Cijene prirodnog plina
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike 
1.3. Kontakt osoba Ševala Korajčević
1.4. Funkcija kontakt osobe Šefica odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 26.04.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 26.04.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 26.04.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o cijenama  prirodnog plina isporučenog domaćinstvima i nedomaćinstvima, prikazani u nacionalnoj valuti/GJ sa/ bez PDV-a i taksi. Agencija za statistiku BiH kompilira i objavljuje podatke na polugodišnjem nivou.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Interna Eurostat klasifikacija bazirana na intervalu godišnje potrošnje prirodnog plina (grupe kupaca) i porezima i taksama.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Krajnji kupci prirodnog plina: domaćinstva (households) i ostali kupci koji nisu domaćinstva (non-household).
3.4. Statistički koncepti i definicije Definisanje potrošača u domaćinstvu
Prikazuju se prosječne cijene prirodnog plina za kategoriju kupaca domaćinstva, bez obzira na interval potrošnje prirodnog  plina. U ovu tarifnu kategoriju svrstavaju se kupci-domaćinstva čije su prostorije/objekti priključeni na distributivnu gasnu mrežu.
Definisanje potrošača koji nisu domaćinstva
Prikazuju se prosječne cijene prirodnog plina za kategoriju kupaca ne-domaćinstva, bez obzira na nivo (interval) potrošnje prirodnog  plina. U ovu tarifnu kategoriju svrstavaju se kupci čije su prostorije/objekti priključeni na distributivnu gasnu mrežu koji:
a) koriste industrijski potrošači/privredna društva,
b) koriste institucije, ustanove i druge organizacije, koje se finansiraju iz budžeta (npr. bolnice, domovi zdravlja, studentski domovi, vojska, policija i sl.),
c) služe za obavljanje uslužnih djelatnosti (npr. hoteli, restorani, banke, tržni centri i sl.),
d) ostali kupci.
Kategorije potrošača za domaćinstva:
Prema Regulativi 2016/1952/EZ postoji ukupno tri grupe standardne potrošnje definisane po obimu godišnje potrošnje prirodnog plina za domaćinstva, za koje se prikupljaju cijene prirodnog plina u polugodišnjoj dinamici. Interval godišnje potrošnje prirodnog plina (grupe kupaca): D1 (< 20 GJ); D2 (> = 20 < 200 GJ); D3 (> = 200 GJ). Važeći tarifni sistem u kompaniji  »Sarajevogas« koncipiran je tako da su cijene prirodnog plina za kategoriju kupaca domaćinstva jedinstvene, bez obzira na nivo (interval) potrošnje prirodnog  plina.
Kategorije potrošača za ne-domaćinstva:
Prema Regulativi 2016/1952/EZ postoji ukupno šest grupa standardne potrošnje definisane po obimu godišnje potrošnje prirodnog plina za ne-domaćinstva, za koje se prikupljaju cijene prirodnog plina u polugodišnjoj dinamici. Interval godišnje potrošnje prirodnog plina (grupe kupaca): I1 (< 1 000 GJ); I2 (> = 1 0000 < 10 000 GJ); I3 (> = 10 000 < 100 000 GJ); I4 (> = 100 000 < 1 000 000 GJ); I5 (> = 1 000 000 < 4 000 000 GJ); I3 (> = 4 000 000 GJ).
Važeći tarifni sistem u kompaniji  »Sarajevogas« koncipiran je tako da su cijene prirodnog plina za kategoriju kupaca ne-domaćinstva jedinstvene, bez obzira na nivo (interval) potrošnje prirodnog  plina.
• Definicije iz Uredbe o snabdijevanju prirodnim plinom Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/16):
- nabavna cijena prirodnog plina po jedinici mjere je cijena određena od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po kojoj snabdjevač fakturiše distributeru isporučene količine plina;
- distributivna cijena po jedinici mjere je cijena za usluge distribucije koju određuje Vlada Kantona Sarajevo;
- prodajna cijena prirodnog plina po jedinici mjere je cijena po kojoj distributer fakturiše isporučene količine prirodnog plina prema kupcima, a sastoji se od nabavne cijene uvećane za cijenu distribucije.
3.5. Statistička jedinica Domaćinstva i ostali kupci koji nisu domaćinstva (non-household).
3.6. Statistička populacija Najveće procentualno učešće u distribuciji prirodnog plina ima kompanija "Sarajevogas" Sarajevo, osnovna djelatnost je distribucija prirodnog plina, upravljanje i održavanje gasnog sistema Kantona Sarajevo. Ova kompanija  opskrbljuje oko 90% potrošača prirodnog plina.
Distributer je obavezan uspostaviti tarifni sistem, kao osnovu za obračun i naplatu isporučenih količina prirodnog plina,  sa detaljnom kalkulacijom cijene distribucije prema tarifnim kategorijama kupaca prirodnog plina.
Važeći tarifni sistem u kompaniji Sarajevogas koncipiran je tako da su cijene plina za određenu kategoriju kupaca jedinstvene, bez obzira na nivo (interval) potrošnje plina. Prosječna cijena prirodnog plina je ponderisani prosjek cijene koji uzima u obzir cijene i potrošnju plina plina u datom vremenskom periodu.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2012-2021
3.9. Bazni period Tokom kalendarske godine podaci o prosječnim cijenama prirodnog plina za krajnje kupce bilježe se i izračunavaju dva puta, u skladu s metodologijom Eurostata. Izvještajni period obuhvata šest mjeseci, od 1. januara do 30. juna za prvo polugodište, te od 1. jula do 31. decembra za drugo polugodište kalendarske godine.
4. Jedinica mjere Podaci za različite grupe potrošača prirodnog plina su prikazani u nacionalnoj valuti po GJ (KM/GJ).
5. Referentni period Kalendarska godina - prvo i drugo polugodište.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni Glasnik BiH" broj 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i kompanija Sarajevogas sarađuju u ispunjavanju obaveze izvještavanja o cijenama prirodnog gasa Eurostatu, po propisanim metodologijama i dinamici izvještavanja. Saradnja dviju institucija doprinosi razvoju energetske statistike i harmonizaciji sistema zvanične statistike Bosne i Hercegovine i statistike zemalja Evropske unije u oblasti energetike.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati.
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Podaci o cijenema prirodnog plina se objavljuju u polugodišnjoj dinamici.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Polugodišnji podaci se objavljuju u saopćenju  "Cijene električne energije i prirodnog plina"
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/26
10.2. Publikacije Podaci se također objavljuju u Tematskom biltenu "Transport, okoliš, energija"
https://bhas.gov.ba/Archive/Category/1
10.3. Online baza podataka Ne postoji online baza podataka.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  /
10.6. Dokumentacija o metodologiji Informacije o metodologiji se mogu naći u BHAS Saopćenju i Tematskom biltenu.
Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat, IEA, EnZ).
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a: 
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisnici podataka o cijenama prirodnog plina su institucije u Bosni i Hercegovini, druge institucije koje se bave analizom ekonomskih kretanja u BiH i drugi korisnici poput znanstveno-obrazovnih ustanova. Glavni korisnici podataka o cijenama prirodnog plina su:
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
- Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH,
- Centralna banka BiH,
- Eurostat,
- Ujedinjene nacije,
-Ambasade i konzulati stranih zemalja,
- Ostale statistike, npr. statistika nacionalnih računa (proizvodnja BDP-a).
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Podjela prema intervalima godišnje potrošnje prirodnog plina za grupe kupaca domaćinstva i ne-domaćinstva kako zahtjeva Regulativa  2016/1952/EZ se ne može prikazati, prikazuje se prosječna ponderisana cijena prirodnog  plina prema važećem tarifnom sistemu kompanije Sarajevogas.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Kako se izvještavanje o cijenama prirodnog plina ne radi na osnovu uzorka, nego na osnovu izvještaja kompanije Sarajevogas koja opskrbljuje 90% potrošača na distribuciji prirodnog plina, greške obuhvata svedene su na najmanju moguću mjeru.
