Indeks proizvođačkih cijena usluga (SPPI) za BiH
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poslovne statistike - Odsjek za industriju i građevinarstvo
1.3. Kontakt osoba a) Alen Bajramović
b) Maja Hadži-Stojanov
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku industrije i građevinarstva
b) Viši stručni saradnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa alen.bajramovic@bhas.gov.ba; maja.hadzi-stojanov@bhas.gov.ba;
1.7. Broj telefona +387 33 911 946;   +387 33 911 961
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 27.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 27.10.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 27.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Indeks proizvođačkih cijena usluga (SPPI) predstavlja prosječno kretanje cijena, iskazan u baznim cijenama od strane domaćih davaoca usluga. Iz navedenog slijedi da su SPPI podskup indeksa proizvođačkih cijena (PPI-a). Svaki pojedinačni indeks određene djelatnosti opisuje prosječno kretanje cijena za tu djelatnost.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Koristi se Klasifikacija ekonomskih djelatnosti BiH (KD BiH 2010) koja je u potpunosti usklađena sa Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti (NACE Rev.2).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti/pravna lica koja prema KD BiH 2010 registrovana u sljedećim oblastima: 
H 49.41 Cestovni prijevoz robe
H 52.10 Skladištenje robe
H 52.24 Pretovar tereta
H 53.10 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
H 53.20 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
J 61 Telekomunikacije
M 71.1    Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
N 80  Zaštitne i istražne djelatnosti
N 81.2     Djelatnosti čišćenja
Cjelokupno područje Bosne i Hercegovine je obuhvaćeno istraživanjem. Preduzetnici nisu uključeni.
Varijabla output cijena usluga (No 310) će se dostvljati u skladu sa navedenim Nace Rev. 2 grupiranjem i djelatnostima (u skladu sa Regulativom o kratkoročnim statistikama (STS)):
- Djelatnosti u području H prema NACE Rev.2: H49.4, H50.1+H50.2, H51, H52.1, H52.24, H53.1, H53.2,
- Djelatnosti u području J prema NACE Rev.2: J61, J62, J63.1, J63.9,
- Djelatnosti u području M prema NACE Rev.2: M69.1+M69.2+M70.2, M71, M73,
- Djelatnosti u području N prema NACE Rev.2: N78, N80 and N81.2  
3.4. Statistički koncepti i definicije STS varijabla 310 – Varijabla output cijena usluga predstavlja usluge pružene korisnicima navedenih usluga koji mogu biti preduzeća ili osobe koje zastupaju preduzeće. Navedena transakcijska cijena treba da odražava ostvareni prihod koji je davalac usluge primio za izvršenu uslugu. Cijena uključuje sve popuste, rabate, doplate itd. koji se daju korisnicima. Zbog toga što cijena odražava stvarni prihod koji je poslovni subjekt ostvario, porezi na usluge su isključeni iz cijena, dok su subvencije koje prima davalac usluge za pružene usluge uključene u cijenu.
Na osnovu kvartalnog istraživanja proizvođačkih cijena usluga u BiH, izračunava se kvartalni indeks cijena na osnovu prikupljenih reprezentativnih cijena koje se odnose na komercijalnu uslugu izvršenu za domaće ili strano tržište odnosno izvoz, isključen je PDV. Uvezene usluge nisu u okviru kvartalnog istraživanja SPPI-a.
3.5. Statistička jedinica Izvještajne jedinice su poslovni subjekti / pravne jedinice koje su po glavnoj djelatnosti u Statističkom poslovnom registru registrovane u uslužnim djelatnostima spomenutim u 3.6, kao i manji broj poslovnih subjekata / pravnih jedinica koje su po glavnoj djelatnosti registrovane u drugim djelatnostima, ali obavljaju i jednu od navedenih uslužnih djelatnosti (KAU). KAU su uključene u uzorak u slučaju kada nema dovoljno poslovnih subjekata registriranih u odabranoj glavnoj djelatnosti ili kada je KAU važna za tu SPPI djelatnost. Preduzetnici nisu uključeni.
3.6. Statistička populacija Statistička populacija su poslovni subjekti / pravne jedinice koji su po glavnoj djelatnosti u Statističkom poslovnom registru registrovani u sljedećim uslužnim djelatnostima:
- Djelatnosti u području H prema Nace Rev.2:
a) 49.41 Cestovni prijevoz robe
b) 52.10 Skladištenje robe
c) 52.24 Pretovar tereta
d) 53.10 Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
e) 53.20 Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
- Djelatnosti u području J prema Nace Rev.2:
a) 61 Telekomunikacije
- Djelatnosti u području M prema Nace Rev.2:
a) 71.1 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
- Djelatnosti u području N prema Nace Rev.2:
a) 80    Zaštitne i istražne djelatnosti
b) 81.2 Djelatnosti čišćenja
Istraživanjem nisu obuhvaćeni preduzetnici. 
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o varijabli output cijena usluga (No 310)/SPPI pokrivaju vremensku seriju podataka:
- Za Cestovni prijevoz robe, Skladištenje robe, Pretovar tereta, Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga, Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga i Telekomunikacije od Q1 2015.
-  Za djelatnosti Čišćenja i za Zaštitne i istražne djelatnosti od Q1 2017.
-  Za Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje od Q1 2018.
3.9. Bazni period Bazni period: 2015=100. (ne za sve djelatnosti, pogledati 3.8).
4. Jedinica mjere Indeksi (u %).
5. Referentni period Referentni period je kvartal. 
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi - Zakon o statistici BiH
- Zakon o statistici FBiH
- Zakon o statistici Republike Srpske
- Srednjeročni statistički plan rada BiH za period 2020-2022, i odgovarajući entitetski planovi rada, kao i godišnji plan rada Agencije i entitetskih statističkih institucija,
- Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing PPI for Services),
- EU Regulativa br. 1893/2006 prema Regulativi Vijeća br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama,
- Regulativa Vijeća (EC) br. 1503/2006 o definicijama varijabli, listi varijabli i periodičnosti prikupljanja podataka. 
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka - Dostava/razmjena podataka između entitetstkih zavoda za statistiku (Republički Zavod za statistiku Republike Srpske i Federalni Zavod za statistiku Federacije BiH) i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je regulisana Zakonom o statistici, kao i Sporazumom o razmjeni podataka između sve tri statističke institucije;
- Podaci se šalju vanjskim korisnicima - državnim institucijama u zemlji što je regulisano Zakonom o statistici i drugim zakonima koji regullišu rad državnih institucija (npr. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH; Ministarstvo finansija BiH; Centralna banka BiH itd.);
- Statistički ured Evropske unije (Eurostat);
- Korisnici unutar BHAS-a (nacionalni računi, srodne statistike);
- drugi korisnici (studenti, akademska zajednica, individualni korisnici itd.) u skladu sa posebnim procedurama propisanim od strane Agencije, te zaključenim pojedinačnim sporazumima.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Indeks proizvođačkih cijena usluga se objavljuje na kvartalnoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Kvartalna saopćenja Indeksa proizvođačkih cijena usluga objavljuju se 55 dana nakon kraja referentnog perioda (t+55) u skladu sa kalendarom publikovanja, na web stranici Agencije u pdf. formatu, kao i u papirnoj formi na zahtjev. Link: 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/STS_06_2021_Q2_1_BS.pdf  
10.2. Publikacije Nije dostupno.
10.3. Online baza podataka Vremenske serije indeksa proizvođačkih cijena usluga su dostupne na website-u BHAS-a. Link:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/VremenskeSerije/STS_06.xls
10.4. Pristup mikro podacima Mikro podaci se ne objavljuju i nisu dostupni korisnicima.
10.5. Drugo  Nema drugih sredstava publikovanja. 
10.6. Dokumentacija o metodologiji Smjernice za kompilaciju SPPI su u skladu sa Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing PPI for Services.   
Metodološka objašnjenja su dostupna na kraju svakog SPPI saopćenja. Izrada Metodološkog uputstvo za indekse proizvođačkih cijena usluga je u toku.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izrada Izvještaja o kvalitetu je u toku i isti će biti dostupan na Internet stranici Agencije. 
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici statističkih podataka su: Centralna banka BiH, Eurostat i UN Odjel za statistiku (UNSD). Poslovni subjekti: preduzeća, komercijalne banke, mediji i opća javnost su također korisnici ovih podataka. Interno će se ovi podaci koristiti kao deflatori u statistici nacionalnih računa.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Varijabla output cijena usluga (No 310) u skladu sa Regulativom o kratkoročnim statistikama (STS) za sve prethodno spomenute Nace Rev.2 grupe i djelatnosti (pogledaj 3.3.) nije raspoloživa.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Ukupna tačnost je dobra. Za sve izvještajne jedinice uzete u uzorak podaci moraju biti popunjeni prije kompiliranja podataka (prozivaju se izvještajne jedinice ili posjećuju, ukoliko i nakon prozivke nije moguće dobiti podatak vrši se imputacija).
Svakog kvartala se revidirani podaci za prethodni kvartal objave, ako ih ima.
  
13.2. Greška uzorkovanja Podaci nisu raspoloživi jer se za izbor izvještajnih jedinica primjenjuje cut-off metoda.   
13.3. Neuzoračka greška Greške u mjerenju mogu se pojaviti prilikom popunjavanja upitnika od strane izvještajnih jedinica, kao i tokom unošenja podataka u SPPI IT aplikaciju. Prva validacija podataka, takozvana vizuelna provjera podataka, vrši se tokom prijema podataka sa terena (nepotpuni podaci, nečitko unešeni podaci itd.). Nakon što se prikupljeni podaci iz upitnika unesu u SPPI IT aplikaciju, kreirana je baza sa sirovim podacima. Nakon toga mikro podaci se automatski potvrđuju na nivou kompanije, putem prethodno uspostavljenih logičkih kontrola u SPPI IT aplikaciji. Primarnu validaciju podataka vrše entitetski zavodi za statistiku - FIS i RSIS. Podružnica Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH kontrolira valjanost podataka za Brčko distrikt BiH. Dodatne kontrole moguće su samo na nivou agregacije na kojem entitetski zavodi dostavljaju odgovarajuće podatke Agenciji za statistiku BiH.
U slučaju neodgovora izvještajne jedinice, koristimo odgovarajuće metode imputiranja. To se radi putem IT aplikacije. U slučajevima neodgovora izvještajne jedinice ili varijable, provjera konzistentnosti je opsežan kontakt sa izvještajnim jedinicama. Ako se ne uspiju kontaktirati ove jedinice, postupak kod neodgovora je imputacija. U slučaju određivanja cijena po ugovoru, imputiranje bi se moglo uraditi metodom „prenosa“, a u drugim slučajevima imputiranje se radi korištenjem prosječnih kretanja cijena odgovarajuće grupe usluga ili korištenjem drugih izvora. U slučaju da izvještajna jedinica ne odgovori nekoliko uzastopnih kvartala, metoda imputacije bi mogla biti rotacija uzorka (zamjena izvještajne jedinice koja ne odgovara, novom izvještajnom jedinicom). U slučajevima kada se pojavi neodgovor varijable, jer se usluge više ne nude, onda se nove ili zamjenske usluge trebaju izvještavati primjenom pristupa preklapanja.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Prikupljanje podataka se vrši u kvartalnoj periodici. Izvještajne jedinice imaju rok za dostavu podataka mjesec dana (t+30) nakon izvještajnog/referentnog kvartala. Podaci za nivo BiH se objavljuju u prosjeku 55 dana nakon završetka referentnog kvartala (t+55). 
14.2. Tačnost Nema odstupanja između objavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru publikovanja). 
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Metodologija istraživanja je u potpunosti u skladu sa metodologijom Regulative (EC) 1165/98 (Aneks D), a koja se odnosi na kratkoročne poslovne statistike i odgovarajuće dopune (u daljnjem tekstu EU-STS Regulativa), te sa preporukama Eurostata za ovo statističko polje i stoga su podaci uporedivi sa podacima država članica EU.
15.2. Vremenska uporedivost - Za djelatnosti Cestovnog prijevoza robe, Skladištenje robe, Pretovara tereta, Pružanja univerzalnih poštanskih usluga, Pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga i Telekomunikacija podaci o SPPI -u dostupni su od prvog kvartala 2015. godine.
- Za djelatnosti Čišćenja i Zaštitne i istražne djelatnosti podaci o SPPI -u dostupni su od prvog kvartala 2017. godine.
- Za Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje podaci o SPPI -u dostupni su od prvog kvartala 2018. godine.
