Godišnje istraživanje o aktivnosti inkubatorskih stanica
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
 
 
 
 
 
 
1. Kontakt  
2. Podaci o ažuriranju metapodataka  
3. Prezentacija statistike  
4. Jedinica mjere  
5. Referentni period  
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)  
7. Povjerljivost  
8. Politika diseminacije  
9. Učestalost diseminacije podataka  
10. Dostupnost i razumljivost  
11. Upravljanje kvalitetom  
12. Relevantnost  
13. Tačnost i pouzdanost podataka  
14. Pravovremenost i tačnost objave  
15. Usklađenost i uporedivost  
16. Troškovi i opterećenje  
17. Revizija podataka  
18. Statistička obrada  
19. Komentar  
 
1. Kontakt  
 
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine  
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  
1.3. Kontakt osoba a) Boro Kovačević
b) Biljana Nogo
 
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
b) Viši stručni saradnik u Odsjeku za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
 
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
1.6. Kontakt e-mail adresa boro.kovacevic@bhas.gov.ba  
biljana.nogo@bhas.gov.ba  
1.7. Broj telefona  +387 33 911 957;   +387 33 911 928  
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622  
2. Podaci o ažuriranju metapodataka  
 
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 18.10.2021.  
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.  
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 18.10.2021.  
3. Prezentacija statistike  
 
3.1. Opis podataka Podaci iz ovog istraživanja se odnose na kompletne i pouzdane informacije o kapacitetu i iskorištenosti kapaciteta inkubatorskih stanica, a u cilju usklađivanja oblasti statistike stočarstva i stočne proizvodnje s evropskim standardima i preporukama EU.  
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima.  
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.  
3.4. Statistički koncepti i definicije Pilići - predstavljaju živu perad čija težina ne prelazi 185 grama, proiuvedeni u BiH, uvezeni iz EU ili uvezeni iz trećih zemalja i koji spadaju u jednu od slijedećih kategorija:                                                                                                                                       

a) roditelji roditeljskih pilića( dedovskipilići):
pilići predviđeni za proizvodnju roditeljskih pilića;                                                                          
 
b) roditeljski pilići:
pilići predviđeni za proizvodnju komercijalnih pilića.                                                                                                             

c) komercijalni pilići (komercijalni križanci):
pilići koji spadaju u jedan od sledećih tipova:                                                                                                       

I. za tov:
pilići predviđeni da budu tovljeni i zaklani prije nego dostignu polnu zrelost;                                                                                                            

II. za nesilice:
pilići predviđeni za proizvodnju konzumnih jaja;                     

III. konbinovani:
pilići predviđeni za tov ili proizvodnju konzumnih jaja.                                                                                                               
Izvještajna jedinica predstavlja svaki od slijededih sektora djelatnosti:

a) sektor za uzgoj pedigrea
je sektor namjenjen proizvodnji roditelja roditeljskih pilića, roditeljskih pilića i komercijalnih pilića;

b) sektor za uzgoj
je sektor namijenjen proizvodnji komercijalnih pilića;

c) inkubatorska stanica
je sektor za inkubiranje, leženje i snabdijevanje izleženih pilića.
                    

                      
 
3.5. Statistička jedinica Istraživanjem su obuhvaćene sve inkubatorske stanice (poslovni subjekti i preduzetnici) koje se bave proizvodnjom jednodnevnih pilića na području Bosne i Hercegovine.  
3.6. Statistička populacija Jedinice posmatranja za prikupljanje podataka su inubatorske stanice (poslovni subjekti i preduzetnici) registrovane na teritoriji BiH.  
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.  
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci Godišnje strukture inkubatorskih stanica su dostupni od 2012 do danas.  
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.  
4. Jedinica mjere Kao jedinica mjere za objavljene podatke korišten je broj izleženih jednodnevnih pilića i broj jaja smještenih u inkubatore,(hilj.kom).  
 
5. Referentni period Godina.  
 
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)  
 
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi Zakon o Statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04)                                                                                                         
RegulativA (EC) No. 617/2008                                                                                                                                                                 
Godišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS, FZS, RZS RS
 
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; entitetska ministarstva poljoprivrede, naučno stručne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, EUROSTAT, FAO.  
7. Povjerljivost  
 
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
 
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati.   
8. Politika diseminacije  
 
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu.   
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:  
https://bhas.gov.ba/Calendar/  
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:   
https://bhas.gov.ba   
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.  
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.  
10. Dostupnost i razumljivost  
10.1. Saopćenja  -  Godišnje  saopćenje „ Godišnjii izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica“    
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/23  
10.2. Publikacije /  
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici Inkubatorskih stanica na on-line bazi podataka BHAS-a.  
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.  
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi
Telefonsko posredovanje
Podaci predstavljeni na novinarskoj konferenciji
Publikacije Eurostata
Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu
Korištenje (konsultovanje) meta podataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
 
10.6. Dokumentacija o metodologiji Dokumentacija o metodologiji se nalazi na sluzbenoj stranici Agencije i može se pronaći na linku ispod:         
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/23  
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /  
11. Upravljanje kvalitetom  
 
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:  
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet   
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.  
12. Relevantnost  
 
12.1. Korisničke potrebe Učestali zahtjevi korisnika su zadovoljeni na način da se uz publikaciju vezanu za određeno istraživanje u okviru Godišnje strukture  inkubatorskih stanica nalazi i tabela sa cjelokupnom serijom indeksa kao i pratećih grafikona. Kako bi se olakšala interpretacija podataka svako saopštenje sadrži i kratak komentar i metodološka uputstva. Prvenstveno se kao ključni korisnici Godišnje strukture  inkubatorskih stanica na nivou BiH navode institucionalne organizacije poput državnih institucija BiH, entitetskih institucija, institucija Brčko Distrikta. Osim toga Agencija za statistiku BiH održava redovne kontakte sa visoko školskim ustanovama i korisnicima (privatni i društveni sektor) kojima se na upit dostavljaju svi traženi podaci o Godišnjoj strukturi inkubatorskih stanica, a koji se ne podliježu obavezi zaštite podataka. Nadalje korisnici ovih podataka su i strane institucije kao što su ambasade i konzularna predstavništva, mnoge inostrane organizacije koje posluju na teritoriji BiH, zatim međunarodne i Evropske institucije i organizacije koje su uključene u proces prikupljanja i obrade ovih podataka kao što su to EUROSTAT, FAO, UNCCD, GTZ, itd.  
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:  
https://bhas.gov.ba/  
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.  
13. Tačnost i pouzdanost procjene  
 
13.1. Opća tačnost procjene /  
13.2. Greška uzorkovanja /  
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: greške obuhvata se rjeđe javljaju i moguće su onda kada nije urađeno ažuriranje Registra poslovnih subjekata. Stopa prekomjernog obuhvata: ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. U ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora. Greška mjerenja:
• Nezainteresovanost izvještajnih jedinica
• Greške prilikom upisivanja podataka u upitnik i u izvještajne tabele
• Nerazumjevanje metodologije statističkog istraživanja od strane izvještajnih jedinica
• Greške prilikom unosa podataka u bazu za unos i obradu podataka
Greška neodgovora: najčešće se uspostavlja kontakt sa izvještajnom jedinicom u slučaju izostanka pojedinih podataka ili cijelog izvještaja (upitnika). Ako izvještajna jedinica ni tada nije popunila nedostajuće podatke  onda postoji mogućnost imputacije podataka i to na način da se koriste podaci od dostupnih administrativnih izvora, podaci iz drugih statističkih područja kao i podaci koji se prate u vremenskim serijama.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u biljnu proizvodnju i koje obezbjeđuju podatke o Godišnjoj strukturi inkubatorskih stanica. Stopa neodgovora varijable: ovdje se moraju uzeti u obzir inkubatorske stanice manjeg kapaciteta tako da njihova pojava često varira iz godine u godinu što se ne može konkretno vezati za neodgovor na varijablu. Proces evidencije neodgovora na pojedine varijable nije implementiran ni u aplikaciji za unos i obradu podataka.
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Pravovremenost i tačnost objave  
 
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+50.
Pravovremenost objave prvih rezultata: prvi rezultati iz Godišnje statistike strukture inkubatorskih stanica su ujedno i konačni podaci.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: za istraživanje Godišnja struktura inkubatorskih stanica je T+50.
 
 
 
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u godišnjem kalendaru publikovanja i stvarnog datuma objave, osim u posebnim slučajevima kada se publikovanje odgađa (neradni dani, praznici,...).
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja). 
 
15. Usklađenost i uporedivost  
 
15.1. Uporedivost - geografska Dobra geografska uporedivost.  
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci Godišnje strukture inkubatorskih stanica su dostupni od 2012 do danas. Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci Godišnje strukture inkubatorskih stanica su dostupni od 2012 do danas.  
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena s preporukama Eurostata (Regulativa Evropskog parlamenta i vijeća (EC) broj 617/2008. Usklađenost – ispodgodišnje i godišnje statistike: nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost.  
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost.  
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.  
17. Revizija podataka  
 
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.  
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.  
18. Statistička obrada  
18.1. Izvor podataka Entitetski zavodi za statistiku i BD.  
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Mjesečno.  
18.3. Prikupljanje podataka Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, utvrđuje metodološke osnove, dizajnira obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, vodi računa o efikasnom provođenju istraživanja, kontroliše i obrađuje podatke i priprema rezultate istraživanja za nivo Bosne i Hercegovine.  
18.4. Validacija podataka Poslije kontrole obuhvata izvještajnih jedinica, kontrole tačnosti i potpunosti podataka, šifriranja podataka, prenošenja na elektronske medije, provođenja rutinske i logičke kontrole, podaci se obrađuju za nivo entiteta i proslijeđuju Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Rezultati obrade podataka godišnje proizvodnje jaja za leženje i proizvodnje jednodnevnih pilića u inkubatorskim stanicama objavljivat de se u redovnim publikacijama.  
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka entitetskih statističkih zavoda.  
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (podaci o Godišnjoj strukturi inkubatorskih stanica u proteklim godinima nisu desezonirani.).  
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.  
19. Komentar /