Godišnje istraživanje o akvakulturi
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
1.3. Kontakt osoba a) Boro Kovačević
b) Biljana Nogo
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva                       
b)Viši stručni saradnik u Odsjeku za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstvo.
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 - Sarajevo
1.6. Kontakt e-mail adresa boro.kovacevic@bhas.gov.ba
biljana.nogo@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 957;   +387 33 911 928
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 18.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 18.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci iz ovog istraživanja se odnose na podatke  o ribi i mekušcima za ishranu, mlađi ribe i proizvodnji ribljih jaja, strukturi objekata u akvakulturi, strukturi zaposlenih i obimu njihovog rada izraženog u radnim satima, utrošku hrane, đubriva, energije i goriva, kao i usklađivanje u oblasti statistike akvakulture sa standardima i preporukama EU (Regulation No. 762/2008/EC).
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima. 
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Akvakultura: predstavlja uzgoj i kultivaciju vodenih organizama korištenjem tehnika namijenjenih povećanju proizvodnje tih organizama iznad mogućnosti prirodnog okruženja. Organizmi su vlasništvo pravnog subjekta tokom kultivacije uključujući i ulaganja.
Proizvodnja: znači izlaz iz akvakulture pri prvoj prodaji, uključujući proizvodnju iz mrijestilišta i uzgajališta koja je za prodaju.                                                                                                           1. Kod uzgoja ribe i mekušaca za ishranu u „proizvodnju“ se ne ubrajaju količine ribe i mekušaca koji su ostali u uzgajalištu, odnosno prenose se u narednu proizvodnu godinu.
2. Kod uzgoja riblje mlađi u „proizvodnju“ se ne ubrajaju količine riblje mlađi koja je ostala u uzgajalištu, odnosno prenosi se u narednu proizvodnu godinu bez obzira na namjenu (prodaja ili tov).
3. Kod proizvodnje ribljih jaja u „proizvodnju“ se ne ubrajaju količine ribljih jaja koja su ostala u uzgajalištu, odnosno prenosi se u narednu proizvodnu godinu bez obzira na namjenu (prodaja ili dalji uzgoj).
Slatka voda: označava vodu koja ima konstantno zanemarivu slanost.
Slana voda: označava vodu gdje je slanost mjerljiva. Ovo se može odnositi na vodu gdje je slanost konstantno visoka (morska voda) ili gdje je slanost mjerljiva, ali ne na konstantno visokom nivou (jezerska voda). Slanost može biti predmet periodičnih izmjena s obzirom na priliv slatke ili morske vode.
Vrste: znače vrste vodenih organizama identifikovane pomoću međunarodnog 3-alfa koda definisanog od strane FAO (ASFIS lista vrsta za svrhu statistike ribarstva).
Ribnjaci: znače relativno plitka i mala tijela sa mirnom vodom ili niskom stopom izmjene vode, najčešće umjetno napravljene, ali se također primijenjuju na prirodne bazene, gorska jezerca ili mala jezera. Ribnjaci su uređeni prostori (zemljani ili betonski u obliku bazena) na poljoprivrednom ili drugom zemljištu ili ribolovnoj vodi namijenjeni za gajenje i proizvodnju riba i mekušaca, riblje mlađi i ribljih jaja (ikre). U „ribnjake“ po ovoj metodologiji se ubrajaju i objekti za: matičnjake, rastilišta, mladičnjake, tovilišta i zimovnike.
Mrijestilišta i uzgajališta: označava mjesta za umjetni uzgoj, mrijest i rasplod u ranim fazama vodenih organizama. Za statističke svrhe, mrijestilišta su ograničena na proizvodnju oplođenih jaja. U prvim fazama mlađi vodeni organizmi se smatraju proizvodima uzgajališta.
Ograđeni prostori i spremišta: znače područja ograđena žicom, mrežom i drugim preprekama, omogućavajući nekontrolisani protok vode jer se nalaze na prirodnim vodenim površinama. Čine prijelaznu formu između ribnjaka i kafeza (primitivni sistem uzgoja) i zatvoreni dijelovi ovih prostora  su  potpuno  ispunjeni  vodom  između  dna  i površine.  Generalno,  ograđeni  prostori  i spremišta obuhvataju veliku količinu vode.                                                
Kafez: znači otvorenu ili natkrivenu strukturu napravljenu od mreže ili bilo kojeg materijala koji dozvoljava prirodan protok vode. Ove strukture mogu plutati, lebdjeti ili biti fiksirane za površinu, ali i dalje dopuštajući protok vode do dna.
3.5. Statistička jedinica 1. Sve pravne osobe koje su u Administrativnom registru poslovnih subjekata entitetskih statističkih zavoda prema klasifikaciji djelatnosti BiH razvrstane u djelatnost definisanu u području A - Poljoprivreda (dio ribarstvo);
2. Pravne osobe koje nisu razvrstane u poljoprivrednu djelatnost (dio ribarstvo), ali imaju jedinice koje obavljaju poslove u akvakulturi;
3. Obrtnici koji se bave akvakulturom, registrovani u statističkim i administrativnim izvorima podataka.
Izvještajne jedinice ovog istraživanja su sva preduzeća/obrtnici koji proizvode ribu i mekušce za ishranu, riblju mlađ i jaja u moru ili slatkim vodama u ribnjacima, u kafezima, ograđenim prostorima i spremištima ili drugom tehnikom uzgoja na području Bosne i Hercegovine (Federacije BiH, RS i Brčko distrikta BiH).
