Godišnje istraživanje o prinosima kasnih usjeva i voća
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Structure (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
1.3. Kontakt osoba a) Fuad Bahtanović
b) Fahrudin Subotić
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
b) Stručni savjetnik za proizvodne statistike u poljoprivredi i ribarstvu
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa fuad.bahtanovic@bhas.gov.ba
fahrudin.subotic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 928;   +387 33 911 964
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 26.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka: 26.10.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 26.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci iz ovog istraživanja se odnose na podatke o požnjevenim površinama prema pojedinim vrstama usjeva kao i o broju stabala pojedinih vrsta voća i broju čokota vinove loze. Osim toga ovim istraživanjem se prikupljaju i podaci o ukupnoj proizvodnji i prinosu po jedinici mjere pojedinih ratarskih kultura, voća i grožđa.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Žetvena godina - podrazumjeva kalendarsku godinu u kojoj počinje žetva.
Žetvena površina -
podrazumjeva dio proizvodne površine koji je požnjeven. Ova površina može biti manja ili jednaka površini pod određenim usjevom. 
Dobivena (žetvena) proizvodnja -
podrazumjeva proizvodnju uključujući gubitke na gazdinstvu (rasipanje), količine proizvoda potrošene direktno na gazdinstvu ili prodate količine proizvoda što je izraženo u osnovnim jedinicama težine proizvoda.
Prinos –
podrazumjeva žetvenu proizvodnju po jedinici obrađene/kultivirane površine.
Oranice i bašte/vrtovi  -
to je zemljište koje se redovno obrađuje (oranjem ili drugačije) i na kojima se po utvrđenom redu (plodoredu) zasijavaju usjevi.
Voćnjaci (intenzivni i ekstenzivni) -
površine s drvećem, grmovima i višegodišnjim biljkama bobičastog voća (osim jagoda,a uključujući citruse i maslinike) za proizvodnju voća.
Vinogradi -
to su površine na kojima su zasađeni čokoti vinove loze u vezanom uzgoju. Plantažni vinogradi su oni zasadi u kojima se redovno primjenjuju agrotehničke mjere (obrada, njega, prskanje, i dr.). Obično su to zasadi na većim površinama sa određenim razmakom između čokota.
Livade -
livade su površine obrasle travom koje se redovno kose radi dobijanja sijena, odnosno koriste se za proizvodnju zeljaste krme prirodnim putem (samonikle kulture). Zajedno se iskazuju površine prirodnih i zasijanih livada.
Pašnjaci -
pašnjaci uključuju i grube pašnjake odnosno pašnjake za oskudnu ispašu i to su površine na kojima raste trava, trnje, grmlje i sl. I koje isključivo služe za ispašu stoke. Zajedno se iskazuju nizijski i planinski pašnjaci.
Rasadnici -
vinove loze, stabala voća i bobičastog voća, cvijeća i ukrasnog bilja, rasadnici šumskog drveća, itd..
3.5. Statistička jedinica • Sva pravna lica koja su u Administrativnom registru poslovnih subjekata entitetskih statističkih zavoda prema klasifikaciji djelatnosti BiH razvrstana u djelatnost definisanu u području A – Poljoprivreda (dio biljna proizvodnja);
• Sva pravna lica koja nisu razvrstana u poljoprivrednu djelatnost (dio biljna proizvodnja), ali imaju jedinice koje obavljaju poslove u biljnoj proizvodnji;
• Svi obrtnici koji se bave biljnom proizvodnjom, registrovani u statističkim i administrativnim izvorima podataka
• Sva fizička lica (porodična poljoprivredna gazdinstva) koja u okviru svojih djelatnosti sadrže  biljnu proizvodnju, kao glavnu ili sporednu granu.
3.6. Statistička populacija Poljoprivredna gazdinstva koja koriste poljoprivredno zemljište za biljnu proizvodnju. 
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Od 1996.
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.
4. Jedinica mjere Za podatke o požnjevenim površinama koriste se hektari (ha), za ukupan prinos se koriste tone i za prinos po jedinici mjere se koriste t/ha i kg/stablu-čokotu.
5. Referentni period 10.11. referentne godine.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi Statističko istraživanje o biljnoj proizvodnji se provodi na osnovu Statističkog programa Bosne i Hercegovine i entitetskih statističkih programa kao i Godišnjih planova rada statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Istraživanje je zasnovano na preporukama, konceptima i definicijama koje su sadržane u Regulativi broj 543/2009 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 18 juna 2009 godine i u  Regulativi broj 1166/2008 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 19 novembra 2008 godine. Na ovaj način se obezbjeđuje uporedivost podataka sa EU i međunarodnim standardima.
Istraživanje se provodi od strane entitetskih statističkih institucija : Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine F BiH, broj 63/03 i 9/09) i Zakona o statistici RS („Službeni glasnik RS“, broj 85/03). Provođenje istraživanja za područje Brčko Distrikta kao i kompilacija, agregiranje i međunarodno izvještavanje za nivo BiH je u nadležnosti Agencije za statistiku BiH u skladu sa  Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04). Istraživanje je zasnovano na Regulativi broj 543/2009 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 18 juna 2009 godine i na Regulativi broj 1166/2008 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 19 novembra 2008 godine.
Također, Agencija za Statistiku BiH je odgovorna za koordinaciju entitetskih zavoda, metodologiju te razmjenu podataka i dokumenata sa Eurostatom.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; entitetska ministarstva poljoprivrede, naučno stručne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, EUROSTAT, FAO.  
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja  -  Godišnje saopćenje „POŽNJEVENA POVRŠINA, UKUPNA PROIZVODNJA I PRINOS VAŽNIJIH USJEVA, 2015“ 
 -  Godišnje saopćenje „PROIZVODNJA VOĆA, MASLINA I GROŽĐA, 2015“ 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/23
10.2. Publikacije  -  BiH u brojevima – dio „Poljoprivreda“
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/23
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici biljne proizvodnje na on-line bazi podataka BHAS-a.
Korištenje (konsultovanje) setova podataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi
Telefonsko posredovanje
Podaci predstavljeni na novinarskoj konferenciji
Publikacije Eurostata
Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu
Korištenje (konsultovanje) meta podataka: Ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodologija o statistici biljne proizvodnje trenutno je u fazi nadogradnje zbog skorog prelaska na istraživanja na uzorku i zbog metodoloških izmjena u EU legislativi u ovoj oblasti.
Stopa kompletnosti meta podataka: ukupan broj korištenih metadata elemenata iz preporučene Referentne ESMS je 55. Broj raspoloživih metadata elemenata u Godišnjoj statistici usjeva iznosi 46. Znači, stopa kompletnosti metapodataka za Godišnju statistiku usjeva je  84 % (46/55x100). 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:           
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Učestali zahtjevi korisnika su zadovoljeni na način da se uz publikaciju vezanu za određeno istraživanje u okviru Godišnje statistike usjeva nalazi i tabela sa cjelokupnom serijom indeksa kao i pratećih grafikona. Kako bi se olakšala interpretacija podataka svako saopštenje sadrži i kratak komentar i metodološka uputstva. Prvenstveno se kao ključni korisnici Godišnje statistike usjeva na nivou BiH navode institucionalne organizacije poput državnih institucija BiH, entitetskih institucija, institucija Brčko Distrikta. Osim toga Agencija za statistiku BiH održava redovne kontakte sa visoko školskim ustanovama i korisnicima (privatni i društveni sektor) kojima se na upit dostavljaju svi traženi podaci o Godišnjoj statistici usjeva,a koji se ne podliježu obavezi zaštite podataka. Nadalje korisnici ovih podataka su i strane institucije kao što su ambasade i konzularna predstavništva, mnoge inostrane organizacije koje posluju na teritoriji BiH, zatim međunarodne i Evropske institucije i organizacije koje su uključene u proces prikupljanja i obrade ovih podataka kao što su to EUROSTAT, FAO, UNCCD, GTZ, itd.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: greške obuhvata se rjeđe javljaju i moguće su onda kada nije urađeno ažuriranje Registra poslovnih subjekata i onda kada podaci o porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i poljoprivrednim kapacitetima kojima raspolažu nisu adekvatno evidentirani u općinskim službama. Također i neažurirani katastarski podaci i kompleksnost sistema poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine čine opterečavajući faktor za korištenje administrativnih izvora podataka. Stopa prekomjernog obuhvata: ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Greška mjerenja:
• Nezainteresovanost izvještajnih jedinica
• Greške prilikom upisivanja podataka u upitnik i u izvještajne tabele
• Nerazumjevanje metodologije statističkog istraživanja od strane izvještajnih jedinica
• Greške prilikom unosa podataka u bazu za unos i obradu podataka
Greška neodgovora: najčešće se uspostavlja kontakt sa izvještajnom jedinicom u slučaju izostanka pojedinih podataka ili cijelog izvještaja (upitnika). Ako izvještajna jedinica ni tada nije popunila nedostajuće podatke  onda postoji mogućnost imputacije podataka i to na način da se koriste podaci od dostupnih administrativnih izvora, podaci iz drugih statističkih područja kao i podaci koji se prate u vremenskim serijama.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u biljnu proizvodnju i koje obezbjeđuju podatke o Godišnjoj statistici usjeva. Stopa neodgovora varijable: ovdje se moraju uzeti u obzir i usjevi koji se nalaze na veoma malim površinama tako da njihova pojava često varira iz godine u godinu što se ne može konkretno vezati za neodgovor na varijablu. Proces evidencije neodgovora na pojedine varijable nije implementiran ni u aplikaciji za unos i obradu podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+71.
