Sadržaj

Kvalitet

13.1.2000

Shodno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine, Strategiji razvoja Statistike BiH 2020, kao i ostalim relevantnim dokumentima, a oslanjajući se na Deklaraciju o kvalitetu Evropskog statističkog sistema, Kodeks prakse evropske statistike (CoP), preporuke Eurostatove Stručne grupe za kvalitet (LEG) koja se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom, Okvir za osiguranje kvaliteta Eurostata (QAF) i niz drugih dokumenata o međunarodno prihvaćenoj dobroj praksi, Agencija za statistiku BIH je posvećena dosljedno poštovati i ispuniti politiku kvaliteta koja se zasniva na slijedećim načelima modela Potpunog upravljanja kvalitetom (TQM):

  • Praćenje kvaliteta statističkih procesa i proizvoda
  • Zadovoljstvo korisnika statističkim podacima
  • Jačanje saradnje sa davaocima podataka (smanjenje opterećenja ispitanika)
  • Racionalno korištenje raspoloživih resursa
  • Profesionalna orijentacija zaposlenih (edukacija, motivacija i zadovoljstvo)

Kodeks prakse evropske statistike temelji se na 15 načela koja obuhvataju institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate. Za svako od načela skup pokazatelja dobre prakse pruža odrednicu za ocjenu primjene Kodeksa. Kriteriji kvalitete evropske statistike definisani su evropskim statističkim pravom.

U cilju izrade izvještaja o kvalitetu, uzimajući u obzir sve indikatore kvaliteta, Agencija za statistiku BIH je u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku (Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) je pripremio Smernice za izradu izvještaja o kvalitetu statističkih istraživanja Uloga izvještavanja o kvalitetu bit će dodatno naglašena u narednom periodu kako bi se korisnicima statističkih podataka osigurao pristup odgovarajućim metapodacima koji opisuju kvalitet statističkih rezultata radi ispravnog tumačenja i korištenja tih rezultata. U tome će umnogome pomoći izrađena baza kvaliteta koja sadrži podatke za izvještavanje prema strukturi SIMS (ESMS i ESQRS), odnosno izvještaji o kvalitetu koji će biti dostupni na internetskim stranicama Agencije.

Namjena i cilj Istraživanja o zadovoljstvu korisnika Agencije je bolje razumijevanje i spoznaja trenutnih potreba naših korisnika.

Istraživanjem smo širem krugu korisnika ponudili mogućnost, da nam saopšte svoje mišljenje o našem radu i daju prijedloge za njegovo poboljšanje.

Rezultati ovog istraživanja omogućit će da se unaprijedi kvalitet podataka i usluga koji pruža Agencija u onim segmentima u kojima su korisnici iskazali manje zadovoljstvo.

Provođenjem ovog istraživanja ispunjavamo također i načela navedena u Kodeksu prakse evropske statistike.