Godišnji izvještaj o željezničkom saobraćaju SA-ŽE/G
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Emina Mehanović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Stručni saradnik za statistiku transporta
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, emina.mehanovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 29.09.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 29.09.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 29.09.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci o željezničkom prijevozu prema glavnoj (pretežnoj) djelatnosti dobiveni su iz statističkog istraživanja. Godišnji izvještaj o željezničkom prijevozu (obrazac SA-ŽE/G). Ovim istraživanjem prikupljaju se podaci o željezničkoj infrastrukturi, željezničkim prijevoznim sredstvima i kapacitetima, radu prijevoznih sredstava u željezničkom prijevozu, prevezenim putnicima i putničkim kilometrima u unutrašnjem i međunarodnom prijevozu (otputovali u inozemstvo, prispjeli iz inozemstva), prevezenoj robi i tonskim kilometrima u unutrašnjem prijevozu, izvozu, uvozu i tranzitu, nezgodama, poginulim i teško povrijeđenim.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija robe za staistiku transporta 2007, NST 2007 ( 'Standard Goods Classification for Transport Statistics 2007’)
Klasifikacija opasnih materija željeznicom, RID, Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.
Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine (KD BiH 2010), koja je zasnovana na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Područje H - Prijevoz i skladištenje, oblast 49, razred 49.10 – Željeznički prijevoz putnika, međugradski i 49.20 – Željeznički prijevoz robe, prema KD BiH 2010.
3.4. Statistički koncepti i definicije Kolosijek
Par šina po kojima mogu kretati željeznička (šinska) vozila.
Pruga
Jedan ili više paralelnih glavnih kolosijeka koji povezuju dvije tačke. Kada jedna dionica mreže sadrži dvije ili više paralelnih pruga, računa se da ima onoliko pruga koliko ima itinerera kojima su kolosijeci isključivo namijenjeni
Željeznička pruga
Šinska saobraćajnica isključivo namijenjena prometu željezničkih vozila.
Eksploatacijska dužina pruga
Ukupna dužina pruga koje se koriste za prijevoz putnika, prijevoz robe ili oboje.
Elektrificirana pruga
Pruga sa elektrificiranim jednim ili više glavnih kolosijeka.
Željeznička mreža
Skup svih željezničkih pruga na određenoj teritoriji.
Željeznička stanica
Željezničko službeno mjesto, koje je otvoreno ili nije otvoreno za javnost, uglavnom posednuto, u kojem se izvršavaju neke od sljedećih operacija: formiranje, otprema, prijem i privremeno zadržavanje vozova; ostavljanje i ranžiranje kola; ukrcavanje i iskrcavanje putnika, prodaja karata (ako je otvorena za otpremu putnika); utovar i istovar robe (ako je otvorena za prijem/otpremu robe).
Vučno vozilo
Vozilo sa primarnim pogonom i motorom, ili samo sa motorom, namijenjeno vuči drugih vozila (lokomotiva), ili i vuči drugih vozila i prijevozu putnika i/ili robe (motorna kola).
Lokomotiva
Vučno željezničko vozilo sa snagom od 110 KW i više na kuki za tegljenje, opremljeno primarnim pogonom i motorom ili samo motorom, namijenjeno isključivo za vuču drugih željezničkih vozila.
3.5. Statistička jedinica Statističke jedinice za statistiku željezničkog saobraćaja su svi željeznički operateri. 
3.6. Statistička populacija Jedinice posmatranja u željezničkom prijevozu su poslovni subjekti koji su prema KD BIH 2010 registrirani u području H, u razredu 49.10 – Željeznički prijevoz putnika, međugradski i 49.20 – Željeznički prijevoz robe.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Godišnji podaci o željezničkom saobraćaju se objavljuju godišnje od 2010. godine. 
3.9. Bazni period Bazna godina je prethodna godina
4. Jedinica mjere Broj prevezenih putnika i putničkih kilometara po rastojanju, u hiljadama, za BiH.
Podaci o željezničkoj infrastrukturi (broj željezničkih stanica, dužina pruga u km), broj željezničkih prijevoznih sredstava i kapacitet, rad prijevoznih sredstava u željezničkom prijevozu (vučni vozni kilometri u hiljadama, voz-kilometri u hiljadama, vučeni bruto-tonski kilometri u mil.), prevezenim putnicima i putničkim kilometrima u unutrašnjem i međunarodnom prijevozu (otputovali u inozemstvo, prispjeli iz inozemstva) u hiljadama, prevezenoj robi (u hiljadama tonama) i tonskim kilometrima (u mil.) u unutrašnjem prijevozu, izvozu, uvozu i tranzitu, broj nezgodama, broj poginulim i broj teško povrijeđenim osobama u željezničkom prijevozu.
5. Referentni period Referenti period je godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine  (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04) ,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka /
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnji podaci o željezničkom saobraćaju se objavljuju godišnje u tematskom biltenu "Saobraćaj".
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja /
10.2. Publikacije • Tematski bilten „Saobraćaj“ 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/25
• Publikacija „BiH u brojevima“
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30
10.3. Online baza podataka Nije dostupno
10.4. Pristup mikro podacima U dokumentu „Pravilnik o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku BiH“ su navedene procedure za pristup mikropodacima za istraživačke namjene.
10.5. Drugo  Agencija za statistiku BiH dobija veliki broj specifičnih zahtjeva od strane korisnika podataka.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Rječnik za statistiku saobraćaja, četvrto izdanje
Illustrated glossary for transport statistics 4th edition
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Korisnici ovih podataka su poslovni subjekti-pravna lica, finansijske institucije, analitičari, mediji i opća javnost, te interni korisnici. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  Proizvode se svi ključni pokazatelji koji se zahtijevaju prema EU legislativi i međunarodnim standardima za statistiku željezničkog saobraćaja.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka je na zadovoljavajućem nivou. 
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška /
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   t+12
14.2. Tačnost /
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska /
15.2. Vremenska uporedivost /
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Podaci o željezničkom prijevozu dobiveni su obradom godišnjeg statističkog izvještaja, prikupljenog od preduzeća koja su prema Klasifikaciji
djelatnosti KD BiH 2010 registrirani u područje H, oblast 49, razred 49.10 – Željeznički prijevoz putnika, međugradski i 49.20 – Željeznički prijevoz robe
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom, korištenjem upitnika, koji se dostavlja poštom, e-mailom i faksom. 
18.4. Validacija podataka Provjerava se: broj pozitivnih odgovora u odnosu na obuhvat, kompletnost popunjavanja upitnika, djelatnost izvještajne jedinice, odstupanje podataka o željezničkoj infrastrukturi, željezničkim prijevoznim sredstvima i kapacitetima, radu prijevoznih sredstava u željezničkom prijevozu, prevezenim putnicima i putničkim kilometrima u unutrašnjem i međunarodnom prijevozu (otputovali u inozemstvo, prispjeli iz inozemstva), prevezenoj robi i tonskim kilometrima u unutrašnjem prijevozu, izvozu, uvozu i tranzitu, nezgodama, poginulim i teško povrijeđenim osobama u željezničkom prijevozu u odnosu na prethodni period (veliki rast ili pad ± 50%).
18.5. Kompilacija podataka /
18.6. Prilagođavanje /
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /