Kvartalno istraživanje o otkupu i direktnoj prodaji/realizaciji poljoprivrednih proizvoda
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 
1.3. Kontakt osoba Ljubica Marić
1.4. Funkcija kontakt osobe Viši stručni saradnik  
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa ljubica.maric@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 928  
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 31.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 20.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci o vrijednosti otkupljenih i prodatih proizvoda poljoprivrede. 
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Ukupna vrijednost (po proizvodu/grupi proizvoda) predstavlja realizovanu vrijednost kroz prodaju određene količine proizvoda.
Prosječna cijena po proizvodu i grupi proizvoda 
predstavlja prosti količnik vrijednosti i količine proizvoda.                                       
Lančani indeks vrijednosti
predstavlja količnik vrijednosti kvartala tekuće i prethodne godine.  
3.5. Statistička jedinica Osnovna jedinica statističkog posmatranja su individualni poljoprivredni proizvođači i poljoprivredni poslovni subjekti i zemljoradničke zadruge. 
3.6. Statistička populacija Individualni poljoprivredni proizvođači i poljoprivredni poslovni subjekti.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Od 2008._2020
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.
4. Jedinica mjere kom., kg, t,  KM.
5. Referentni period Referentni period je tromjesečje.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Istraživanje se provodi na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“  broj 63/03 i 9/09) i Zakona o statistici RS („Službeni glasnik RS“ broj 85/03). Kompilacija i agregiranje te međunarodno izvještavanje za nivo BiH je u nadležnosti Agencije za statistiku BiH u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04 i 42/04). Jednogodišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS. 
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Entitetska ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Stručne i naučne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, Eurostat, UN.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika otkupa i prodaje/realizacije poljoprivrednih proizvoda se disemira na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Tromjesečno saopćenje "OTKUP I DIREKTNA PRODAJA/REALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Q1/Q2/Q3/Q4)"                         
Godišnje saopćenje "OTKUP I DIREKTNA PRODAJA/REALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2015_2020 GODINI" 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/AGR_08_2020_Q4_1_HR.pdf
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/AGR_08_2020_Y1_1_HR.pd
10.2. Publikacije  -  BiH u brojevima – dio „Poljoprivreda“
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici otkupa i prodaje/realizacije poljoprivrednih proizvoda na  on-line bazi podataka BHAS-a.
Korištenje (konsultovanje) setova podataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Korištenje (konsultovanje) meta podataka: Ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Priručnik EU za statistiku cijena u poljoprivredi, verzija 2.0, 2008.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Nema dostupnih dokumenata.
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet 
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisnici podataka o otkupu i direktnoj prodaji/realizaciji poljoprivrednih proizvoda u BiH su ili mogu biti institucije na nivou Bosne i Hercegovine, druge institucije koje se bave analizom ekonomskih kretanja i poljoprivredne proizvodnje u BiH te ostali korisnici kao što su naučno-obrazovne ustanove i dr. Korisnici podataka su takođe i međunarodne organizacije kao što su FAO, UNECE i Eurostat.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: nije bilo slučajeva nedovoljnog obuhvata statističkih jedinica. Stopa prekomjernog obuhvata: ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Udio zajedničkih jedinica: u ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora. Greška mjerenja:
• Nezainteresovanost izvještajnih jedinica
• Greške prilikom upisivanja podataka u upitnik i u izvještajne tabele
• Nerazumjevanje metodologije statističkog istraživanja od strane izvještajnih jedinica
• Greške prilikom unosa podataka u bazu za unos i obradu podataka
Greška neodgovora: u posmatranom periodu nije evidentiran neodgovor bilo koje od izvještajnih jedinica.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u izvještavanje o otkupu i direktnoj prodaji/realizaciji poljoprivrednih proizvoda. 
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+75.
Pravovremenost objave prvih rezultata: T+75.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: rezultati prve objave su ujedno i konačni podaci, zato je pravovremenost konačnih rezultata jednaka pravovremenosti prve objave.
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: stopa tačnosti  objave podataka iznosi 100 %. Godišnje istraživanje statistike cijena otkupa i direktne prodaje /realizacije poljoprivrednih proizvoda je u okviru predviđenog datuma objave prema Kalendaru publikovanja.
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja).                        
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Podaci istraživanja su dati u užim i agregirani na šire metodološke kategorije.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci o statistici otkupa i direktne prodaje/realizacije poljoprivrednih proizvoda su dostupni od 2008 godine  i uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2008 godine do danas.
Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci o statistici otkupa i direktne prodaje/realizacije poljoprivrednih proizvoda su dostupni od 2008 godine  i uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2008 godine do danas. 
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena sa preporukama Eurostata u pogledu izračuna indeksa i agregacije.
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi uticali na vremensku uporedivost. 
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Entitetski zavodi za statistiku i ekspozitura Agencije za statistiku BiH u BD.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Na tromjesečnom nivou.
18.3. Prikupljanje podataka Putem upitnika TRG-31 i TRG-33.
18.4. Validacija podataka Entitetske statističke institucije i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Validacijom se prati konzistentnost podataka u odnosu na ranije vremenske serije.
18.5. Kompilacija podataka Imputacija - stopa: nemamo informacija koje nam omogućavaju izračunavanje ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije. 
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /