Godišnje istraživanje o osnovnom obrazovanju
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku razvoja društva
1.3. Kontakt osoba a) Gorana Knežević
b) Vedrana Đerić
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku razvoja društva
b) Stručni savjetnik za statistiku obrazovanja
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa vedrana.djeric@bhas.gov.ba
gorana.knezevic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 960;   +387 33 911 990
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 30.06.2017
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 30.06.2017
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 30.06.2017
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Osnovne škole : broj škola,  broj odjeljenja, broj upisanih učenika po razredima, polu  i godini rođenja, broj učenika koji su prekinuli školovanje, broj učenika koji su promijenili mjesto pohađanja škole,  broj učenika prema učenju stranog jezika, ponovci  po polu i razredima, nastavno osoblje prema polu, vrsti i trajanju radnog vremena, broj nastavnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti (FTE); broj učenika koji su završili osnovnu školu prema polu i godini rođenja;  opremljenost škola računarima.                           
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju •Međunarodna standardna  klasifikacija obrazovanja ( ISCED 2011).
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem \
3.4. Statistički koncepti i definicije Školom se u statistici obrazovanja smatra grupa učenika organizovanih u jednu školsku jedinicu, sa jednim ili više nastavnika koji izvode nastavu određene vrste, po određenom nastavnom planu i programu, bez obzira da li je škola centralna/matična, samostalna, područno odjeljenje ili odjeljenje pri drugoj vrsti škole. Školom se smatraju i teritorijalno izdvojene jedinice / područna odjeljenja u sastavu osnovne škole, kao i odjeljenja za djecu sa posebnim potrebama pri redovnim osnovnim školama.
Od
jeljenje je grupa učenika koju, istovremeno i u istoj prostoriji, obučava u toku školske godine jedan nastavnik ili više nastavnika sukcesivno.
S obzirom na razrede iz kojih su sastavljena, odjeljenja mogu biti nekombinovana i kombinovana. Nekombinovano odjeljenje je odjeljenje u kome se nalaze učenici samo jednog razreda. Kombinovano odjeljenje je odjeljenje u kome se nalaze učenici dva ili više razreda.
Razred
je stepen školovanja u kojem učenici u određenom intervalu vremena, ali najduže u jednoj školskoj godini, stiču određen obim znanja prema nastavnom planu i programu određene vrste škole.
Učenik je lice upisano u školu sa ciljem pohađanja nastave.
Učenici koji su na kraju godine negativno ocijenjeni iz tri ili više predmeta, ili koji nisu položili popravni ili razredni ispit su ponovci i oni mogu dva ili više puta upisivati isti razred.
3.5. Statistička jedinica Jedinica posmatranja je svaka redovna osnovna škola, kao i osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama.
3.6. Statistička populacija Statistička populacija su učenici i nastavnici.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Početak školske 2005/2006.godine-početak školske 2015/2016.godine.
3.9. Bazni period Nije primjenljivo.
4. Jedinica mjere Broj učenika, broj nastavnika.
5. Referentni period Referentni period je školska godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Federalni zavod za statistiku BiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske i podružnica Brčko distrikta.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati.
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu.
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Podaci iz statistike obrazovanja  se objavljuju u godišnjem saopštenju. Prethodne podatke iz obrazovanja, Agencija za statistiku BiH objavljuje u maju, a konačne u oktobru tekuće godine (podaci se odnose na prethodnu školsku godinu).                                                                              
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnje saopštenje „Statistika obrazovanja" 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/EDU_03_2020_Y2_1_BS.pdf  
10.2. Publikacije BiH u brojevima – dio „Obrazovanje“                                                                      
Žene i muškarci u BiH-dio "obrazovanje"
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/15
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici obrazovanja na on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodologija se nalazi unutar saopštenja Statistika obrazovanja:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/EDU_03_2020_Y2_1_BS.pdf
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:  
 https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo civilnih poslova BiH, UNESCO, Eurostat, OECD.  Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti, mediji i opšta javnost. Potrebe korisnika su razne analize, milenijumski ciljevi, naučni radovi i ostale potrebe.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka iznosi 100 %.
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene \
13.2. Greška uzorkovanja \
13.3. Neuzoračka greška \
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Prethodne podatke iz obrazovanja, Agencija za statistiku BiH objavljuje u maju, a konačne u oktobru. Podaci se odnose na prethodnu školsku godinu.
14.2. Tačnost Objava je u roku.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Istraživanje o osnovnom obrazovanju  je međunarodno uporedivo, ali se prvenstveno koristi za nacionalne potrebe. Sve preporuke od strane EUROSTAT-a su u pogledu ovog istraživanja ispoštovane kako bi bilo međunarodno uporedivo.
15.2. Vremenska uporedivost Ne raspolažemo informacijom.
15.3. Usklađenost – cross domain Ne raspolažemo informacijom.
15.4. Usklađenost – interna  Ne raspolažemo informacijom.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Statističko istraživanje o osnovnom obrazovanju u BiH provodi se na punom obuhvatu izvještajnih jedinica. Istraživanjem su obuhvaćene sve redovne osnovne škole, kao i osnovne škole za djecu sa posebnim potrebama. Entitetski
zavodi za statistiku i podružnica Agencije u Brčko distriktu prikupljene podatke dostavljaju
Agenciji za statistiku BiH.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju jednom godišnje, za cijelu školsku godinu.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci za osnovno obrazovanje se prikupljaju godišnjim izvještajima na početku školske godine. Statističko istraživanje iz oblasti osnovnog obrazovanja sprovodi  se putem elektronskih obrazaca koje entitetski zavodi za statistiku i podružnica Agencije u Brčko distriktu dostavljaju izvještajnim jedinicama.
Podatke dobijene od entitetskih zavoda za statistiku i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu, Agencija za statistiku BiH objavljuje  u agregiranom – zbirnom obliku.
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku kao i ekspozitura Agencije u Brčko distriktu vrše validaciju podataka. Nakon prikupljanja izvještaja, u Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za
statistiku RS, kao i u ekspozituri Agencije u Brčko distriktu,kontroliše se obuhvat, tačnost podataka, vrši se logička i računska kontrola.
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). Podaci statistike osnovnog  obrazovanja se ne desezoniraju.
19. Komentar -