• -6.370.954

  Vanjskotrgovinska robna bilanca

  I-XII, 2020

 • 10.515.296

  Izvoz robe

  I-XII, 2020

 • 16.886.250

  Uvoz robe

  I-XII, 2020