Godišnje istraživanje o punoljetnim počiniocima krivičnih djela
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demografijui socijalne statistike - Odsjek za statistiku razvoja društva
1.3. Kontakt osoba Ismet Bulić
1.4. Funkcija kontakt osobe Stručni savjetnik u odsjeku za statistiku razvoja društva
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa ismet.bulic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 915
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 01.07.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 01.07.2021.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 01.07.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o punoljetnim počiniocima krivičnih djela, punoljetnim osobama protiv kojih je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen i protiv kojih je kazneni postupak pravomoćno završen.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Nema klasifikacija koje se koriste u istraživanju.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Nisu obuhvaćeni drugi sektori ovim setom podataka.
3.4. Statistički koncepti i definicije Prijavljeni, optuženi i osuđeni punoljetni učinioci krivičnih djela;
prijavljeni punoljetni učinioci krivičnih djela prema odlukama tužilaštava;
optuženi punoljetni učinioci krivičnih djela prema grupama krivičnih djela;
osuđeni punoljetni učinioci krivičnih djela prema izrečenim krivičnim sankcijama.

Krivično djelo je protivpravno djelo kojim se povređuju ili ugrožavaju zaštićene vrijednosti i koje je zbog svoje opasnosti u zakonu određeno kao krivično djelo i za njega propisana krivična sankcija.

Punoljetni počinitelji kaznenih djela jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja kaznenog djela imale navršenih 18 godina života i protiv kojeg je postupak po krivičnoj prijavi završen.

Prijavljeno lice – poznati učinilac je punoljetni učinilac krivičnog djela protiv kojeg je završen postupak odlukom kojom je: izdata naredba ili doneseno riješenje o nesprovođenju istrage, prekinuta ili obustavljena istraga ili je podnijeta optužnica.

Prijavljeno lice – nepoznati učinilac je lice protiv kojeg je tužilaštvu podnesena krivična prijava, a koje je po isteku godine dana od dana podnošenja prijave i dalje nepoznato.

Optuženo  lice jest punoljetno lice protiv koje je sudu podnijeta optužnica, optužni prijedlog ili privatna tužba, protiv kojeg je postupak pravosnažno završen odlukom suda kojom se postupak obustavlja, optužba odbacuje, oslobađa ili odbija ili se donosi neka od mjera bezbjednosti ili se lice proglašava krivim. 

Osuđeno lice je punoljetno lice koje je proglašeno krivim i prema kome su izrečene krivične sankcije: zatvor, novčana kazna, uslovna osuda, rad za opšte dobro na slobodi, sudska opomena ili je proglašeno krivim, a oslobođeno od kazne.
3.5. Statistička jedinica Jedinica posmatranja statističkog istraživanja jesu svi punoljetni počinioci krivičnih djela. 
3.6. Statistička populacija Podaci o punoljetnim učiniocima krivičnih djela se prikupljaju na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležni sudovi i nadležna javna tužilaštva koji te podatke potom dostavljaju Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu. Te podatke na kraju agregira, obrađuje i objavljuje Agencija za statistiku BiH.

3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o punoljetnim počiniocima krivičnih djela se proizvode i objavljuju od 2012. godine u godišnjoj dinamici. 
3.9. Bazni period Nije primjenljivo.
4. Jedinica mjere Jedinice posmatranja u ovom istraživanju su punoljetni učinioci krivičnih djela.
5. Referentni period Referentni period je godina.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH,
• Metodologija Statistike kriminaliteta,
• Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat,UN).
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Federalni zavod za statistiku BiH i Republički zavod za statistiku Republike Srpske i podružnica Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Statistika kriminaliteta - Saopštenje o punoljetnim počiniocima krivičnih djela u BiH se diseminira na godišnjoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja  -  Godišnje saopštenje „Maloljetni počinioci krivičnih djela u BiH" 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/CRI_01_2020_Y1_1_BS.pdf
10.2. Publikacije -  BiH u brojevima – dio „Statistika kriminaliteta“
- Žene i muškarci u Bosni i Herecegovini - dio "Kriminalitet" 
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/16
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o statistici punoljetnih počinioca krivičnih djela u BiH u on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije.
10.6. Dokumentacija o metodologiji  Metodologija se nalazi na kraju saopštenja kod punoljetnih počinioca krivičnih djela u BiH 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/CRI_01_2020_Y1_1_BS.pdf 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:
  https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: javni sektor (vladine i druge institucije javne uprave poput Ministarstva pravde BiH; Ministarstva unutrašnjih poslova BiH; Tužilaštva BiH; Sudova BiH; VSTV – Visoko sudsko i tužilačko vijeće; Vijeće ministara i Vlade entiteta i BD; ministarstva za rad i socijalnu politiku;  Agencija za ravnopravnost spolova i entitetski Gender centri); privredni subjekti; nauka, istraživanje i obrazovanje (fakulteti i istraživački centri); opća javnost; mediji (RTV kuće i printani mediji); strani korisnici (Eurostat; UNODC; USAID; UNDP; UNICEF; ambasade stranih država; strani mediji).
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka iznosi 100 %.
Za ovu statistiku se izračunavaju svi ključni pokazatelji, koji se zahtijevaju prema međunarodnim standardima. 
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Istraživanje statistike kriminaliteta je usklađeno sa zakonima koji definišu oblast statistike kriminaliteta na nivou entiteta i Brčko distrikta BiH. Podaci o kriminalitetu zadovoljavaju sadašnje potrebe korisnika. 
13.2. Greška uzorkovanja Statističko istraživanje Statistike kriminaliteta se provodi na punom obuhvatu. Nema uzorkovanja. 
13.3. Neuzoračka greška Na kraju svake referentne godine sve izvještajne jedinice (sudovi i tužilaštva) dostavljaju entitetskim zavodima kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu, pismenu potvrdu u kojoj navode da su dostavili sve izvještaje o predmetima koji su završeni u posmatranoj godini. U slučaju da izvještajna jedinica dostavi dopis u kojem navodi da nije dostavljeno sve što je završeno, na podatak se stavlja napomena da je nepotpun, što znači da nije potpun obuhvat.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost prve objave rezultata istraživanja određena je kao razlika između datuma prve objave i kraja referentnog perioda.
14.2. Tačnost Stopa tačnosti objave podataka iznosi 100 %.        
15. Usklađenost i uporedivost
51.1. Uporedivost - geografska Istraživanje o punoljetnim učiniocima krivičnih djela, bez obzira na trenutno ne postojanje jedinstvenog pravnog osnova, jer svaka zemlja ima svoje metode za prikupljanje podataka, ipak se može istaći da je istraživanje međunarodno uporedivo, ali se prvenstveno koristi za međunarodne potrebe. Sve preporuke od strane EUROSTAT-a su u pogledu ovog istraživanja ispoštovana kako bi bilo međunarodno uporedivo. Međutim, najveća razlika i odstupanja javljaju se u pogledu klasifikovanja krivičnih djela jer klasifikacija mora biti zasnovana na zakonu, a zakoni se razlikuju. 
15.2. Vremenska uporedivost Podaci o statistici kriminaliteta - Punoljetni počinioci krivičnih djela u BiH  se proizvode i objavljuju od 2012. godine u godišnjoj dinamici. 
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Ne sprovodi se nijedno slično istraživanje da bismo uporedili podatke.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Agencija za statistiku BiH na osnovu Zakona o statistici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br.26/04) objavljuje podatke o prijavljenim, optuženim i osuđenim maloljetnim licima u Bosni i Hercegovini u 2013. godini. Podaci su prikupljeni putem statističkih izvještaja Federalnog zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske i ekspoziture Agencije u Brčko distriktu. Osnovni/temeljni dokumenti iz kojih se preuzimaju podaci za statistiku pravosuđa su konačne odluke nadležnih organa, presude odnosno rješenja.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci o punoljetnim učiniocima krivičnih djela se prikupljaju na  mjesečnoj osnovni  na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležni sudovi i nadležna javna tužilaštva koji te podatke poštom dostavljaju Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu. Te podatke na kraju jednom godišnje agregira, obrađuje i objavljuje Agencija za statistiku BiH.
18.3. Prikupljanje podataka Podaci   o punoljetnim učiniocima  krivičnih  djela  se  prikupljaju  na  osnovu  individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležni sudovi i nadležna javna
tužilaštva koji te podatke potom dostavljaju Federalnom zavodu za statistiku i Republičkom zavodu za statistiku RS, kao i ekspozituri Agencije u Brčko distriktu. Te podatke na kraju agregira, obrađuje i objavljuje Agencija za statistiku BiH.
18.4. Validacija podataka  Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku kao i podružnica Brčko distrikta vrše kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka. Kontrola vjerodostojnosti podataka podrazumijeva provjere tačnosti podataka i procjene svih mogućih grešaka koje su vezane s podacima.
18.5. Kompilacija podataka Kompilacija podataka za statistiku kriminaliteta su agregirani podaci, dobiveni redovnim provođenjem statističkih istraživanja za punoljetne osobe od sudova i tužilaštava (na nivou entiteta i Brčko distrikta).
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). Podaci statistike kriminaliteta se ne desezoniraju.
19. Komentar -