• 19.498.482

  Uvoz robe

  I-XII, 2019.

 • 11.492.472

  Izvoz robe

  I-XII, 2019.

 • -8.006.010

  Vanjskotrgovinski robni bilans

  I-XII, 2019.