Pravovremenost objave prvih rezultata: prvi rezultati iz Mjesečne statistike aktivnosti inkubatorskih stanica su ujedno i konačni podaci.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: Za ovo istraživanje je T+71
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u godišnjem kalendaru publikovanja i stvarnog datuma objave, osim u posebnim slučajevima kada se publikovanje odgađa (neradni dani, praznici,...).
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja).
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Podaci kojima se raspolaže u okviru Godišnje statistike usjeva nisu u potpunosti uporedivi sa podacima ostalih članica Evropskog statističkog sistema što je uzrokovano nedostatkom strukturalnih podataka kako za entitetski nivo i novo Brčko Distrikta tako i za nivo Bosne i Hercegovine. Naime radi se o nedostatku podataka o proizvodnim površinama za voćnjake odnosno maslinike i vinograde,a još uvijek se dio podataka oslanja na procjene na općinskom nivou.
Postoje i dokumenti na nivou EU koji uređuju harmoniziran pristup pojedinim dijelovima metodologije i to su: Regulativa broj 543/2009 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 18 juna 2009 godine, Regulativa broj 1166/2008 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 19 novembra 2008 godine i Uredba Komisije broj 1200/2009 od 30 novembra 2009.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci Godišnje statistike usjeva su dostupni od 1996 godine dok se uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2001 godine do danas.
Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci Godišnje statistike usjeva su dostupni od 1996 godine dok se uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2001 godine do danas.
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena s preporukama Eurostata (Regulativa Evropskog parlamenta i vijeća (EC) broj 543/2009.
Usklađenost – ispodgodišnje i godišnje  statistike: nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost osim slučaja usjeva na malim površinama.
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost osim slučaja usjeva na malim površinama.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci o požnjevenim površinama dobijeni su agregiranjem podataka dobivenih redovnim statističkim istraživanjima u entitetskim zavodima za statistiku i podružnici Agencije za statistiku BiH iz Brčko Distrikta. Pravni subjekti dostavljaju podatke na osnovu knjigovostvene i druge evidencije, dok se za individualna poljoprivredna gazdinstva vrše procjene od strane statitstičkih procjenitelja po pojedinim općinama.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Što se tiče prikupljanja podataka za područje entiteta i Brčko Distrikta ono se provodi izvještajnom metodom i obuhvata sva preduzeća/obrtnike i porodična poljoprivredna gazdinstva uključena u biljnu proizvodnju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Podaci za pravna lica se prikupljaju na osnovu knjigovodstvene i druge evidencije dok se podaci za fizička lica prikupljaju metodom procjene od strane statističkih procjenitelja koji osim katastarskih podataka koriste i svoja sopstvena zapažanja na terenu kao i podatke iz prethodnih godina. Prikupljanje podataka se obavlja putem izvještajne metode uz korištenje sljedećih obrazaca: PO-21 (a, b) – Izvještaj o zasijanim površinama u jesenjoj sjetvi, PO-22 (a, b) – Izvještaj o površinama i zasadima na kraju proljetne sjetve, PO-32 (a, b) – Izvještaj o ostvarenim prinosima ranih usjeva i voća i očekivanim prinosima važnijih kasnih usjeva, PO-33 (a, b) – Izvještaj o ostvarenim prinosima kasnih usjeva, voća i grožđa i PO-34 (a, b) – Izvještaj o ostvarenim prinosima južnog voća i maslina. Podaci prikupljeni od strane entitetskih statističkih institucija se nakon dostave agregiraju i kompiliraju uz određene kontrole za nivo Bosne i Hercegovine.
18.4. Validacija podataka Entitetske statističke institucije i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Validacijom se prati konzistentnost podataka u odnosu na ranije vremenske serije.
18.5. Kompilacija podataka Kompilacija podataka za nivo BIH se vrši na osnovu podataka entitetskih statističkih institucija i podataka podružnice BHAS-a iz BD.
Imputacija - stopa: ne posjedujemo relevantne informacije na osnovu kojih radimo na izračunavanju ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (podaci o Godišnjoj statistici usjeva u proteklim godinima nisu desezonirani.). 
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /