Godišnji izvještaj o registrovanim cestovnim motornim vozilima SA-REG/G
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor  za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.3. Kontakt osoba a) Ševala Korajčević
b) Emina Mehanović
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
b) Stručni saradnik za statistiku transporta
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba, emina.mehanovic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949;   +387 33 911 900
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 29.09.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 29.09.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 29.09.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Ukupan broj registrovanih cestovnih motornih i priključnih vozila prema vrsti vozila, godini proizvodnje, najvećoj dopuštenoj ukupnoj masi, masi praznog vozila, dopuštenoj nosivosti, zapremini motora, snazi motora, vrsti goriva, eko karakteristikama, katalizatoru. 
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine (KD BiH 2010), koja je zasnovana na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti NACE Rev. 2
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem IDDEEA - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
3.4. Statistički koncepti i definicije Datum prve registracije
Datum prve registracije motornog vozila je datum prve registracije novog vozila kada je upisan u jedinstvenu bazu registrovanih vozila, bez obzira na zemlju registrovanja.

Prvi put registrovana vozila
Prvi put registrovana vozila uključuju prvi put registrovana vozila u referentnom periodu (datum prve registracije) kao i ponovnu registraciju ranije registrovanih vozila, koja su određeni period bila u stanju mirovanja. U ovu kategoriju uključuju se i uvezena polovna vozila.

Cestovno motorno vozilo
Cestovno vozilo sa motorom koji čini njegovo jedino pogonsko sredstvo, koje obično služi za prevoz putnika ili robe, odnosno za vuču cestom vozila koja se koriste za prevoz putnika ili robe.

Cestovno vozilo za prevoz putnika
Cestovno vozilo koje je isključivo ili uglavnom projektovano za prevoz jedne ili više osoba.

Moped
Cestovno vozilo na dva, tri ili četiri točka sa motorom zapremine od najviše 50 cm3 i čija je brzina fabrički ograničena u skladu sa važećim nacionalnim propisima.

Motocikl
Cestovno  motorno vozilo na dva, tri ili četiri točka čija masa bez tereta ne prelazi 400 kg. Obuhvataju se sva ostala vozila zapremine motora od 50 cm3 ili više, kao i vozila zapremine motora ispod 50 cm3, ali koja ne pripadaju kategoriji mopeda.

Putnički automobil
Cestovno motorno vozilo osim mopeda ili motocikla, namijenjeno prevozu putnika, sa najviše devet sjedišta za odrasle osobe (uključujući i mjesto vozača).
3.5. Statistička jedinica IDDEEA - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine
3.6. Statistička populacija IDDEEA - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o registrovanim cestovnim motornim vozilima se objavljuju godišnje od 2010. godine. 
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Broj registriranih cestovnih motornih vozila po: vrsti i godini proizvodnje vozila, vrsti pogonske energije (benzin, nafta, ostalo) i radnog obima  motora, masi praznog vozila, nosivosti vozila u tonama. 
5. Referentni period Referenti period je godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH je nadležna za prikupljanje podataka i primarne provjere. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH je administrativni izvor podataka Agenciji za statistiku BiH za registrovana cestovna motorna vozila.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa. Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Podaci o registrovanim cestovnim motornim vozilima se objavljuju godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja • Godišnje saopštenje „Prvi put registrovana cestovna motorna vozila“ 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/TRA_06_2020_Y1_0_BS.pdf 
10.2. Publikacije • Tematski bilten „Saobraćaj“   
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/25
• Publikacija „BiH u brojevima“ 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30
10.3. Online baza podataka Nije dostupno
10.4. Pristup mikro podacima U dokumentu „Pravilnik o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku BiH“ su navedene procedure za pristup mikropodacima za istraživačke namjene.
10.5. Drugo  Agencija za statistiku BiH dobija veliki broj specifičnih zahtjeva od strane korisnika podataka.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Rječnik za statistiku saobraćaja, četvrto izdanje
Illustrated glossary for transport statistics 4th edition
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe /
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine.:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  Proizvode se svi ključni pokazatelji koji se zahtijevaju prema EU legislativi i međunarodnim standardima za statistiku registrovanih cestovnih motornih vozila.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka je na zadovoljavajućem nivou. 
13.2. Greška uzorkovanja Statistika reistrovanih cestovnih motornih vozila se ne prikuplja putem uzorka, tako da na nju ne utiču greške uzorkovanja. Podaci o registrovanim cestovnim motornim vozilima se dobijaju od administrativnog izvora (Agencija za identifikacione dokumente , evidenciju i razmjenu podataka BiH).
13.3. Neuzoračka greška /
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se objavljuju 60 dana nakon završetka posmatranog perioda.
14.2. Tačnost Tačnost objave podataka je vrlo dobra. Problemi se rijetko pojavljuju.
                         
                          
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska /
15.2. Vremenska uporedivost /
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Jedini izvor podataka za statistiku registrovanih cestovnih motornih vozila je Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Baza podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH provodi provjere validnosti i vjerodostojnosti podataka. Greška validnosti podataka otkriva se kada unos podataka nije tačan, što može dovesti do problema kada se radi obrada podataka, tako da se podaci ne mogu uključiti u statističke analize, te se moraju izbrisati ili korigovati. Primjeri ovakvih grešaka su netačne oznake ili oznake koje nedostaju, vrijednosti kojih nema, slovne oznake u numeričkim poljima, i obrnuto. Provjere vjerodostojnosti podataka podrazumijevaju provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane sa podacima.
18.5. Kompilacija podataka /
18.6. Prilagođavanje /
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /