Godišnje istraživanje o prekograničnom prometu neopasnog otpada
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Alma Džananović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Viši stručni saradnik za statistiku okoliša
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, alma.dzananovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 1.11.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 1.11.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 1.11.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o ukupnom prekograničnom prometu neopasnog otpada u Bosni i Hercegovini. Zbog nedostatka podataka u Bosni i Hercegovini o uvozu/izvozu neopasnog otpada prema Regulativi 259/93/EEC o prekograničnom prometu otpada, Odsjek za statistiku životne sredine Agencije za statistiku BiH je preduzeo aktivnosti na obradi dostupnih podataka statistike spoljne trgovine.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Kombinirana nomenklatura (CN).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Razvoj i proizvodnja statistike spoljne trgovine u BiH se odvija kroz statističke institucije. Osnova razvoja je utvrđena evropskim propisima i stoga je statistika spoljne trgovine u velikoj mjeri usklađena sa zemljama EU. Osnovni izvor podataka je Jedinstvena carinska isprava (JCI). Agencija za statistiku BiH dobija potrebne podatke iz Jedinstvenih carinskih isprava od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u skladu sa Protokolom o saradnji potpisanim između ove dvije institucije.
3.4. Statistički koncepti i definicije Podaci o izvezenim/uvezenim količinama neopasnog otpada su dobijeni na osnovu obrade baze podataka statistike spoljne trgovine. Baza sadrži podatke koji su relevantni za statistiku o uvozu i izvozu otpada. Ovi podaci uključuju sljedeće elemente:
  Opis robe
• Količine kojima se trguje u tonama
• Zemlja porijekla i odredište
• Dostupne su i druge informacije kao što je vrijednost robe, ali one nisu relevantne za statistiku uvoza i izvoza otpada u kontekstu Regulative o statistici otpada 2150/2002/EC.
CN – (Kombinovana nomenklatura - Combined Nomenclature) je klasifikacija roba unutar EU za potrebe prikupljanja carina, statističko praćenje spoljne trgovine, te za primjenu posebnih mjera u okviru trgovinske, poljoprivredne, fiskalne i monetarne politike EU. Ona se zasniva na međunarodnoj klasifikaciji harmonizovanog sistema, koju sastavlja Svjetska carinska organizacija, a Europska unija dopunjava se svojim potpodjelama tzv. CN podnaslovima. Kombinovana nomenklatura se sastoji od oko 10 000 različitih kodova koji opisuju robu. Od tih kodova,  oko 250 su kodovi koji se sastoje od ili sadrže otpad, a koji bi mogli biti osnova za prikupljanje statističkih podataka o uvozu i izvozu otpada za različite materijale. Obradom baze podataka statistike spoljne trgovine su ekstraktovani tarifni brojevi (CN kodovi) koji sadrže otpad.
3.5. Statistička jedinica Razvoj i proizvodnja statistike spoljne trgovine u BiH se odvija kroz statističke institucije. Osnova razvoja je utvrđena evropskim propisima i stoga je statistika spoljne trgovine u velikoj mjeri usklađena sa zemljama EU. Osnovni izvor podataka je Jedinstvena carinska isprava (JCI). Agencija za statistiku BiH dobija potrebne podatke iz Jedinstvenih carinskih isprava od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u skladu sa Protokolom o saradnji potpisanim između ove dvije institucije.
3.6. Statistička populacija Podaci o izvezenim/uvezenim količinama neopasnog otpada su dobijeni na osnovu obrade baze podataka statistike spoljne trgovine. Baza sadrži podatke koji su relevantni za statistiku o uvozu i izvozu otpada.
3.7. Referentno geografsko područje Osnovni izvor podataka je Jedinstvena carinska isprava (JCI). 
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o statistici odvoza i odlaganja komunalnog otpada BiH su proizvedeni i objavljeni za seriju godina i pokrivaju period 2014-2020. 
3.9. Bazni period Bazna godina je prethodna godina.
4. Jedinica mjere Podaci su prikazani u  tonama.
5. Referentni period Referentni period je kalendarska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
• Metodologija Statistike otpada
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Podaci se prikupljaju iz administrativnog izvora podataka.  Agencija za statistiku BiH dobija potrebne podatke iz Jedinstvenih carinskih isprava od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u skladu sa Protokolom o saradnji potpisanim između ove dvije institucije.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika prekograničnog prometa neopasnog otpada BiH se diseminira na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja 1. Prekogranični promet neopasnog otpada u 2020. godini:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/ENV_09_2020_Y1_1_BS.pdf
2. Prekogranični promet neopasnog otpada u 2019 godini, 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/ENV_09_2019_Y1_0_BS.pdf
3.  Prekogranični promet neopasnog otpada u, 2018., 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2019/ENV_09_2018_Y1_0_SR.pdf
10.2. Publikacije Od drugih vidova publikacija statistike okoliša tu su:
1. Bosna i Hercegovina u brojevima:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf
2. Indikatori održivog razvoja Bosne i Hercegovine, 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/SDG_00_2019_TB_0_BS.pdf
10.3. Online baza podataka Za sada ne postoji on-line baza podataka BHAS-a o statistici otpada. 
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Printane kopije svih publikacija su dostupne.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Određivanje šifre otpada prema listi otpada.
Priručnik za statistiku otpada.
Određivanje težine otpada. 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu nije rađen za ovo istraživanje prema internom priručniku.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH, Centralna banka BiH. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti-preduzeća, mediji i opća javnost. Ovi podaci će biti korišteni u statistici otpada. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Ne postoji anketa o zadovoljstvu korisnika za ovo istraživanje. 
12.3. Kompletnost podataka  Proizvode se svi ključni pokazatelji koji se zahtijevaju prema EU legislativi i međunarodnim standardima za statistiku otpada.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja i poređem sa podacima iz prethodnog perioda i  raspoloživih dodatnih izvora podataka.
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo.
13.3. Neuzoračka greška Stalnim unapređenjem procesa prikupljanja podataka nastoje se smanjiti neuzoračke greške. U slučaju pojave greške mjerenja, u zavisnosti od vrste greške, ona se eliminiše od strane metodologa kontaktiranjem i provjerom sa izvještajnom jedinicom ili samostalno, na osnovu ostalih podataka u upitniku i podataka iz prethodnog perioda. Kontrola podataka vrši se na svim nivoima prikupljanja podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost objave prvih rezultata:  t+4. Pravovremenost objave konačnih rezultata: rezultati prve objave su ujedno i konačni podaci, zato je pravovremenost konačnih rezultata jednaka pravovremenosti prve objave.

14.2. Tačnost Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja Agencije za statistiku BiH.
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Statistika prekograničnog prometa neopasnog otpada  BiH primjenjuje međunarodne metodološke standarde prilikom obrade podataka. Ovo omogućuje poređenje podataka BiH sa podacima o otpadu drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci za prekograničnog prometa neopasnog otpada BiH se objavljuju od referentne 2009. Vremenska uporedivost prikupljenih podataka pokazuje da nije bilo prekida u serijama podataka u periodu 2009-2019. 
15.3. Usklađenost – cross domain Nema podataka o relevantnom istraživanju koje bi mogla da provodi druga organizacija. 
15.4. Usklađenost – interna  Nemamo informaciju o internoj usklađenosti statistika.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Statističko istraživanje za prekograničnog prometa neopasnog otpada u BiH obuhvata podatke o izvezenim/uvezenim količinama neopasnog otpada su dobijeni na osnovu obrade baze podataka statistike spoljne trgovine. Baza sadrži podatke koji su relevantni za statistiku o uvozu i izvozu otpada.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjoj osnovi. 
18.3. Prikupljanje podataka Na osnovu administrativnog izvora podataka.
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH vrši kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Greška validnosti podataka otkriva se kada unos podataka nije tačan, što može dovesti do problema kada se radi obrada podataka, tako da se podaci ne mogu uključiti u statističke analize, te se moraju izbrisati ili korigirati. Primjeri ovakvih grešaka su netačne šifre otpada ili jedinica količine, itd. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. 
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka administrativnih izvora. 
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se  prilagođavanje.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /