vlasnike koji rade, partnere koji redovno rade u jedinici i neplaćene članove porodice koji redovno rade u jedinici), kao i osobe koje rade izvan jedinice kojoj pripadaju i koja ih plaća (npr. trgovački predstavnici, dostavljači, timovi za popravke i održavanje).
Promet obuhvata obračunate prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga od strane izvještajne jedinice trećim stranama tokom referentnog perioda. Ostvareni promet uključuje sve carine i poreze na dobra i usluge fakturisane od strane jedinice osim poreza na dodanu vrijednost (PDV) i svih poreza tog tipa.
Dodana vrijednost po faktorskim troškovima je bruto dohodak iz poslovnih aktivnosti nakon njegovog prilagođavanja za operativne subvencije i indirektne poreze.
Troškovi zaposlenika su ukupne nadoknade, u novcu ili naturi, plaćene od strane poslodavca zaposleniku (redovnim ili privremenim zaposlenicima, kao i radnicima koji rade kod kuće) u zamjenu za izvršeni rad od strane zaposlenika tokom referentnog perioda.
3.5. Statistička jedinica Statističke jedinice su strane podružnice/preduzeća iz nefinansijske poslovne ekonomije.
3.6. Statistička populacija Strane podružnice/preduzeća tj. preduzeća koja se nalaze u većinskom stranom vlasništvu iz područja od B-J, od L-N i oblasti 95 i 96 iz područja S prema KD BiH 2010.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Redovna proizvodnja od 2012. godine. 
3.9. Bazni period Nije relevantno za IFATS.
4. Jedinica mjere Apsolutne vrijednosti, konvertibilna marka, procenti.
5. Referentni period Referentni period je kalendarska 2018. godina. 
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH;
• Četverogodišnji statistički programi i Godišnji plan rada Agencije za statistikuBiH;
• Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda potpisan između statističkih institucija u BiH;
• U EU FATS statistika je propisana Regulativom 716/2007 i Regulativama za implementaciju 747/2008 i 364/2008. 
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka /
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnje saopšenje „Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2018. godinu " 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/SBS_02_2018_Y1_0_BS.pdf 
10.2. Publikacije Nije dostupno.
10.3. Online baza podataka Podaci nisu dostupni u on-line bazi.
10.4. Pristup mikro podacima Mikropodaci nisu dostupni.
10.5. Drugo  Podaci se dostavljaju Eurostatu u propisanom formatu kao i korisnicima u skladu sa njihovim zahtjevima.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodološki dokument "Strukturne poslovne statistike 2017-Aneksi od I do IV i VIII i statistika stranih podružnica (Inward FATS)" je dostupan u tri zvanična jezika i na engleskom jeziku:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu nije pripremljen za Inward FATS.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Vanjski korisnici:  Eurostat, ministarstva i organi uprave, istraživači, novinari i poslovni subjekti i međunarodne institucije.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Izračunavaju se gotovo sve varijable koje se zahtjevaju EU Regulativom za Inward FATS.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja, kao i upoređivanjem podataka sa podacima iz prošlog perioda ili sa podacima drugih statističkih istraživanja i dodatnim analizama.
13.2. Greška uzorkovanja Greške uzorkovanja nije moguće izračunati jer se proizvodnja IFATS podataka ne temelji na slučajnom  uzorku.  
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata (ili greška okvira) nastaje zbog razlika između populacije koja je obuhvaćena okvirom i ciljne populacije.Stopa prekomjernog obuhvata se javlja u situaciji kada su u okvir uključena preduzeća koja prema metodologiji nisu predmet posmatranja statistike stranih podružnica u BiH. Okvir Inward FATS-a se bazira na Listi Centralne banke BiH koja sadrži podatke o zemlji ili zemljama stranog vlasnika i nihovom učešću u vlasništvu kao i preduzećima koja su kroz strukturno poslovno istraživanje odgovorila da se nalaze u stranom vlasništvu tako da je ova pojava rijetka. Nedovoljni obuhvat se javlja u slučajevima kada jedinica nije uključena u okvir iako po metodlogiji pripada okviru za sttistiku stranih podružnica u zemlji. Rijetko se događa da je preduzeće bilo u stranom vlasništvu a da nije uključeno u okvir. Proizvodnja Inward FATS podataka zahtjeva precizno određivanje zemlje krajnje institucionalne jedinice. Pogrešno određivanje zemlje krajnje institucionalne jedinice dovodi do pogrešne geografske raspodjele Inward FATS podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Konačni rezultati se objavljuju 21 mjesec nakon perioda posmatranja.
14.2. Tačnost Podaci su objavljeni u skladu sa Kalendarom publikovanja. 
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska IFATS za Bosnu i Hercegovinu se proizvodi primjenom iste metodologije, regulativa, definicija varijabli i indikatora usklađenih sa EU, što stvara mogućnost poređenja podataka IFATS-a sa podacima drugih  zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci se redovno proizvode od 2012. kao referentne godine. Metod proizvodnje IFATS-a je promijenjen za referentnu 2017. godinu i proširen je obuhvat na preduzeća sa manje od 20 zaposlenih.
15.3. Usklađenost – cross domain S obzirom da se IFATS podaci proizvode na osnovu podataka strukturnih poslovnih statistika, IFATS podaci su usklađeni sa SBS podacima.
15.4. Usklađenost – interna  Rezultati IFATS-a su potpuno usklađeni u zavisnosti od nivoa agregacije po djelatnostima i zemljama (grupa, oblast i ukupni iznos). 
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Za proizvodnju Inward FATS statistike koriste se dva seta podataka. Prvi set podataka je potreban za identifikaciju stranih podružnica/preduzeća a drugi set sadrži podatke o ekonomskim karakteristikama prduzeća. Izvor podataka za identifikaciju stranih podružnica/preduzeća je lista Centralne banke BiH koja sadrži podatke o zemlji stranog vlasnika kao krajnje institucionalne jedinice kao i preduzeća koja su kroz strukturno poslovno istraživanje odgovorila da se nalaze u većinskom stranom vlasništvu. Na taj način se dolazi do podataka o zemlji gdje se krajnja institucionalna jedinica nalazi. U slučajevima kada podaci o krajnjoj institucionalnoj jedinici nisu dostupni kao zamjena se koriste podaci o prvoj institucionalnoj jedinici.
Izvor podataka o ekonomskim karakteristikama perduzeća su varijable izračunate iz podataka prikupljenih strukturnim poslovnim istraživanjem i administrativnih i drugih izvora podataka. Naime, strana podružnica/preduzeća predstavljaju podskup strukturnih poslovnih varijabli prduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se preuzimaju iz strukturnih poslovnih statistika.
18.4. Validacija podataka IFATS podaci su podskup SBS podataka tako da se podaci validiraju unutar SBS aplikacije za unos podataka na mikro nivou i na nivou totala. Podaci koji dolaze iz administrativni i drugih izvora podataka se kontrolišu putem logičkih i računskih kontrola. Nakon toga se vrši editovanje podataka. Takođe, prije slanja podataka Eurostatu vrši se validacija podataka unutar serije i među serijama podataka sa ciljem otkrivanja nekonsistentnih podataka koristeći EDIT tool program. 
18.5. Kompilacija podataka Podaci za Inward FATS se kompiliraju na osnovu strukturnih poslovnih statistika.Varijable za preduzeća sa 20 i više zaposlenih izračunate su na osnovu podataka prikupljenih strukturnim poslovnim istraživanjem, a za ostala preduzeća su izračunate na osnovu podataka iz administrativnih i drugih izvora podataka entiteta i BD. Primijenjene su posebne formule za  izračun varijabli zavisno od izvora podataka.
Varijable o investicijama za sva preduzeća su izračunate na osnovu podataka iz istraživanja „Godišnji izvještaj o investicijama“.
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se prilagođavanje u statistici stranih podružnica u zemlji- Inward FATS.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne primjenjuje se sezonsko prilagođavanje u Inward FATS-u.
19. Komentar /