Sadržaj

Kvalitet

13.01.2000.

Shodno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja Statistike BiH 2020, kao i ostalim relevantnim dokumentima, a oslanjajući se na Deklaraciju o kvalitetu Evropskog statističkog sistema, Kodeks prakse evropske statistike (CoP), preporuke Eurostatove Stručne grupe za kvalitet (LEG) koja se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom, Okvir za osiguranje kvaliteta Eurostata (QAF) i niz drugih dokumenata o međunarodno prihvaćenoj dobroj praksi, Agencija za statistiku BIH je posvećena dosljedno poštovati i ispuniti politiku kvaliteta koja se zasniva na slijedećim načelima modela Potpunog upravljanja kvalitetom (TQM):

  • Praćenje kvaliteta statističkih procesa i proizvoda
  • Zadovoljstvo korisnika statističkim podacima
  • Jačanje saradnje sa davaocima podataka (smanjenje opterećenja ispitanika)
  • Racionalno korištenje raspoloživih resursa
  • Profesionalna orijentacija zaposlenih (edukacija, motivacija i zadovoljstvo)

Kodeks prakse evropske statistike temelji se na 15 načela koja obuhvataju institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Za svako od načela skup pokazatelja dobre prakse pruža odrednicu za ocjenu primjene Kodeksa. Kriteriji kvalitete evropske statistike definisani su evropskim statističkim pravom.

U cilju izrade izvještaja o kvalitetu, uzimajući u obzir sve indikatore kvaliteta, Agencija za statistiku BIH je u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku (Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) je pripremio Smernice za izradu izvještaja o kvalitetu statističkih istraživanja Uloga izvještavanja o kvalitetu bit će dodatno naglašena u narednom periodu kako bi se korisnicima statističkih podataka osigurao pristup odgovarajućim metapodacima koji opisuju kvalitet statističkih rezultata radi ispravnog tumačenja i korištenja tih rezultata. U tome će umnogome pomoći izrađena baza kvaliteta koja sadrži podatke za izvještavanje prema strukturi SIMS (ESMS i ESQRS), odnosno izvještaji o kvalitetu koji će biti dostupni na internetskim stranicama Agencije.

Namjena i cilj Istraživanja o zadovoljstvu korisnika Agencije je bolje razumijevanje i spoznaja trenutnih potreba naših korisnika.

Istraživanjem smo širem krugu korisnika ponudili mogućnost, da nam saopšte svoje mišljenje o našem radu i daju prijedloge za njegovo poboljšanje.

Rezultati ovog istraživanja omogućit će da se unaprijedi kvalitet podataka i usluga koji pruža Agencija u onim segmentima u kojima su korisnici iskazali manje zadovoljstvo.

Provođenjem ovog istraživanja ispunjavamo također i načela navedena u Kodeksu prakse evropske statistike.

Agencija za statistiku BiH krenula je u implementaciju Generičkog modela statističkog poslovnog procesa (GSBPM) u skladu sa opštim GSBPM modelom ver.5.0, koji je prilagođen potrebama statističkog sistema Bosne i Hercegovine u pogledu faza prikupljanja, obrade, analize i diseminacije statističkih podataka. Ovaj model pruža standardni okvir i harmoniziranu terminologiju koja pomaže statističkim organizacijama da modernizuju svoje statističke proizvodne procese, kao i razmjenu metoda i komponenti. Takođe, se koristi za integraciju standarda metapodataka, procesne dokumentacije, za harmoniziranje informatičke infrastrukture, kao i osiguranje okvira za procjenu i poboljšanje kvaliteta procesa.

GSBPM shema

Slijedeći primjer mnogih drugih statističkih institucija koji su uspješno implementirale GSBPM u temelje sistema upravljanja kvalitetom, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je odlučila da takođe koristiti GSBPM kako bi se zabilježili procesi praćenja statističke proizvodnje. Dokumentovanje procesa u Agenciji će donijeti mnogim prednostima, kao što su:

  • jasnoća i transparentnost u pogledu procesa koji se prate u statističkoj proizvodnji;
  • postizanje standardiziranih i usklađenih postupaka kroz analizu i poboljšanje postojećih procedura;
  • izradu smjernica o kvalitetu statističkih procesa i
  • poboljšanje ukupne učinkovitosti statističke proizvodnje.

Cijene

Vanjska trgovina

Nacionalni računi

Tržište rada

Stanovništvo

Obrazovanje

Kriminalitet

Kultura i umjetnost

Socijalna zaštita

Životni uslovi, prihodi i potrošnja

Nacionalni zdravstveni računi

Građevinarstvo

Industrija

Turizam

Kratkoročne uslužne statistike

Strukturne poslovne statistike

Investicije

Statistički poslovni registar

Poljoprivreda

Šumarstvo

Saobraćaj

Energija

Okoliš

Komunikacije

Novčane statistike, bilans plaćanja i druge finansijske statistike