Godišnje istraživanje o nacionalnim zdravstvenim računima
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Odsjek za statistiku razvoja društva
1.3. Kontakt osoba a) Gorana Knežević
b) Aida Eskić-Pihljak
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šefica odsjeka za statistiku razvoja društva
b) Viša stručna saradnica za klasifikacije 
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa gorana.knezevic@bhas.gov.ba
aida.eskic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 960
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 31.03.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.03.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 31.03.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Nacionalni zdravstveni računi (NHA) predstavljaju zdravstvene račune države, urađene prema standardizovanoj metodologiji Sistema zdravstvenih računa (SHA), tako da niz statistički podataka opiše potrošnju javnog i privatnog sektora u zdravstvenom sistemu.
NHA se koriste za analizu finansiranja zdravstvene zaštite i potrošnje u zdravstvu, a važni su i zbog njihove uporedivosti sa međunarodnim indikatorima. 
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Međunarodna klasifikacija zdravstvenih računa (International Classification for Health Accounts – ICHA) se dijeli na tri osnovne klasifikacije:
- Klasifikacija namjena/funkcija zdravstvene zaštite (ICHA-HC),
- Klasifikacija davaoca usluga zdravstvene zaštite (ICHA-HP),
- Klasifikacija izvora finansiranja zdravstvne zaštite (ICHA-HF). Dodatne klasifikacije prikazane u metodologiji SHA 2011 su:
- Klasifikacija vrste prihoda izvorima finansiranja  u zdravstvu (ICHA-FS),
- Klasifikacija faktora za pružanje zdravstvne zaštite (ICHA-FP),
- druge. 
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH, RS i BD, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Entitetski statistički zavodi, Federalno Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Zavod/Institut za javno zdravlje FBiH i RS, Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade BD.
3.4. Statistički koncepti i definicije Klasifikacija funkcija zdravstvene zaštite (HC) se odnosi na grupe roba i usluga u zdravstvenoj zaštiti koje troše krajnji korisnici (domaćinstva) sa specifičnom zdravstvenom svrhom. Sastoji se iz slijedećih funkcija: kurativna zdravstvena zaštita, rehabilitacija, dugoročna zdravstvena zaštita, pomoćne usluge zdravstvene zaštite, medicinska sredstva, preventivna zdravstvena zaštita, upravljanje i administracija zdravstvenog sistema.
Klasifikacija davaoca zdrvstvenih usluga (HP) - davaoci usluga su organizacije i akteri koji pružaju usluge i robe u oblasti zdravstvene zaštite kao primarnu djelatnost, kao i oni koji ma je to dodatna djelatnost/aktivnost. davaoci zdravstvenih usluga prema SHA metodologiju su: bolnice, ustanove za dugotrajnu njegu i boravak, davaoci usluga ambulantne zdravstvene zaštite, davaoci pomoćnih usluga, maloprodaja i drugi dobavljači medicinskih sredstava, davaoci usluga preventivne zaštite, upravljanje zdravstvenim sistemom i zdravstvenim osiguranjem, ostali davaoci.
Klasifikacija izvora finansiranja zdravstvene zaštite (HF) su u osnovi modeli finansiranja zdravstvne zaštite i predstavljaju tipove finansijskih aranžmana putem kojih ljudi ostvaruju zdravstvene usluge. oni mogu biti: vladini modeli i modeli obaveznog zdravstvenog osiguranja sa uplatom doprinosa, modeli dobrovoljnog plaćanja zdravstvenog osiguranja, izdaci domaćinstva iz džepa, modeli vanjskog finansiranja
3.5. Statistička jedinica Jedinica posmatranja potrošnje u zdravstvu je svaka finansijska transakcija između funksije zdravstvene zaštite, davaoca usluga zdravstvene zaštite i izvora finansiranja zdravstvene zaštite. 
3.6. Statistička populacija Statistička populacija su korisnici zdravstvenih usluga.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2009-2019
3.9. Bazni period Nije primjenljivo.
4. Jedinica mjere Kalendarska godina.
5. Referentni period Referentni period je mjesec u kojem je jedinstvena carinska isprava (carinska deklaracija) prihvaćena od strane Uprave za indirektno oporezivanje (Carine).
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH,
• Smjernice za razvoj i institucionalizaciju nacionalnih zdravstvenih računa u BiH
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Zavod zdravstvenog osiguranja FBiH, RS i BD, Entitetski statistički zavodi, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Eurostat, OED, Svjetska zdrvstvena organizacija.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnje saopštenje statistike Nacionalnih zdravstvenih računa za 2018. godinu
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2020/NHA_01_2018_Y1_0_BS.pdf
10.2. Publikacije Nije dostupna.
10.3. Online baza podataka Nije dostupna.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  "Izvještaj o Nacionalnim zdravstvenim računima u BiH" - Ministarstvo civilnih poslova BiH
10.6. Dokumentacija o metodologiji "System of Health Account" (2011), OEDC/Eurostat/WHO

http://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf
Smjernice za razvoj i institucionalizaciju nacionalnih zdravstvenih računa u BiH, Radna grupa za razvoj NHA BiH, 2010.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH,  BiH, Eurostat, OECD, Svjetska zdravstvena organizacija. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti, mediji i opća javnost. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  100%.
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Ne raspolažemo informacijom.
13.2. Greška uzorkovanja Ne raspolažemo informacijom.
13.3. Neuzoračka greška Ne raspolažemo informacijom.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se pravovremeno šalju Eurostatu/OEDC/WHO i objavljuju na web stranici BHAS
14.2. Tačnost Objava je u roku.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Budući da se pri prikupljanju podataka koristi standardizovana metodologija, podaci su uporedivi kako unutar BiH (izmedju entiteta), tako i sa drugim zemljama EU.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci o statistici nacionalnih zdravstvenih računa se, u trenutnom obimu, šalju Eurostatu od 2013. godine, a za period od 2009. U 2021. godini poslani su podaci za 2019. godinu. Šalju se podaci za dvije godine unazad. Podaci se šalju svake godine.
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Ne raspolažemo informacijom.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci za NHA se dobijaju iz finansijskih izvještaja entitetskih zavoda zdravstvenog osiguranja, entitetskih ministarstva zdravlja i Odjela za zdravstvo Vlade BD, procjena na potrošnju iz džepa entitetkih zavoda za statistiku. 
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju jednom godišnje, za cijelu kalendarsku godinu.
18.3. Prikupljanje podataka Entitetski zavodi zdravstvenog osiguranja i BD, entitetska ministarstva zdravlja i Odjela za zdravstvo Vlade BD šalju podatke entitetskim zavodima za statistiku, koji prave procjene privatne potrošnje potrošnje i podatke šalju BHAS. Ministarstvo civilnih poslova BiH, BHAS-u dostavlja podatke o administriranju sistema zdravstvene zaštite. 
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH vrši validaciju podataka, nakon odgovora kojeg dobije iz Eurostata. 
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Nemamo informacija koje nam omogućavaju izračunavanje ove stope.
19. Komentar -