Godišnje istraživanje o investicijama INV-01
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za ekonomske statistike - Odsjek Nacionalnih računa
1.3. Kontakt osoba Edina Kozić
1.4. Funkcija kontakt osobe Šef odsjeka za statistiku nacionalnih računa
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa edina.kozic@bhas.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 952
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 31.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 31.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Osnovni cilj istraživanja «Godišnjeg izvještaja o investicijama (INV-01)» je prikupljanje podataka čijom ce se obradom, u skladu sa zahtjevima nacionalnih racuna, omogućiti obračun bruto domaćeg proizvoda rashodnim pristupom, utvrđivanje udjela investicija u Bruto domaćem proizvodu, kompiliranje kapitalnog računa i sl.
Bruto investicije obuhvataju bruto investicije u stalna sredstva, promjenu zaliha i neto nabavku dragocjenosti. Ovim istraživanjem prikupljaju se samo podaci o bruto investicijama u stalna sredstva i neto nabavkama dragocjenosti pravnih osoba.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 (NACE rev.2)
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem S obzirom da u BiH još nisu uvedeni sektori i podsektori, još uvijek nije moguće izvođenje kvartalni sektorskih računa. U okviru IPA 2012 nacionalni program radi se na implementaciji sektorske klasifikacijeu skladu sa SNA2008/ESA 2010.
3.4. Statistički koncepti i definicije Definicije koje se odnose na  stalna sredstva zasnovane su na Evropskom sisitemu računa ESA 95 i dio su ukupnih bruto investicija koje još obuhvataju promjene u zalihama i neto nabavke dragocijenosti.
Bruto investicije u stalna sredstva obuhvataju pozitivne i negativne vrijednosti. Pozitivne vrijednosti su kupovina novih i postojecih stalnih sredstava, stalna sredstva proizvedena i zadržana za vlastitu upotrebu, nova i postojeća stalna sredstva nabavljena trampom; putem finansijskog lizinga; ili kao kapitalni transfer u naturi; prirodni rast one prirodne aktive koja ima višekratnu upotrebu i znacajna poboljšanja stalnih sredstava. Negativne vrijednosti predstavljaju smanjenje vrijednosti postojecih stalnih sredstava, a obuhvataju prodaju postojecih stalnih sredstava, postojeca stalna sredstva data u razmjenu (trampu) i postojeca stalna sredstva data u vidu kapitalnog transfera u naturi.
Bruto investicije u stalna sredstva se vrednuju po kupovnim cijenama, uključujući i troškove montaže i druge troškove prijenosa vlasništva.
Bruto investicije u stalna sredstva se bilježe u trenutku prijenosa vlasništva nad stalnim sredstvima na institucionalnu jedinicu koja namjerava stalno sredstvo koristiti u proizvodnji.
Investicije u stalna sredstva obuhvataju sve nabavke poslovnih subjekata u cilju dobijanja nove imovine, povećanja vrijednosti ili zamijene postojećie stalne imovine. Investiciona dobra mogu biti nova , kupljena ili dobijena bez naknade u zemlji i inostranstvu ili proizvedena u sopstvenoj režiji.
Isplaćene investicije obuhvataju novčana ulaganja u toku godine u stalna sredstva bez obzira na vrijeme kada je izvršena izgradnja ili nabavka.
Ostvarene investicije predstavljaju vrjednost efektivno izvršene izgradnje, izrade ili nabavke objekta, opreme i ostalog tokom godine, bez obzira da li je isplata izvršena ili nije u toku posmatrane godine.
Ostvarene investicije u nova stalna sredstva odnose se na onaj dio stalnih sredstava koji je nabavljen od izvođača građevinskih radova, odnosno proizvođača opreme ili proizveden u vlastitoj režiji, odnosno na ona stalna sredstva koja još nisu bila predmet kupoprodaje između neposrednih korisnika tih sredstava, uključujući i polovnu opremu iz uvoza (prvi put uvezenu).
Investicije u građevinske objekte obuhvataju stambenu izgradnju , ostalu visokogradnju, niskogradnju i hidrogradnju, te vrijednosti opreme koja je ugrađena u građevinske objekte.
Investicije u opremu obuhvataju nabavku opreme u koju su uključeni troškovi montaže, prevoza,  osiguranja, carine itd.
Investicije u ostalo obuhvataju investicije u osnovno stado, pošumljavanje, dugogodišnje zasade, studije, projekte, istraživačke radove i sl.
3.5. Statistička jedinica Obveznici podnošenja ovog izvještaja su pravne osobe registrirane na teritoriji Bosne i Hercegovine.
3.6. Statistička populacija Godišnji podaci o investicijama (Obrazac INV-01) se prikupljaju od svih poslovnih subjekata ukoliko su se pojavljivali kao neposredni investitori.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2005.-2014.
3.9. Bazni period Prethodna godina.
4. Jedinica mjere Podaci su prikazani u KM.
5. Referentni period Kalendarska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH,
• Sporazum o primjeni jedinstvenih metodologija i jedinstvenih standarda potpisan između statističkih institucija u BiH
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka /
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Redovno godišnje saopštenje:
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/12
10.2. Publikacije Godišnji tematski bilten:
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/12
10.3. Online baza podataka Ne postoji online baza podataka .
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije.
10.6. Dokumentacija o metodologiji ESA 95.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisnici statističkih podataka mogu lako i jednostavno doći do podataka o investicijama, jer se objavljuju na internet stranici Agencije i u štampanim publikacijama (Saopštenje i Bilten).
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  /
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: ne vrše se ocjene grešaka obuhvata za ovu statistiku.
Stopa prekomjernog obuhvata: ne vrše se ocjene grešaka obuhvata za ovu statistiku.
Udio zajedničkih jedinica: podaci se prikupljaju putem sttističkog istraživanja. 
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci o BDP se kompiliraju i objavljuju godišnje. Pravovremenost objave prvih rezultata: t+7 mjeseci proizvodni i dohodovni BDP, t+9 mjeseci rashodni BDP.  Pravovremenost objave konačnih rezultata: t+11 mjeseci. 
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: podaci se publikuju prema kalendaru objavljivanja podataka.Tačnost objave - objavljiivanje za P: uglavnom podaci se publikuju prema kalendaru.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Obračun se radi u skladu sa ESA95 što omogućava geografsku uporedivost.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: usljed  čestih revizija teško je obezbjediti dužu vremensku seriju podataka. Dužina uporedivih vremenskih serija za P: 2005-2014.
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Statističko istraživanje.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju godišnje. 
18.3. Prikupljanje podataka Putem statističkog obrasca INV-01.
18.4. Validacija podataka Izvorni podaci prolaze kroz niz provjera oslanjajući se na principe potpunosti i dosljednosti.
18.5. Kompilacija podataka /
18.6. Prilagođavanje /
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko podešavanje.
19. Komentar /