Godišnje istraživanje o arhivima
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku razvoja društva
1.3. Kontakt osoba Ismet Bulić
1.4. Funkcija kontakt osobe Stručni savjetnik u odsjeku za statistiku razvoja društva
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa ismet.bulic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 991
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka  01.07.2021
2.2. Datum poslednje objave metapodataka  01.07.2021
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka  01.07.2021
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o arhivima, arhivskim fondovima i zbirkama, arhivskoj građi, aktivnostima arhiva, posjetiocima i korisnicima arhiva i podaci o zaposlenim osobama arhiva po vrsti zaposlenja
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacije djelatnosti BiH za područje kulture
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Nisu obuhvaćeni drugi sektori ovim setom podataka
3.4. Statistički koncepti i definicije  -Ukupan broj arhiva, arhivski fondovi i zbirke, arhivska građa, aktivnosti arhiva, posjetioci i korisnici arhiva i zaposlene osobe arhiva.

Arhiv je ustanova u kojoj se trajno čuva, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivska građa

Arhivski fond, cjelina arhivske građe nastala radom pravne osobe ili osobe koja ima svojstvo samostalnog pravnog subjekta

Arhivska građa, pisani, crtani, štampani, fotografisani, filmovani, tonografirani izvorni ili reprodukovani materijal od osobitog značaja za istoriju, kulturu i druge društvene potrebe.
3.5. Statistička jedinica Arhivi, arhivski fondovi i građa.
3.6. Statistička populacija Podaci o zaposlenim u oblasti kulture po klasifikaciji zaposlenja (administrativno, naučno, stručno, tehničko i pomoćno osoblje, savjetnici i saradnici ), podaci o autorima, sudionicima i članovima kulturno umjetničkih subjekata, podaci o  korisnicima njihovih aktivnosti, fondova i zbirki,  podaci o posjetiocima i realizovanim aktivnostima kulturno umjetničkih subjekata.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o statistici kulture i umjetnosti BiH po novoj metadologiji objavljuju se od 2013. godine u godišnjoj dinamici. 
3.9. Bazni period \
4. Jedinica mjere U statistici kulture i umjetnosti BiH, kao jedinice mjere se koriste broj arhiva, broj osoba (zaposleni,posjetioci i korisnici) , broj arhivskih  fondova i zbirki,arhivske građe, izložbi i  drugih aktivnosti.
5. Referentni period Referentna godina
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Godišnji planovi rada BiH,
• Statistički obrasci sa metodologijom za izvještavanje iz oblasti        
   kulture
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo civilnih odnosa BiH;
Statistički ured Europske unije (Eurostat) i Statistički odsjek UN-a (UNESCO) 
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika kulture i umjetnosti BiH se diseminira na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja  Ne objavljuju se saopštenje.
10.2. Publikacije Tematski bilten „Kultura i umjetnost “   
BiH u brojevima – dio „Kultura i umjetnost“
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/37
10.3. Online baza podataka Ne postoji online baza.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Statistički obrasci sa metadologijomza izvještavanje iz oblasti kulture.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:          
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo civilnih BiH, Statistički odsjek Ujedinjenih nacija (UNESCO), ambasade i konzularna predstavništva stranih država. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti iz oblasti kulture i umjetnosti, mediji i opća javnost.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka iznosi 100 %.
Za ovu statistiku se izračunavaju svi ključni pokazatelji, koji se zahtijevaju prema međunarodnim standardima.
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Nije primjenjivo. 
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo. 
13.3. Neuzoračka greška Nije primjenjivo. 
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   T+334
14.2. Tačnost Stopa tačnosti  objave podataka iznosi  100 %.                
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Nije primjenjivo.
15.2. Vremenska uporedivost Nije primjenjivo.
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Nemamo informaciju o internoj usklađenosti istraživanja.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci se prikupljaju od entitetskih zavoda za statistiku F BiH i RS-a i Brčko Distrikt
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjoj osnovni od strane Entitetskih zavoda za statistiku Bosne i Hercegovine 
18.3. Prikupljanje podataka Administrativni izvor podataka.
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima na nivou države. Rezidualne greške se mogu otkriti ako tražimo nekonzistentne varijable. 
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). 
19. Komentar -