Kvartalni izvještaj o graničnom prometu robe i cestovnih teretnih motornih vozila SA-GPR/T
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Emina Mehanović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Stručni saradnik za statistiku transporta
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, emina.mehanovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 29.09.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 29.09.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 29.09.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Broj teretnih motornih vozila na ulazu i izlazu iz Bosne i Hercegovine po zemljama registracije vozila, težina robe u teretnim vozilima (tone) prema vrsti prometa (uvoz, izvoz, tranzit), broj praznih teretnih vozila.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine (KD BiH 2010), koja je zasnovana na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti NACE Rev.2.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
3.4. Statistički koncepti i definicije Granični prelaz je mjesto namijenjeno prelazu državne granice.
Granični prelazi su međunarodni, međudržavni ili pogranični. Mogu biti cestovni, zračni, pomorski prelazi i prelazi na unutrašnjim vodenim putevima.
Granični prelazi za međunarodni promet namijenjeni su graničnom prometu građana države Bosne i Hercegovine i građanima drugih zemalja.
Granični prelazi za pogranični promet namijenjeni su graničnom prometu građana određenog područja države Bosne i Hercegovine i određenog područja susjedne zemlje prema međunarodnom sporazumu.
Roba na ulazu je roba koja je ušla u carinsko područje države Bosne i Hercegovine, a roba na izlazu je roba koja napušta carinsko područje Bosne i Hercegovine.
Teretno vozilo je motorno vozilo kojim se prevozi roba i koje je evidentirano na ulazu u carinsko područje države Bosne i Hercegovine ili na izlazu iz carinskog područja države Bosne i Hercegovine od strane carinske uprave.
Tranzit označava prevoz robe od carinarnice na teritoriji jedne strane ugovornice do druge carinarnice u istoj teritoriji, u skladu sa uslovima predviđenim nacionalnim zakonima i propisima te strane ugovornice. 
3.5. Statistička jedinica Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
3.6. Statistička populacija Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o graničnom prometu robe i cestovnih teretnih motornih vozila se objavljuju kvartalno od 2012. godine. 
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Broj teretnih motornih voozila na ulazu i izlazu, broj praznih teretnih motornih vozila na ulazu i izlazu, tona robe na ulazu i izlazu.
5. Referentni period Referenti period je kvartal.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Uprava za indirektno oporezivanje BiH je nadležna za prikupljanje podataka i primarne provjere. Uprava za indirektno oporezivanje je administrativni izvor podataka Agenciji za statistiku BiH za granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati.
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Podaci o graničnom prometu robe i cestovnih teretnih motornih vozila se objavljuju kvartalno.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Saopštenje „Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila“ 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/25
10.2. Publikacije • Tematski bilten „Saobraćaj“ 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/25
 
 
10.3. Online baza podataka Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro podacima U dokumentu „Pravilnik o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku BiH“ su navedene procedure za pristup mikropodacima za istraživačke namjene.
10.5. Drugo  Agencija za statistiku BiH dobija veliki broj specifičnih zahtjeva od strane korisnika podataka.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Rječnik za statistiku saobraćaja, četvrto izdanje
Illustrated glossary for transport statistics 4th edition
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe /
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  /
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka je na zadovoljavajućem nivou. 
13.2. Greška uzorkovanja Statistika o graničnom prometu robe i cestovnih teretnih motornih vozila se ne prikuplja putem uzorka, tako da na nju ne utiču greške uzorkovanja. Podaci o graničnom prometu robe i cestovnih teretnih motornih vozila se dobijaju od administrativnog izvora (Uprava za indirektno oporezivanje BiH).
13.3. Neuzoračka greška /
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se objavljuju 90 dana nakon završetka posmatranog perioda.
14.2. Tačnost Tačnost objave podataka je vrlo dobra. Problemi se rijetko pojavljuju.
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska /
15.2. Vremenska uporedivost /
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Jedini izvor podataka za statistiku graničnog prometa robe i cestovnih teretnih motornih vozila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju kvartalno.
18.3. Prikupljanje podataka Baza podataka Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH provodi provjere validnosti i vjerodostojnosti podataka. Greška validnosti podataka otkriva se kada unos podataka nije tačan, što može dovesti do problema kada se radi obrada podataka, tako da se podaci ne mogu uključiti u statističke analize, te se moraju izbrisati ili korigovati. Primjeri ovakvih grešaka su netačne oznake ili oznake koje nedostaju, vrijednosti kojih nema, slovne oznake u numeričkim poljima, i obrnuto. Provjere vjerodostojnosti podataka podrazumijevaju provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane sa podacima.
18.5. Kompilacija podataka /
18.6. Prilagođavanje /
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /