Kvartalno istraživanje o indeksima uvoznih i izvoznih cijena
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizacijska  jedinica Sektor za ekonomske statistike - Odsjek za statistiku vanjske trgovine
1.3. Kontakt osoba a) Goran Slatinšek
b) Adisa Čubro
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šef odsjeka za statistiku vanjske trgovine
b) Stručni savjetnik za izradu indeksa
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa goran.slatinsek@bhas.gov.ba
adisa.cubro@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 965
 +387 33 911 959
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum posljednje potvrde  validnosti metapodataka 31.08.2021.
2.2. Datum posljednje objave metapodataka 31.10.2017.
2.3. Datum posljednjeg ažuriranja metapodataka 31.08.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Objavljuju se podaci o generalnom indeksu izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti), indeksu izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) prema područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti po proizvodima BiH 2010. (usklađene s NACE rev.2) i sektorima Standardne klasifikacije međunarodne trgovine (SITC rev.4). 
3.2. Klasifikacije korištene u istraživanju • Klasifikacija djelatnosti po proizvodima BiH 2010. (usklađene s NACE rev.2) - prema područjima i oblastima
• Standardna klasifikacija međunarodne trgovine (SITC rev. 4) - prema sektorima.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanje obuhvata sve sektore SITC rev. 4; zatim prema  područjima A, B i C Klasifikacije djelatnosti po proizvodima BiH 2010.
3.4. Statistički koncepti i definicije Izvoz robe označava tok u kojem roba fizički napušta carinsku teritoriju BiH.
Uvoz robe označava tok u kojem roba fizički ulazi u carinsku teritoriju BiH.
Roba, odnosno proizvod, predstavlja sva pokretna fizička dobra.
Statistička vrijednost predstavlja vrijednost robe prema FOB paritetu za izvoz odnosno CIF paritetu za uvoz.
Statistička vrijednost kod izvoza (FOB – Free On Board)izračunava se na sljedeći način:
• ako je ugovoreno mjesto isporuke u inostranstvu, vrijednost iz fakture umanjuje se za troškove prijevoza, osiguranja i otpremanja robe od granice BiH do mjesta isporuke u inostranstvu,
• ako je ugovoreno mjesto isporuke robe u BiH, vrijednost iz fakture povećava se za troškove prijevoza, osiguranja i otpremanja robe od mjesta isporuke u BiH do granice BiH.
Statistička vrijednost kod uvoza (CIF – Cost, Insurance, Freight) izračunava se na sljedeći način:
• ako je ugovoreno mjesto isporuke robe u inostranstvu, vrijednost iz fakture povećava se za troškove prijevoza, osiguranja i dopremanja robe od mjesta isporuke do granice BiH,
• ako je ugovoreno mjesto isporuke robe u BiH, vrijednost iz fakture umanjuje se za troškove prijevoza, osiguranja i dopremanja robe od granice BiH do mjesta isporuke u BiH.
Količina robe predstavlja neto težinu robe u kilogramima ili količinu izraženu u nekoj od dopunskih jedinica mjere.
Jedinična vrijednost predstavlja vrijednost proizvoda u KM po kilogramu.
3.5. Statistička jedinica Jedinice posmatranja su pravna i fizička lica koja izvoze i uvoze robu, odnosno podnose jedinstvenu carinsku ispravu Upravi za indirektno oporezivanje.
3.6. Statistička populacija Osnova su za izračun indeksa izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) već proizvedeni podaci o robnoj razmjeni BiH s inostranstvom. Iz obrade se dalje isključuju: proizvodi koji nemaju podatak bilo za količinu, bilo za vrijednost ili koji se ne pojavljuju u nekom od posmatranih perioda; zapisi čiji je elementarni indeks vrijednosti izvan intervala (0.5, 2), tj. intervala [0.5*medijan, 2*medijan], pri čemu je medijan izračunat prema oblastima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010; električna energija jer se izračun radi na neto masi, a ne na dopunskoj jedinici mjere.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci o indeksima izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) proizvode se i objavljuju od 2011. godine u kvartalnoj dinamici
3.9. Bazni period 2015.
4. Jedinica mjere Podaci su prikazani u KM i EUR. Podaci su u EUR dobijeni preračunom KM u EUR prema važećem kursu 1EUR=1,95583KM
5. Referentni period Referentni je period kvartal.
6. Institucijski mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH
• Metodologija indeksa jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza
• Međunarodne preporuke i priručnici (Eurostat, MMF, UN)
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Direkcija za ekonomsko planiranje
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost je statističkih podataka uređena zakonom a osoblje zaduženo za proizvodnju podataka ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23-29.) utvrđuje princip povjerljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH proizvodi i diseminira podatke u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno s načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje s podacima U dokumentu „Pravilnik o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku BiH“ navedene su procedure za osiguranje povjerljivosti za vrijeme prikupljanja, obrade i diseminacije, što uključuje protokole za zaštitu individualnih podataka od neautoriziranog pristupa, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tabelama i procedure za otkrivanje i prevenciju naknadnih razotkrivanja, kao i pristup mikropodacima za istraživačke namjene.
Princip pasivne povjerljivosti  primjenjuje se u statistici robne razmjene BiH s inostranstvom. To znači da Agencija za statistiku BiH mora preuzeti neophodne mjere samo ako  to zahtijevaju kompanije koje smatraju da bi objavom podataka bili oštećeni njihovi interesi. Ovaj se princip  preporučuje od strane Ujedinjenih nacija u publikaciji IMTS 2010., a naveden je i u EU legislativi. On ima veliku prednost u smislu limitiranja gubitka podataka za korisnike i time čineći podatke korisnijim.B66+C90
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar objavljivanja s tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene internetske stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
U isto se vrijeme nova saopćenja također šalju medijima i svim korisnicima iz baze podataka.
9. Učestalost diseminacije podataka Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza diseminiraju se na kvartalnoj osnovi.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Kvartalna saopćenja „Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH":   
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/ETR_02_2020_Q4_1_HR.pdf  
Godišnje saopćenje „Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH za 2020. godinu“:
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Saopstenja/2021/ETR_02_2020_Q4_1_HR.pdf
10.2. Publikacije Tematski bilten „Robna razmjena BiH sa inostranstvom 2020. “: 
https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/ETR_00_2020_TB_1_BS.pdf
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci o indeksima jediničnih vrijednosti izvoza i uvozna na online bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikropodacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Ne postoje druga sredstva diseminacije. Korištenje (konsultovanje) metapodataka: ne raspolažemo informacijama - ne postoji softwer za određivanja web hits.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Metodološki dio saopćenja i tematskog biltena.
10.7. Dokumentacija o kvalitetu „Statistika robne razmjene BiH s inostranstvom - Izvještaj o kvalitetu“:
http://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH'', Službene novine BiH 26/04; 42/04.  Politika se upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito odnosi na  kvalitet poslovnog procesa kao i na druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi se osigurao kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opći alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama javnog sektora, inspiriran modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje samoocjenjivanja ima devet ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno, tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u deset koraka. Razvijen je kako bi pomogao organizacijama koristiti ga na najefektivniji i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve važne organizacijske rezultate i daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom  dostupan na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvalitetu+C112  izračunavanjem pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvaliteta procesa u izvještajima o kvalitetu i dodatno  GSBPM dokumentacijom.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnik podataka iz statističkog istraživanja jeste Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH. Interno se ovi podaci koriste u statistici nacionalnih računa za proizvodnju bruto domaćeg proizvoda.
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvaliteta statističkih podataka jeste praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na internetskoj stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Stopa kompletnosti podataka za P: stopa kompletnosti podataka iznosi 100 %. Za ovo istraživanje se izračunavaju svi ključni pokazatelji.
13. Tačnost i pouzdanost procjene
13.1. Opća tačnost procjene Na tačnost podataka utječe obuhvat podataka, korištene jedinice mjere, revizija podataka i kontrole (provjere validnosti i vjerodostojnosti podataka). S obzirom da se osnovni podaci sastoje od velikog broja jedinstvenih carinskih isprava (carinskih deklaracija), teško je postići apsolutnu tačnost objavljivanih podataka . 
13.2. Greška uzorkovanja Nije primjenjivo.
13.3. Neuzoračka greška Greška obuhvata: ne vrše se ocjene grešaka obuhvata za ovo istraživanje. Stopa prekomjernog obuhvata: ne vrše se ocjene grešaka prekomjernog obuhvata za ovo istraživanje. Udio zajedničkih jedinica: u ovom istraživanju se ne kombiniraju podaci (ne koriste jedinice) iz dva ili više izvora. Kao osnova za izračun indeksa izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) koriste se isključivo podaci iz jednog izvora (administrativni izvor). Greška mjerenja: kao osnova za izračun indeksa izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) koriste se već proizvedeni i provjereni podaci o statistici robne razmjene BiH s inostranstvom. Također postoji provjera samih jediničnih vrijednosti, tj. iz dalje se obrade isključuju zapisi čiji je elementarni indeks vrijednosti izvan intervala (0.5, 2), tj. intervala [0.5*medijan, 2*medijan], pri čemu je medijan izračunat prema oblastima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010. Greška neodgovora: ne vrše se ocjene grešaka neodgovora za ovo istraživanje. Stopa neodgovora jedinice: ne vrše se ocjene grešaka neodgovora jedinice za ovo istraživanje. Stopa neodgovora varijable: ne vrše se ocjene grešaka neodgovora varijable za ovo istraživanje. Greška obrade: ne vrše se ocjene grešaka obrade za ovo istraživanje. Greška postavke modela: ne vrše se ocjene grešaka postavke modela za ovo istraživanje.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Pravovremenost objave prvih rezultata: T+51. Prvi su rezultati objavljeni u prosjeku 51 dan od kraja referentnog kvartala.  Pravovremenost objave konačnih rezultata: konačni se rezultati objavljuju sedam mjeseci nakon završetka godine u Tematskom biltenu (prikazani su godišnji podaci kao i podaci po kvartalima za cijelu godinu).
14.2. Tačnost Tačnost objave - objavljivanje za U: stopa tačnosti  objave podataka iznosi 2/(4+0) = 0.5 ili 50 %. Dva saopćenja su objavljenja na/ili prije predviđenog datuma objave prema Kalendaru objavljivanja, dva su kasnila zbog problema s aplikacijom. Tačnost objave - objavljivanje za P: T+82,5. 
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Geografska uporedivost Prilikom proizvodnje indeksa izvoznih i uvoznih cijena jediničnih vrijednosti primjenjuju se međunarodni metodološki standardi. Ovo omogućuje uporedivost podataka. Nepodudarnost uporedivih statistika – koeficijent: koeficijent nije izračunat.
15.2. Vremenska uporedivost Uporedivost za U: podaci o indeksima izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) proizvode se i objavljuju od 2011. godine u kvartalnoj dinamici. Dužina uporedivih vremenskih serija za P: podaci o indeksima izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti) proizvode se i objavljuju od 2011. godine u kvartalnoj dinamici. Dužina uporedivih vremenskih serija, s obzirom da se radi o kvartalnim vremenskim serijama, iznosi 22x4 = 88 (kvartali). 
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija. Usklađenost ispodgodišnje i godišnje  statistike: nemamo informaciju o usklađenosti ispodgodišnjeg i godišnjeg istraživanja. Usklađenost nacionalnih računa: nemamo informaciju o usklađenosti predmetnog istraživanja sa statistikom nacionalnih računa. 
15.4. Interna usklađenost   Nemamo informaciju o internoj usklađenosti statistika.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Politika revizije podataka Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Praksa revizije podataka  Revizija podataka o robnoj razmjeni BiH s inostranstvom obavlja se na mjesečnom i godišnjem nivou.
Mjesečna revizija podataka obavlja se  svaki mjesec. Revidiraju se podaci za sve mjesece od početka godine.
Godišnja revizija podataka obavlja se jednom godišnje (juli). Revidiraju se podaci za prethodnu godinu. Nakon ove revizije podaci se smatraju „konačnim“ i oni se diseminiraju u Tematskom biltenu.
Uprava za indirektno oporezivanje (Carina) često ažurira podatke koje onda dostavlja Agenciji za statistiku BiH. Zbog toga Agencija za statistiku BiH mora provoditi revizije podataka. Također, revizija se podataka provodi i kao posljedica grešaka u podacima dobijenim od Uprave za indirektno oporezivanje (Carine).
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Jedinstvena carinska isprava sadrži podatke važne za sam postupak carinjenja, ali i podatke za potrebe statistike kao i drugih korisnika. Jedinstvena  je carinska isprava dokument koji deklarant (poslovni subjekt ili druga ovlaštena osoba, npr. špediter) podnosi carinarnici prilikom carinjena robe. Za prikupljanje i kontrolu ispravnosti JCI odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju na dnevnoj osnovni od strane Uprave za indirektno oporezivanje. 
18.3. Prikupljanje podataka Administrativni izvor podataka.C135 Individualni podaci o vanjskotrgovinskim robnim transakcijama (podaci iz Jedinstvenih carinskih isprava) prikupljaju se od strane Uprave za indirektno oporezivanje u redovnoj mjesečnoj dinamici.
18.4. Validacija podataka Uprava za indirektno oporezivanje i Agencija za statistiku BiH obavljaju kontrole validnosti i vjerodostojnosti podataka o statistici robne razmjene BiH s inostranstvom. Nakon toga se podaci koriste za izračun indeksa izvoznih i uvoznih cijena (jediničnih vrijednosti). Također, prilikom izračuna indeksa postoji provjera samih jediničnih vrijednosti tj. iz dalje se obrade isključuju zapisi čiji je elementarni indeks vrijednosti izvan intervala (0.5, 2), tj. intervala [0.5*medijan, 2*medijan], pri čemu je medijan izračunat prema oblastima KPPDBiH 2010.
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu s datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja).
18.7. Sezonsko prilagođavanje Ne obavlja se sezonsko prilagođavanje.
19. Komentar /