Садржај

Квалитет

13.1.2000

Сходно Закону о статистици Босне и Херцеговине, Стратегији развоја статистике БиХ 2020, као и осталим релевантним документима, а ослањајући се на Декларацију о квалитету европског статистичког система, Кодекс праксе европске статистике (CoP), препоруке Еуростатове стручне групе за квалитет (LEG) која се односи на систем управљања квалитетом, Оквир за осигурање квалитета Eurostata (QAF) и низ других докумената о међународно прихваћеној доброј пракси, Агенција за статистику БиХ је досљедна поштовати и испунити политику квалитета која се заснива на сљедећим начелима модела Потпуног управљања квалитетом (TQM):

  • Праћење квалитета статистичких процеса и производа
  • Задовољство корисника статистичким подацима
  • Јачање сарадње са даваоцима података (смањење оптерећења испитаника)
  • Рационално коришћење расположивих ресурса
  • Професионална оријентација запослених (едукација, мотивација и задовољство)

Кодекс праксе европске статистике заснива се на 15 начела која обухватају институционално окружење, статистичке производне процесе и статистичке резултате. За свако од начела скуп показатеља добре праксе пружа одредницу за оцјену примјене Кодекса. Критеријуми квалитета европске статистике дефинисани су европским статистичким правом.

У циљу израде извјештаја о квалитету, узимајући у обзир све индикаторе квалитета, Агенција за статистику БиХ је у сарадњи са ентитетским заводима за статистику (Федерални завод за статистику и Републички завод за статистику РС) припремила Смјернице за израду извјештаја о квалитету статистичких истраживања. Улога извјештавања о квалитету биће додатно наглашена у наредном периоду да би се корисницима статистичких података осигурао приступ одговарајућим метаподацима који описују квалитет статистичких резултата ради исправног тумачења и коришћења тих резултата. У томе ће умногоме помоћи израђена база квалитета која садржи податке за извјештавање према структури SIMS (ESMS i ESQRS), односно извјештаји о квалитету који ће бити доступни на интернетским страницама Агенције.

Намјена и циљ Истраживања о задовољству корисника Агенције је боље разумијевање и спознаја тренутних потреба наших корисника.

Истраживањем смо ширем кругу корисника понудили могућност, да нам изнесу своје мишљење о нашем раду и дају приједлоге за његово побољшање.

Резултати овог истраживања ће помоћи да се побољша квалитет података и услуга које пружа Агенција у оним сегментима у којима су корисници исказали мање задовољства.

Спровођењем овог истраживања испуњавамо и начела наведена у Кодексу праксе европске статистике.