• 4.177.910

  Izvoz robe

  I-IV, 2021

 • 6.100.490

  Uvoz robe

  I-IV, 2021

 • -1.922.580

  Vanjskotrgovinski robni bilans

  I-IV, 2021