• -2.096.088

  Vanjskotrgovinski robni bilans

  I-IV, 2020

 • 3.324.694

  Izvoz robe

  I-IV, 2020

 • 5.420.782

  Uvoz robe

  I-IV, 2020