Godišnje istraživanje o radnoj snazi
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Structure (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Sektor za demografiju i socijalne statistike - Odsjek za statistiku tržišta rada
1.3. Kontakt osoba a) Selma Husković
b) Ivana Simić
c) Svjetlana Kezunović                                                                                               
d) Zoran Škobić
e) Tijana Popić
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Viši stručni saradnik za statistiku tržišta rada
b) Stručni saradnik za statistiku tržišta rada
c) Viši stručni saradnik za statistiku tržišta rada 
d) Stručni saradnik za statistiku tržišta rada
e) Stručni savjetnik za statistiku tržišta rada
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa selma.bajramovic@bhas.gov.ba
ivana.simic@bhas.gov.ba
svjetlana.kezunovic@bhas.gov.ba
zoran.skobic@bhas.gov.ba,
tijana.popic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 986;   +387 33 911 968 ;   +387 33 911 945;  +387 33 911 962
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 30.10.2021.
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 28.9.2017.
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 30.10.2021.
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka Istraživanjem o troškovima rada prikupljaju se podaci o isplaćenim platama i ostalim troškovima rada koje poslodavac plaća za zaposlene osobe, gledano sa aspekta troškova poslodavca, a ne sa aspekta primanja zaposlenih.
Ovi podaci omogućavaju poslodavcima i kreatorima ekonomske politike uvid u stanje i strukturu troškova rada u Bosni i Hercegovini. ovom anketom prikupljaju se podaci o troškovima rada i obuhvaćeni su troškovi koje poslodavac ima na osnovu angažovanja radne snage. prikupljenim podacima se osigurava mogućnost sagledavanja nivoa, strukture i obima troškova rada na tržištu radne snage u BiH. Rezultati ovoga istraživanja omogućavaju poslodavcima i kreatorima ekonomske politike uvid u stanje i strukturu troškova rada na domaćem tržištu rada i njihovo poređenje sa međunarodnim tržištem rada. ovom anketom prikupljaju se podaci o zaposlenima, izvršenim satima rada, plaćenim satima rada i troškovima rada.
Metodološke postavke Istraživanja zasnovane su na preporukama i definicijama Evropske statističke kancelarije EUROSTAT-a i Regulativama vijeća EU i Evropske komisije.
Istraživanje o troškovima rada, prema regulativama, provodi se u četvorogodišnjoj dinamici.
Istraživanje o troškovima rada provodi se za referentnu godinu na jesen naredne godine i njeno provođenje na terenu traje dva mjeseca.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Klasifikacija djelatnosti BiH: koristi se NACE rev.2 (KDBiH)
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem Istraživanjem su obuhvaćeni svi ekonomski sektori.
3.4. Statistički koncepti i definicije Ukupni troškovi radа iskazani su u bruto iznosu i obuhvataju:
a) primanja zaposlenih osoba,
b) socijalne doprinose poslodavca,
c) troškove obrazovanja,
d) druge troškove zaposlenih, umanjene za iznos subvencija za troškove rada i
e) subvencije za troškove rada.
a)Primanja zaposlenih osoba obuhvataju: bruto plate-plate za efektivne sate (osnovne plate i dodaci na plate, isplate po osnovu osobne poslovne uspješnosti ili poslovnog uspjeha preduzeća), naknade bruto plata (za dane godišnjeg оdmora, naknade zа odsustvovanje sa posla za vrijemе državnih i vjerskih praznika i neradnih dana utvrđenih zakonom, naknade plata za prekide u radu bez krivice zaposlenih), ostale naknade (topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade, naknade članova upravnog i nadzornog odborа аko su u radnom оdnosu kod isplatioca i sl.), isplate u naturi - proizvodima preduzeća (isplate plata u naturi i ostalih naknada u proizvodima preduzeća, stambeni smještaj zaposlenih, troškovi korištenjaslužbenog automobila u privatne svrhe).
- Osnovna plata i dodaci na platu obuhvataju: isplate osnovne plate, dodatke na radni staž, dodatke za rad u smjenama, dežurstva, noćni rad, prekovremeni rad, rad nedjeljom i praznikom, dodatke zbog loših uslova rada i dr.
- Isplate po osnovu osobne poslovne uspješnosti obuhvataju: isplate zaposlenicima na osnovu osobne poslovne uspješnosti (količina obavljenog posla, kvalitet rada, inventivnost i inovacije).
- Dodatne isplate po osnovu uspješnosti poslovanja preduzeća obuhvataju: dodatne isplate zaposlenicima na osnovu periodičnog i završnog obračuna, 13. platu i druge isplate prema kolektivnom ugovoru ili unutrašnjem pravilniku poslovnog subjekta.
- Naknade plate za vrijeme godišnjeg odmora, državnih ili vjerskih praznika i neradnih dana utvrđenih zakonom obuhvataju: isplaćene naknade plate zaposlenim osobama za vrijeme godišnjeg odmora, praznika i neradnih dana određenih zakonom. Također, su uključene naknade za vrijeme odsutnosti za stručno obrazovanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za vrijeme prekida rada zbog elementarnih nepogoda, nestanka energije, kvara mašina ili uređaja, nedostatka sirovina, štrajkova i drugih slučajeva propisanih zakonom, kolektivnim ugovorom ili opštim aktom.
- Ostale naknade obuhvataju: topli obrok, prevoz, regres, jubilarne nagrade, naknade članova upravnog i nadzornog odborа аko su u radnom оdnosu kod isplatioca i sl.
- Isplate u naturi obuhataju: neto troškove poduzeća za proizvode koji su bili darovani zaposlenima, ili razliku nabavne cijene i cijene po kojoj su proizvodi bili prodani zaposlenim osobama, robne bonove, bonove za ishranu i kupone za prevoz.
- Troškovi stambenog smještaja zaposlenih osoba obuhvataju: troškove stambenog prostora koji je u vlasništvu preduzeća (troškovi održavanja i administracije, troškovi poreza i osiguranja povezanih s takvim smještajem), troškove rente koju plaća poslodavac za svoje zaposlenike i troškove za gradnju ili kupovinu smještajnih objekata od strane zaposlenih osoba (razlika između tržišno određenih kamatnih stopa i onih koje su stvarno date zaposlenicima).
- Troškovi za automobile obuhvataju: troškove za privatnu upotrebu službenih automobila od strane zaposlenih osoba (trošak leasinga, amortizacije, premije osiguranja, održavanja, popravaka, parkiranja, garažiranja, goriva i slično).
- Ostale isplate u naturi: uključuju troškove za popravke, održavanje i amortizaciju prostora za pružanje usluga s područja kulture, sporta i ostalih slobodnih aktivnosti u vezi sa zaposlenim osobama; troškove čuvanja djece zaposlenika (troškove vrtića i čuvanja djece kod kuće); prigodne darove za djecu zaposlenika, troškove mobitela, troškove za odmarališta, uplate poslodavca u fondove sindikata, stipendije prema ugovoru o školovanju i slično. Ne uključuju troškove za plate, naknade plate i doprinose osobama zaposlenima u vlastitom preduzeću za usluge s područja kulture, sporta i ostalih slobodnih aktivnosti, sve oblike subvencija, troškove za odjeću namijenjenu upotrebi na radnom mjestu, investicije u objekte, prostore, prevozna sredstva i opremu te novčanu pomoć iz različitih fondova.
b)Socijalni doprinosi poslodavca obuhvataju: indirektne doprinose poslodavca za socijalno osiguranje (zakonski propisane doprinose na teret poslodavca i dodatne isplate koje idu na teret poslodavca, a namijenjene su za socijalnu sigurnost zaposlenika) i direktne doprinose za socijalno osiguranje (naknade plata za dane bolovanja na teret poslodavca, premije osiguranja zaposlenih, pomoć zaposlenima i njihovim porodicama, otpremnine zaposlenima za čijim radom je prestala potreba, otpremnine za odlazak u penziju i sl).
c)Troškovi obrazovanja obuhvataju: troškove za obuke, kurseve, seminare, stručno usavršavanje, za vanjske instruktore na teret poslodavca i sl.. Ovdje spadaju takođe troškovi održavanja, popravke i amortizacije prostora i opreme koji su namijenjeni isključivo obrazovanju, izdatke za pomagala koja se koriste za obrazovanje.
Ovi troškovi ne obuhvataju plate i naknade plata i doprinosa za instruktore zaposlene u preduzeću, ulaganja u prostore i opremu namijenjenu obrazovanju i troškove obrazovanja koje plaćaju zaposlenici.
d)Drugi troškovi zaposlenih obuhvataju: troškove zaštite na radu i radne odjeće kao i troškove zapošljavanja novih zaposlenika (troškovi oglasa, konkursa i sl.).
e)Subvencije za troškove rada obuhvataju sve vrste subvencija оd države ili drugih preduzeća ili organizacija usmjerenih isključivo za subvencioniranje dijela ili ukupnih troškova rada. Subvencije su odbitna stavka od ukupnih troškova rada. Isključuju se subvencije koje pokrivaju doprinosei i plaćanja za socijalnu zaštitu, troškove obrazovanja i refundirana sredstva od strane zavoda za zdravstveno osiguranje ili zavoda za penziono ili invalidsko osiguranje.
Plaćeni sati rada obuhvaćaju sate za koje je zaposlena osoba primila platu, a uključuju izvršene sate rada u punom radnom vremenu, kraćem ili dužem od punog radnog vremena i neizvršene, a plaćene sate rada (godišnji odmor, praznici i slobodni dani, odsutnost zbog bolesti koju plaća poslodavac i drugi placeni, a neizvršeni sati). Nisu uključeni refundirani sati (porodiljsko odsustvo, skraćeno radno vrijeme roditelja, bolovanje koje ne plaća poslodavac i drugi refundirani sati).
Izvršeni sati rada su dio ukupno plaćenih sati rada, i obuhvaćaju izvršene, stvarno оdrađene sate rada (efektivne sate rada) u punom radnom vremenu, u radnom vremenu kraćem ili dužem оd punog radnog vremena. Takođe su uključeni i sati kad su zaposlene osobe bile nа radnom mjestu, a nisu radile zbog kvara ili ćišćenja mašina, pripreme ili čišćenja alata, trenutnog nedostatka posla, odmora kraćih od 30 minuta, pisanja radnih izvještaja, čekanja ili zastoja za koje nisu odgovorni zaposlenici a za to vrijeme su primili platu.
U izvršene sate rada nisu uključeni sati kada zaposlene osobe nisu radile ili ih nije bilo na radnom mjestu (dnevni odmor duži od 30 minuta, godišnji odmor, plaćen dopust, praznici i neradni dani utvrđeni zakonom, odsutnost zbog bolovanja bilo koje vrste, stručnog obrazovanja, plaćeni dopust do 7 dana, prevoz na posao i s posla).
3.5. Statistička jedinica Jedinica posmatranja je svako aktivno pravno lice koje ima više od 10 zaposlenih,a izabrana su metodom slučajnog uzorka.
3.6. Statistička populacija Ciljana populacija ITR ankete su sva aktivna preduzeća iz svih sektora djelatnosti KDBiH 2010 koja imaju 10 i više zaposlenih prema Statističkom poslovnom registru.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost Podaci Istraživanja o troškovima rada proizvode i objavljuju u četverogodišnjoj dinamici od 2014. godine, za baznu 2012. godinu.
3.9. Bazni period Bazna godina 2012.
4. Jedinica mjere Podaci Istraživanja o troškovima rada se izražavaju u konvertibilnim markama i u procentima.
5. Referentni period Istraživanje o troškovima rada, prema regulativama, provodi se u četvorogodišnjoj dinamici. Jedinstvena referentna godina omogućava uporedivost podataka dobijenih ovim istraživanjem sa ostalim zemljama.
Istraživanje o troškovima rada provodi se za referentnu godinu na jesen naredne godine i njeno provođenje na terenu traje dva mjeseca.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi Istraživanje o troškovima rada provodi se na osnovu :
• Zakona o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 26/04 i 42/04), Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i Zakona o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik BiH“ br. 85/03),
• Statističkog programa BiH za period 2013 – 2016,
• Plana rada BiH za 2013. godinu,
• Regulative Vijeća EU br. 530/1999,
• Regulative Evropske komisije br. 1726/1999 i 1737/2005 i
• Metodoloških uputstava Evropske statističke kancelarije EUROSTAT.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Podaci Istraživanja o troškovima rada razmjenjuju se sa EUROSTATom, a dugim korisnicima su dostupini po zahtjevu.
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Rezultati Istraživanja o troškovima rada se objavljuju u četverogodišnjoj dinamici, prema Kalendaru publikovanja podataka.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Podaci Istraživanja o troškovima rada u formi Saopćenja su dostupni na internetskoj stranici Agencije za statistiku BiH:
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category?id=13&page=5&statGroup=13&tabId=2
10.2. Publikacije Ne postoji publikacija sa rezultatima Istraživanja o troškovima rada.
10.3. Online baza podataka Nisu dostupni podaci na  on-line bazi podataka BHAS-a.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Internetske stranice drugih institucija, pisani zahtjevi, telefonsko posredovanje, digitalni mediji, publikacije međunarodnih organizacija, baze podataka namjenjene za internu upotrebu, baze dostupne spoljnim korisnicima.
10.6. Dokumentacija o metodologiji Istraživanje o troškovima rada:
https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/13
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu za Anketu o radnoj snazi je dostupan na internetskoj stranici Agencije za statistiku BiH: 
https://bhas.gov.ba/Content/Read/92?title=Kvalitet                                                                                                                       
Sektorska procjena Ankete o radnoj snazi koja je provedena 2014. godine:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/IK_ATR_2012.pdf
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka Ankete o radnoj snazi su: Vijeće ministara BiH,  Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za evropske integracije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Ministarstvo finansija BiH, Eurostat, UNDP, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, ambasade i konzularna predstavništva stranih država, privredni subjekti, fizičke osobe, opća javnost, mediji itd. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  Istraživanje o troškovima rada provodi se na osnovu Regulative Vijeća EU br. 530/1999 i Regulative Evropske komisije br. 1726/1999 i 1737/2005. Istraživanje  o  troškovima  rada,  u  potpunosti  je  usklađeno  sa  regulativom  EU  i  Evropske komisije.   Ne postoji   ESS   propis   ili   smjernica   o   zahtijevanim   izlaznim   podacima   za   ovo istraživanje, te računanje pokazatelja kvaliteta i učinka u ovom smislu nije primjenjivo.
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Istraživanje o troškovima rada je istraživanje koje se zasniva na uzorku , pa su rezultati dobijeni ovom Anketom podložni uobičajenim vrstama grešaka u vezi sa tehnikama uzorkovanja i anketiranja: greške uzorkovanja, neuzoračke greške, greške mjerenja, procesuiranja i neodgovora.
13.2. Greška uzorkovanja Za alokaciju poslovnih subjekata po stratumima korišteno je »Neyman pravilo« na varijabli broj  zaposlenih (iz završnog računa) sa nekim modifikacijama praktične prirode. Neyman pravilo  kaže da jedinice uzorka treba izdvojiti srazmjerno broju elemenata iz okvira po stratumu,  i pomnožiti sa standardnom devijacijom broja zaposlenih iz SPR po stratumu.
Neyman pravilo je (modifikovano) izmijenjeno na sljedeći način:
-Poslovni subjekti sa 50+ zaposlenih potpuno su obuhvaćeni,
-Ako stratum sadrži manje od 5 poslovnih subjekata,svi su obuhvaćeni,
-Ako  Neyman  pravilo  odredi  uzorkovanje  manje  od  5  poslovnih  subjekata  (npr.  2  ili  3 poslovna subjekta), u stratumima koji sadrže 5 i više poslovnih subjekata, onda se obuhvata 5 poslovnih subjekata. Na osnovu opisane alokacije, stratifikovani slučajni uzorak je izvučen iz ukupnog okvira. Ukupna  veličina uzorka je bila 3.588 pravnih osoba i i to: u Federaciji BiH 2.150 pravnih osoba,  u Republici Srpskoj 1.287 pravnih osoba i Brčko distriktu 151 pravnih osoba (koji  poslije  nisu uključeni prilikom obrade i  objavljivanja podataka na državnom nivou zbog  vrlo niske stope odgovora i nedovoljanog kvaliteta dobijenih podataka. R softver je korišten kao programski paket za izračun procijene, dok je izračun varijabli rađen u SPSS produktu. Greške uzorkovanja nastaju kao činjenica da se Anketa ne provodi  na potpunom obuhvatu , tj. na svim  poslovnim  subjektima.
Anketa  se  provodi  na  uzorku,  odnosno  na  dijelu  poslovnih subjekata. Takođe je poznato, da je za jedno istraživanje moguće izabrati veliki broj uzoraka, pri čemu bi svaki uzorak dao određene procjene ključnih indikatora koje bi bile više ili manje različite. Upravo nam greške uzorkovanja, koje su za razliku od neuzoračkih grešaka mjerljive, ukazuju na to koliko su naši dobijeni indikatori pouzdani. Kao provjera pouzdanosti indikatora koristi se koeficijent varijacije (CV) i interval puzdanosti.U ITR anketi prihvaćena je sljedeća notacija:
1.() podatak  je manje  siguran,  ako  je  koeficijent varijacije  (CV)  manji  od  0,20,  a  jednak  ili veći od 0,10 ili, izraženo u procentima, 10%≤ CV < 20%;
2.(())podatak je nesiguran, ako je koeficijent varijacije (CV) manji od 0,30, a jednak ili veći od 0,20 ili, izraženou procentima, 20% ≤ CV < 30%;
3.podatak  je ekstremnonesiguran, ako je koeficijent varijacije (CV) jednak ili veći od 0,30 ili,izraženo u procentima CV≥ 30%.
13.3. Neuzoračka greška Greške obuhvata (ili greške okvira) nastaju zbog razlika između populacije koja je obuhvaćena okvirom  i  ciljne  populacije.  Razlikujemo  tri  vrste  grešaka obuhvata:   nedovoljni   obuhvat (podobuhvat), prekomjerni obuhvat i višestruki listing (dupliciranje). Činjenica da se kao okvir za ovo istraživanje koristilo stanje Statističkog poslovnog registra  na dan  31.12.2012.godine,  a  traženi  podaci  se  upravo  odnose  na  2012.  godinu,  umanjuje mogućnost  pojave  grešaka  obuhvata.  Međutim,  greške  obuhvata  su  neminovnost  svih statističkih istraživanja, pa tako i istraživanja o troškovima rada.Prekomjerni obuhvat u ovom istraživanju moguće je mjeriti kroz razloge neodgovora. Naime, ako je razlog neodgovora taj da je poslovni subjekat bio ugašen na početku referentne godine, likvidiran  ili  nije  poslovao  u  referentnoj  godini  smatra  se  da  nije  trebao  biti  uključen u okvir. U nedostatku preciznih informacija o tome što je razlog neodgovora za poslovne subjekte koje na neki način smatramo kao "prekomjerni obuhvat", odlučeno je da ove kompanije ostanu u neodzivu. Plan za sljedeće istraživanje je da se odredi tačan  razlog  neodgovora  i da  se  na  taj način tretira prekomjerni obuhvat.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Konačni rezultati Istraživanja o troškovima rada 2012, objavljeni su 728 dana nakon kraja referentnog perioda.
14.2. Tačnost /
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Istraživanje o troškovima rada se provodi jedanput u četiri godine. Do sada je u BiH statističkim institucijama provedena dva puta, ali podaci Istraživanja o troškovima rada 2012 su prvi put objavljeni na državnom nivou. Zbog četverogodišnje dinamike nije izračunata vrijednost pokazatelja za dužinu uporedivih vremenskih serija.
15.2. Vremenska uporedivost /
15.3. Usklađenost – cross domain /
15.4. Usklađenost – interna  /
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka Jedinice posmatranja u ovom istraživanju su uzorkom izabrani poslovni subjekti - pravne osobe (privredna društva, preduzeća, ustanove, udruženja, fondacije i druge organizacije) koji su registrovani u Bosni i Hercegovini.
Jedinice posmatranja su pravne osobe iz svih područja djelatnosti KD BiH 2010, osim područja:
• A - Poljoprivreda, šumarstvо i ribolov i
• O - Javna uprava i оdbranа, оbaveznо socijalnо оsiguranjе koja imaju 10 i više zaposlenih.
Podaci su prikupljeni za pravne osobe kao cjelinu, a ne prema pripadajućim jedinicama u sastavu.
Jedinice posmatranja su istovremeno i izvještajne jedinice.
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju svake četvrte godine. Za provođenje Istraživanja o troškovima rada koristi se obrazac u papirnoj formi.
Izvještajne jedinice dostavljaju popunjene ITR obrasce entitetskim područnim odjeljenjima u periodu od dva mjeseca.
Obrazac ITR pravne osobe popunjavaju na osnovu podataka iz računovodstvene i kadrovske evidencije. Iz kadrovske evidencije popunjavaju se podaci o broju zaposlenih u izvještajnim jedinicama, a iz računovodstvene evidencije podaci o isplatama plata i ostalih troškova rada. Obrazac ITR dostavljaju uzorkom izabrani poslovni subjekti čije sjedište je na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Rok za dostavljanje ovog izvještaja od strane poslovnih subjekata prema entitetskim područnim odjeljenjima je 60 dana. Nakon unosa svih zaprimljenih ITR obrazaca, entitetska područna odjeljenja dostavljaju ITR baze podataka u centralne statističke kancelarije.
Proces obrade podataka u centralnim statističkim kancelarijama podrazumijeva provjeru, poređenje, editovanje i imputaciju podataka. Ovaj period, također, uključuje objavljivanje prvih i konačnih rezultata, izradu tabela koje zahtjeva Eurostat, dok je rok za izradu izvještaja o kvalitetu, koji takođe propisuje Regulativa EU, 24 mjeseca od kraja referentnog perioda.
18.3. Prikupljanje podataka
Podaci se prikupljaju svake četvrte godine. Za provođenje Istraživanja o troškovima rada koristi se obrazac u papirnoj formi.
Izvještajne jedinice dostavljaju popunjene ITR obrasce entitetskim područnim odjeljenjima u periodu od dva mjeseca.
Obrazac ITR pravne osobe popunjavaju na osnovu podataka iz računovodstvene i kadrovske evidencije. Iz kadrovske evidencije popunjavaju se podaci o broju zaposlenih u izvještajnim jedinicama, a iz računovodstvene evidencije podaci o isplatama plata i ostalih troškova rada. Obrazac ITR dostavljaju uzorkom izabrani poslovni subjekti čije sjedište je na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Rok za dostavljanje ovog izvještaja od strane poslovnih subjekata prema entitetskim područnim odjeljenjima je 60 dana. Nakon unosa svih zaprimljenih ITR obrazaca, entitetska područna odjeljenja dostavljaju ITR baze podataka u centralne statističke kancelarije.
Proces obrade podataka u centralnim statističkim kancelarijama podrazumijeva provjeru, poređenje, editovanje i imputaciju podataka. Ovaj period, također, uključuje objavljivanje prvih i konačnih rezultata, izradu tabela koje zahtjeva Eurostat, dok je rok za izradu izvještaja o kvalitetu, koji takođe propisuje Regulativa EU, 24 mjeseca od kraja referentnog perioda.
18.4. Validacija podataka Entitetska područna odjeljenja pružaju stručnu pomoć izvještajnim jedinicama u slučaju nejasnoća prilikom popunjavanja obrasca, prikupljaju obrasce i kontrolišu obuhvat izvještaja za područno odjeljenja u kojem posluju, prozivaju telefonom poslovne subjekte koji se ne pridržavaju rokova navedenih na obrascu, kontrolišu ispravnost popunjenih obrazaca, unose podatke sa obrasca te vrše korekcije grešaka. U aplikaciji za unos podataka ugrađene su kontrole koje onemogućavaju da se u bazu unesu računski i logički neispravni podaci. Ovakav način unosa obezbjeđuje bazu sa logičkim i računski ispravnim podacima.
Drugi dio obrade podataka Istraživanja o troškovima rada vrši se u centralnim statističkim kancelarijama. Editovanje i imputacija rade se za prazne stratume i stratume sa više od 50% neodgovora. Imputacija se vrši podacima iz redovnog mjesečnog istraživanja o zaposlenima i platama (RAD1) i podacima iz nacionalnih računa, a u nedostatku pomenutih izvora imputacija je rađena na osnovu prosječne vrijednosti varijabli po područjima djelatnosti.
Dodatne kontrole dobijenih podataka odnose se i na poređenje sa podacima iz redovnog mjesečnog istraživanja o zaposlenima i plati (RAD1) i podacima iz nacionalnih računa.
Nakon završetka ove faze obrade, baza podataka se dostavlja Odsjeku za dizajn i metodologiju uzoraka i anketa koji vrši izračun zahtijevanih varijabli za ovo istraživanje.
Ponderi se računaju na nivou stratuma i prilagođeni su stopama neodgovora po stratumima. Ne vrši se kalibracija, poststratifikacija i ponderisanje neodgovora.
Na kraju, iz izračunatih varijabli Odsjek za statistiku tržišta radne snage izvodi rezultate Ankete o troškovima rada. 
18.5. Kompilacija podataka Obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Ne koriste se statistički postupci za podešavanje serije (metode desezoniranja). 
19. Komentar /