Sadržaj

FAQ

31.12.2018.

1. Koje su nadležnosti Agencije za statistiku BiH?

Na osnovu člana 8. Zakona o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04 i 42/04) Agencija za statistiku BiH je organ nadležan za obradu, distribuciju i utvrđivanje statističkih podataka Bosne i Hercegovine. Zakon o statistici BiH možete pronaći na: http://bhas.gov.ba/Content/Read/89?title=Legislativa


2. Da li je moguće dobiti dokument o nacionalnom izjašnjavanju na Popisu 2013. godine?

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti dostaviti dokument o nacionalnom izjašnjavanju na Popisu 2013. godine. Na ovakav zahtjev korisnika, Agencija dostavlja Informaciju o nemogućnosti dostavljanja dokumenta o nacionalnom izjašnjavanju na Popisu 2013. godine.

U skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04 i 42/04), Zakonom o popisu stanovništva domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine (“Službeni glasnik BiH” br. 10/12 i 18/13), na osnovu člana 16. koji glasi: „Podaci prikupljeni popisom koristit će se isključivo u statističke svrhe“, kao i Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH“, br. 49/06), Agencija za statistiku BiH prikupljene podatke Popisa tretira kao strogo povjerljive i koristi ih isključivo u statističke svrhe.


3. Gdje se mogu naći podaci Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine?

Podaci Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u BiH mogu se naći na zvaničnoj stranici popis.gov.ba i to:

 • Vizuelni prikaz podataka
 • Jednostavan pristup
 • Dokumenti (legislativa, popisni obrasci, IMO izvještaji)

4. Na koji način se prikupljaju statistički podaci o cijenama u BiH?

Agencija za statistiku BiH prosječne potrošačke cijene u BiH prati i objavljuje od decembra 2009. godine.

Sve cijene se prikupljaju lokalno na način da „snimatelji“ cijena od entitetskih zavoda za statistiku i Agencije za statistiku BiH dobiju jasne specifikacije naziva proizvoda, njegove COICOP šifre, kao i jedinice mjere koje trebaju posmatrati na terenu. Cijene se prikupljaju na dvanaest lokacija (gradova) u zemlji, odabranih prema kriteriju broja stanovnika i njihovoj ulozi u geografskom području kojem pripadaju. Prikupljene cijene se potom obrađuju i poslije obrade objavljuju.

Podaci s kojima raspolaže Agencija za statistiku BiH se mogu naći na web stranici: http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/10

Prosječne potrošačke cijene u BiH su cijene sa PDV-om. Agencija za statistiku BiH ne raspolaže podacima o prosječnim potrošačkim cijenama bez PDV-a.


5. Koje podatke sadrži Statistički poslovni registar?

Agencija za statistiku BiH objavljuje podatke o broju preduzeća (bez obrtnika) razvrstanih prema ekonomskim djelatnostima, klasama zaposlenih i klasama prihoda, a na osnovu podataka administrativnih poslovnih registara, godišnjih finansijskih izvještaja, Centralnog registra transakcijskih računa Centralne banke BiH i rezultata statističkih istraživanja.

Bitno je napomenuti da Agencija za statistiku BiH vodi statistički, a ne administrativni registar. Prema Zakonu o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH“, br. 26/04 i 42/04) i Zakonu o klasifikaciji djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH“, br. 76/06, 100/08 i 32/10) podaci iz Statističkog poslovnog registra, sa popisom privrednih subjekata u BiH, raspoređeni prema djelatnosti koje obavljaju, smatraju se povjerljivim. Podaci koji se nalaze u Statističkom poslovnom registru služe prema EU Regulativi (EZ) 177/2008 isključivo za statističke potrebe unutar statističkog sistema.

