Kvartalno istraživanje o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 
1.3. Kontakt osoba Boro Kovačević
1.4. Funkcija kontakt osobe Stručni savjetnik za statistiku šumarstva
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa boro.kovacevic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 957
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 19.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 19.10.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih drvnih sortimenata u državnim šumama. Istraživanje pored mjesečnog stanja proizvodnje, prodaje i zaliha šumskih sortimenata takođe obuhvata kumulativno praćenje podataka od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca. Agencija za statistiku kompilira i objavljuje podatke na tromjesečnom nivou.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju   Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima
• Klasifikacija oblog drveta i šumskih sortimenata koju koriste javna preduzeća šumarstva u BiH.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Četinari su vrste drveća iz klase golosjemenica (Gymnospermae), pretežno iz porodice Pinaceae. Ovdje spadaju autohtone, komercijalne vrste drveća kao što su jela (Abies alba), smrča (Picea abies) te bijeli (Pinus sylvestris) i crni bor (Pinus nigra). Drvo četinara ima jednostavniju građu i u međunarodnoj klasifikaciji se, bez obzira na mehanička svojstva označava nazivom softwood.                                                                              

Lišćari
su vrste drveća iz klase skrivenosjemenica (Angiospermae). Ovdje spadaju autohtone komercijalne vrste drveća lišćara kao što su: bukva (Fagus sylvatica), hrast kitnjak (Quercus petraea) te u manjem obimu vrste plemenitih lišćara iz rodova Fraxinus (jasen), Acer (javor), Ulmus (brijest) i Prunus avium (divlja trešnja) i ostalih tvrdih i mekih lišćara iz rodova Populus (topola), Carpinus (grab), Alnus (joha), Tilia (lipa) i dr. Drvo lišćara je složenije građe u odnosu na drvo četinara i u međunarodnoj klasifikaciji se, bez obzira na mehanička svojstva, označava nazivom hardwood.                     

Trupci
su šumski drvni sortimenti odgovarajućih fizičkih i mehaničkih svojstava, namijenjeni za dalju mehaničku preradu (piljenje, rezanje ili ljuštenje).

Jamsko drvo
obuhvata šumske drvne sortimente povoljnih fizičkih i mehaničkih svojstava čiji se prirodni oblik, dimenzije i svojstva koriste za izgradnju i održavanje jamskih kopova i rudarskih okna. Može se upotrebljavati i za krovne konstrukcije.                                                               

Ostalo dugo drvo
obuhvata tehničko drvo čiji se prirodni oblik, dimenzije i svojstva koriste za proizvodnju elektro i TT stubova, stubova za skele, šipova, jarbola i sl.

Prostorno drvo obuhvata drvo lošijih tehničkih karakteristika, oblo ili cijepano, koje se koristi u hemijskoj preradi za proizvodnju celuloze, drvenjače, drvene vune, tanina i sl.

Ogrijevno drvo je drvo namijenjeno neposredno za ogrijev ili proizvodnju drvenog uglja.

Ostalo grubo obrađeno drvo obuhvata sitno tehničko drvo kao što su stubovi za hmelj ili lozu, motke, kolje, štapovi, ručke, obruči, pletarski štapovi, pruće i sl.
3.5. Statistička jedinica Jedinica posmatranja statističkog istraživanja su javna preduzeća šumarstva u BiH ili njihove niže organizacione jedinice.
3.6. Statistička populacija Poslovni subjekti-preduzeća koja gazduju državnim šumama sa glavnom dijelatnošću u području šumarstva i sječe drveta (iskorištavanje šuma).
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2000. - 2016.
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.
4. Jedinica mjere Rezultati istraživanja "Proizvodnje, prodaje i zaliha šumskih sortimenata u BiH" dati su u apsolutnim vrijednostima (količinama) izraženim u kubnim metrima (mł).
5. Referentni period Referentni period je mjesec.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Istraživanje se provodi na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“  broj 63/03 i 9/09) i Zakona o statistici RS („Službeni glasnik RS“ broj 85/03). Kompilacija i agregiranje te međunarodno izvještavanje za nivo BiH je u nadležnosti Agencije za statistiku BiH u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 26/04 i 42/04). Jednogodišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS.  
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Entitetska ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Stručne i naučne institucije iz oblasti šumarstva na svim administrativnim nivoima u BiH, Eurostat, UN.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika proizvodnje, prodaje i zaliha šumskih sortimenata se disemira na tromjesečnoj i godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Tromjesečno saopćenje "PROIZVODNJA I PRODAJA ŠUMSKIH SORTIMENATA U BIH PREMA ASORTIMANU u (Q1/Q2/Q3/Q4)"                                                   Godišnje saopćenje „PROIZVODNJA, PRADAJA i ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATA U BIH PREMA ASORTIMANU U 2020 GODINI"  
  https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/FOR_03_2020_Y1_1_BS.pdf
  https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/FOR_03_2021_Q2_1_BS.pdf
10.2. Publikacije  BiH u brojevima – dio „Šumarstvo“  
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici proizvodnje, prodaje i zaliha šumskih sortimenata na  on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  /
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodologija - Mjesečni izvještaj o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/23
Međunarodne preporuke i priručnici (UNECE/FAO/Eurostat/ITTO Joint Forest Sector Questionnaire-JFSQ).
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:           
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet 
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisnici podataka o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata u BiH su ili mogu biti institucije na nivou Bosne i Hercegovine, druge institucije koje se bave analizom ekonomskih kretanja i šumarske privrede u BiH te ostali korisnici kao što su naučno-obrazovne ustanove i dr. Korisnici podataka su takođe i međunarodne organizacije kao što su FAO, UNECE i Eurostat.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka   Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: nije bilo slučajeva nedovoljnog obuhvata statističkih jedinica. Stopa prekomjernog obuhvata: Ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Greška mjerenja: greške mjerenja su moguće u fazama prikupljanja odnosno unosa podataka od strane izvještajnih jedinica. Upitnici i metodološka uputstva su dostavljena izvještajnim jedinicama a s njima se održava redovan kontakt u cilju minimiziranja grešaka. Do grešaka može doći i usljed pogrešne klasifikacije pojedinih šumskih sortimenata prilikom ispunjavanja upitnika. Nije bilo slučajeva nedovoljnog obuhvata. Greška neodgovora: u posmatranom periodu nije evidentiran neodgovor bilo koje od izvještajnih jedinica.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u izvještavanje o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata u BiH. 
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+45.
Pravovremenost objave prvih rezultata: T+45.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: rezultati prve objave su ujedno i konačni podaci, zato je pravovremenost konačnih rezultata jednaka pravovremenosti prve objave.
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: stopa tačnosti  objave podataka iznosi 100 %.                                 
 Sva 4 tromjesečna i jedno godišnje istraživanje statistike proizvodnje, prodaje i zaliha šumskih sortimenata su objevljena u okviru predviđenog datuma objave prema Kalendaru publikovanja.
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja).
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Naturalni podaci istraživanja su u širim metodološkim kategorijama (oblovina, industrijska oblovina, energetsko (ogrijevno) drvo, podjela na četinarsko (softwood) i lišćarsko (hardwood) drvo te podjela na niže kategorije) uporedivi sa podacima ostalih članica evropskog statističkog sistema i članicama UNECE-a.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci o statistici proizvodnje, prodaje i zaliha šumskih sortimenata su dostupni od 2000 godine  i uporedive serije podataka mogu dobiti u periodu od 2000 godine do danas. 
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena sa potrebama izvještavanja prema međunarodnim organizacijama (UNECE, Eurostat, FAO).  
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci o količini proizvedenih i prodatih šumskih sortimenata te o tekućim zalihama na mjesečnom nivou prikupljaju se putem upitnika ŠUM-22.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Na tromjesečnom nivou.
18.3. Prikupljanje podataka Putem upitnika ŠUM-22.
18.4. Validacija podataka Entitetske statističke institucije i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Validacijom se prati konzistentnost podataka u odnosu na ranije vremenske serije.
18.5. Kompilacija podataka Imputacija - stopa: nemamo informacija koje nam omogućavaju izračunavanje ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /