Indeks prometa ostalih usluga (STI) za BiH
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poslovne statistike - Odsjek za industriju i građevinarstvo
1.3. Kontakt osoba a) Alen Bajramović
b) Mirza Agić
c) Maja Hadži-Stojanov
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku industrije i građevinarstva
b) Viši stručni saradnik
c) Stručni savjetnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa alen.bajramovic@bhas.gov.ba; mirza.agic@bhas.gov.ba; maja.hadzi-stojanov@bhas.gov.ba;
1.7. Broj telefona +387 33 911 946;   +387 33 911 961
1.8. Broj faksa +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 02.11.2011.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 02.11.2011.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 02.11.2011.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci u obliku: kvartalnih i godišnjih stopa promjene izračunatih iz indeksa prometa ostalih usluga u BiH, kvartalne serije baznih indeksa (2015=100), te izvornih (neprilagođenih) pokazatelja (stopa promjene i indeksa prometa).
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija ekonomskih djelatnosti BiH 2010 (KD BiH 2010) za preduzeća (u potpunosti usklađena sa svim nivoima NACE Rev.2) i Međunarodnom klasifikacijom djelatnosti UN-a (ISIC).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti/pravna lica koji su prema glavnoj djelatnosti registrovani u obavljanju djelatnosti iz sljedećih područja djelatnosti:
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, J - Informacije i komunikacije, M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (isključujući granu 70.1 i oblasti 72 i 75),
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (isključujući oblast 77 i grane 81.1 i 81.3). Cjelokupno područje Bosne i Hercegovine je obuhvaćeno istraživanjem. Istraživanjem nisu obuhvaćeni preduzetnici.
3.4. Statistički koncepti i definicije Indeksi prometa ostalih usluga se izračunavaju agregacijom podataka prometa ostvarenog u referentnom kvartalu. Uslužne statistike zauzimaju važno mjesto u nacionalnoj ekonomiji i tokom posljednjih decenija sve više dobijaju na značaju. Razlog tome jeste činjenica da je veliki broj poslovnih subjekta registrovanih u uslužnim djelatnostima te njihov promet ima značajno učešće u ukupno ostvarenom prometu u BiH.
STS varijabla 120 - Promet je ukupan fakturisani iznos koji poslovni subjekt obračuna za prodate robe ili pružene usluge u trgovini tokom referentnog perioda trećim licima i odgovara njihovoj tržišnoj vrijednosti. Uključuje i troškove povezane sa pruženim ulugama čak i ako su ti iznosi posebno iskazani na fakturama. Porez na dodanu vrijednost (PDV) isključen je iz prometa.
Statistika prometa ostalih usluga primarno ima za cilj da pruži blagovremene informacije o promjeni nivoa ostvarenog prometa ali i drugim relevantnim pokazateljima. Indeks prometa ostalih usluga jedan je od pokazatelja ekonomske aktivnosti zemlje koji pomaže organima državne uprave i preduzećima iz privatnog sektora u procesu donošenja odluka. Primjenjuje se i za procjenu rezultata sektora usluga, potrošnje stanovništva, kao i pri izračunu nacionalnih računa. Metodologija istraživanja prometa ostalih usluga je propisana Uredbom Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim poslovnim statistikama (Aneks D) i njenim izmjenama i dopunama (u daljem tekstu EU-STS regulativa) kao i preporukama Eurostata iz ove statističke oblasti.
3.5. Statistička jedinica Obuhvat djelatnosti: Statističkim istraživanjem ostalih usluga obuhvaćeni su poslovni subjekti/pravna lica koji su prema glavnoj djelatnosti registrovani da obavljaju djelatnosti iz sljedećih područja djelatnosti prema KD BiH 2010:
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, J - Informacije i komunikacije, M - Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (isključujući granu 70.1 i oblasti 72 i 75),
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (isključujući oblast 77 i grane 81.1 i 81.3).
U manjoj mjeri su zastupljeni i poslovni subjekti koji su prema glavnoj djelatnosti registrovani u drugim djelatnostima, ali obavljaju i uslužnu djelatnost i ostvaruju značajan promet u istoj.
Obuhvat po veličini: Za provođenje istraživanja prometa ostalih usluga u BiH koristi se kombinovani metod punog obuhvata i stratifikovanog slučajnog uzorka. Uzorak je podijeljen na stratume prema klasi finansijskog podatka (finansijski izvještaj za prethodnu godinu) i djelatnosti poslovnog subjekta (područja djelatnosti I, J, M, N - KD BiH 2010). Kao pomoćna stratifikaciona varijabla koristi se broj zaposlenih.
3.6. Statistička populacija Poslovni subjekti/pravna lica koji su u Statističkom poslovnom registru prema svojoj glavnoj djelatnosti registrovani u djelatnostima iz područja I, J, M, N prema KD BiH 2010, te u manjoj mjeri poslovni subjekti/pravna lica koji su prema glavnoj djelatnosti registrovani u drugim djelatnostima (izvan navedenih područja I, J, M, N), ali ostvaruju značajan promet u uslužnim djelatnostima.
Istraživanjem nisu obuhvaćeni preduzetnici.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o indeksu prometa ostalih usluga obuhvaćaju vremensku seriju podataka počev od  prvog kvartala 2010. godine i objavljuju se u kvartalnoj dinamici. Dostupni su u obliku izvornih indeksa te sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa prometa.
3.9. Bazni period Indeksi prometa ostalih usluga računaju se u odnosu na baznu 2015. godinu, a primjenjuje se u obračunu indeksa od januara 2018. godine. EU uredbom (EC) broj 472/2008 propisana je primjena bazne 2015 od januara 2018. u zemljama članicama EU. 
4. Jedinica mjere Podaci iz ovog istraživanja se objavljuju kao indeksi prometa i stope promjene (u %).
5. Referentni period Referentni period je kvartal.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi - Zakon o statistici BiH / Službeni glasnika BiH BR. 26/04 i 42/04), kao i zakoni o statistici statističkih institucija u entitetima,
- Višegodišnji statistički programi za BiH (2020-2022) i godišnji planovi rada BiH,
- Strategija razvoja statistike u Bosni i Hercegovini 2020. godine,
- Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat, MMF, UN),
- EU STS Regulativa 1165/98 (aneks D), uključujući njene izmjene i dopune.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka - Razmjena podataka između entitetskih zavoda za statistiku (Republički Zavod za statistiku Republike Srpske i Federalni Zavod za statistiku Federacije BiH) i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je regulisano Zakonom o statistici kao i Sporazumom o razmjeni podataka između sve tri statističke institucije;
- Podaci se šalju vanjskim korisnicima - državnim institucijama u zemlji sto je regulisano Zakonom o statistici i drugim zakonima koji regulišu rad državnih institucija (npr. Direkcija za ekonomsko planiranje, Ministarstvo finansija BiH, Centralna banka BiH, itd.);
- Statistički ured Evropske unije (Eurostat);
- Vanjski korisnici – međunarodne organizacije kao sto su Statistički odsjek UN-a (UNSD), Međunarodni Monetarni Fond (IMF), Svjetska banka (WB), a razmjena se bazira na njihovim zahtjevima i / ili potpisanim sporazumima;
- Drugi korisnici (studenti, akademska zajednica, individualni korisnici itd. u skladu sa posebnim procedurama propisanim od strane Agencije, te zaključenim pojedinačnim sporazumima).
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Indeks prometa distributivne trgovine u BiH se diseminira na kvartalnoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Saopćenja indeksa prometa ostalih usluga se objavljuju u redovnoj kvartalnoj dinamici u skladu sa definisanim datumima objave u Kalendaru publikovanja, u 11 sati na web stranici Agencije u pdf formatu kao i u papirnoj formi na zahtjev.  
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/STS_05_2021_Q2_1_BS.pdf
10.2. Publikacije Podaci o indeksu prometa ostalih usluga se još uvijek ne objavljuju u formi publikacije.
10.3. Online baza podataka On-line baza podataka u programu Excel dostupna je na sljedećem linku:
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/20
10.4. Pristup mikro podacima Mikro podaci se ne diseminiraju i nisu dostupni korisnicima.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije.
10.6. Dokumentacija o metodologiji - Metodolški okvir za razvoj kratkoročnih poslovnih statistika u BiH  D88
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Metodologije/STS_07_2012_MD_0_BS.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izrada Izvještaja o kvalitetu je u toku i isti će biti dostupan na internet stranici Agencije.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH, Centralna banka BiH, Eurostat, Statistički odsjek Ujedinjenih nacija (UNSD). Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti-preduzeća, komercijalne banke, mediji i opća javnost. Interno se ovi podaci koriste u statistici nacionalnih računa za proizvodnju bruto domaćeg proizvoda.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Vremenske serije su dostupne od prvog kvartala 2010. godine. Za ovu statistiku se izračunavaju svi ključni pokazatelji, koji se zahtijevaju prema međunarodnim standardima.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Kvartalni podaci se dobijaju korištenjem izvještajne metode prikupljanja podataka, korištenjem papirnog upitnika K KPS USL 01, te predstavljaju osnovu za procjenu podataka za ukupnu populaciju. Podaci su podložni greškama u vezi sa tehnikom uzorkovanja, neuzoračkim greškama, greškama prilikom unosa i obrade podataka te greškama neodgovora. S obzirom na vrlo visoko stopu odgovora, ukupna tačnost je veoma dobra. Za sve izvještajne jedinice uzete u uzorak podaci moraju biti popunjeni prije kompiliranja upitnika (prozivaju se izvještajne jedinice ili posjećuju, ukoliko i nakon prozivke nije moguće dobiti podatak vrši se imputacija podataka).
13.2. Greška uzorkovanja Ne postoji dostupan podatak niti je napravljena procjena greške uzorkovanja, jer ju je veoma teško izračunati. Za provođenje istraživanja ostalih usluga u BiH koristi se kombinovani metod punog obuhvata i stratifikovanog slučajnog uzorka.   
13.3. Neuzoračka greška Podaci su djelimično raspoloživi na osnovu izvještaja koji se dobijaju iz STS IT aplikacije, modul "ostale usluge", a odnose se na greške obuhvata i greške neodgovora. Greška obuhvata: Ukupna greška obuhvata iznosi 2,6%. Stopa prekomjernog obuhvata: stopa prekomjernog obuhvata iznosi 2,6%. Udio zajedničkih jedinica: u ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora (npr. administrativni i statistički podaci). Riječ je isključivo o podacima koji se dobijaju na osnovu provedenog kvartalnog statističkog istraživanja distributivne trgovine. Greška mjerenja: Greške mjerenja se mogu pojaviti prilikom ispunjavanja obrazaca od strane izvještajnih jedinica te prilikom unosa podataka u STS-IT aplikaciju od strane operatora unosa u statističkim institucijama u BiH. Prva kontrola podataka, tkz. vizuelna kontrola podataka se vrši prilikom prijema obrazaca sa terena (nepopunjeni podaci, nečitko uneseni podaci, itd.).  Nakon unosa prikupljenih podataka sa obrazaca u STS IT aplikaciju formira se sirova baza podataka. Nakon toga se pokreće automatska validacije mikro podataka na nivou preduzeće u skladu sa prethodno utvrđenim logičkim kontrolama. Primarnu kontrolu podataka vrše entitetski zavodi za statistiku FZS i RZSRS. Podružnica Agencija za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH vrši kontrole validnosti podataka za Brčko distrikt BiH. Dodatne kontrole  su moguće jedino na nivou agregiranja na kojem entitetski zavodi dostavljaju svoje podatke Agenciji. Stopa neodgovora jedinice: Stopa neodgovora preduzeća iznosi 2,8%. Stopa neodgovora varijable: nije zabiljezen neodgovor na nivou varijable. U slučaju neodgovora jedinice, koriste se sljedeće metode imputacije: na osnovu podataka iz prethodnog kvartala, istog kvartala prethodne godine ili na osnovu podataka o prometu najsličnijih jedinica (isti stratum). U slučaju nedogovora za pojedine stavke iz upitnika, kontaktiraju se izvještajne jedinice putem telefona dok se ne dobiju traženi podaci. Vrše se daljnja provjera dostavljenih podataka primjenom logičkih i matematičkih kontrola prilikom i nakon unosa podataka u STS IT aplikaciju.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Prikupljanje podataka se vrši u kvartalnoj periodici. Izvještajne jedinice imaju rok 30 dana nakon završetka kvartala da dostave podatake za prethodni (referentni) kvartal. Eventualno, ostaju na raspolaganju još nekoliko dana za ponovni poziv jedinicama koje nisu dostavile podatke, kako bi se dobili podaci od svih ispitanih jedinica posmatranja. Podaci se publikuju u prosjeku 55 dana od kraja referentnog kvartala (t+55) za nivo BiH za preliminarne rezultate. Konačni podaci su raspoloživi 12 mjeseci od kraja referentnog kvartala.  
14.2. Tačnost Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja). Sva 4 saopćenja kvartalnog istraživanja kretanja indeksa prometa ostalih usluga su objavljena na dan objave predviđen Kalendarom publikovanja.  
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Metodologija istraživanja je u potpunosti harmonizirana sa onom koja je propisana Uredbom Vijeća (EZ) br. 1165/98 (aneks D), o kratkoročnim poslovnim statistikama iz 1998. i njenim izmjenama i dopunama (EU-STS regulativa), kao i preporukama Eurostata iz ove statističke oblasti, te su podaci uporedivi sa podacima zemalja članica EU.
15.2. Vremenska uporedivost Raspoloživa vremenska serija podataka o indeksu prometa ostalih usluga je dostupna od 2010. godine. Sеriје pоdаtаkа prоmеtа ostalih usluga pо kvartalima оd 2010. dо 2013. godine dоbiјеnе su kоmbinаciјоm pоdаtаkа iz аdministrаtivnih izvоrа i drugih stаtističkih istrаživаnjа. Pri preračunu historijske serije podataka korištena je metoda preklapanja („overlapping“). U sklоpu kvartalnog istrаživаnjа prоmеtа оstаlih uslugа, kоје sе оd 2015. gоdinе sprоvоdi rеdоvnо, uporedo su prikuplјеni i pоdаci i zа rеfеrеntne kvartale 2014. gоdinе. Od  početka 2015. godine primjenjuje se jedinstvena metodologija za sve tri statističke institucije u BiH, koja je u potpunosti usklađena sa zahtjevima EU STS regulative. . 
15.3. Usklađenost – cross domain Referentno istraživanje statistike ostalih usluga u potpunosti je usklađeno sa zahtjevima EU-STS regulative, Aneks D. Aproksimativno je moguće upoređivati podatke ovog istraživanja i sa godišnjim podacima Strukturnih poslovnih statistika i Nacionalnim računima i u većini slučajeva podaci su konzistentni.
15.4. Usklađenost – interna  Indikatori prometa STI su u potpunosti usklađeni  u zavisnosti od nivoa agregiranja prometa prema djelatnosti (grana, oblast, specijalni agregati i ukupno) za posmatrani  set podataka.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Kvartalno istraživanje statistike ostalih usluga (obrazac K KPS USL 01) je glavni izvor podataka za izračun indeksa prometa ostalih usluga, koje se provodi na tradicionalan način slanjem papirnih upitnika na teren putem pošte. Izvor podataka za popunjavanje obrasca istraživanja statistike ostalih usluga jeste knjigovodstvena ili druga relevantna dokumentacija. Osnovna varijabla posmatranja je ostvareni promet poslovnog subjekta registrovanog u područjima djelatnosti I, J, M, N prema KD BiH 2010, isključujući PDV-a. U skladu sa EU-STS regulativom PDV je obračunat i iskazan posebno. Podaci se prikupljaju za nivo poslovnog subjekta. Ukoliko preduzeće ima poslovne jedinice u drugom entitetu i/ili Brčko distriktu BiH potrebno je raščlaniti promet koji se odnosi na te jedinice.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Učestalost prikupljanja podataka je kvartalna, sa rokom dostave mjesec dana (t+30) za izvještajni/referentni kvartal (t).     
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom što znači da poslovni subjekat popunjeni obrazac prosljeđuje (u određenom roku) kantonalnom statističkom uredu FZS, područnom uredu RZS ili podružnici BHAS u Brčko distriktu. Početkom godine dostavlja se set obrazaca - K KPS USL 01 (4 kompleta) svim izvještajnim jedinicama s ciljem da se na kvartalnom nivou prikupe podaci.   
18.4. Validacija podataka Ispitivanje nelogičnosti (veliki rast ili pad prometa) i utvrđivanje outliera vrše se prilikom dostave i unosa podataka u STS IT aplikaciju. Unos i validaciju podataka vrše nadležni entitetski zavodi za statistiku za područje entiteta, a za Brčko Distrikt BiH to obavlja podružnica Agencije za statistiku BiH. Entitetski zavodi dostavljaju Agenciji, u za to propisanom formatu, sve podatke neophodne za kompilaciju za nivo BiH. Primijenjuju se cross-checking kontrole nad podacima, te u slučaju uočenih nelogičnosti podaci se provjeravaju i po potrebi nadležne institucije vrše dodatnu kontrolu podataka kontaktiranjem izvještajnih jedinica telefonom ili posjećuju izvještajne jedinice. Ovo je ustaljena praksa već duže vrijeme, što osigurava dobijanje kvalitetnih i provjerenih podataka. Validacija obrade podataka se vrši kroz primjenu procedura za automatsku kontrolu podataka, tretman i validaciju dostavljenih podataka u  STS IT aplikaciji. Proces validacije obuhvata: međuprovjeru (cross cutting), poređenje sa prethodnim podacima, itd. Nakon toga vrši se izračunavan indeksa koji se također provjerava i validira. Sve provjere se vrše kroz STS IT aplikaciju i ručno u Excel-u. Za potrebe dostave podataka Eurostatu kreiran je poseban SDMX-ML format koji zadovoljava strukturu formata za dostavu podataka.
18.5. Kompilacija podataka Na osnovu mikro podataka o prometu izvještajnih jedinica i njihovim agregiranjem na nivou stratuma djelatnosti KD BiH 2010 izračunava se ukupan promet. Agregiranje prometa na više nivoe (oblast, područje) djelatnosti se vrši prije kompilacije indeksa. Polazna osnova su pojedinačni podaci prometa po preduzećima ponderisani ponderima izračunatim po stratumima uzorka. Inicijalni ponder za jedinice istog stratuma jednak je kolicniku broja jedinica u stratumu i broja jedinica u uzorku. Prvobitni ponderi su korigovani za neodgovor. Da bi se dobila vrijednost procijenjenih totala preduzeća po stratumima za konačnu korekciju koristi se ratio estimator (odnos između administrativnog finansijskog podatka i procijenjenog finansijskog podatka). Proces kompilacije indeksa za nivo BiH se sastoji od sljedećih faza:
1. izračunaju se totali prometa ostalih usluga na nivou stratuma djelatnosti KD BiH 2010 za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt;
2. objedinjavanjem podataka za sve tri teritorijalne jedinice dobiju se podaci o prometu za nivo BiH;
3. totali prometa na nivou stratuma se sabiraju i na taj način agregiraju na više nivoe djelatnosti (grana, oblast ili područje);
4. indeksi (bazni i lančani) se dobijaju kao količnik prometa tekućeg perioda (za različite nivoe djelatnosti) i prometa ostvarenog u baznoj godini ili nekom prethodnom periodu.
Indeksi se, dakle, kompiliraju na nižim nivoima klasifikacije KD BiH 2010, a rezultati se iskazuju i u obliku stopa rasta (kvartalne i godišnje) koje predstavljaju procentualne promjene nivoa prometa tekućeg perioda u odnosu na prethodni).
Rezultati istraživanja su izraženi u nominalnim vrijednostima (indeksi i stope rasta iskazani u tekućim cijenama, neprilagođenim za uticaj inflacije).
18.6. Prilagođavanje Podaci koji se porede sa istim kvartalom prethodne godine prezentiraju i tumače se u kalendarski prilagođenoj formi indeksa ili stopa rasta, dok se podaci koji se upoređuju sa podacima iz prethodnog kvartala prezentiraju i tumače u desezoniranom obliku.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Nije moguće.
19. Komentar /