15.3. Usklađenost – cross domain Nije raspoloživo.  
15.4. Usklađenost – interna  Podaci su interno uporedivi za cjelokupnu raspoloživu vremensku seriju podataka. Usklađenost podataka se osigurava primjenom jedinstvene metode kompilacije (izračunavanja) kao i ponderacionog sistema.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Kvartalno istraživanje o cijenama pojedinih usluga je glavni izvor podataka, a podaci se prikupljaju neposredno od izvještajnih jedinica pomoću statističkih obrazaca (K KPS: SPPI CEST, SPPI SKL, SPPI ARHI/INŽ, SPPI ZAŠT i SPPI ČIŠĆ). Prikupljanje podataka za SPPI istraživanje provodi se na tradicionalan način putem papirnih upitnika (poštom) i e-mailom.
Izvor podataka za popunjavanje podataka o godišnjem prometu i cijenama u upitniku SPPI je menadžer prodaje ili izvršni direktor preduzeća. Osnovna varijabla posmatranja je vrijednost ostvarenog prometa poslovnog subjekta u prethodnoj godini, isključujući PDV i cijene za prethodni i izvještajni kvartal poslovnog subjekta registrovanog u oblastima usluga.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na kvartalnoj osnovi.    
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju metodom izvještavanja, što znači da poslovni subjekt popunjene upitnike (u zadanom roku) šalje kantonalnom zavodu za statistiku FZS -a, regionalnom uredu RSZS -a ili podružnici BHAS -a u Brčko Distriktu. Početkom godine upitnici za svako istraživanje SPPI -a šalju se poštom svim izvještajnim jedinicama s ciljem prikupljanja kvartalnih podataka.
Prikupljanje podataka o SPPI istraživanju provodi se putem papirnih obrazaca (obična pošta) i e-mailom.
18.4. Validacija podataka Entitetski Zavodi za statistiku vrše unos i validaciju podataka za teritorije entiteta, a za teritoriju Brčko Distrikta to obavlja BHAS. Entitetski zavodi dostavljaju Agenciji (u za to propisanim i usklađenim formama) sve podatke neophodne za kompilaciju SPPI-a za nivo BiH. Primijenjuju se cross-checking kontrole na podacima, provjera konzistentnosti (značajno povećanje ili smanjenje cijena) i otkrivanje outlier-a. U slučaju bilo kakve nekonzistentnosti, podaci se vraćaju entitetskim zavodima na provjeru i verifikaciju. Entitetski zavodi ponovno vrše kontrolu podataka, a ukoliko je neophodno vrše ponovnu prozivku izvještajnih jedinica telefonom ili posjećuju izvještajne jedinice.
Validacija podataka se također vrši automatski putem SPPI IT aplikacije. Sljedeći skup formalnih i logičkih kontrola je definisan za uređivanje podataka:
- Za inlier-e, logička kontrola je pojava 5 (pet) uzastopnih kvartala bez promjene cijene, sa standardizovanim razlozima za provjeru konzistentnosti.
- Za outlier-e, logička kontrola je kontrola raspona i za jedinične vrijednosti i za kretanje cijena, npr. ± 10%, također sa standardizovanim razlozima za provjeru konzistentnosti. Kontrolni raspon za jedinične vrijednosti treba povremeno revidirati na osnovu prethodnih podataka, npr. za prethodnih 8 (osam) kvartala.
18.5. Kompilacija podataka SPPI u BiH izračunava se u hijerarhijskom sistemu, gdje se prikupljene cijene u početku dijele na CPA-grupe koje su najdetaljnije grupe usluga. CPA-grupe se zatim agregiraju u takozvane elementarne agregate za koje se izračunavaju bazne cijene kao geometrijski Jevonsovi indeksi. Elementarni indeksi izračunavaju se na osnovu baznih cijena između dva ili više perioda. Kretanje baznih cijena stoga je jednako ukupnoj promjeni cijena za datu djelatnost. Elementarni indeksi se naknadno ponderiraju zajedno kao agregirani indeksi cijena. Oni se izračunavaju kao aritmetički Laspeyresovi indeksi.
18.6. Prilagođavanje Svi indeksi iskazani su u izvornome, neprilagođenom izrazu, tj. iz njih nije isključen sezonski i kalendarski uticaj.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Nije moguće.
19. Komentar /