13.2. Greška uzorkovanja Statističko istraživanje nije zasnovano na uzorku. Greške uzorkovanja ne postoje.
13.3. Neuzoračka greška Greške mjerenja koje se javljaju za vrijeme prikupljanja podataka i bilježenja vrijednosti varijabli, nisu uočene, te se može konstatovati da je rizik ove greške eliminisan. Može se konstatovati da je rizik greške u smislu bilježenja pogrešnih podataka eliminisan, s obzirom da se podaci generiraju iz baze podataka, koja je postavljena na način da ima kontrolne mehanizme i eliminiše rizike u tom smislu. Računarski program upozorava na pogrešne zbirove, nedostajuće vrijednosti, eventualne nepravilne veze i slično.
Greške procesiranja nisu uočene. Svi podaci se procesiraju u standardnim Excel tabelama, kontrolni mehanizmi su postavljeni sa programski kreiranim formulama. Isporuka prirodnog plina kontrolira se prema podacima iz baze podataka u kojoj su pohranjene vrijednosti o količinama isporuke gasa:
1) Cijena prirodnog gasa se provjerava sistemom upoređivanja
2) Prihod od prodaje prirodnog gasa kontrolira se prema podacima iz baze podataka u kojoj su pohranjene fakturisane vrijednosti prihoda od isporuke prirodnog gasa.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+90.
Pravovremenost objave prvih rezultata: T+90.
Pravovremenost prvih rezultata je istovremeno i pravovremenost konačnih rezultata.
14.2. Tačnost Tačnost objavljivanja je T+0 (nije bilo odstupanja između očekivanog datuma objavljivanja prema Kalendaru publikovanja i stvarnog datuma objavljivanja). 
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Zahvaljujući metodologiji za prikupljanje i izračun prosječnih cijena gasa i električne energije koja je propisana Regulativom (EZ) br. 2016/1952 o evropskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije, omogućen je jedinstven način prikupljanja i prikazivanja ovih cijena, a time i geografska uporedivost sa zemljama Europske unije, kao i zemljama koje se nalaze u procesu pristupanja Europskoj uniji.
U praksi je naročito važno i često se koristi poređenje sa zemljama regije jugoistočne Europe, zbog stepena privrednog razvoja i ekonomske snage iz koje proizilazi i uporediv nivo cijena prirodnog plina.
15.2. Vremenska uporedivost Vremenska uporedivost prikupljenih podataka pokazuje da nije bilo prekida u serijama podataka u periodu 2012-2021. Vremenska uporedivost predstavlja još jedan značajan aspekt kvaliteta, promjene u definicijama, obuhvatu ili metodama, kao i druge promjene se redovno prate i primjenjuju.
15.3. Usklađenost – cross domain Nije bilo relevantnih faktora koji bi utjecali na usporedbu među domenama.
15.4. Usklađenost – interna  Nije bilo relevantnih faktora koji bi utjecali na internu usporedbu.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Cijene se prikupljaju od  kompanije Sarajevogas čija je osnovna djelatnost distribucija prirodnog plina, upravljanje i održavanje gasnog sistema Kantona Sarajevo.
Struktura cijene distribucije plina, prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja distributivnog gasnog sistema Kantona, te troškove nabavke novih stalnih sredstava distributera. U cijenu distribucije gasa uključena je amortizacija koja se sastoji iz amortizacije stalnih sredstava distributera i amortizacije infrastrukturnog gasnog sistema, odnosno dobra u općoj upotrebi. Cijena distribucije po važećim tarifnim kategorijama, objavljuje se u službenim novinama.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka U toku kalendarske godine podaci o prosječnim cijenama prirodnog plina za krajnje kupce se, u skladu sa metodologijom Eurostata, evidentiraju i obračunavaju dva puta. Period izvještavanja obuhvata šest mjeseci i to od 1. januara do 30. juna za prvo polugodište (semestar) i od 1. jula do 31. decembra za drugo polugodište (semestar) kalendarske godine
18.3. Prikupljanje podataka Prodajna cijena prirodnog plina za krajnjeg potrošača se sastoji od nabavne cijene plina i cijene distribucije plina.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo kupuje, nabavlja prirodni plin od dobavljača BH-Gasa po nabavnoj cijeni na koju saglasnost daje Vlada FBiH (Zakon o kontroli cijena FBiH, član 4. i 5. Službene novine FBiH broj: 2/95 i 70/08) . Cijena distribucije plina obuhvata troškove održavanja gasnog sistema, a na nju saglasnost daje Vlada Kantona Sarajevo (Zakon o komunalnim djelatnostima, član 23. Službene novine Kantona Sarajevo broj: 31/04, 21/05 i 40/15).
Prodajna cijena prirodnog plina je suma nabavne cijene i cijene distribucije plina. Fakturna cijena prirodnog plina je prodajna cijena prirodnog plina na koju se zaračunava porez (PDV) po stopi od 17%.
Na ukupnu fakturnu cijenu dodaje se i taksa po osnovu ratnog duga. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je propisala uvođenje posebne takse za izmirenje pripadajućeg duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u ratnom periodu. Taksa se obračunava u visini od 5 USD/1000 Sm3 i to u protuvrijednosti u KM, po kursu na dan plaćanja takse. To znači da visina takse nije fiksna i ovisi kako od potrošnje gasa, tako i od kursa dolara u odnosu na domaću valutu. Taksa za ratni dug obračunava se domaćinstvima tri puta godišnje (kumulativno za četiri mjeseca), a ostalim kategorijama potrošača na mjesečnom nivou.
Važeći tarifni sistem u preduzeću Sarajevogas je koncipiran tako da cijene gasa za određenu kategoriju kupaca budu jedinstvene, bez obzira na nivo (interval) potrošnje gasa. Prosječna cijena prirodnog plina je prosječna ponderisana cijena koja uzima u obzir cijene i potrošnju plina za određeni vremenski period. Naziv tarifne kategorije:
- Domaćinstva (do 10 Sm3/h)
- Velika privreda (preko 10 Sm
3/ h)
Podjela prema intervalima godišnje potrošnje prirodnog plina za grupe kupaca domaćinstva i ne-domaćinstva kako zahtjeva Regulativa  2016/1952/EZ se ne može prikazati, prikazuje se prosječna ponderisana cijena prirodnog  plina prema važećem tarifnom sistemu kompanije Sarajevogas.
18.4. Validacija podataka U prikupljanju podataka iz oblasti cijena prirodnog plina ne koriste se administrativni izvori, jer se podaci proizvode od strane kompanije Sarajevogas. Kada je u pitanju validacija podataka koju provodi Agencija za statistiku BiH, provode se kontrole validnosti i kredibilnosti podataka. Kontrola kredibilnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane sa podacima. 
Kontrole validnosti podataka koje primjenjuje Agencija za statistiku BiH su npr. statistička vrijednost nije navedena, navedena pogrešna mjerna jedinica  ili je uočena ekstremna vrijednost itd.
18.5. Kompilacija podataka Agencija za statistiku BiH provodi automatsku obradu podataka firme Sarajevogas, kako bi dobila podatke o Cijenama prirodnog plina u kategoriji domaćinstva, kao i za kupce koji nisu domaćinstva. Kontrole validnosti i kredibilnosti podataka se provode tokom obrade. 
18.6. Prilagođavanje Prilagođavanja se ne vrše na podacima o statistici cijena prirodnog plina.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje na podacima o statistici cijena prirodnog plina.
19. Komentar /