• 6.237.790

  Uvoz robe

  I-IV, 2019.

 • 3.725.054

  Izvoz robe

  I-IV, 2019.

 • -2.512.736

  Vanjskotrgovinski robni bilans

  I-IV, 2019.