Statistika prirodnog plina
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike - Odsjek za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike 
1.3. Kontakt osoba Ševala Korajčević
Nermina Pozderac
1.4. Funkcija kontakt osobe Šefica odsjeka za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
Stručni savjetnik u Odsjeku za transport, okoliš, energiju i regionalne statistike
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa sevala.korajcevic@bhas.gov.ba
nermina.pozderac@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 949
1.8. Broj faksa  +387 33 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 29.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 29.10.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 29.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Prikupljaju se podaci o uvozu i količinama prirodnog plina utrošenog u energetskom sektoru i isporučenog krajnjim potrošačima i ostali podaci potrebni za izradu bilansa prirodnog plina i ispunjavanju zahtjeva iz Aneksa B Uredbe (EC) 1099/2008 o energetskoj statistici.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju - Klasifikacija djelatnosti KD BiH 2010, koja sadržajno i strukturno u potpunosti odgovara EU Statističkoj klasifikaciji djelatnosti NACE Rev 2;
- Klasifikacija energenata prema Uredbi (EC) 1099/2008, koja je usklađena sa UN međunarodnom klasifikacijom IRES (International Recommendations for Energy Statistics), posebno sa poglavljem 3: "Standardna međunarodna klasifikacija energenata".
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Podaci energetske statistike pokrivaju sve glavne sektore privrede koji su uključeni u proizvodnju, trgovinu, transformaciju energije ili potrošnju energije.
3.4. Statistički koncepti i definicije Prirodni plin je mješavina više vrsta plinova ali se uglavnom sastoji od metana. Nastaje prirodno u podzemnim nalazištima, bilo u plinovitom ili u tekućem agregatnom stanju.
Uvoz
prirodnog plina se odnosi na količine koje su prešle državnu granicu.
Finalna potrošnja
prirodnog plina predstavlja finalnu potrošnju u industriji, građevinarstvu, saobraćaju, poljoprivredi, domaćinstvima i ostalim sektorima.
Sm
3 je standardni kubni metar pri temperaturi od 15 °C i pritisku od 760mmHg.
Metodologija za prikupljanje podataka i izradu pojedinačnih energetskih bilansa usklađena je sa međunarodnim standardima IEA/OECD i Eurostat-a. Metodologija je opisana u Priručniku za energetsku statistiku (Energy Statistics Manual). Primjenjuju se definicije iz Aneksa A Uredbe (EC) 1099/2008 o energetskoj statistici (Regulation (EC) No 1099/2008 on energy statistics).
3.5. Statistička jedinica Izvještajne jedinice su poslovni subjekti, odnosno pravne osobe i njihove registrirane lokalne jedinice koje su po svojoj glavnoj djelatnosti razvrstane u područja D, B i C saglasno KD BiH 2010. Izvještajne jedinice su istovremeno i jedinice promatranja. Izvještajne jedinice (pravne osobe) daju podatke pojedinačno za svaku industrijsku lokalnu jedinicu u svom sastavu. U nekim slučajevima registrirane lokalne jedinice same direktno dostavljaju podatke.
3.6. Statistička populacija Podaci se prikupljaju od distributera prirodnog plina, preduzeća iz područje D - Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom i krajnjih potrošača iz područja B - Vađenje ruda i kamena i C - Prerađivačka industrija.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2009-2019
3.9. Bazni period Nije primjenjivo.
4. Jedinica mjere Standardni metar kubni (Sm3)
5. Referentni period Kalendarska godina 
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici Bosne i Hercegovine ("Službeni Glasnik BiH" broj 26/04 i 42/04),
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,
• Međunarodni zakoni, preporuke i priručnici (EU, Eurostat).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka /
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati.
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine:
https://bhas.gov.ba 
U isto vrijeme nova saopštenja se takođe šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Godišnji podaci se objavljuju u saopćenju " Prirodni plin": 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/26
10.2. Publikacije Podaci se također objavljuju u Tematskom biltenu "Transport, okoliš, energija" i "BiH u brojevima":
https://bhas.gov.ba/Archive/Category/1
10.3. Online baza podataka Ne postoji online baza podataka.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  /
10.6. Dokumentacija o metodologiji Informacije o metodologiji se mogu naći u BHAS Saopćenju i Tematskom biltenu. Metodologija za prikupljanje podataka i izradu pojedinačnih energetskih bilansa usklađena je sa međunarodnim standardima IEA/OECD i Eurostat-a. Metodologija je opisana u Priručniku za energetsku statistiku (Energy Statistics Manual).
10.7. Dokumentacija o kvalitetu /
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Glavni korisnici godišnjih podataka o prirodnom plinu su:
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
- Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH,
- Centralna banka BiH,
- Eurostat,
- Energetska zajednica,
- Znanstveno-obrazovnie ustanove i druge institucije koje se bave analizom ekonomskih kretanja u BiH.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Anketa o zadovoljstvu korisnika je provedena u oktobru 2020. godine:
https://bhas.gov.ba/News/Read/51 
12.3. Kompletnost podataka  /
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Tačnost podataka provjerava se primjenom propisane metodologije, kontrolom grešaka mjerenja i poređem sa podacima iz prethodnog perioda i  raspoloživih dodatnih izvora podataka, te dodatnim analizama.
13.2. Greška uzorkovanja Statističko istraživanje nije zasnovano na uzorku. Greške uzorkovanja ne postoje.
13.3. Neuzoračka greška Stalnim unapređenjem procesa prikupljanja podataka nastoje se smanjiti neuzoračke greške. U slučaju pojave greške mjerenja, u zavisnosti od vrste greške, ona se eliminiše od strane metodologa kontaktiranjm i provjerom sa izvještajnom jedinicom ili samostalno, na osnovu ostalih podataka u upitniku i podataka iz prethodnog perioda. Kontrola podataka vrši se na svim nivoima prikupljanja podataka.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se objavljuju 11 mjeseci nakon referentnog perioda.
14.2. Tačnost Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja Agencije za statistiku BiH.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Metodologija za prikupljanje podataka i izradu pojedinačnih energetskih bilansa usklađena je sa međunarodnim standardima IEA/OECD i Eurostata, Uredba (EC) 1099/2008 o energetskoj statistici, što omogućava geografsku uporedivost sa državama Europske unije  ostalim državama.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci za bilans prirodnog plina se objavljuju od referentne 2009. Vremenska uporedivost prikupljenih podataka pokazuje da nije bilo prekida u serijama podataka u periodu 2009-2019. 
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka – politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Izvor podataka za godišnje statistike o prirodnom plinu su preduzeća koja se bave distribucijom i snabdijevanjem prirodnim plinom. Bilans prirodnog plina obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistike energije, spoljne trgovine, građevinarstva, industrije, saobraćaja, poljoprivrede i šumarstva.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom, poštom, mailom ili faksom (Obrasci: EN-P-G, EN-UGE-G) .
18.4. Validacija podataka Izvorni podaci prolaze kroz niz provjera oslanjajući se na principe potpunosti i dosljednosti.
18.5. Kompilacija podataka Podaci se kompiliraju za nivo BiH iz podataka entitetskih statističkih zavoda. 
18.6. Prilagođavanje Ne vrši se  prilagođavanje.
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne vrši se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /