Садржај

Квалитет

13.1.2000.

Сходно Закону о статистици Босне и Херцеговине, Стратегији развоја статистике БиХ 2020, као и осталим релевантним документима, а ослањајући се на Декларацију о квалитету европског статистичког система, Кодекс праксе европске статистике (CoP), препоруке Еуростатове стручне групе за квалитет (LEG) која се односи на систем управљања квалитетом, Оквир за осигурање квалитета Eurostata (QAF) и низ других докумената о међународно прихваћеној доброј пракси, Агенција за статистику БиХ је досљедна поштовати и испунити политику квалитета која се заснива на сљедећим начелима модела Потпуног управљања квалитетом (TQM):

  • Праћење квалитета статистичких процеса и производа
  • Задовољство корисника статистичким подацима
  • Јачање сарадње са даваоцима података (смањење оптерећења испитаника)
  • Рационално коришћење расположивих ресурса
  • Професионална оријентација запослених (едукација, мотивација и задовољство)

Кодекс праксе европске статистике заснива се на 15 начела која обухватају институционално окружење, статистичке производне процесе и статистичке резултате. За свако од начела скуп показатеља добре праксе пружа одредницу за оцјену примјене Кодекса. Критеријуми квалитета европске статистике дефинисани су европским статистичким правом.

У циљу израде извјештаја о квалитету, узимајући у обзир све индикаторе квалитета, Агенција за статистику БиХ је у сарадњи са ентитетским заводима за статистику (Федерални завод за статистику и Републички завод за статистику РС) припремила Смјернице за израду извјештаја о квалитету статистичких истраживања. Улога извјештавања о квалитету биће додатно наглашена у наредном периоду да би се корисницима статистичких података осигурао приступ одговарајућим метаподацима који описују квалитет статистичких резултата ради исправног тумачења и коришћења тих резултата. У томе ће умногоме помоћи израђена база квалитета која садржи податке за извјештавање према структури SIMS (ESMS i ESQRS), односно извјештаји о квалитету који ће бити доступни на интернетским страницама Агенције.

Намјена и циљ Истраживања о задовољству корисника Агенције је боље разумијевање и спознаја тренутних потреба наших корисника.

Истраживањем смо ширем кругу корисника понудили могућност, да нам изнесу своје мишљење о нашем раду и дају приједлоге за његово побољшање.

Резултати овог истраживања ће помоћи да се побољша квалитет података и услуга које пружа Агенција у оним сегментима у којима су корисници исказали мање задовољства.

Спровођењем овог истраживања испуњавамо и начела наведена у Кодексу праксе европске статистике.

Агенција за статистику БиХ кренула је у имплементацију Генеричког модела статистичког пословног процеса (GSBPM) у складу са општим GSBPM моделом вер.5.0, који је прилагођен потребама статистичког система Босне и Херцеговине у погледу фаза прикупљања, обраде, анализе и дисеминације статистичких података. Овај модел пружа стандардни оквир и хармонизовану терминологију која помаже статистичким организацијама да модернизују своје статистичке производне процесе, као и размјену метода и компоненти. Такође, користи се за интеграцију стандарда метаподатака, процесне документације, за хармонизовање информатичке инфраструктуре, као и осигурање оквира за процјену и побољшање квалитета процеса.

GSBPM shema

Слиједећи примјер многих других статистичких институција које су успјешно имплементирале GSBPM у темеље система управљања квалитетом, Агенција за статистику Босне и Херцеговине је одлучила да такође користити GSBPM да би се забиљежили процеси праћења статистичке производње. Документовање процеса Агенцији ће донијети многе предности, као што су:

  • јасноћа и транспарентност у погледу процеса који се прате у статистичкој производњи;
  • постизање стандардизованих и усклађених поступака кроз анализу и побољшање постојећих процедура;
  • израду смјерница о квалитету статистичких процеса и
  • побољшање укупне учинковитости статистичке производње.

Цијене

Спољна трговина

Национални рачуни

Тржиште рада

Становништво

Образовање

Криминалитет

Култура и умјетност

Социјална заштита

Животни услови, приходи и потрошња

Национални здравствени рачуни

Грађевинарство

Индустрија

Туризам

Краткорочне услужне статистике

Структурне пословне статистике

Инвестиције

Статистички пословни регистар

Пољопривреда

Шумарство

Саобраћај

Енергија

Животна средина

Комуникације

Новчане статистике, биланс плаћања и друге финансијске статистике