ESSPROS - Net modul
Referentni metapodaci u Euro SDMX Metadata Strukturi (ESMS)
Agencija za statistiku BiH
1. Kontakt
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
3. Prezentacija statistike
4. Jedinica mjere
5. Referentni period
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
7. Povjerljivost
8. Politika diseminacije
9. Učestalost diseminacije podataka
10. Dostupnost i razumljivost
11. Upravljanje kvalitetom
12. Relevantnost
13. Tačnost i pouzdanost podataka
14. Pravovremenost i tačnost objave
15. Usklađenost i uporedivost
16. Troškovi i opterećenje
17. Revizija podataka
18. Statistička obrada
19. Komentar
1. Kontakt
1.1. Nadležna institucija AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
1.2. Nadležna organizaciona  jedinica Odsjek za statistiku razvoja društva
1.3. Kontakt osoba a) Gorana Knežević
b) Aida Eskić-Pihljak
1.4. Funkcija kontakt osobe a) Šefica odsjeka za statistiku razvoja društva
b) Viša stručna saradnica za klasifikacije 
1.5. Kontakt poštanska adresa Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
1.6. Kontakt e-mail adresa gorana.knezevic@bhas.gov.ba
aida.eskic@bhas.gov.ba
1.7. Broj telefona  +387 33 911 960
1.8. Broj faksa  +387 (33) 220 622
2. Podaci o ažuriranju metapodataka
2.1. Datum poslednje potvrde  validnosti metapodataka 17.10.2023
2.2. Datum poslednje objave metapodataka 17.10.2023
2.3. Datum poslednjeg ažuriranja metapodataka 17.10.2023
3. Prezentacija statistike
3.1. Opis podataka ESSPROS je harmonizovani sistem koji pruža sredstvo analize i poređenje finansijskih tokova socijalne zaštite. Ciljevi ESSPROS-a jesu pružiti sveobuhvatan opis socijalne zaštite u državama članicama Europske unije i zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji, finansiranja socijalnih naknada te stvoriti sistem pogodan za međunarodnu uporedivost i usklađenost s drugim statistikama.
3.2. Klasifikacije koje se koriste u istraživanju Nema.
3.3. Sektor obuhvaćen istraživanjem • Za Federaciju BiH:
Federalni zavod za penzijsko/mirovinkog i invalidskog osiguranja (PIO/MIO), Zavod zdravstvenog osiguranja i reosigurnja,
Federalni zavod za zapošljavanje,
Poreska uprava Federacije
• Za Republiku Srpsku:
Penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO), Fond zdravstvenog osiguranja, Zavod za zapošljavanje, Fond dječije zaštite, Poreska uprava Republike Srpske
• Za Brčko distrikt:
Fond zdravstvenog osiguranja, Zavod za zapošljavanje.
3.4. Statistički koncepti i definicije Varijable koje se prikupljaju u Net modulu su:
- Prosječna stopa poreza (AITR)
- Prosječna stopa socijalnih naknada (AISCR)
ESSPROS Net modul prikuplja podatke o socijalnim naknadama nakon dedukcije poreza i socijalnih doprinosa plaćenih na novčane socijalne naknade. 
3.5. Statistička jedinica Jedinica promatranja je program socijalne zaštite. Prema definiciji, program socijalne zaštite je jasan skup pravila koji podržava jedna ili više institucionalnih jedinica, koji upravlja pružanjem socijalnih naknada i njihovim finansiranjem. Statistička jedinica u ESSPROS-u naziva se šema socijalne zaštite, dok lista rizika ili potreba kojim se definišu osnovne svrhe za koje se obezbjeđuju sredstva i naknade i koja određuju obim socijalne zaštite u ESSPROS-u se nazivaju funkcije socijalne zaštite.
3.6. Statistička populacija Statistička populacija su korisnici socijalni naknada.
3.7. Referentno geografsko područje Podaci se odnose na Bosnu i Hercegovinu.
3.8 Vremenska pokrivenost 2013-2021
3.9. Bazni period Nije primjenljivo.
4. Jedinica mjere KM.
5. Referentni period Kalendarska godina.
Podaci u Eurostat se šalju za dvije godine unazad.
6. Institucionalni mandat (ovlaštenje)
6.1. Pravni akti i drugi sporazumi • Zakon o statistici BiH,
• Višegodišnji statistički programi i godišnji planovi rada BiH.
6.2. Razmjena (posredovanje) podataka Entitetski statistički zavodi, Eurostat. 
7. Povjerljivost
7.1. Povjerljivost - politika Povjerljivost statističkih podataka je uređena zakonom a osoblje koje provodi statističko istraživanje ima po istom pravnom osnovu obavezu zaštite povjerljivosti. Zakon o statistici BiH (Sl. glasnik BIH 26/04 i 42/04 - Poglavlje XI - član 23.-29.) utvrđuje princip poverljivosti kao jedan od glavnih principa.
Agencija za statistiku BiH distribuira statistike u skladu sa statističkim načelima Kodeksa prakse evropske statistike a posebno sa načelom statističke povjerljivosti.
7.2. Povjerljivost – postupanje sa podacima Dokument "Pravila o zaštiti statističkih podataka u Agenciji za statistiku" navodi postupke za osiguranje povjerljivosti tokom prikupljanja, obrade i diseminacije - uključujući protokole za osiguranje pristupa pojedinim podacima, pravila za definiranje povjerljivih ćelija u izlaznim tablicama i postupke za otkrivanje i sprječavanje naknadnog otkrivanja, kao i pristupa mikropodacima u istraživačke svrhe. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, korisnici podataka koji imaju pristup pojedinačnim podacima dužni su: tretirati pojedinačne anonimne podatke kao povjerljive u skladu sa pravila, propise i procedure, osigurati odgovarajuću zaštitu pojedinačnih podataka u skladu s pravilima, propisima i procedurama, štititi  prijenos mikropodataka i uništiti medij na kojima se podaci nalaze, kao i prateću dokumentaciju, pet dana nakon objavljivanja rezultati. 
8. Politika diseminacije
8.1. Kalendar objavljivanja  Krajem decembra svake godine, BHAS objavljuje Kalendar publikovanja sa tačnim datumom i vremenom objavljivanja statistike za narednu godinu. 
8.2. Pristup kalendaru objavljivanja (link) Kalendar publikovanja dostupan je na:
https://bhas.gov.ba/Calendar/
8.3. Pristup korisnika Podaci se distribuiraju svim korisnicima putem službene web stranice Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine: 
https://bhas.gov.ba 
9. Učestalost diseminacije podataka Godišnje.
10. Dostupnost i razumljivost
10.1. Saopćenja Nije dostupno.
 
10.2. Publikacije Nije dostupna.
10.3. Online baza podataka Nije dostupna.
10.4. Pristup mikro podacima Nisu dostupni mikropodaci.
10.5. Drugo  Nema.
10.6. Dokumentacija o metodologiji "European system of social protection statistics - ESSPROS  - manual and user guidelines"

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10295301/KS-GQ-19-014-EN-N.pdf/e7c8c019-944c-1c71-aee5-1ffc8ce45200?t=1575969094000
 
10.7. Dokumentacija o kvalitetu Izvještaj o kvalitetu je dostupan na web stranici BHAS-a na:
http://www.bhas.ba/?option=com_content&view=article&id=85ba
11. Upravljanje kvalitetom
11.1. Osiguranje kvaliteta Agencija za statistiku BiH opredijeljena je za osiguranje kvaliteta u izradi službene statistike na osnovu člana 19. stav 1. tačka „Zakon o statistici BiH, Službene novine BiH 26/04; 42/04 ”.  Politika upravljanja kvalitetom kao element sistema upravljanja kvalitetom općenito se odnosi na sljedeće komponente: kvalitet poslovnog procesa kao i druge elemente sistema za upravljanje kvalitetom, poput planiranja i kontrole. Kako bi osigurala kvalitet procesa i proizvoda, Agencija za statistiku implementira model upravljanja kvalitetom (TQM) izrađen pomoću CAF alata. Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF) je opšti alat za upravljanje kvalitetom koji se preporučuje institucijama iz  javnog sektora, inspirisan modelom izvrsnosti Evropske fondacije za upravljanje kvalitetom (EFQM). Proces samoocjenjivanja identificira i prati sve organizacijske rezultate, daje povratne informacije o organizacijskim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Alat za bodovanje za samoocjenjivanje ima 9 ključnih pokazatelja i 28 kriterija na osnovu kojih je moguće mjeriti postignuti nivo upravljanja i utvrditi koje su kritične tačke za poboljšanja u budućnosti. Ovaj pristup posmatra organizaciju iz različitih uglova istovremeno tj. ima holistički pristup analizi učinka organizacije. BHAS koristi „Smjernice CAF-a za implementaciju“ i plan implementacije u 10 koraka stoga razvijen kako bi pomogao organizacijama da ga koriste na najefektivniji  i najefikasniji način. Proces samoocjenjivanja identifikuje i prati sve važne organizacione rezultate i daje povratne informacije o organizacionim kapacitetima i rezultatima procesa politike i planiranja. Ovaj model praćenja kvalitete zahtijeva izradu standardiziranog upitnika koji uključuje sve principe u modelu. Kako bi se osigurao kvalitet statistike, Agencija je izradila dokument Politika i program upravljanja kvalitetom koji je dostupan na web stranici:
https://bhas.gov.ba/data/Dokumenti/Kvalitet/QM_Politika_i_Program_BHAS.pdf
11.2. Procjena kvaliteta Kvalitet proizvoda službene statistike (glavni pokazatelji/statistike) redovno se ocjenjuje u izvještajima o kvaliteti putem izračunavanja pokazatelja kvaliteta. S druge strane, procesi uključeni u statističku proizvodnju procjenjuju se posebnim pokazateljima kvalitete procesa u izvještajima o kvaliteti i dodatno kroz GSBPM dokumentaciju.
12. Relevantnost
12.1. Korisničke potrebe Ključni korisnici podataka iz statističkog istraživanja su: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetska ministarstva za socijalnu politiku/zaštitu, Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH, Eurostat, OECD. Korisnici ovih podataka su i poslovni subjekti, akademska zajednica, mediji i opća javnost. 
12.2. Zadovoljstvo korisnika Jedan od ključnih elemenata u osiguravanju kvalitete statističkih podataka je praćenje zadovoljstva korisnika. Za ovo istraživanje ne postoji posebna anketa o zadovoljstvu korisnika.  Rezultati Ankete o zadovoljstvu korisnika dostupni su na web stranici:
https://bhas.gov.ba/
12.3. Kompletnost podataka  100%.
13. Tačnost i pouzdanost podataka
13.1. Opća tačnost procjene Ne raspolažemo informacijom.
13.2. Greška uzorkovanja Ne raspolažemo informacijom.
13.3. Neuzoračka greška Ne raspolažemo informacijom.
14. Pravovremenost i tačnost objave
14.1. Pravovremenost   Podaci se pravovremeno šalju Eurostatu i objavljuju na web stranici BHAS.
14.2. Tačnost Objava je u roku.
15. Usklađenost i uporedivost
15.1. Uporedivost - geografska Budući da se pri prikupljanju podataka koristi standardizovana metodologija, podaci su uporedivi kako unutar BiH (izmedju entiteta), tako i sa drugim zemljama EU.
15.2. Vremenska uporedivost Podaci o ESSPROS Net modulu se šalju Eurostatu od 2017. godine. Podaci se šalju svake godine u decembru. Posljednji podaci su poslani Eurostatu 2022. godine za 2020. godinu.
15.3. Usklađenost – cross domain Nema relevantnog istraživanja koje provodi druga organizacija.
15.4. Usklađenost – interna  Ne raspolažemo informacijom.
16. Troškovi i opterećenje Godišnji operativni troškovi za provođenje istraživanja ogledaju se u materijalnim troškovima i broju sati koje rade zaposlenici Agencije za statistiku BiH i podružnica Agencije Brčko distrikta.
17. Revizija podataka
17.1. Revizija podataka - politika Agencija za statistiku BiH trenutno nema službeni dokument koji se odnosi na politiku revizije.
17.2. Revizija podataka – praksa  Revizija nije planirana niti izvršena.
18. Statistička obrada
18.1. Izvor podataka ESSPROS podaci se dobijaju iz finansijskih izvještaja jedinica koje su davaoci podataka. 
18.2. Učestalost prikupljanja podataka Podaci se prikupljaju jednom godišnje, za cijelu kalendarsku godinu.
18.3. Prikupljanje podataka Izvještajne jedinice šalju podatke entitetskim zavodima za statistiku, a oni podatke šalju BHAS. BHAS radi procjenu šeme Troškovi poslodavca, te računa Net modul na osnovu podataka o stopama poreza iz entitetskih Poreskih uprava. 
18.4. Validacija podataka Agencija za statistiku BiH vrši validaciju podataka, nakon odgovora kojeg dobije iz Eurostata. 
18.5. Kompilacija podataka Ne obavljaju se postupci na podacima koji služe za izvođenje novih informacija u skladu sa datim setom pravila.
18.6. Prilagođavanje Nemamo informacija koje nam omogućavaju izračunavanje ove stope.
19. Komentar -