Sadržaj

FAQ

31.12.2018.

1. Koje su nadležnosti Agencije za statistiku BiH?

Na temelju članka 8. Zakona o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04 i 42/04) Agencija za statistiku BiH je tijelo nadležno za obradu, distribuciju i utvrđivanje statističkih podataka Bosne i Hercegovine. Zakon o statistici BiH možete pronaći na: http://bhas.gov.ba/Content/Read/89?title=Legislativa


2. Da li je moguće dobiti dokument o nacionalnom izjašnjavanju na Popisu 2013. godine?

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti dostaviti bilo kakav dokument o nacionalnom izjašnjavanju na Popisu 2013. godine.

Sukladno Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04 i 42/04), Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine (“Službeni glasnik BiH”, br. 10/12 i 18/13), temeljem članka 16. koji glasi: „Podaci prikupljeni popisom koristit će se isključivo u statističke svrhe“, kao i Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06), Agencija za statistiku BiH prikupljene podatke Popisa tretira kao strogo povjerljive i koristi ih isključivo u statističke svrhe.


3. Gdje se mogu naći podaci Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine?

Podaci Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2013. godine u BiH mogu se naći na zvaničnoj stranici: popis.gov.ba i to:

 • Vizuelni prikaz podataka
 • Jednostavan pristup
 • Dokumenti (legislativa, popisni obrasci, IMO izvješća)

4. Na koji način se prikupljaju statistički podaci o cijenama u BiH?

Agencija za statistiku BiH prosječne potrošačke cijene u BiH prati i objavljuje od prosinca 2009. godine.

Sve cijene se prikupljaju lokalno na način da „snimatelji“ cijena od entitetskih zavoda za statistiku i Agencije za statistiku BiH dobivaju jasne specifikacije naziva proizvoda, njegove COICOP šifre, kao i jedinice mjere koje trebaju promatrati na terenu. Cijene se prikupljaju na dvanaest lokacija (gradova) u zemlji, odabranih prema kriteriju broja stanovnika i njihovoj ulozi u zemljopisno područje kojem pripadaju. Prikupljene cijene se potom obrađuju i poslije obrade objavljuju u priopćenju.

Podaci s kojima raspolaže Agencija za statistiku BiH se mogu naći na web stranici: http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/10

Prosječne potrošačke cijene u BiH su cijene sa PDV-om. Agencija za statistiku BiH ne raspolaže podacima o prosječnim potrošačkim cijenama bez PDV-a.


5. Koje podatke sadrži Statistički poslovni registar?

Agencija za statistiku BiH objavljuje podatke o broju poduzeća (bez obrtnika) razvrstanih prema ekonomskim djelatnostima, klasama zaposlenih i klasama prihoda, a na temelju podataka administrativnih poslovnih registara, godišnjih financijskih izvješća, Centralnog registra transakcijskih računa Centralne banke BiH i rezultata statističkih istraživanja.

Bitno je napomenuti da Agencija za statistiku BiH vodi statistički, a ne administrativni registar. Prema Zakonu o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH“, br. 26/04 i 42/04) i Zakonu o klasifikaciji djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH“, br. 76/06, 100/08 i 32/10) podaci iz Statističkog poslovnog registra, sa popisom privrednih subjekata u BiH, raspoređeni prema djelatnosti koje obavljaju, smatraju se povjerljivim. Podaci koji se nalaze u Statističkom poslovnom registru služe prema EU Regulativi (EZ) 177/2008 isključivo za statističke potrebe unutar statističkog sustava.

Podaci koji se nalaze u administrativnim registrima su u nadležnosti entitetskih zavoda za statistiku:


6. Gdje se mogu pronaći podaci o stanovništvu?

Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na sveobuhvatan način prikazuje službene statističke podatke o stanovništvu za razinu Bosne i Hercegovine u Tematskom biltenu – Demografija. Prema Zakonu o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH", br. 26/04 i 42/04) Agencija za statistiku BiH nadležna je da sukladno međunarodno prihvaćenom metodologijom izrađuje i objavljuje statističke podatke za Bosnu i Hercegovinu, a na temelju podataka zavoda za statistiku entiteta, Brčko distrikta BiH i drugih institucija na razinu BiH.

Podaci koji se mogu naći u Tematskom biltenu – Demografija:

 • Stanovništvo Bosne i Hercegovine, prema popisima,
 • Stope prirodnog kretanja stanovništva,
 • Živorođeni…,
 • Stope fertiliteta,
 • Mrtvorođeni…,
 • Sklopljeni brakovi…,
 • Razvedeni brakovi…,
 • Unutrašnje migracije.

Podaci statistike stanovništva se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/14


7. Šta obuhvaća prosječna bruto i neto plaća?

Podaci o prosječnim mjesečnim bruto plaćama i isplaćenim neto plaćama prate se redovitim mjesečnim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD – 1).

Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove po osnovu radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeno odsustvo, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja koja isplaćuje poslovni subjekt, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivice zaposlenoga.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto plaća zaposlenih plus zakonom propisana obvezna izdvajanja iz bruto plaće (doprinosi iz bruto plaće i akontacija poreza na dohodak).

Podaci o prosječnim bruto plaćama i isplaćenim neto plaćama po mjesecima i vremenske serije se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/13


8. Koje podatke prikazuju statistike obrazovanja?

Agencija za statistiku BiH agregira i objavljuje podatke dobivene na temelju statističkih istraživanja o obrazovanju koja provode entitetski zavodi za statistiku i Ekspozitura Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH.

Podaci statistike obrazovanja prikazuju podatke o stanju, strukturi i razvoju škola (osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova), kao i podatke o strukturi učenika/studenata i nastavnika, o rezultatima školovanja i faktorima koji utječu na njih.

Podaci statistike obrazovanja se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/15


9. Koje statističke podatke o turizmu objavljuje Agencija?

Agencija za statistiku BiH prati turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osigurava međunarodno usporedive podatke statistike turizma u BiH sukladno važećom EU regulativom za statistiku turizma.

Podaci statistike turizma koji se objavljuju:

 1. Dolasci i noćenja turista;
 2. Dolasci i noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta;
 3. Dolasci i noćenja turista prema klasifikaciji djelatnosti;
 4. Struktura noćenja turista prema klasifikaciji djelatnosti (domaći i strani turisti);
 5. Prosječan broj noćenja po dolasku.

Podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima prikupljaju se redovitim mjesečnim izvješćem (obrazac TU-11). Izvješća se sastavljaju na temelju evidencija u knjigama gostiju, pružanja smještajnih usluga turistima ili samo posredovanja u pružanju tih usluga.

Podaci statistike turizma se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/19


10. Na šta su orijentisani PRODCOM rezultati industrije?

Tematski bilten o industrijskoj proizvodnji – PRODCOM rezultati je publikacija Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja prikazuje službene statističke podatke o industrijskoj proizvodnji po proizvodima za razinu Bosne i Hercegovine.

Redovito prikupljanje i obrada godišnjih podataka o industrijskoj proizvodnji u BiH temelji se na korištenju jedinstvene Nomenklature industrijskih proizvoda Bosne i Hercegovine, koja se redovito usuglašava sa odgovarajućim propisima i nomenklaturama Europske unije, kao i na primjeni jedinstvenog metodološkog pristupa.

PRODCOM istraživanje je orijentirano na proizvod i osigurava podatke vezane za obujam proizvodnje, obujam i vrijednost prodaje industrijske proizvodnje za razinu pojedinačnog proizvoda iz nomenklature industrijskih proizvoda.

Podaci statistike industrije se mogu naći na web stranici:
http://bhas.gov.ba/Calendar/Category/18