Podaci koji se nalaze u administrativnim registrima su u nadležnosti entitetskih zavoda za statistiku:


6. Gdje se mogu pronaći podaci o stanovništvu?

Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na sveobuhvatan način prikazuje službene statističke podatke o stanovništvu za nivo Bosne i Hercegovine u Tematskom biltenu – Demografija. Prema Zakonu o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH", br. 26/04 i 42/04) Agencija za statistiku BiH nadležna je da u skladu sa međunarodno prihvaćenom metodologijom izrađuje i objavljuje statističke podatke za Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu podataka zavoda za statistiku entiteta, Brčko distrikta BiH i drugih institucija na nivou BiH.

Podaci koji se mogu naći u Tematskom biltenu – Demografija:

 • Stanovništvo Bosne i Hercegovine, prema popisima,
 • Stope prirodnog kretanja stanovništva,
 • Živorođeni…,
 • Stope fertiliteta,
 • Mrtvorođeni…,
 • Sklopljeni brakovi…,
 • Razvedeni brakovi…,
 • Unutrašnje migracije.

Podaci statistike stanovništva se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14


7. Šta obuhvata prosječna bruto i neto plaća?

Podaci o prosječnim mjesečnim bruto plaćama i isplaćenim neto plaćama prate se redovnim mjesečnim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD – 1).

Prosječna mjesečna neto plaća obuhvata plaće zaposlenih za obavljene poslove po osnovu radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznike i neradne dane određene zakonom, bolovanja koja isplaćuje poslovni subjekt, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivice zaposlenoga.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvata sve vrste neto plaća zaposlenih plus zakonom propisana obavezna izdvajanja iz bruto plaće (doprinosi iz bruto plaće i akontacija poreza na dohodak).

Podaci o prosječnim bruto plaćama i isplaćenim neto plaćama po mjesecima i vremenske serije se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/13


8. Koje podatke prikazuju statistike obrazovanja?

Agencija za statistiku BiH agregira i objavljuje podatke dobijene na osnovu statističkih istraživanja o obrazovanju koja provode entitetski zavodi za statistiku i Ekspozitura Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH.

Podaci statistike obrazovanja prikazuju podatke o stanju, strukturi i razvoju škola (osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova), kao i podatke o strukturi učenika/studenata i nastavnika, o rezultatima školovanja i faktorima koji na njih utiču.

Podaci statistike obrazovanja se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/15


9. Koje statističke podatke o turizmu objavljuje Agencija?

Agencija za statistiku BiH prati turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osigurava međunarodno uporedive podatke statistike turizma u BiH u skladu sa važećom EU regulativom za statistiku turizma.

Podaci statistike turizma koji se objavljuju:

 1. Dolasci i noćenja turista;
 2. Dolasci i noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta;
 3. Dolasci i noćenja turista prema klasifikaciji djelatnosti;
 4. Struktura noćenja turista prema klasifikaciji djelatnosti (domaći i strani turisti);
 5. Prosječan broj noćenja po dolasku.

Podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima prikupljaju se redovnim mjesečnim izvještajem (obrazac TU-11). Izvještaji se sastavljaju na osnovu evidencija u knjigama gostiju, pružanja smještajnih usluga turistima ili samo posredovanja u pružanju tih usluga.

Podaci statistike turizma se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/19


10. Na šta su orijentisani PRODCOM rezultati industrije?

Tematski bilten o industrijskoj proizvodnji – PRODCOM rezultati je publikacija Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja prikazuje službene statističke podatke o industrijskoj proizvodnji po proizvodima na nivou Bosne i Hercegovine.

Redovno prikupljanje i obrada godišnjih podataka o industrijskoj proizvodnji u BiH zasniva se na korištenju jedinstvene Nomenklature industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine, koja se redovno usaglašava sa odgovarajućim propisima i nomenklaturama Evropske unije, kao i na primjeni jedinstvenog metodološkog pristupa.

PRODCOM istraživanje je orijentirano na proizvod i osigurava podatke vezane za obim proizvodnje, obim i vrijednost prodaje industrijske proizvodnje na nivou pojedinačnog proizvoda iz nomenklature industrijskih proizvoda.

Podaci statistike industrije se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/18