Godišnje istraživanje o indeksima cijena u poljoprivredi
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 
1.3. Kontakt osoba Ljubica Marić
1.4. Funkcija kontakt osobe Viši stručni saradnik
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa ljubica.maric@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 928  
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 18.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 18.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Bazni indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda i bazni indeksi cijena dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivrednoj proizvodnji (Input I).
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE rev.2) - prema  područjima i oblastima;
• Klasifikacija reprezentativnih poljoprivrednih proizvoda i grupa proizvoda;                                                                                           
 • Klasifikacija reprezentativnih dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivredi.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Cijene koje se koriste za izračunavanje indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda su prosječne prodajne cijene reprezentativnih poljoprivrednih proizvoda, a računaju se na osnovu cijena koje prikupljaju entitetske statističke institucije putem Tromjesečnog izvještaja o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih poljoprivrednih proizvođača - obrazac TRG 31 i Tromjesečnog izvještaja o direktnoj prodaji/realizaciji poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga – obrazac TRG 33. Ova cijena uključuje subvenciju na proizvode, a isključuje sve poreze na proizvode. Indeksi cijena dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivrednoj proizvodnji (Input I) se računaju na osnovu cijena reprezentativnih dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivredi, a pokazuju dinamiku kretanja tih cijena. Cijene koje se koriste za izračunavanje indeksa cijena dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivrednoj proizvodnji (Input I)  predstavljaju kupovne cijene reprezentativnih proizvoda i usluga koji se koriste za tekuću potrošnju u poljoprivredi, a koje prikupljaju entitetske statističke institucije putem tromjesečnih izvještaja o cijenama sredstava koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Ova cijena uključuje direktne poreze (osim PDV-a), a ne uključuje subvencije. Ponderi koji se koriste prilikom izračunavanja indeksa cijena dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivrednoj proizvodnji (Input I) zasnivaju se na pokazateljima iz procijenjenih ekonomskih računa za poljoprivredu, a u njihovoj osnovi je struktura potrošnje istih u baznoj godini. Indeksi cijena dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivrednoj proizvodnji (Input I) također se računaju prema Laspeyres-ovoj formuli. 
3.5. Statistička jedinica Osnovna jedinica statističkog posmatranja su individualni poljoprivredni proizvođači i poljoprivredni poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge za idekse cijena poljoprivrednih proizvoda. Za indekse cijena reprezentativnih dobara i usluga za tekuću potrošnju u poljoprivredi osnovna jedinica posmatranja su preduzeća koja se bave prodajom sredstava za tekuću potrošnju u poljoprivredi i veterinarske stanice.     
3.6. Statistička populacija Individualni poljoprivredni proizvođači i poljoprivredni poslovni subjekti.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2014. - 2020.
3.9. Bazni period 2010.
4. Jedinica mjere /
5. Referentni period Referentni period je tromjesečje.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi  • Istraživanje se provodi na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“  broj 63/03 i 9/09) i Zakona o statistici RS („Službeni glasnik RS“ broj 85/03). Kompilacija i agregiranje te međunarodno izvještavanje za nivo BiH je u nadležnosti Agencije za statistiku BiH u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04 i 42/04). Jednogodišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS. 
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Entitetska ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Stručne i naučne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, Eurostat, UN.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika indeksa cijena u poljoprivredi se diseminira na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnje saopćenje "INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2015"                          
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/AGR_01_2020_Y1_1_BS.pdf
10.2. Publikacije  -  BiH u brojevima – dio „Poljoprivreda“
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici indeksa cijena u poljoprivredi na  on-line bazi podataka BHAS-a.
Korištenje (konsultovanje) setova podataka: Ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  /
10.6. Dokumentacija o metodologiji Priručnik EU za statistiku cijena u poljoprivredi, verzija 2.0, 2008. 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Nema dostupnih dokumenata.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet 
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisnici podataka o indeksima cijena poljoprivrednih proizvoda u BiH su ili mogu biti institucije na nivou Bosne i Hercegovine, druge institucije koje se bave analizom ekonomskih kretanja i poljoprivredne proizvodnje u BiH te ostali korisnici kao što su naučno-obrazovne ustanove i dr. Korisnici podataka su takođe i međunarodne organizacije kao što su FAO, UNECE i Eurostat.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: Nije bilo slučajeva nedovoljnog obuhvata statističkih jedinica. Stopa prekomjernog obuhvata: Ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Udio zajedničkih jedinica:U ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora. Greška mjerenja: greške mjerenja su moguće u fazama prikupljanja odnosno unosa podataka od strane izvještajnih jedinica. Upitnici i metodološka uputstva su dostavljena izvještajnim jedinicama, a s njima se održava redovan kontakt u cilju minimiziranja grešaka. Nije bilo slučajeva nedovoljnog obuhvata.
Greška neodgovora: U posmatranom periodu nije evidentiran neodgovor bilo koje od izvještajnih jedinica.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u izvještavanje o baznim cijena .
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+70.
Pravovremenost objave prvih rezultata: T+70.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: rezultati prve objave su ujedno i konačni podaci, zato je pravovremenost konačnih rezultata jednaka pravovremenosti prve objave.
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: Stopa tačnosti  objave podataka iznosi 100 %. Godišnje istraživanje statistike indeksa cijena u poljoprivredi je objevljeno u okviru predviđenog datuma objave prema Kalendaru publikovanja.
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja).
                         
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Dobra geografska uporedivost.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: Podaci o statistici otkupa i direktne prodaje/realizacije poljoprivrednih proizvoda su dostupni od 2008 godine  i uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2008 godine do danas. Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci o statistici otkupa i direktne prodaje/realizacije poljoprivrednih proizvoda su dostupni od 2008 godine  i uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2008 godine do danas.
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena sa preporukama Eurostata u pogledu izračuna indeksa i agregacije.
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Entitetski zavodi za statistiku i ekspozitura Agencije za statistiku BiH u BD.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Na tromjesečnom nivou.
18.3. Prikupljanje podataka TRG-31; TRG-33 i TRG-13; Mjesečni izvještaj o cijenama sredstava koja se koriste u poljoprivredi.
18.4. Validacija podataka Entitetske statističke institucije i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Validacijom se prati konzistentnost podataka u odnosu na ranije vremenske serije.
18.5. Kompilacija podataka Imputacija - stopa: nemamo informacija koje nam omogućavaju izračunavanje ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije. 
18.7. Sezonsko prilagođavanje Za izračun agregiranih indeksa pojedinih poljoprivrednih proizvoda kod kojih je izražena sezonalnost izvršeno je sezonsko prilagođavanje pondera po tromjesečjima.
19. Komentar /