Kvartalno istraživanje o vazdušnom prijevozu  SA-ZRA-/T
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Emina Mehanović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Stručni saradnik za statistiku transporta
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, emina.mehanovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 01.11.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 01.11.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 01.11.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Promet domaćih i stranih aviona po vrsti transporta - domaći i međunarodni (redovni i vanredni), promet putnika, robe i pošte.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine (KD BiH 2010), koja je zasnovana na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).
3.4. Statistički koncepti i definicije Aerodrom
Određena kopnena ili vodena površina (uključujući sve zgrade, instalacije i opremu) namijenjena da se u potpunosti ili jednim svojim dijelom koristi za polijetanje i slijetanje aviona, kao i njihovo kretanje po zemljenoj površini i koja je otvorena za obavljanje aktivnosti komercijalnog vazdušnog saobraćaja
Avion
Bilo koja mašina koja može da se održava u atmosferi zahvaljujući potisku vazduha isključujući potisak vazduha u odnosu na površinu zemlje
Kretanje aviona
Polijetanje i slijetanje aviona na aerodrom.
U statistici vazdušnog saobraćaja jedan dolazak i jedan polazak računaju se kao dva kretanja. Uključena su sva kretanja aviona u komercijalne svrhe i ne-komercijalne operacije genereralne avijacije. Isključeni su državni letovi dodirni i idi (touch and go) i neuspjeli prilazi (overshoot).
Vazdušni prevoz
Bilo koje kretanje robe i/ili putnika avionom
Komercijalni vazdušni prevoz
Bilo koje kretanje robe i/ili putnika avionom u komercijalne svrhe.
Domaći vazdušni prevoz
Vazdušni prevoz na domaćim letovima.
Međunarodni vazdušni prevoz
Vazdušni prevoz na međunarodnim letovima
Mjesto polaska i dolaska na letu
Saobraćaj u okviru obavljanja komercijalne vazdušne usluge koja je označena jedinstvenim brojem leta i podijeljena na parove aerodroma prema mjestima utovara/ukrcaja i mjestima istovara/iskrcaja na tom letu.
Prevezeni putnici u vazdušnom prevozu
Svi putnici na određenom letu (pod istim brojem leta) računati samo jedanput, a ne iznova na svakoj dionici tog leta.
Uključuju se svi putnici koji se prevoze uz naknadu ili bez naknade, čije putovanje počinje ili završava se na izvještajnom aerodromu i putnici u transferu koji se pridružuju ili napuštaju let na izvještajnom aerodromu. Isključuju se putnici u direktnom tranzitu.
3.5. Statistička jedinica Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA)
3.6. Statistička populacija Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA)
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o vazdušnom saobraćaju se objavljuju kvartalno od 2010. godine. 
3.9. Bazni period Računa se godišnji indeks (na isti kvartal prethodne godine).
4. Jedinica mjere Broj avio operacija, broj prevezenih putnika, prevezena roba i pošta u tonama.
5. Referentni period Referenti period je kvartal.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004 i 42/2004),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je nadležna za prikupljanje podataka i primarne provjere. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH je administrativni izvor podataka Agenciji za statistiku BiH za vazdušni saobraćaj.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Podaci o vazdušnom saobraćaju se objavljuju kvartalno.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Kvartalno saopštenje „Vazdušni saobraćaj“ 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/25
10.2. Publikacije /
 
 
 
10.3. Online baza podataka Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro podacima U dokumentu „Pravilnik o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku BiH“ su navedene procedure za pristup mikropodacima za istraživačke namjene.
10.5. Drugo  Agencija za statistiku BiH dobija veliki broj specifičnih zahtjeva od strane korisnika podataka.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Rječnik za statistiku saobraćaja, četvrto izdanje
Illustrated glossary for transport statistics 4th edition
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe /
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  /
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka je na zadovoljavajućem nivou. 
13.2. Greška uzorkovanja Statistika o vazdušnom saobraćaju se ne prikuplja putem uzorka, tako da na nju ne utiču greške uzorkovanja. Podaci o vazdušnom saobraćaju se dobijaju od administrativnog izvora (Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH).
13.3. Neuzoračka greška /
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se objavljuju 90 dana nakon završetka posmatranog perioda.
14.2. Tačnost Tačnost objave podataka je vrlo dobra. Problemi se rijetko pojavljuju.
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska /
15.2. Vremenska uporedivost /
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Jedini izvor podataka za statitistiku vazdušnog saobraćaja je Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju kvartalno.
18.3. Prikupljanje podataka Podatke dostavlja Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH provodi provjere validnosti i vjerodostojnosti podataka. Greška validnosti podataka otkriva se kada unos podataka nije tačan, što može dovesti do problema kada se radi obrada podataka, tako da se podaci ne mogu uključiti u statističke analize, te se moraju izbrisati ili korigovati. Provjere vjerodostojnosti podataka podrazumijevaju provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane sa podacima.
18.5. Kompilacija podataka /
18.6. Prilagođavanje /
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /