Godišnje istraživanje o javnoj odvodnji
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Alma Džananović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Viši stručni saradnik za statistiku okoliša
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, alma.dzananovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 01.11.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 01.11.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 01.11.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o javnoj odvodnji komunalnih otpadnih voda u Bosni i Hercegovini. Godišnje izvještaje podnose javna komunalna preduzeća i općinske službe koje upravljaju javnom kanalizacijom posmatranim naseljima.
1. Porijeklo otpadnih voda
2. Prećišćene otpadne vode
3. Ispuštene otpadne vode
4. Kanalizaciona mreža
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Izvještajne jedinice su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti  E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. Oblast je 37 - Uklanjanje otpadnih voda.
3.4. Statistički koncepti i definicije Podaci o javnoj kanalizaciji prikupljaju se redovnim godišnjim statističkim istraživanjem (VOD-2K) i varijable su navedene u definicijama:
Otpadne vode su vode koje se poslije korištenja odvode do uređaja za pročišćavanje ili se ispuštaju u prostor (u podzemne ili površinske vode). U količine otpadnih voda nisu uključene atmosferske, kao niti protočne vode (npr. vode koje pokreću hidroelektrane).
Prečišćene otpadne vode su sve one količine otpadnih voda koje se u toku izvještajne godine prečišćavaju primarnim, sekundarnim i tercijarnim tretmanom otpadnih voda.
Primarni tretman je primjena fizičkih i/ili hemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadnih voda uklanja najmanje 50% suspendirane materije, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti BPK5 u ulaznim vodama (influenta).
Sekundarni tretman prečišćavanja jest primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane materije i BPK5 influenta za 70 – 90%, a koncentracija KPK za najmanje 75%.
Tercijarni tretman je primjena fizičkih-hemijskih, bioloških i drugih postupaka kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija hranjivih materija influenta za najmanje 80%, odnosno uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih materija u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stepena prečišćavanja.
Javna kanalizaciona mreža je mreža zatvorenih uličnih kanala i kolektora koja služi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (opšti sistem kanalizacije) ili kao posebna mreža za odvođenje otpadnih voda, a posebno za atmosferske vode (separacijski sistem kanalizacije).
Glavni kolektor je sabirni kanal koji odvodi vode iz jednog dijela ili cijelog grada do recipijenta ili uređaja za prečišćavanje.
Kanalizacioni priključak je spoj objekata s uličnom kanalizacijom.
3.5. Statistička jedinica Izvještajne jedinice su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010)
razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. Oblast je 37 - Uklanjanje otpadnih voda.
3.6. Statistička populacija Poslovni subjekti iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o statistici javne odvodnje BiH su proizvedeni i objavljeni za seriju godina i pokrivaju period 2006-2020. 
3.9. Bazni period Bazna godina je prethodna godina.
4. Jedinica mjere Podaci su prikazani u hiljadama kubnih metara ('000 m3) i kilometrima (km).
5. Referentni period Referentni period je kalendarska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH,
• Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Podaci se prikupljaju u statističkim zavodima RS i FBiH i Brčko Distriktu i zatim proslijeđuju Agenciji za statistiku BiH. Statistički ured Europske unije (Eurostat) i Statistički odsjek UN-a (UNSD) su korisnici podataka i redovno se izvještavaju.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika o javnoj odvodnji u BiH se diseminira na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Javna odvodnja 2019. godina:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/ENV_02_2019_Y1_0_BS.pdf
Javna odvodnja, 2018. godina:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2019/ENV_02_2018_Y1_0_BS.pdf
Javna odvodnja 2017:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2018/ENV_02_2017_Y1_0_BS.pdf
10.2. Publikacije Od drugih vidova publikacija statistike okoliša tu su:
1. Bosna i Hercegovina u brojevima:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf
2. Indikatori održivog razvoja Bosne i Hercegovine,
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/SDG_00_2019_TB_0_BS.pdf
10.3. Online baza podataka Za sada ne postoji on-line baza podataka BHAS-a o statistici voda. 
10.4. Pristup mikro podacima Mikro podaci nisu diseminirani.
10.5. Drugo  Printane kopije svih publikacija su dostupne.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Data Collection Manual for the OECD/Eurostat Joint Questionnaire on Inland Waters Tables 1 – 7:
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/OECD_ESTAT_JQ_Manual_version_4_2018.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu nije rađen za ovo istraživanje prema internom priručniku, izvještaj o kvalieti se popunjava prema zahtjevu Eurostata (WATERQR for Eurostat Joint Questionnaire section on Inland Waters)
(JQ-IW)).
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH, Centralna banka BiH, Eurostat, Statistički odsjek Ujedinjenih nacija (UNSD), ambasade i konzularna predstavništva stranih država. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti-preduzeća, mediji i opća javnost. Ovi podaci se koriste u statistici voda. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  Proizvode se svi ključni pokazatelji koji se zahtijevaju prema EU legislativi i međunarodnim standardima za statistiku voda.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja i poređem sa podacima iz prethodnog perioda i  raspoloživih dodatnih izvora podataka.
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo.
13.3. Neuzoračka greška Stalnim unapređenjem procesa prikupljanja podataka nastoje se smanjiti neuzoračke greške. U slučaju pojave greške mjerenja, u zavisnosti od vrste greške, ona se eliminiše od strane metodologa kontaktiranjem i provjerom sa izvještajnom jedinicom ili samostalno, na osnovu ostalih podataka u upitniku i podataka iz prethodnog perioda. Kontrola podataka vrši se na svim nivoima prikupljanja podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost objave prvih rezultata:  t+9. Pravovremenost objave konačnih rezultata: rezultati prve objave su ujedno i konačni podaci, zato je pravovremenost konačnih rezultata jednaka pravovremenosti prve objave.
14.2. Tačnost Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja Agencije za statistiku BiH.
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Statistika o sistemu javne odvodnje u BiH primjenjuje međunarodne metodološke standarde prilikom obrade podataka. Ovo omogućuje poređenje podataka BiH sa podacima o statistici voda drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci o sistemu javne odvodnje  u BiH su proizvedeni i objavljeni za seriju godina 2006-2019 godine u godišnjoj dinamici. 
15.3. Usklađenost – cross domain Nema podataka o relevantnom istraživanju koje bi mogla da provodi druga organizacija. 
15.4. Usklađenost – interna  Nemamo informaciju o internoj usklađenosti statistika.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Statističko istraživanje o sistemu javne odvodnje  u BiH obuhvata sve poslovne subjekti i dijelove poslovnih subjekata iz Registra poslovnih subjekata koji su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područje djelatnosti E – Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. Oblast je 37 - Uklanjanje otpadnih voda. 
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjoj osnovi. 
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom, poštom, mailom ili faksom (Obrazac: VOD2K) .
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH vrši kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Greška validnosti podataka otkriva se kada unos podataka nije tačan, što može dovesti do problema kada se radi obrada podataka, tako da se podaci ne mogu uključiti u statističke analize, te se moraju izbrisati ili korigirati. Primjeri ovakvih grešaka su netačne šifre otpada ili jedinica količine, itd. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. 
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka entitetskih statističkih zavoda.
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se  prilagođavanje.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /