Mjesečno istraživanje o prikupljanju kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
1.3. Kontakt osoba Ljubiša Eskić
1.4. Funkcija kontakt osobe Stručni savjetnik za strukturne statistike u poljoprivredi
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa ljubisa.eskic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 928;   +387 33 911 976
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 31.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 31.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci iz ovog istraživanja se odnose na podatke o prikupljenim količinama kravljeg mlijeka i proizvedenim mliječnim proizvodima i imaju za cilj usklađivanje statistike stočarstva i stočne proizvodnje sa evropskim standardima i preporukama EU.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Mlijeko za piće -  predstavlja sirovo mlijeko, punomasno mlijeko, polu-obrano mlijeko i obrano mlijeko.
Pavlaka-Vrhnja - predstavlja proizvod za direktnu upotrebu i može sadržati manje ili više od 29% mliječne masti.                                                                        
Fermentisani mliječni proizvodi -
predstavljaju jogurt, kiselo mlijeko, acidofilno mlijeko i ostale fermentisane mliječne proizvode.                             
Koncentrovano mlijeko - predstavlja proizvod dobijen djelimičnom eliminacijom vode iz punomasnog, polu-obranog ili obranog mlijeka.              
Mliječni proizvodi u prahu -
predstavljaju proizvode dobijene eliminacijom vode iz pavlake, punomasnog, polu-obranog ili obranog mlijeka, mlaćenice i zakiseljenog mlijeka.                                                                                                       
Maslac i drugi žuto-masni proizvodi -
predstavljaju proizvode kao što su: tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i druge proizvode sa sadržajem mliječne masti većim od 82%.  
Kravlji sir -
predstavlja meke, polutvrde, tvrde i ostale sireve proizvedene od kravljeg mlijeka, isključujući topljeni sir.
3.5. Statistička jedinica Istraživanje se provodi izvještajnom metodom i obuhvaćena su sva preduzeća/mljekare koje se bave prikupljanjem i preradom kravljeg mlijeka i proizvodnjom mliječnih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine. 
3.6. Statistička populacija Jedinice posmatranja za prikupljanje podataka su preduzeća/mljekare (poslovni subjekti i preduzetnici) registrovane na teritoriji BiH.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Od 2011 godine.
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.
4. Jedinica mjere Kao jedinica mjere za objavljene podatke korištena je količina proizvoda koja se izražava u tonama i procentuali odnos u poređenju mjeseca na prethodni mjesec, kao i procentualni odnos u poređenju mjeseca na prošlogodišnji prosjek. 
5. Referentni period Mjesec.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi Zakon o Statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04)                                                                                                        
RegulativA (EC) No. 96/16 i Odluka Komisije 97/80                                                                                                                                                                 
Godišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS, FZS, RZS RS
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; entitetska ministarstva poljoprivrede, naučno stručne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, EUROSTAT, FAO. 
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Mjesečno.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Mjesečno  saopćenje „ Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi“ 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/AGR_02_2021_01_1_BS.pdf
10.2. Publikacije BiH u brojevima – dio „Poljoprivreda“
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30
10.3. Online baza podataka Podaci o prikupljenom kravljem mlijeku i proizvedenim mliječnim proizvodima su dostupni na on-line bazi podataka BHAS-a. https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/VremenskeSerije/AGR_06.xls
Korištenje (konsultovanje) setova podataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi
Telefonsko posredovanje
Podaci predstavljeni na novinarskoj konferenciji
Publikacije Eurostata
Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu Korištenje (konsultovanje) meta podataka: Ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Dokumentacija o metodologiji se nalazi na sluzbenoj stranici Agencije i može se pronaći na linku ispod:  
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/ESMS/AGR_02_M_LOC.pdf      
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/AGR_02_2021_08_1_BS.pdf
Stopa kompletnosti meta podataka: ukupan broj korištenih metadata elemenata iz preporučene Referentne ESMS je 55. Broj raspoloživih metadata elemenata u mjesečnoj statistici mlijeka je 46. Znači, stopa kompletnosti metapodataka za mjesečnu statistiku mlijeka je  84 % (46/55x100). 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:      
  https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet 
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Učestali zahtjevi korisnika su zadovoljeni na način da se uz publikaciju vezanu za određeno istraživanje u okviru Mjesečnog saopštenja nalazi i tabela sa cjelokupnom serijom indeksa kao i pratećih grafikona. Kako bi se olakšala interpretacija podataka svako saopštenje sadrži i kratak komentar i metodološka uputstva. Prvenstveno se kao ključni korisnici Mjesečnog saopštenja o prikupljanju kravljeg mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda na nivou BiH navode institucionalne organizacije poput državnih institucija BiH, entitetskih institucija, institucija Brčko Distrikta. Osim toga Agencija za statistiku BiH održava redovne kontakte sa visoko-školskim ustanovama i korisnicima (privatni i društveni sektor) kojima se na upit dostavljaju svi traženi podaci o prikupljenom kravljem mlijeku i proizvedenim mliječnim proizvodim , a koji ne podliježu obavezi zaštite podataka. Nadalje korisnici ovih podataka su i strane institucije kao što su ambasade i konzularna predstavništva, mnoge inostrane organizacije koje posluju na teritoriji BiH, zatim međunarodne i Evropske institucije i organizacije koje su uključene u proces prikupljanja i obrade ovih podataka kao što su to EUROSTAT, FAO, UNCCD, GTZ, itd.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: nije bilo slučajeva nedovoljnog obuhvata statističkih jedinica. Stopa prekomjernog obuhvata: ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Udio zajedničkih jedinica: u ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora. Greška mjerenja:
• Nezainteresovanost izvještajnih jedinica
• Greške prilikom upisivanja podataka u upitnik i u izvještajne tabele
• Nerazumjevanje metodologije statističkog istraživanja od strane izvještajnih jedinica
• Greške prilikom unosa podataka u bazu za unos i obradu podataka
Greška neodgovora: u posmatranom periodu nije evidentiran neodgovor bilo koje od izvještajnih jedinica.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u izvještavanje o cijenama šumskih sortimenata u BiH. 
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+50.
Pravovremenost objave prvih rezultata: prvi rezultati iz Mjesečnog prikupljanja kravljeg mlijeka i proizvodnje mliječnih proizvoda  su ujedno i konačni podaci.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: za istraživanje Mjesečno prikupljanje kravljeg mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda je T+50.
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u godišnjem kalendaru publikovanja i stvarnog datuma objave, osim u posebnim slučajevima kada se publikovanje odgađa (neradni dani, praznici,...).  
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja).            
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Dobra geografska uporedivost.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci o Mjesečnom prikupljanju kravljeg mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda su dostupni od 2011 do danas.
Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci o Mjesečnom prikupljanju kravljeg mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda su dostupni od 2011 do danas.
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena s preporukama Eurostata, RegulativA (EC) No. 96/16 i Odluka Komisije 97/80. 
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi uticali na vremensku uporedivost.
Usklađenost – ispodgodišnje i godišnje  statistike: nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Pravni subjekti dostavljaju podatke na osnovu knjigovostvene i druge evidencije entitetskim zavodima i podružnici BD, koji nakon svoje obrade i objave dostavljaju Agenciji za statistiku na dalju obradu i objavu na nivou Bosne i Hercegovine.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, utvrđuje metodološke osnove, dizajnira obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, vodi računa o efikasnom provođenju istraživanja, kontroliše i obrađuje podatke i priprema rezultate istraživanja za nivo Bosne i Hercegovine.
18.4. Validacija podataka Entitetske statističke institucije i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Validacijom se prati konzistentnost podataka u odnosu na ranije vremenske serije.
18.5. Kompilacija podataka Radi se kompilacija sa ranijim vremenskim serijama kako bi se otkrila veća odstupanja uzimajući u obzir i osnovne faktore vezane za ovu statističku oblast.
Imputacija - stopa: nemamo informacija koje nam omogućavaju izračunavanje ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (podaci o Mjesečnom prikupljanju kravljeg mlijeka i proizvodnji mliječnih proizvoda nisu desezonirani.). 
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /