Садржај

FAQ

31.12.2018.

1. Које су надлежности Агенције за статистику БиХ?

На основу члана 8. Закона о статистици БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04 и 42/04) Агенција за статистику БиХ је орган надлежан за обраду, дистрибуцију и утврђивање статистичких података Босне и Херцеговине. Закон о статистици БиХ можете пронаћи на:
http://bhas.gov.ba/Content/Read/89?title=Legislativa


2. Да ли је могуће добити документ о националном изјашњавању на Попису 2013. године?

Агенција за статистику Босне и Херцеговине није у могућности доставити било какав документ о националном изјашњавању на Попису 2013. године.

У складу са Законом о статистици Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04 и 42/04), Законом о попису становништва домаћинстава и станова у БиХ 2013. године (“Службени гласник БиХ”, бр. 10/12 и 18/13), на основу члана 16 који гласи: „Подаци прикупљени пописом ће се користити искључиво у статистичке сврхе“, као и Закона о заштити личних података (“Службени гласник БиХ“, бр. 49/06), Агенција за статистику БиХ прикупљене податке Пописа третира као строго повјерљиве и користи их искључиво у статистичке сврхе.


3. Гдје се могу наћи подаци Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године?

Подаци Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у БиХ могу се наћи на званичној страници: popis.gov.ba и то:

 • Визуелни приказ података
 • Једноставан приступ
 • Документи (легислатива, пописни обрасци, ИМО извјештаји)

4. На који начин се прикупљају статистички подаци о цијенама у БиХ?

Агенција за статистику БиХ просјечне потрошачке цијене у БиХ прати и објављује од децембра 2009. године.

Све цијене се прикупљају локално на начин да „сниматељи“ цијена од ентитетских завода за статистику и Агенције за статистику БиХ добију јасне спецификације назива производа, његове COICOP шифре, као и јединице мјере које требају посматрати на терену. Цијене се прикупљају на дванаест локација (градова) у земљи, одабраних према критеријуму броја становника и њиховој улози у географском подручју којем припадају. Прикупљене цијене се потом обрађују и послије обраде објављују у саопштењу.

Подаци с којима располаже Агенција за статистику БиХ се могу наћи на веб-страници: http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/10

Просјечне потрошачке цијене у БиХ су цијене са ПДВ-ом. Агенција за статистику БиХ не располаже подацима о просјечним потрошачким цијенама без ПДВ-а.


5. Које податке садржи Статистички пословни регистар?

Агенција за статистику БиХ објављује податке о броју предузећа (без обртника) разврстаних према економским дјелатностима, класама запослених и класама прихода, а на основу података административних пословних регистара, годишњих финансијских извјештаја, Централног регистра трансакцијских рачуна Централне банке БиХ и резултата статистичких истраживања.

Битно је напоменути да Агенција за статистику БиХ води статистички, а не административни регистар. Према Закону о статистици БиХ (“Службени гласник БиХ“, бр. 26/04 и 42/04) и Закону о класификацији дјелатности БиХ (“Службени гласни к БиХ“, бр. 76/06, 100/08 и 32/10) подаци из Статистичког пословног регистра, са пописом привредних субјеката у БиХ, распоређени према дјелатности које обављају, сматрају се повјерљивим. Подаци који се налазе у Статистичком пословном регистру служе према ЕУ Регулативи (ЕЗ) 177/2008 искључиво за статистичке потребе унутар статистичког система.

Подаци који се налазе у административним регистрима су у надлежности ентитетских завода за статистику:


6. Гдје се могу пронаћи подаци о становништву?

Агенције за статистику Босне и Херцеговине, на свеобухватан начин приказује службене статистичке податке о становништву за ниво Босне и Херцеговине у Тематском билтену – Демографија. Према Закону о статистици БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04 и 42/04) Агенција за статистику БиХ надлежна је да у складу са међународно прихваћеном методологијом израђује и објављује статистичке податке за Босну и Херцеговину, а на основу података завода за статистику ентитета, Брчко дистрикта БиХ и других институција на нивоу БиХ.

Подаци који се могу наћи у Тематском билтену – Демографија:

 • Становништво Босне и Херцеговине, према пописима,
 • Стопе природног кретања становништва,
 • Живорођени…,
 • Стопе фертилитета,
 • Мртворођени…,
 • Склопљени бракови…,
 • Разведени бракови…,
 • Унутрашње миграције.

Подаци статистике становништва се могу наћи на веб-страници:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14


7. Шта обухвата просјечна бруто и нето плата?

Подаци о просјечним мјесечним бруто платама и исплаћеним нето платама прате се редовним мјесечним истраживањем о запосленима и плати (РАД – 1).

Просјечна мјесечна нето плата обухвата плате запослених за обављене послове по основу радног односа и накнаде за годишњи одмор, плаћено одсуство, празнике и нерадне дане одређене законом, боловања која исплаћује пословни субјект, одсутност за вријеме стручног образовања, застоје на послу без кривице запосленога.

Просјечна мјесечна бруто плата обухвата све врсте нето плата запослених плус законом прописана обавезна издвајања из бруто плате (доприноси из бруто плате и аконтација пореза на доходак).

Подаци о просјечним бруто платама и исплаћеним нето платама по мјесецима и временске серије се могу наћи на веб-страници:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/13


8. Које податке приказују статистике образовања?

Агенција за статистику БиХ агрегира и објављује податке добијене на основу статистичких истраживања о образовању која спроводе ентитетски заводи за статистику и Експозитура Агенције за статистику БиХ у Брчко дистрикту БиХ.

Подаци статистике образовања приказују податке о стању, структури и развоју школа (основних, средњих и високошколских установа), као и податке о структури ученика/студената и наставника, о резултатима школовања и факторима који на њих утичу.

Подаци статистике образовања се могу наћи на веб-страници:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/15


9. Које статистичке податке о туризму објављује Агенција

Агенција за статистику БиХ прати туристичке активности у комерцијалним смјештајним објектима и осигурава међународно упоредиве податке статистике туризма у БиХ у складу са важећом ЕУ регулативом за статистику туризма.

Подаци статистике туризма који се објављују:

 1. Доласци и ноћења туриста;
 2. Доласци и ноћења страних туриста према земљи пребивалишта;
 3. Доласци и ноћења туриста према класификацији дјелатности;
 4. Структура ноћења туриста према класификацији дјелатности (домаћи и страни туристи);
 5. Просјечан број ноћења по доласку.

Подаци о туристичком промету (број долазака и ноћења туриста) те смјештајним капацитетима прикупљају се редовним мјесечним извјештајем (образац ТУ-11). Извјештаји се састављају на основу евиденција у књигама гостију, пружања смјештајних услуга туристима или само посредовања у пружању тих услуга.

Подаци статистике туризма се могу наћи на веб-страници:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/19


10. На шта су оријентисани PRODCOM резултати индустрије?

Тематски билтен о индустријској производњи – PRODCOM резултати је публикација Агенције за статистику Босне и Херцеговине која приказује службене статистичке податке о индустријској производњи по производима на нивоу Босне и Херцеговине.

Редовно прикупљање и обрада годишњих података о индустријској производњи у БиХ заснива се на коришћењу јединствене Номенклатуре индустријских производа Босне и Херцеговине, која се редовно усаглашава са одговарајућим прописима и номенклатурама Европске уније, као и на примјени јединственог методолошког приступа.

PRODCOM истраживање је оријентисано на производ и осигурава податке везане за обим производње, обим и вриједност продаје индустријске производње на нивоу појединачног производа из номенклатуре индустријских производа.

Подаци статистике индустрије се могу наћи на веб-страници:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/18