3.6. Statistička populacija  Sva preduzeća/obrtnici koji proizvode ribu i mekušce za ishranu, riblju mlađ i jaja u moru ili slatkim vodama u ribnjacima, u kafezima, ograđenim prostorima i spremištima ili drugom tehnikom uzgoja na području Bosne i Hercegovine.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci Godišnje akvakulture su dostupni od 2010 do danas.
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.
4. Jedinica mjere Za podatke o akvakulturi koriste se za: strukturu objekata u eksploataciji metar kavdratni (m2), metar kubni (m3) i hektar (ha), dok se  za proizvodnju konzumne ribe i školjkaša upotrebljava kilogram (kg), tona ( t), broj (br), kao jedinica mjere. 
5. Referentni period Kalendarska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi  -Zakon o Statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04).                                                                                      
-Regulativa (EC) No. 762/2008
- Godišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS, FZS, RZS RS.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; entitetska ministarstva poljoprivrede, naučno stručne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, EUROSTAT, FAO. 
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati.
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja  -  Godišnje saopštenje „GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O AKVAKULTURI, 2020." 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/AGR_16_2019_Y1_1_BS.pdf
10.2. Publikacije /
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici akvakulture na on-line bazi podataka BHAS-a.  Korištenje (konsultovanje) setova podataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi
Telefonsko posredovanje
Podaci predstavljeni na novinarskoj konferenciji
Publikacije Eurostata
Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu
Korištenje (konsultovanje) meta podataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Dokumentacija o metodologiji se nalazi na sluzbenoj stranici Agencije i može se pronaći na linku ispod:       
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category?id=23&page=3&statGroup=23&tabId=2#
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet 
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Učestali zahtjevi korisnika su zadovoljeni na način da se uz publikaciju vezanu za određeno istraživanje u okviru Godišnje statistike akvakulture nalazi i tabela sa cjelokupnom serijom indeksa kao i pratećih grafikona. Kako bi se olakšala interpretacija podataka svako saopštenje sadrži i kratak komentar i metodološka uputstva. Prvenstveno se kao ključni korisnici Godišnje statistike akvakulture na nivou BiH navode institucionalne organizacije poput državnih institucija BiH, entitetskih institucija, institucija Brčko Distrikta. Osim toga Agencija za statistiku BiH održava redovne kontakte sa visoko školskim ustanovama i korisnicima (privatni i društveni sektor) kojima se na upit dostavljaju svi traženi podaci o Godišnjoj statistici akvakulture, a koji se ne podliježu obavezi zaštite podataka. Nadalje korisnici ovih podataka su i strane institucije kao što su ambasade i konzularna predstavništva, mnoge inostrane organizacije koje posluju na teritoriji BiH, zatim međunarodne i Evropske institucije i organizacije koje su uključene u proces prikupljanja i obrade ovih podataka kao što su to EUROSTAT, FAO, UNCCD, GTZ, itd.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: greške obuhvata se rjeđe javljaju i moguće su onda kada nije urađeno ažuriranje Registra poslovnih subjekata.  Stopa prekomjernog obuhvata: ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Udio zajedničkih jedinica: u ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora.
Greška mjerenja:
• Nezainteresovanost izvještajnih jedinica
• Greške prilikom upisivanja podataka u upitnik i u izvještajne tabele
• Nerazumjevanje metodologije statističkog istraživanja od strane izvještajnih jedinica
• Greške prilikom unosa podataka u bazu za unos i obradu podataka
Greška neodgovora: najčešće se uspostavlja kontakt sa izvještajnom jedinicom u slučaju izostanka pojedinih podataka ili cijelog izvještaja (upitnika). Ako izvještajna jedinica ni tada nije popunila nedostajuće podatke  onda postoji mogućnost imputacije podataka i to na način da se koriste podaci od dostupnih administrativnih izvora, podaci iz drugih statističkih područja kao i podaci koji se prate u vremenskim serijama. Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u  proizvodnju i koje obezbjeđuju podatke o Godišnjoj statistici akvakulture. Stopa neodgovora varijable: ovdje se moraju uzeti u obzir i ribnjaci koji su manjeg kapaciteta  tako da njihova pojava često varira iz godine u godinu što se ne može konkretno vezati za neodgovor na varijablu. Proces evidencije neodgovora na pojedine varijable nije implementiran ni u aplikaciji za unos i obradu podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   T+140.
Prvi rezultati iz Godišnje statistike akvakulture su ujedno i konačni podaci.
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u godišnjem kalendaru publikovanja i stvarnog datuma objave, osim u posebnim slučajevima kada se publikovanje odgađa (neradni dani, praznici,...). Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja). 
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Dobra geografska uporedivost.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci Godišnje statistike akvakulture su dostupni od 2010 godine do danas. Nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost. 
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena s preporukama Eurostata (Regulativa Evropskog parlamenta i vijeća (EC) broj 762/2008).
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Entitetski zavodi za statistiku i BD.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, utvrđuje metodološke osnove, dizajnira obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, vodi računa o efikasnom provođenju istraživanja, kontroliše i obrađuje podatke i priprema rezultate istraživanja za nivo Bosne i Hercegovine.
18.4. Validacija podataka Poslije kontrole obuhvata izvještajnih jedinica, kontrole tačnosti i potpunosti podataka, šifriranja podataka, prenošenja na elektronske medije, provođenja rutinske i logičke kontrole, podaci se obrađuju za nivo entiteta i proslijeđuju Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Godišnji izvještaj o akvakulturi objavljivat će se u redovnim publikacijama.
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka entitetskih statističkih zavoda. Imputacija - stopa: Ne posjedujemo relevantne informacije na osnovu kojih radimo na izračunavanju ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (podaci o Godišnjoj statistici akvakulture u proteklim godinima nisu desezonirani.). 
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /