Godišnje istraživanje o brojnom stanju stoke, peradi i stočnoj proizvodnji
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
1.3. Kontakt osoba Ljubiša Eskić
1.4. Funkcija kontakt osobe Stručni savjetnik za strukturne statistike u poljoprivredi
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa ljubisa.eskic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 928;   +387 33 911 976
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 31.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka: 31.10.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 31.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Podaci iz ovog istraživanja se odnose na podatke o brojnom stanju stoke i peradi i stočnoj proizvodnji,  i imaju za cilj usklađivanje statistike stočarstva i stočne proizvodnje sa evropskim standardima i preporukama EU.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti (NACE rev.2) - prema područjima i oblastima.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički koncepti i definicije Krave -  predstavljaju ženska rasplodna grla koja su se već telila.
Steone junice - predstavljaju ženska rasplodna grla koja su bremenita prvi put, tj.koja će se teliti prvi put.
Krmače - predstavljaju rasplodna grla koja su se već prasila.
Suprasne nazimice - predstavljaju ženska rasplodna grla od kojih se očekuje prvo prašenje.
Ovce za priplod - predstavljaju ženska rasplodna grla koja su se već janjila i od kojih se očekuje da će se janjiti.
Perad - predstavljaju kokoši, brojleri, ćurke guske, patke i ostala perad.
Mlijeko - predstavlja ukupno pomuženo kravlje, ovčije i kozije mlijeko u posmatranom periodu.
Vuna - predstavlja ukupne količine ostrižene vune iskazane kao neoprana vuna.
Proizvodnja jaja - predstavlja ukupan broj snešenih jaja svih rasa kokoši (obuhvaćena su jaja za nasad i konzumna jaja).
Proizvodnja meda - predstavlja zbirne podatke  konvencionalne proizvodnje meda obuhvaćene sistemom otkupa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.5. Statistička jedinica Istraživanje se provodi izvještajnom metodom i obuhvaćeni su svi poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata, a procjene za porodična poljoprivredna gazdinstva dobivena su kroz procjene koje vrše opštinske službe. Na ovaj način je pokrivena cijela teritorija Bosne i Hercegovine.
3.6. Statistička populacija Jedinice posmatranja za prikupljanje podataka su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji se u okviru svojih djelatnosti bave stočarstvom ili stočnom proizvodnjom koja je registrovana na teritoriji BiH. Pored pravnih lica, jedinice za posmatranje i prikupljanje podataka su i porodična poljoprivredna gazdinstva.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Od 2004 godine.
3.9. Bazni period Ne primjenjuje se.
4. Jedinica mjere Kao jedinice mjere za objavljene podatke korišteni su: broj grla izražen u hilj. grla/komada, stočna proizvodnja izražena  kao tona/hilj. Litara/hilj.komada i indeksi koji se izražavaju u procentima. 
5. Referentni period Godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi Zakon o Statistici Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH", broj 26/04 i 42/04)                                                                                                         
RegulativA (EC) No. 1165/2008                                                                                                                                                                
Godišnji i višegodišnji planovi statističkih istraživanja BHAS, FZS, RZS RS
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; entitetska ministarstva poljoprivrede, naučno stručne institucije iz oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH, EUROSTAT, FAO. 
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
   https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja  -  Godišnje saopštenje „ Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja“  
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/VremenskeSerije/AGR_10.xls
10.2. Publikacije  -  BiH u brojevima – dio „Poljoprivreda“
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/30?lang=bs
10.3. Online baza podataka Podaci o brojnom stanju stoke su dostupni na web stranici Agencije. 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category?id=23&page=2&statGroup=23&tabId=0
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Pisani zahtjevi
Telefonsko posredovanje
Podaci predstavljeni na novinarskoj konferenciji
Publikacije Eurostata
Baze podataka, namijenjene za internu upotrebu 
10.6. Dokumentacija o metodologiji Dokumentacija o metodologiji se nalazi na sluzbenoj stranici Agencije i može se pronaći na linku ispod:       
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/ESMS/AGR_04_Y_LOC.pdf
Stopa kompletnosti meta podataka: ukupan broj korištenih metadata elemenata iz preporučene Referentne ESMS je 55. Broj raspoloživih metadata elemenata u godišnjoj statistici brojnog stanja stoke i peradi i stočne proizvodnje je 46. Znači, stopa kompletnosti metapodataka  je  84 % (46/55x100). 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet 
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Učestali zahtjevi korisnika su zadovoljeni na način da se uz publikaciju vezanu za određeno istraživanje u okviru godišnjeg saopštenja nalazi i tabela sa cjelokupnom serijom indeksa kao i pratećih grafikona. Kako bi se olakšala interpretacija podataka svako saopštenje sadrži i kratak komentar i metodološka uputstva. Prvenstveno se kao ključni korisnici godišnjeg saopštenja o brojnom stanju stoke i stočnoj proizvodnji na nivou BiH navode institucionalne organizacije poput državnih institucija BiH, entitetskih institucija, institucija Brčko Distrikta. Osim toga Agencija za statistiku BiH održava redovne kontakte sa visoko-školskim ustanovama i korisnicima (privatni i društveni sektor) kojima se na upit dostavljaju svi traženi podaci o brojnom stanju stoke i stočnoj proizvodnji, a koji ne podliježu obavezi zaštite podataka. Nadalje korisnici ovih podataka su i strane institucije kao što su ambasade i konzularna predstavništva, mnoge inostrane organizacije koje posluju na teritoriji BiH, zatim međunarodne i Evropske institucije i organizacije koje su uključene u proces prikupljanja i obrade ovih podataka kao što su to EUROSTAT, FAO, UNCCD, GTZ, itd.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: R1=100%.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene /
13.2. Greška uzorkovanja /
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: greške obuhvata se rjeđe javljaju i moguće su onda kada nije urađeno ažuriranje Registra poslovnih subjekata. Stopa prekomjernog obuhvata: ne postoje greške prekomjernog obuhvata izvještajnih jedinica. Udio zajedničkih jedinica: u ovom istraživanju se ne kombinuju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora. Greška mjerenja:
• Nezainteresovanost izvještajnih jedinica
• Greške prilikom upisivanja podataka u upitnik i u izvještajne tabele
• Nerazumjevanje metodologije statističkog istraživanja od strane izvještajnih jedinica
• Greške prilikom unosa podataka u bazu za unos i obradu podataka
Greška neodgovora: najčešće se uspostavlja kontakt sa izvještajnom jedinicom u slučaju izostanka pojedinih podataka ili cijelog izvještaja (upitnika). Ako izvještajna jedinica ni tada nije popunila nedostajuće podatke  onda postoji mogućnost imputacije podataka i to na način da se koriste podaci od dostupnih administrativnih izvora, podaci iz drugih statističkih područja kao i podaci koji se prate u vremenskim serijama.
Stopa neodgovora jedinice: u posmatranim periodima odnosno referentnim  godinama nije evidentiran niti jedan neodgovor niti jedne od izvještajnih jedinica koje su uključene u proizvodnju i koje obezbjeđuju podatke.Stopa neodgovora varijable: proces evidencije neodgovora na pojedine varijable nije implementiran u aplikaciji za unos i obradu podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost: T+80.
Pravovremenost objave prvih rezultata: prvi rezultati iz Mjesečne statistike aktivnosti inkubatorskih stanica su ujedno i konačni podaci.
Pravovremenost objave konačnih rezultata: za godišnje istraživanje o brojnom stanju stoke i stočnoj proizvodnji  je T+80.
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u godišnjem kalendaru publikovanja i stvarnog datuma objave, osim u posebnim slučajevima kada se publikovanje odgađa (neradni dani, praznici,...).
Tačnost objave - objavljiivanje za P: T+0. Nema odstupanja između najavljenog i stvarnog datuma objave (prema Kalendaru objavljivanja). 
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Dobra geografska uporedivost.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci o brojnom stanju stoke i peradi i stočnoj proizvodnji su dostupni  od 2004 do danas. Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci o brojnom stanju stoke i peradi i stočnoj proizvodnji su dostupni  od 2004 do danas.
15.3. Usklađenost – cross domain Metodologija je usklađena s preporukama Eurostata, RegulativA (EC) No. 1165/2008.
15.4. Usklađenost – interna  Nema faktora od značaja koji bi utjecali na vremensku uporedivost.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Pravni subjekti i opštinski procjenitelji dostavljaju podatke na osnovu knjigovostvene i druge evidencije entitetskim zavodima i podružnici BD, koji nakon svoje obrade i objave dostavljaju Agenciji za statistiku na dalju obradu i objavu na nivou Bosne i Hercegovine.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, utvrđuje metodološke osnove, dizajnira obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, vodi računa o efikasnom provođenju istraživanja, kontroliše i obrađuje podatke i priprema rezultate istraživanja za nivo Bosne i Hercegovine.
18.4. Validacija podataka Entitetske statističke institucije i Agencija za statistiku BiH vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima. Validacijom se prati konzistentnost podataka u odnosu na ranije vremenske serije.
18.5. Kompilacija podataka Radi se kompilacija sa ranijim vremenskim serijama kako bi se otkrila veća odstupanja uzimajući u obzir i osnovne faktore vezane za ovu statističku oblast. Imputacija - stopa: ne posjedujemo relevantne informacije na osnovu kojih radimo na izračunavanju ove stope.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (podaci o Brojnom stanju stoke i stočnoj porizvodnji u proteklim godinima nisu desezonirani). 
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /